Schumannova rezonance

Upozornění, úvaha: smyslem informací na tomto webu není vyvolat strach u jedinců či společnosti, ale ukázat možnost, kterou může člověk hledat v poznání sebe a zklidnění, které mu umožní vnímat svůj vnitřní hlas, který ho propojí prostřednictvím otevřeného srdce s vědomím. Svou energii již nemusíme věnovat vnějšímu světu, kde probíhá souboj duality (pravda a lež, černá a bílá, boj o energii mezi námi) a závislostí, které odebírají energii a poznání (blokují duchovní vývoj). Ale naopak energii dáváme tomu, co nás posouvá k vědomí (tvůrčí činnost, kreativita - energie lásky) a otevřením srdce zvyšujeme svoje vibrace - naplňuje se princip rezonance lásky. Stáváme se vědomým člověkem, který je příkladem pro ostatní a můžeme dokončit vývoj duše (změna, regenerace a transformace matrice) otevřením svého srdce ve fyzickém těle na planetě a vymanit se z cyklu inkarnací díky propojení s frekvencí láskyStvořitelem.

 • Tam, kde dávám svou energii (kreativita, tvůrčí činnost, zájem, lásku), to podporuji a naopak, co nemá energii to zaniká včetně strachu a závislostí.

Schumannova rezonance (SR, atmosférický tep, puls Země", vibrační frekvence 7,83 Hz) představuje magnetickou frekvenci, která vzniká v elektromagnetickém poli Země. Elektromagnetické změny, které se odehrávají v zemském jádře následně ovlivňují zemský povrch, ionosféru a živé bytosti na planetě. Schumannovy rezonance tvořící se v této dutině (povrch Země a vnitřní okraj ionosférické vrstvy v 55 kilometrech vymezuje jakousi "dutinu" - prostorové mezikruží), jsou něco jako stojaté elektromagnetické vlny. Schumannova rezonance je pravděpodobně provázaná se slunečními skvrnami a cykly (sluneční a vesmírné pulsy).

Více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy.

Počátek času ZEP TEPI, bod jarní rovnodennosti v rámci precese (před cca 13 000 roky, bod zlomu, potopa světa, geomagnetická inverze, zánik Atlantidy, Hyperboree , Noemova Archa, hladina moří byla o desítky metrů níže než dnes a začala rychle stoupat atd.), počátek věku Lva, Sfinga - lev s lidskou hlavou (vstup člověka ve věku Lva - bod zlomu na Zemi, nedokončený vývoj člověka), která fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem. Na tuto neuvěřitelnou shodu upozornili Robert Bauval a Graham Hancock.
Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře (2000 - 2022), ZEP TEPI II je podzimní bod rovnodennosti (bod zlomu, transformace a dokončení kolektivního vývoje jedinců z duality do jednoty právě jednou za 26 000 roků). Protipólem věku Vodnáře je věk Lva (Sfinga - projev duality, hlava člověka, tělo lva - nedokončený vývoj člověka ve fyzickém těle, potopa světa, zánik Atlantidy, Počátek časů ZEP TEPI). Jaký živel podpoří kolektivní duchovní očistu? Bude to země a živel ohně (duchovní záblesk - princip rezonance), nebo voda? Před cca 12 500 roky to byla očistná voda, potopa světa (symbol Noemova Archa, zánik Atlantidy, došlo k vzestupu hladiny oceánů o několik desítek metrů), Nyní procházíme změnou z vody (věk Ryb - symbol duality) na vzduch (věk Vodnáře) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na nádech (vzduch). A tento proces se opakuje jednou za 26 000 roků, právě nyní jsme v tomto bodu zlomu (konjunkce, imploze, transformace v jednotu atd.) - tzv. "ZEP TEPI II" (nulový bod, point ZERO po "digitální potopě"). Dokončuje se duchovní vývoj jedinců (duchovní transformace otevřením srdce a tím zvýšení vibrací - rezonance na úrovni lásky), kteří se mohou kolektivně vymanit z cyklu reinkarnací na Zemi (pokud bude dostatek energie lásky, která proudí přes otevřené srdce jedinců) a transformovat se v nový vývojový druh HOMO Aquarius (je propojený s 5 elementem éterem) v souladu s principy a zákony Stvořitele a také s ovulačním cyklem planety (v duchovní rovině), který je spojen s přechodem do věku Vodnáře v rámci precesního roku.

Planeta je živá, dýchá, pulsuje a nasává vodu v souladu s precesním rokem, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v den rovnodennosti jednou za 13 000 roků dojde k apokalypse - potopě), pokud vývoj není v souladu s vývojem planety a Vesmíru. Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) cyklicky pulsuje a řídí ji Měsíc i cyklický kyvadlový proces (mezi souhvězdím Draka a Orionu) v průběhu precese, který je propojen s dvěma precesními cykly rovnodennosti (nástup věku Lva a Vodnáře). Nyní se voda, na některých místech světa z oceánů ztrácí, jako před Tsunami a následně dojít k jejím zmnožení díky působení zemského jádra (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - nachází se v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km, je zde akumulováno jeden až trojnásobek ekvivalentu vody na povrchu planety. Tento proces je provázán se "solární zábleskem lásky" a kolektivní duchovní transformací jedinců otevřením srdce (Vědomý člověk, který se propojil se stvořitelem uvnitř nás), díky tomu dokáží tento proces harmonizovat, protože se propojí s intuicí a kosmickým vědomím lásky a jsou v souladu se zákony stvořením a přírodními zákony.
 • F1 7,83 Hz - hodnota základní frekvence je dána počtem oběhů elektromagnetických vln kolem obvodu Země za sekundu. F1 je hlavní frekvence na SR.
 • F2 14,3 Hz
 • F3 20,8 Hz
 • F4 27,3 Hz

Slaná voda a ionosféra tvoří vodivý povrch.

Vědci uvádí, že rozdíly v rezonancích mohou způsobit různé změny v počasí, v slunečním záření, v činnosti magnetického pole Země , ve vodních aerosolech v atmosféře a dalších přízemních jevech.

 • Přirozená tepová frekvence (které říkáme Schumannova rezonance) je na úrovni 7,83 Hz (tedy na úrovni 7,8 cyklů za sekundu).
 • Americká zařízení HAARP (které používáme na průzkum vyšších vrstev zemského prostředí, výzkum šíření radiových vln, komunikace a navigace) mohou způsobit změny klimatu a vyvolat zemětřesení, které narušují Schumannovu rezonanci.
 • V roce 2014 se frekvence Schumannovy rezonance odchýlila. Vzrostla ze své obvyklé úrovně 7,83 Hz až na úroveň 15-25 Hz. To může být další faktor, který přispívá k viditelným změnám klimatu ( růst teploty a sucho ). Po mnoho let se tato frekvence udržovala na stabilní hodnotě 7,83 Hz jen s velmi malými odchylkami. Ale v červnu 2014 nastala změna. Ruské monitory zaznamenaly prudký vzrůst na 8,5 Hz. Od té doby bylo v některých dnech oznámeno dokonce zvýšení na 16,5 Hz.
 • 18.6.2023 dosáhla amplituda SR úrovně 190 a současně klesla frekvence na 7,2 Hz.
 • Zemská frekvence se jasně zrychluje. A protože Schumannova frekvence je vždy v souladu s alfa a theta frekvencí lidského mozku, je to i důvod, proč se nám často zdá, že se čas zrychlil, události a změny v našem životě jsou častější a rychlejší.
 • Pohybuje se v rozmezí 6 až 50 cyklů za sekundu, jmenovitě 7,8 (alfa), 14 (nízká beta), 20 (mírná beta), 26 (vysoká beta), 33 (vysoká beta), 30 (gama) a 45 Hz (gama) s denní odchylkou kolem +/- 0,5 Hz.
 • Zemské magnetické pole , které je ovlivňováno Schumannovu frekvencí, posledních 2000 let slábne (nejvíce právě v posledních letech), to může naopak ovlivnit růst vibrací planety Země (Schumannovy frekvence se zvyšují) v závislosti na pulsech Slunce. Tím se mění rozumové chápání světa (materiální) na duchovní chápání světa (naše ztrácí Země - matka, propojuje a přebírá roli Slunce - otec, tento proces se cyklicky opakuje, má fraktální strukturu a na jejím konci je metamorfóza - energie se neztrácí, pouze se transformuje, mění podobu nebo formu) , právě v roce 2020 nastal bod zlomu  (metamorfóza). Sluneční maximum bude kulminovat v období 2023-2025, tedy v době, kdy začíná v tomto století kolonizace Vesmíru .
 • Živé buňky vystavené působení SR, jsou ochráněny před škodlivými elektromagnetickými frekvencemi a používají to na absorpci škodlivých chemikálií. Poslech frekvence 7,83 Hz zvyšuje imunitu před rušivými vlivy vnějšího prostředí.
 • SR se považují za "ladičky života", jiní výzkumníci se domnívají, že se jedná o velmi důležitou, trvalou elektromagnetickou vlnu, která funguje jako frekvence, ovlivňující biologické oscilátory v mozku savců.
 • Schumannova frekvence možná souvisí s Pyramidami (Egypt, Vysoko, Čína), řídící pyramidou je hora  Kaillash .
 • Planeta Země pulsuje (vibrační frekvence), mění, zvyšuje své frekvence a mění i svůj zvuk, který vydává.
 • Pokud se v rámci solárního cyklu zvyšuje sluneční aktivita, zvyšují se elektromagnetické frekvence Země a naopak.
 • SR může souviset s cykly slunečních skvrn a pulsy Slunce  (Sluneční maxima a minima, v roce 2020 kulminuje sluneční minimum a v roce 2023-2025 by mělo kulminovat sluneční maximum) a Země.
 • Změny a zrychlování frekvencí planety (Schumannovy frekvence) Země mohou přispívat k zrychlenému kolektivnímu duchovnímu vývoji na planetě (transformace lidí spojených s metamorfózoua v případě zpomalení frekvence může dojít ke zpomalení či zastavení vývoje - degeneraci.  Změny ve frekvencích planety Země (transformace a přeformátování planety) jsou provázané s vývojem lidské civilizace (zánik starého a zánik nové civilizace ), planetárními a přírodními cykly. Vše je provázané tokem v dynamické rovnováze  a ve vývojovém cyklu člověka a planety.
 • Energie a hmota se neztrácí, pouze se transformují prostřednictvím metamorfózy  a rezonance v průběhu cyklů .
Více o souvislostech v knize: .

Geomagnetické pole Země:  https://www.solarham.net/,  https://www.solarham.net/kp.htm, https://www.swpc.noaa.gov/?fbclid=IwAR31bw9aBKlMjk2kSGy41HQIW0tMM-GlgGIYYqbxlh3Phv8LCXCSKVM91Fk

 • 13.4.2029 Asteroid Apophis, který nás má 13.4. 2029 na pátek třináctého tak těsně minout.. Byl pojmenován po staroegyptském bohu a jeho jméno znamená v doslovném překladu "ničitel". Nebyl tak pojmenován náhodou, tato planetka totiž kříží oběžnou dráhu Země a srážka s ním v daleké budoucnosti tedy není zcela vyloučena. Je velký přibližně 450 m a mine nás ve velmi nebezpečné vzdálenosti pouhých 32 000 km.  
 • 8. dubna 2024 úplné zatmění Slunce bude široce viditelné v částech Kanady, Mexika a Spojených států.

15.11. 2025 

SR - historie

 • 17. března 2019: 150 Hz
 • 27.února 2020 170 Hz
 • 18. června 2023 185 !! (04:00) - nevídaná situace (27.února 2020 byla SR 170), frekvence 7,2 (celý den), sluneční erupce třídy M 2.5, R1 (27.února 2020 byla SR 170), americký ministr zahraničí Antony Blinken v Číně, 19.6.2023 se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. 19. června 2023 190!! (04:00-00:60), frekvence 7,2 (10-12:00), 20. června 2023 165 (00:00-00:80), frekvence 7,2 (0-08:00)

Rok 2023, Schumannova rezonance (SR)

 • 1. listopadu 2023 6,9 (14:00), Gigafactory u Plzně nebude. Volkswagen projekt v Líních zavrhl nejméně do roku 2025. 2. listopadu 2023 14 (12:00), 3. listopadu 2023 17 (10:00), 4. listopadu 2023 37 (21:00), geomagnetické pole (malá geomagnetická bouře) Kp index 5, G1, hustota slunečního větru je vysoká (48,49 p/cm 3), 5. listopadu 2023 35 (05:30), geomagnetické pole (střední geomagnetická bouře) Kp index 7, G3, síla meziplanetárního magnetického pole je velmi vysoká (34,48nT), síla meziplanetárního magnetického pole je vysoká (26,75 nT), hustota slunečního větru je vysoká (64,49 p/cm 3), rychlost slunečního větru mírně vysoká: 512 km/s v Česku byla viditelná polární záře

Rok 2022, Schumannova rezonance (SR)

 • 1. ledna 2022 9,6 (09:30), 2. ledna 2022 9,6 (09:30), protesty v Kazachstánu vypukly ve městě Žanaozen den po zrušení cenového stropu na LPG, jehož ceny se pak zdvojnásobily. Následně se demonstrace rozšířily do dalších měst. 3. ledna 2022 16 (12:00), 4. ledna 2022 7,6 (04:00) od 05:00 výpadek v měření na Schumannově rezonanci, Země přiblížila ke Slunci na 147 105 052 kilometrů, což je nejmenší možná vzdálenost obou těles do 14:00 5. ledna 2022. 5. ledna 2022 4,8 (14:00), 6. ledna 2022 7 (10:30), frekvence 8,25, 7. ledna 2022 14 (19:00), 8. ledna 2022 37 (21:30), proběhla menší (G1) geomagnetická bouře, 9. ledna 2022 58 (14:00), 10. ledna 2022 31 (05:00) Bitcoin poklesl pod 40 000USD, od 05:30 výpadek v měření na Schumannově rezonanci, představitelé USA a Ruska jednali v Ženevě o bezpečnosti a situaci na Ukrajině a právě také o bezpečnostních zárukách, které nyní po USA a NATO Rusko žádá. 11. ledna 2022 24 (14:30) od 10:00 měření SR opět funguje, 12 ledna 2022 30 (10:15), uskutečnily se rozhovory mezi Moskvou a Severoatlantickou aliancí, a OBSE. 13 ledna 2022 8 (17:00), frekvence 8,5 (16:30)proletěl podél česko-slovenské hranice velmi jasný meteor - bolid. Jeho jasnost byla natolik vysoká, že i přes značný svit Měsíce stal na několik sekund nejnápadnějším objektem na obloze. 14 ledna 2022 11,1 (23:00), Sluneční erupce M1.8,  geomagnetická bouře index K6, 15 ledna 2022 30 (23:00), geomagnetická bouře index K5. Mohutná exploze podmořského vulkánu Hunga Tonga - Hunag Ha´apai způsobila na souostroví Tonga značné škody. Vlna tsunami vysoká 1,2 metrů poničila obchody na plážích a odplavila lodě. 16. ledna 2022 62 (01:30), 17. ledna 2022 16 (00:30)18. ledna 2022 7 (11:30), geomagnetická aktivita (bouře) index K5, sluneční aktivita - erupce M1,5, kolem Země proletí obrovský kamenný asteroid ve vzdálenosti 1,93 milionu kilometrů, což je zhruba 5,15násobek vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem. 19. ledna 2022 9,3 (15:30), geomagnetická aktivita (bouře) index K6 (G1), 20. ledna 2022 7 (10:20), sluneční aktivita - erupce M5,5 v současnosti probíhá malá radiační bouře (S1), 21. ledna 2022 7.5 (12:00), propad technologického sektoru v USA a kryptoměn, Bitcoin už jen za 38 287 dolarů. 22. ledna 2022 7.6 (14:00) Americký index Nasdaq 100 minulý týden uzavřel na nejhorších hodnotách od března 2020, Bitcoin 34 400 USD, Ethereum 2 330 USD. 23. ledna 2022 6,2 (13:45), 24. ledna 2022 5,3 (07:00), 25. ledna 2022 7,9 (23:00), sluneční erupce C 9,9, 26. ledna 2022 7,2 (01:00) ropa zdražuje nad 90 dolarů za barel, poprvé od roku 2014. 27. ledna 2022 6,2 (13:00), frekvence 8,48 (17:40), 28. ledna 2022 7,9 (22:00), 29. ledna 2022 8,4 (23:50), 30. ledna 2022 8,9 (10:00), sluneční erupce M 1,1, KLDR provedla sedmý test balistické rakety středního doletu Hwasong-12 od začátku letošního roku a asi největší od roku 2017. Česko zasáhl orkán o rychlosti až 185 kilometrů v hodině. 31.1.2022 7,4 (10:00) sejde se Rada bezpečnosti OSN kvůli současné krizi kolem Ukrajiny.
 • 1.2.2022 15,5 (23:45) začíná rok vodního tygra, 2.2.2022 27 (06:00) Hromnice-střed zimy (očista, vyorání první jarní brázdy), byla schválena novela pandemického zákona ve stavu legislativní nouze. 3.2.2022 37 (14:00) frekvence 8,4 (03:45), geomagnetické pole Kp index 5,  desítky družic Starlink vynesených na nízkou oběžnou dráhu raketou Falcon 9 bylo zničeno geomagnetickou bouří. Propad akcií Meta Facebook o více jak 26 % (238,5 USD), hodnota podniku se tak snížila o více než 200 miliard dolarů (více než 4,3 bilionu Kč), což je nejvíce v historii akciových trhů, technologický index Nasdaq 100, odevzdal 4,2 % při svém největším propadu od září 2020.  ČNB zvedla úrokové sazby na 4,5%. Horní komora rakouského parlamentu ve čtvrtek schválila zákon o povinném očkování proti covidu-19 pro lidi starší 18 let. Rakousko se stalo první zemí Evropy, která všeobecnou očkovací povinnost v souvislosti s covidem zavede. 4. února 2022 15,5 (06:30), geomagnetické pole Kp index 5 4. února 2022 - 20.2.2022 ZOH v Číně, která bude testovat digitální jüan (e-CNY) v praxi i pro cizince. V době olympijských her (kdy Putin bude v Číně) může dojít k překvapení či zásadní změně v zástupném konfliktu Rusko x Ukrajina. 5. února 2022 9,3 (12:30), 6. února 2022 6,4 (10:00), 7. února 2022 11,3 (16:15), 8. února 2022 5,8 (20:00), 9. února 2022 5,6 (10:00), 10. února 2022 12 (16:15), geomagnetické pole Kp index 5 (G1), Běloruská armáda zahájila společné vojenské cvičení Spojenecké odhodlání 2022 s 30 000 vojáky z Ruska. Vojska obou zemí nacvičují obranu před napadením zvenčí, cvičení končí 20.2.2022. 11. února 2022 4,5 (10:00), geomagnetické pole Kp index 5 (G1), 12. února 2022 9,5 (10:00), sluneční erupce třídy M 1,4, 13. února 2022 18 (16:00), 14. února 2022 15 (13:30), sluneční erupce třídy M 1.0, Evropské akciové trhy v úvodu týdne prudce oslabují v souvislostí napětí kolem Ukrajiny: DAX -3,1 %, polský WIG -3,1 %, rakouský ATX -3,7 %, pražský PX index -2,4 %. Ruský index RTS oslabuje o 4,6 %. Meziroční index spotřebitelských cen (inflace) v lednu dosáhl 9,9 procenta, což je nejvíce od července 1998, uvedli statistici. 15.2.2022 13 (21:00), sluneční erupce třídy M 1.3. Přes Českou republiku na Slovensko od 15. do 26. února přejede až 1500 amerických vojáků a 700 jejich vozidel .Přesun je naplánován v rámci cvičení Saber Strike 2022, které je součástí velkého mezinárodního cvičení Defender Europe 2022. Jednotky se vrátí v druhé polovině března. 16.2.2022 5 (10:00), 17.2.2022 9,3 (23:00) silný vítr, 18.2.2022 30 (12:10), 19.2.2022 19 (09:00), silný vítr. 20.2.2022 7,6 (00:30), geomagnetické pole Kp index 5 (G1), sluneční erupce třídy C, 21.2.2022 8 (9:30), sluneční erupce třídy C, Donald Trump spustil novou sociální síť TRUTH social truthsocial.com, je to jedna ze tří částí celého projektu. Putin podepsal dekrety a dohody o spolupráci, uznat suverenitu Doněcké a Luganské lidové republiky a požádal parlament, aby ratifikoval potřebné dokumenty. 22.02.2022, 9,6 (10:15) geomagnetické pole Kp index 5 (G1). Palindrom, zrcadlové datum (další ze signálu příchodu mimozemské civilizace v různých formách - film Příchozí, nebo rozvoj mimosmyslového vnímání a otevírá se zdroj pravého vědomí, už se nemusíš dívat na svět přes klíčovou dírku), pro lidstvo může být varováním před možnou válkou (květen až říjen). Tento den má silnou vibraci zrcadla (co zasejeme, to dvojnásobně sklidíme), v ten den bychom si měli přát, co chceme nejvíce dosáhnout v pozitivním směru (jak chceme žít) a to se mě dvojnásobně vrátí. Dochází k návratu Pluta (téma smrti a znovuzrození), bude to významné i pro USA. V těchto dnech okolo 22.02.2022 (a pro některé v zrcadlových dnech v následujících letech tohoto desetiletí) se nám promítne budoucnost v přítomnosti (globální osvícení populace), abychom odvrátili lokální katastrofu s globálním dosahem, nebo globální katastrofy v budoucnosti a mohlo dojít postupně k transformaci a sjednocení lidstva. U některých se může dualita projevit v trojjedinosti (člověk je ve stavu ne duše, ale ducha) a to je velký dar. Německý kancléř Olaf Scholz zastavil certifikaci ropovodu Nord Stream 2. 23.2.2022 27 (05:00), 24.2.2022 12 (12:00), začala ruská invaze na Ukrajinu, koruna (EUR/CZK) nad 25kč, ropa nad 100 USD, burzy jsou v červených číslech. 25.2.2022 30 (06:00), sluneční erupce třídy C, 26.2.2022 36 (03:30), 27.2.2022 6,44 (14:00), 28.2.2022 11,6 (10:30), sluneční erupce třídy C 3,1, Ruský rubl oslabuje k americkému dolaru o 42 % ke hladině 105,3. K české koruně ztrácí 23 % na cca 4,7. K euru o 25,7 % na cca 117,550. výročí podepsání Šanghajského komuniké, v Šanghajském komuniké 28. února 1972 Washington uznal, že "je jen jedna Čína a Tchaj-wan je součástí Číny".
 • 1. března 2022 18 (10:20), Cena ropy Brent poprvé od srpna 2014 přesáhla 107 dolarů za barel. 2. března 2022 38 (11:00, 13:00), sluneční erupce třídy M 2,0, členové ukrajinské delegace jsou vysláni k jednání s ruskou stranou do Belovezhskaja Pushcha v Brestské oblasti v Bělorusku. 3. března 2022  23,6 (14:00),  sluneční erupce třídy C1,2, druhé kolo rusko-ukrajinských rozhovorů. Do Česka míří denně 5 tisíc uprchlíků. Cena ropy Brent poprvé od května 2012 dosáhla 119 dolarů za barel. Pohonné hmoty v ČR jsou po ruské invazi na Ukrajinu nejdražší v historii. Cena benzinu Natural 95 se v uplynulém týdnu zvýšila na průměrných 39,36 koruny za litr. Nafta stála v průměru 38,73 Kč/. 2.-3.3.2022 Konjunkce Neptunu a Jupiteru (bude posílen vodní živel v různých skupenstvích až do cca poloviny května). 4. března 2022 7,6 (10:00) platí v Česku nouzový stav kvůli uprchlíkům z Ukrajiny. Stupeň (část) čínské rakety o hmotnosti cca 4 tun velmi pravděpodobně narazí do odvrácené strany Měsíce poblíž rovníku. 5. března 2022 8,5 (10:00), geomagnetické pole Kp index 5 (G1),  6. března 2022 49 (09:40)geomagnetické pole Kp index 5 (G1), 7. března 2022 52 (07:00), frekvence 8,24 (14:00) dnes se v 17:00 bude konat třetí kolo rusko-ukrajinských rozhovorů. Ruský rubl na Forexu klesl na nová historická minima - 140 za dolar a 150 za euro. Barel ropy zdražil až na 140 dolarů za jednotku - maximum za posledních 10 let. Futures kontrakty na zemní plyn v Evropě prudce stouply na 3,5 tisíce dolarů (Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes poprvé vystoupala až na 345 eur (8900 Kč) za megawatthodinu (MWh)). Cena potravinářské pšenice dnes stoupla na nový historický rekord, v přepočtu až 11 580 korun za tunu. Komodity atakují rekordy. Nikl vzrostl k pátečnímu uzavření o 90 % za jediný den, další kovy, hliník, paladium a zinek, vykazují podobnou dynamiku. 8. března 2022 66 (06:40), 9. března 2022 20 (00:30), 10. března 2022 9,2 (16:20), 11. března 2022 6,5 (11:00), sluneční erupce třídy M 2.2, nesměřuje k Zemi, geomagnetické pole Kp index 5 (G1), 12. března 2022 7,2 (12:00) geomagnetické pole Kp index 5 (G1), den vstupu ČR do NATO. 13. března 2022 8,2 (15:30), geomagnetické pole Kp index 6 (G2), 14. března 2022 7 (13:30), geomagnetické pole Kp index 6 (G2), sluneční erupce třídy M 2.0, Rusko -Ukrajinské rozhovory. 15. března 2022 13 (08:00), sluneční erupce třídy M 1.4 a M 1.516. března 2022 13 (08:00), výpadek v měření na Schumannově rezonanci od 11:00, Fed poprvé od roku 2018 zvýšil sazby o 25 bodů. 17. března 2022 9 (18:30), 18. března 2022 20 (18:00), 19. března 2022 11 (12:00), 20. března 2022 15 (17:00), sluneční erupce třídy C 4.6, 21. března 2022 24 (18:00), státní zástupce Jaroslav Šaroch dnes podal obžalobu na Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v kauze kolem padesátimilionové dotace22. března 2022 24 (19:40), 23. března 2022 11,5 (14:00) zemřela Madeleine Albrightová, 24. března 2022 45 (18:00), sluneční erupce třídy M 1. 25. března 2022 8 (15:30), sluneční erupce třídy M 1.5, 26. března 2022 59 (10:00), 27. března 2022 12,4 (08:00), 28. března 2022 8 (18:00), sluneční erupce třídy M 4.0 pravděpodobně je směřována na Zemi do 31.3.202229. března 2022 16 (08:00), sluneční erupce třídy M 2.2. 30. března 2022 60 (22:30) silná sluneční erupce třídy X 1.3, koronální výron směřuje pravděpodobně k Zemi. 31. března 2022 20 (14:00) geomagnetické pole Kp index 5 (silná geomagnetická bouře G3), sluneční erupce třídy M 9.6.
 • 1. dubna 2022 23 (08:00), 2. dubna 2022 43 (09:00)sluneční erupce třídy M 2.9, M 3.9, M 4,3, geomagnetické pole Kp index 5 (G1), probíhá malá radiační bouře (S1). 3. dubna 2022 10 (10:00), V. Orbán si udržel ústavní většinu. Vučić vyhrál srbské prezidentské volby a jeho Srbská pokroková strana (SNS). 4. dubna 2022 25 (14:00), 4. dubna 1949 se zrodilo NATO. 5. dubna 2022 10 (06:30), frekvence 8,3 (04:00). 6. dubna 2022 7 (09:00) výpadek v měření, 7. dubna 2022 63 (16:00) geomagnetická bouře G3, 8. dubna 2022 63 (23:30), 9. dubna 2022 71 (01:00) frekvence 8,26 (01:00), 10. dubna 2022 7,4 (15:00)  geomagnetické pole Kp index 7 (geomagnetická bouře G1), 11. dubna 2022 7 (18:00), 12. dubna 2022 7,5 (16:00) (konjunkce Neptunu a Jupiteru v Rybách, duchovní posun lidstva) 61 roku od letu prvního člověka do vesmíru, 13. dubna 2022 12 (09:00), 14. dubna 2022 25 (07:00) geomagnetická bouře G2geomagnetické pole Kp index 6, 15. dubna 2022 25 (12:00) geomagnetická bouře G1, geomagnetická pole Kp index 5, sluneční erupce třídy M 2.2. 16. dubna 2022 24 (20:00), 17. dubna 2022 17 (10:00), sluneční erupce třídy X 1.1, 18. dubna 2022 29 (16:00), sluneční erupce třídy M 1.9. 19. dubna 2022 34 (17:30) sluneční erupce třídy M 3.7, 20. dubna 2022 15 (09:30) sluneční erupce třídy M 7.3 a X 2.2, 21. dubna 2022 19 (23:45) sluneční erupce třídy M 9.6, 22. dubna 2022 60 (16:00), sluneční erupce třídy M 3.4, 23. dubna 2022 8,5 (10:00), 24. dubna 2022 8 (05:30), 25. dubna 2022 17 (12:00), Macron vyhrál volby, sluneční erupce třídy M 1.2, 26. dubna 2022 18 (12:30) , 27. dubna 2022 24 (14:00), geomagnetické pole Kp index 5, 28. dubna 2022 33 (13:20), geomagnetická bouře G1, 29. dubna 2022 77 (15:30), sluneční erupce třídy M 2.0, geomagnetická bouře G1, 30. dubna 2022 49 (13:00), částečné zatmění Slunce, sluneční erupce třídy M 2.6, M 4.8, X 1.1, geomagnetické pole Kp index 5, geomagnetická bouře G1.
 • 1. května 2022 8 (07:30), 2. května 2022 34 (15:00), 3. května 2022 34 (18:00), frekvence 8,5, sluneční erupce třídy X 1.1, 4. května 2022 34 (11:30), frekvence 8,4, sluneční erupce třídy M 5.7,  5. května 2022 29 (19:40),  frekvence 8,46, sluneční erupce třídy M 2.7 Indexy DJIA (-3,12%) a Nasdaq (-4,99%) předvedly největší jednodenní poklesy od roku 2020, širší S&P 500 odepsal 3,56%. 6. května 2022 42 (19:40), frekvence 8,4. Bitcoin se propadl za jediný den téměř o sto tisíc korun, jde o reakci na sílící obavy z recese na finančních trzích. O moc lépe na tom nejsou ani další kryptoměnykteré začaly ztrácet poté, co americká centrální banka (Fed) zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,5 % bodu, představuje to nejvyšší zvýšení úroků za posledních 22 let, v USA je nyní nejvyšší inflace za posledních 40 let.  7. května 2022 86 (16:00), 8. května 2022 56 (16:00), 9. května 2022 32 (06:30),  Nasdaq odepsal 4%, Bitcoin přišel o 8 % ( cca 31 000 USD), ropa Brend 105,6 USD, 10.května 2022 26 (08:00) sluneční erupce třídy X 1.5, Hodnota největších technologických firem ve Spojených státech se kvůli propadu akciových trhů jen za poslední tři obchodní dny snížila o více než bilion dolarů (téměř 24 bilionů Kč). Týká se to firem, jako je Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Nvidia či Meta Platforms (GAFA).  11.května 2022 59 (13:40), sluneční erupce třídy M 2.6. 12.května 2022 42 (18:10), Dolar je na dvacetiletém maximu. Vysoká inflace a globální nejistota ho ženou vzhůru. Americké hypoteční sazby vystoupily na 5,3 %, jsou na nejvyšší úrovni od července 2009. 13.května 2022 51 (20:00), 14.května 2022 45 (19:50), 15.května 2022 52 (18:00), sluneční erupce třídy M 2.2, 16. května 2022 44 (09:30) v cca 05:00 úplné zatmění Měsíce (u nás jen částečné), sluneční erupce třídy M 2.4. 17. května 2022 43 (17:00), 18. května 2022 53 (13:30) Wall Street závěr: SPX500 -4 %, DJIA -3,6 %, Nasdaq -4,7 %, 19. května 2022 53 (14:00) sluneční erupce třídy M 5.6, 20. května 2022 47 (16:00) sluneční erupce třídy M 3.0, 21. května 2022 29 (08:50), od 20:00 výpadek v měření, 22. května 2022 20 (16:00) 22. - 26. května 2022 Výroční zasedání Světového ekonomického fóra, 23. května 2022 48 (07:30), 24. května 2022 43 (10:00), 25. května 2022 20 (05:30) sluneční erupce třídy M 1.3, 26. května 2022 41 (16:00), 27. května 2022 42 (17:00)  geomagnetické pole Kp index 5, 28. května 2022 30 (10:15) geomagnetické pole Kp index 5, geomagnetická bouře G1. 29. května 2022 45 (18:15), frekvence 8,5 (18:00), 30. května 2022 50 (16:15), 31. května 2022 8 (14:00),.
 • 1. června 2022 55 (02:00) 67 (18:00), 2. června 2022 67 (14:00), 70. výročí Alžbety II na trůnu, 3. června 2022 57 (06:00), 100 dní od počátku války, Ruské jednotky nyní mají pod kontrolou přibližně 20 % ukrajinského území, 4. června 2022 14 (07:30), 5. června 2022 19 (22:00), 6. června 2022 (6x6x6) 44 (12:00), 7. června 2022 60 (20:30),  8. června 2022 29 (15:00), 9. června 2022 9,5 (08:30), 10. června 2022 17 (20:00), sluneční erupce třídy M 1,0, Inflace v USA v květnu dále akcelerovala na 8,6% meziročně na nejvyšší úroveň od roku 1981, v Česku je na 16 %. Včera výbuch vyřadil jeden z hlavních LNG terminálů v USA, ceny plynu v Evropě prudce vzrostly, ropa Brend 123 USDDow Jones -2,7 %; S&P -2,9 %; Nasdaq -3,5 %, DAX -3,08 %, Eurostoxx50 -3.37%. 11. června 2022 14,6 (19:30), 12. června 2022 18 (14:00), 13. června 2022 44 (06:00) 46 (18:00), sluneční erupce třídy M 3.4, geomagnetické pole Kp index 5, Bitcoin klesl pod hranici 23 000 USD, na nejnižší hodnotu od prosince 2020, Dow Jones -2,74% ; S&p500 -3,81; Nasdaq Comp. -4,68 %, DAX -2,44 %, Eurostoxx50 -2,69 %, zlato -2,6 %, 14. června 2022 53 (11:00), 60 (18:00)), Bitcoin klesl pod hranici 21 000 USD, dodávky ruského plynu přes Nord Stream 1 byly sníženy na 40 %. 15. června 2022 37 (18:00), geomagnetické pole Kp index 5, geomagnetická bouře G1, kauza Hluboček (STAN)Fed zvedá základní úrokovou sazbu o 75 bps. do pásma 1,50 - 1,75 % nejvíce od roku 1994.  16. června 2022 36 (12:10), sluneční erupce třídy M 1.6. 17. června 2022 61 (13:40), 18. června 2022 74 (12:00), Bitcoin sestoupil pod hranici 18 tisíc USD, Ethereum pod 1 000 USD. 19. června 2022 18 (17:00) rezignoval ministr školství a místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík. Ve Francii zvítězily politické extrémy, Macron je v kleštích ztratil většinu v parlamentu, zemi čeká nestabilita a možná nové volby.  V Řeži u Prahy v neděli meteorologové naměřili přesně 39 stupňů Celsia.  20. června 2022 20,5 (17:00), 21. června 2022 16 (18:30), letní slunovrat. 22. června 2022 48 (14:00), inflace ve Velké Británii v květnu stoupla v meziročním srovnání na 9,1%, je tak nejvýše od března 1982, ČNB zvedla úrokové sazby o výrazných 125 bb na 7 %23. června 2022 54 (14:20), prezidenti a premiéři zemí EU schválili udělení kandidátského statusu Ukrajině a Moldavsku. Zasedá mimořádný výbor Světové zdravotnické organizace (WHO) v Ženevě o šíření opičích neštovic, Summit BRICS ve dnech 23. až 24. června.. 24. června 2022 48 (17:40), USA zrušilo právo na potrat. 25. června 2022 34 (02:00), geomagnetické pole Kp index 5, 26. června 2022 57 (05:30) 80 (20:00), geomagnetické pole Kp index 5, geomagnetická bouře G1, země G7 chtějí vlastní Hedvábnou stezku, do infrastruktury v příštích pěti letech investují 600 miliard dolarů. 27. června 2022 87 (20:00), 28. června 2022 80 (01:00), Turecko souhlasí se vstupem Finska a Švédska do NATO, 29. června 2022 18 (22:30), 30. června 2022 59 (04:30)
 • 1. července 2022 10 (05:00), guvernérem ČNB je Ing. Aleš Michl, Česko je předsednickou zemí EU. 2. července 2022 48 (10:00), 75 (16:00) geomagnetické pole Kp index 5, Olomoucký arcibiskup Jan Graubner se stal pražským arcibiskupem. 3. července 2022 24 (14:30), 50 (18:40), 4. července 2022 10 (21:00) geomagnetické pole Kp index 5, 5. července 2022 15,5 (13:00) sluneční erupce třídy C 9.8, Euro k americkému dolaru sestoupilo až k 1,0281 EUR/USD, což je nejslabší hodnota od prosince 2002, cena zlata klesla pod 1800 USD za unci. 6. července 2022 28 (01:00) geomagnetická bouře G1, smrt šéfa OPEC. 7. července 2022 28 (16:00) geomagnetická bouře G1, geomagnetické pole Kp index 5, Boris Johnson rezignoval z pozice šéfa britské Konzervativní strany. Premiérem ale chce zůstat až do podzimu. 8. července 2022 9,4 (16:10), geomagnetická bouře G1, geomagnetické pole Kp index 5, sluneční erupce třídy M 2.5 Bývalý premiér Šinzó Abe, nejdéle sloužící vůdce Japonska, zemřel po atentátu během kampaně před parlamentními volbamiUSD/EUR se dostal ke kurzu 1,015, téměř k paritě) společná evropská měna je tak nejslabší za posledních 20 let. 9. července 2022 8,6 (19:40), 10. července 2022 8,6 (17:15), sluneční erupce třídy M 1.3. 11. července 2022 8,6 (18:10), sluneční erupce třídy M 1.1. 12. července 2022 47 (15:30), geomagnetické pole Kp index 5, jednotná evropská měna euro dnes poprvé od roku 2002 sestoupila na paritu vůči americkému dolaru po 20 letech. Ropa Brent klesla pod 100 USD. 13. července 2022 10 (18:00) geomagnetická bouře G1, 14. července 2022 68 (22:00), sluneční erupce třídy M 2.8 Premiér Itálie Draghi podal demisi. Prezident ji odmítl. 15. července 2022 87 (20:00), zemřela Ivana Trumpová. 16. července 2022 53 (12:30), sluneční erupce třídy M 1.4. 17. července 2022 67 (11:15), 18. července 2022 49 (07:00), 19. července 2022 40 (20:00), geomagnetická bouře G1, geomagnetické pole Kp index 5, míra inflace v zemích EU je červnu na rekordních 9,6 %. 20. července 2022 77 (12:00), 21. července 2022 31 (04:00), geomagnetické pole Kp index 5, geomagnetická bouře G1, "den pravdy" nastal, plynovodem Nord Stream 1 po údržbě opět začal proudit plyn z Ruska, dodávky jsou na 30 %, ECB zvedla sazby o 50 bazických bodů. V eurozóně tak končí éra záporných úrokových sazeb 22. července 2022 84 (01:20), geomagnetická bouře G1, 23. července 2022 65 (15:00)geomagnetické pole Kp index 5, geomagnetická bouře G2, 24. července 2022 65 (06:00), 25. července 2022 45 (05:00), 26. července 2022 18 (13:00), 27. července 2022 11 (09:00), Fed zvyšuje klíčovou úrokovou sazbu o 75 bazických bodů. 28. července 2022 12,5 (16:30), USA je v technické recesi29 července 2022 14 (17:00), 30 července 2022 22 (20:30), sluneční erupce třídy C 9.3.
 • 1. srpna 2022 24 (10:00), 2. srpna 2022 29 (14:30) NANCY PELOSI PŘILETĚLA NA TCHAJ-WAN. 3. srpna 2022 35 (15:00) Čína zakázala dodávat písek na Tchaj-wan, 4. srpna 2022 35 (14:00), 5. srpna 2022 37 (12:00), 6. srpna 2022 85 (16:00), 7. srpna 2022 78 (00:10), geomagnetické pole Kp index 6, 8. srpna 2022 38 (15:00), geomagnetické pole Kp index 5, geomagnetická bouře G2, 9. srpna 2022 47 (11:40), 10. srpna 2022 30 (16:10), 11. srpna 2022 31 (18:00),geomagnetická bouře G1. 12. srpna 2022 39 (13:00), 13. srpna 2022 38 (20:00), 14. srpna 2022 72 (12:00), 15. srpna 2022 43 (15:30) sluneční erupce třídy M 2.7, Ceny elektřiny v Evropě se vyšplhaly nad 475 eur, v přepočtu 11.600 Kč za megawatthodinu (MWh), za dva měsíce dvojnásobek, šestkrát víc než před rokem. 16. srpna 2022 26 (16:00) sluneční erupce třídy M 5.0, 17. srpna 2022 29 (13:00), geomagnetická bouře G2, sluneční erupce třídy M 2.0, geomagnetické pole Kp index 6, 18. srpna 2022 16 (16:15), geomagnetická bouře G3,  sluneční erupce třídy M 2.0, geomagnetické pole Kp index 5. 19. srpna 2022 62 (15:00), geomagnetická bouře G2, sluneční erupce třídy M 2.0, geomagnetické pole Kp index 5. 20. srpna 2022 25 (18:10), geomagnetická bouře G2, 21. srpna 2022 38 (17:00), geomagnetická bouře G1, 22. srpna 2022 18 (08:00), geomagnetická bouře G1, Cena termínového kontraktu na plyn s dodáním v září vzrostla o téměř 13 procent na bezmála 276 eur (zhruba 6800 Kč). Měnový pár EUR/USD klesl pod paritu, naposledy to bylo v roce 2002. 23. srpna 2022 18 (18:00), 24. srpna 2022 25 (16:00), ceny plynu pro evropský trh dosáhla 300 EUR/MWh. 25. srpna 2022 24 (11:40) sluneční erupce třídy M 1.8, výpadek v měření SR, 26. srpna 2022 7 (13:00) sluneční erupce třídy M 7.2, SPX500 -3,3 %, DJIA -3,03 %, Nasdaq -3,94 %, ceny elektřiny pokračovaly v extrémním růstu a vystřelily během včerejška o 105 EUR/MWH na 748 EUR/MWh.27. srpna 2022 27 (08:00) sluneční erupce třídy M 4.8.  28. srpna 2022 17 (17:00), geomagnetická bouře G1, sluneční erupce třídy M 6.7, 29. srpna 2022 54 (17:30), frekvence 8,4, geomagnetická bouře G1, sluneční erupce třídy M 8.6, Cena české elektřiny v základním zatížení s dodávkou na následující rok dnes přesáhla 1000 eur (zhruba 24.600 Kč) za megawatthodinu. 30. srpna 2022 17 (17:30), sluneční erupce třídy M 2.1, zemřel Michail Gorbačov. 31. srpna 2022 54 (18:00), šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek rezignoval, elektřina klesá k 555 EUR/MWh, plyn klesá k 237 EUR/MWh.
 • 1. září 2022  38 (20:00),  vzroste plat kolem 365 000 státním pracovníkům o 10%. Platy od září nevzrostou lékařům, zdravotním sestrám, policistům, hasičům či učitelů, ty vzrostou až od ledna 2023. Od 1. do 7. září na sedmi cvičištích Východního vojenského okruhu bude probíhat cvičení Vostok-2022, zúčastní se armády Běloruska, Číny, Indie, Tádžikistánu, Mongolska a dalších zemí. Velkoobchodní cena elektřiny pro německý trh s dodáním v příštím roce za tři dny klesla o více než 50 procent, cena sestoupila až na 486 eur za MWh, v pondělí poprvé překonala 1000 eur za MWh, zlato kleslo pod 1 700 USD za unci. 2. září 2022 59 (07:30), 3. září .2022 39 (17:00), geomagnetická bouře G1, geomagnetické pole Kp index 5, demonstrace v Praze (více jak 70 000 lidí) a dalších městech. Odstávka Nord strem 1 bude trvat od 31. srpna do 3. září .2022, provoz nebyl neobnoven. 4. září .2022 51 (06:00), frekvence 8,7 (22:00)geomagnetická bouře G2, geomagnetické pole Kp index 6, 5. září .2022 32 (12:00), frekvence 8,8 (02:00), sluneční erupce třídy M 1.0, geomagnetická bouře G2, geomagnetické pole Kp index 5, novou premiérkou Velké Británie se stala Liz Trussová (47), 6. září .2022 24 (09:00) od 11:00 výpadek k měření na SR,  ředitel MAAE publikoval zprávu o práci mise v Záporožské JE. 7. září .2022 výpadek k měření na SR, 8. září .2022 výpadek k měření na SR, nejdéle vládnoucí monarcha Velké Británie, Queen Elizabeth II. zemřela v 96 letech, ať žije nový král Karel III.. ECB zvýšila sazby o historických 75 bps. Skončilo ve Vladivostoku 7. Východní ekonomické fórum, jehož hlavním tématem je "Směrem k multipolárnímu světu". 9. září .2022 výpadek k měření na SR,  KLDR se prohlásila za stát s jadernými zbraněmi., mimořádné setkání ministrů členských zemí EU zodpovědných za energetiku.  10. září .2022 výpadek k měření na SR, 11. září .2022 výpadek k měření na SR, parlamentní volby ve Švédsku 12. září .2022 výpadek k měření na SR, sluneční erupce třídy M 1.7. vláda zastropovala ceny, cena silové elektřiny bude maximálně 6 korun za kWh, cena plynu pak 3 koruny za kWh. 13. září .2022 výpadek k měření na SR, pokles akciového trhu SPX500 -4,3 %, DJIA -3,9 %, Nasdaq Composite -5,2 %, začal soud s Babišem. 14. září .2022 30 (16:30), 15. září .2022 8,4 (16:00), 16. září .2022 19 (12:00), sluneční erupce třídy M 7.9, Míra inflace v Evropské unii v srpnu vystoupila na rekordních 10,1 %, skončil summit Šanghajské organizace pro spolupráci v Samarkandu.. 17. září .2022 14 (22:00), sluneční erupce třídy M 2,6. Japonsko tajfun Nanmadol. 18. září .2022 36 (18:00), 19. září .2022 24 (13:40) Bitcoin klesl na 18 452 USD, na okraj nejnižších úrovní od roku 2020, první loď se zkapalněným zemním plynem (LNG) dorazila pro Českou republiku do Nizozemska z USA. Do konce roku tam připluje celkem osm lodí s plynem. 20. září .2022 16 (11:30) sluneční erupce třídy M 1.0, v New Yorku začala všeobecná rozprava 77. zasedání Valného shromáždění OSN.20. - 26. září. 2022. 21. září 2022 13 (17:00) sluneční erupce třídy M 1.0, Ruský prezident Vladimir Putin ve středu vyhlásil částečnou mobilizaci, kterou zdůvodnil ochranou suverenity a územní celistvosti Ruska. Fed zvyšuje základní úrokovou sazbu o 75 bps. do pásma 3,00 - 3,25 %, 22. září 2022 13 (17:00), 23. září 2022 6,5 (16:00) sluneční erupce třídy M 1.7, podzimní rovnodennost  britská Libra ztratila přes 3 % až na úroveň 1,09 libry za USD, na nejslabší úroveň března 1985, Euro pokleslo k USD přes 1,6 %, pod hranici 0,97, zlato se dostalo pod 1650 USD, ropa Brent klesla pod 86 USD. 24. září 2022 34 (14:00), 25. září 2022 40 (16:30), 26. září 2022 13 (00:30), Giorgia Meloniová a její uskupení vyhrálo parlamentní volby v Itálii. 27. září 2022 16 (12:00), geomagnetická bouře G1, geomagnetické pole Kp index 6, skončilo referendum o připojení k Rusku republik Luhanské lidové republiky (LNR) a Doněcké lidové republiky (DNR), sabotáž na Nord stream I a II. 28. září 2022 40 (12:30) demonstrace v Praze a dalších městech, hurikán Ian udeřil na západním pobřeží amerického státu Florida. 29. září 2022 15 (11:30), 30. září 2022 12,5 (08:00) sluneční erupce třídy M 2.9, 4 ukrajinská území byli připojeny k Rusku. Putin přímo obvinil USA a jejich spojence z poškození plynovodů Nord StreamUkrajina formálně podala žádost o urychlený vstup do NATO.
 • 1. října 2022 8 (16:00), sluneční erupce třídy M 5.8, 2. října 2022 4,9 (23:45), sluneční erupce třídy M 8.7 a X 1.0, geomagnetické pole Kp index 5. 3. října 2022 6 (01:45), sluneční erupce třídy M 4.2geomagnetické pole Kp index 5 (G1) cena stříbra na spotovém trhu roste o více než 8 % 20,6 USD. 4. října 2022 7,2 (09:30), sluneční erupce třídy M 1.6, 5. října 2022 9,4 (10:00), 6. října 2022 9,4 (22:00) začal summit Evropského politického společenství v Praze.  7. října 2022 6,7 (09:00), sluneční erupce třídy M 1.0 8. října 2022 7,3 (14:00) demonstrace odborů v Praze, účastníků bylo jednotky tisíc, útok na Kerčský most na Krymu. 9. října 2022 7,2 (16:00), 10. října 2022 7,3 (10:00), sluneční erupce třídy M 2.4, RF zaútočila raketami na Ukrajinská města jako odvetu za Kerčský most. 11. října 2022 26 (14:00), sluneční erupce třídy M 3.9, sabotáž na ropovodu Družba v Polsku směřující do Německa. Inflace v Česku na 18 %. 12. října 2022 16,5 (16:00), proběhl sraz ve 12:00 na Hradčanském nám., potom setkání od 13:00 před úřadem vlády, požádají o odvolání vlády Petra Fialy a vyhlášení předčasných voleb.  13. října 2022 5,6 (14:00), sluneční erupce třídy M 1.1, americké akcie zažily největší jízdu na horské dráze přinejmenším od roku 1990, propadly o více jak 2% a následně nastal obrat a posílily o více jak 2%. 14. října 2022 8 (10:30), sluneční erupce třídy M 1.3, 15. října 2022 8,8 (10:30), geomagnetické pole Kp index 5. 16. října 2022 6,1 (14:00), začal 20 sjezd komunistické strany Číny, bude Si Ťin-pching (69) potřetí zvolen do jejího čela jako generální tajemník a zároveň potvrzen do nejvyšší státní funkce jako prezident potřetí? 17. října 2022 52 (22:00), 18. října 2022 35 (15:00), 19. října 2022 10 (11:00), 20. října 2022 30 (07:00), Britská premiérka Trussová oznámila rezignaci. 21. října 2022 18 (00:10), 22. října 2022 23 (01:00), geomagnetické pole Kp index 5, menší (G1) geomagnetická bouře. 23. října 2022 62 (03:45), 20. ústřední výbor Komunistické strany Číny (Ústřední výbor KSČ) znovu zvolil Si Ťin-pchinga generálním tajemníkem Ústředního výboru na třetí funkční období. 24. října 2022 7 (01:00) premiérem Británie se stane Rishi Sunak. 25. října 2022 7 (12:00), částečné zatmění Slunce. 26. října 2022 6,4 (17:00), 27. října 2022 52 (16:00), skončil Valdajský diskusní klub. ECB zvýšila svou základní úrokovou sazbu o dalších 0,75% bodu na 2 %. 28. října 2022 5 (18:00), Elon Musk koupit Twitter, demonstrace v Praze. 29. října 2022 14 (07:30), geomagnetické pole Kp index 5,  30. října 2022 4,8 (18:30) Spolek Milion chvilek, na Václavském náměstí byla demonstrace s názvem Česko proti strachu. Babiš se sešel se Zemanem a potvrdil kandidaturu na prezidentavolby v Brazílii vyhrál Luiz Inácio Lula da Silva. 31. října 2022 5,9 (11:00).
 • 1. listopadu 2022 5,2 (14:00) Netanjahuův Likud vyhrál první místo v izraelských předčasných volbách. 2. listopadu 2022 4,8 (01:00), Fed zvyšuje základní úrokovou sazbu o 75 bps, 3. listopadu 2022 5,7 (08:00), frekvence 8,43 (21:45), geomagnetické pole Kp index 5 (G1), BOE zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 % bodu na 3%, jde o nejvýraznějšímu zvýšení úroků za 33 let. 4 listopadu 2022 4,5 (02:30), 5 listopadu 2022 9,5 (10:00), frekvence 8,34 (22:00) 6 listopadu 2022 23 (17:00), Konference COP27 v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch, 7. listopadu 2022 8,6 (02:30), sluneční erupci M 5.2, 8. listopadu 2022 5,3 (00:30), frekvence 8,32 (23:45), úplné zatmění Měsíce,  volby do Kongresu (senát, sněmovna reprezentantů) v USA, cena Bitcoinu klesá o 16 % na 17 380 USD, 9. listopadu 2022 5,3 (20:00), Bitcoin klesl pod 17.000 USD, 10. listopadu 2022 8 (09:40), 11. listopadu 2022 6,9 (02:00), sluneční erupce třídy M 1.2, 12. listopadu 2022 8,7 (14:00), sluneční erupce třídy M 1.0, 13. listopadu 2022 42 (08:00), frekvence 8,7 (23:00), 14. listopadu 2022 20 (11:00), frekvence 8,55 (06:00), v Ankaře se setkali šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns a šéf ruské zahraniční rozvědky SVR Sergej Naryškin. 15. listopadu 2022 25 (12:30), podle OSN na planetě bude žít více jak 8 miliard lidí, největší ruský raketový útok od 10. října na Ukrajinu, 2 rakety dopadly u hranic Polska, summit G20 na Bali16. listopadu 2022 37 (12:00), frekvence 8,6 (06:30), Bývalý americký prezident Donald Trump se bude znovu ucházet o post šéfa Bílého domu v roce 2024, sněmovnu reprezentantů v USA ovládli republikáni. 17. listopadu 2022 30 (13:30), frekvence 8,35 (06:30), demonstrace před ČT, na Koncert pro budoucnost na Václavské náměstí nejméně 90 tisíc lidí. 18. listopadu 2022 5,7 (14:00), frekvence 8,42 (06:30), 19. listopadu 2022 6,4 (14:00), frekvence 8,5 (07:00), sluneční erupce třídy M 1.6, 20. listopadu 2022 42 (06:30), 21. listopadu 2022 33 (03:00), 22. listopadu 2022 36 (21:00), bitcoin klesl pod 16 000 USD, 23. listopadu 2022 22 (05:00), 24. listopadu 2022 8 (11:30), 25. listopadu 2022 8 (13:00), frekvence 8,58 (06:30), 26. listopadu 2022 21 (03:45), 27. listopadu 2022 16 (12:00), 28. listopadu 2022 9 (16:30), geomagnetické pole Kp index 5, geomagnetická bouře G1, 29. listopadu 2022 16 (13:30), geomagnetické pole Kp index 4,5, geomagnetická bouře G1, 30. listopadu 2022 8 (13:30), geomagnetické pole Kp index 5 (G1)
 • 1. prosince 2022 13 (12:00), sluneční erupce třídy M 1.0, geomagnetické pole Kp index 5 (geomagnetická bouře  G1). 2. prosince 2022 7 (20:30), 3. prosince 2022 10 (12:00), sluneční erupce třídy M 1.1, 4. prosince 2022 9,4 (20:30), 5. prosince 2022 10 (10:30), v Evropské unii začne platit zákaz dovozu ruských ropných produktů. Česko bude na rozdíl od ostatních zemí moci také až do prosince příštího roku dovážet produkty z ruské ropy z rafinerií v jiných zemích EU. 6. prosince 2022 13 (11:30), 7. prosince 2022 13 (14:00), geomagnetické pole Kp index 5 (geomagnetická bouře G1), cena ropy Brent poprvé od roku 2021 klesla pod 77 dolarů za barel. 8. prosince 2022 9 (23:50), 9. prosince 2022 10 (11:00), 10. prosince 2022 23 (07:30), 11. prosince 2022 10,5 (18:00), frekvence 8,35 (06:00) 12. prosince 2022 15,5 (16:00), 13. prosince 2022 18 (03:30), 14. prosince 2022 7 (01:00), sluneční erupce třídy M 6.3, Fed zvyšuje hlavní úrokovou sazbu o 50 bps. do pásma 4,25 % až 4,5 %, 15. prosince 2022 6,2 (12:00), frekvence 8,5 (08:00), sluneční erupce třídy M 5.7, na Slovensku padla vláda, jedná se o předčasných volbách.  16. prosince 2022 7 (20:00), sluneční erupce třídy M 4.0, 17. prosince 2022 8,4 (14:00), 18. prosince 2022 7 (00:30), sluneční erupce třídy M 1.0, 19. prosince 2022 9,5 (22:00), 20. prosince 2022 8,5 (16:00), sluneční erupce třídy M 1.16, 21. prosince 2022 6,5 (13:30), 22. prosince 2022 10,5 (14:00), 23. prosince 2022 4,8. (22:00), 24. prosince 2022 10,8 (08:00), 25. prosince 2022 6,8 (15:00), 26. prosince 2022 4,5 (11:00), geomagnetické pole Kp index 5 (G1), 27. prosince 2022 4,4 (01:00), sluneční erupce třídy M 2.0, 28. prosince 2022 10,1 (13:00), 29. prosince 2022 9,9 (10:30), sluneční erupce třídy M 2.4, v 82 letech zemřela fotbalová legenda Brazilec Pelé. 30. prosince 2022 3,7 (11:00), frekvence 8,36 (06:00), sluneční erupce třídy M 3,7  geomagnetické pole Kp index 5 (geomagnetická bouře G1), 31. prosince 2022 3,7 (23:00), frekvence 8,36 (06:00), ve věku 95 let zemřel emeritní papež Benedikt XVI.  


 • Můžeme očekávat nějaké ohrožení ve východní Evropě spojené s jadernou energií na Ukrajině (např. špinavá bomba, jaderná elektrárna Záporoží atd.) v průběhu září, či listopadu spojené i s misi MAAE. Kromě vyvolání strachu a paniky z možného "jaderného ohrožení, či kontaminace", bude i snaha odradit Maďarsko a další státy od výstavby jaderných elektráren Rosatomem, které mohou být označeny za ohrožení EU (jaderné elektrárny mohou ztratit status bezpečného zdroje energie).

Rok 2021, Schumannova rezonance

 • 1. ledna 2021 7 (01:00), 2. ledna 2021 19 (23:00), Bitcoin překonal 33 tisíc dolarů, na trhu nastala mánie, 3. ledna 2021 7 (03:00), 4. ledna 2021 10 ( 16:00), 5. ledna 2021 9 (12:00), 6. ledna 2021 7 (13:00), Demokraté ovládli obě komory amerického Kongresu, černý den USA, útok davu na Kapitol, mezník v dějinách USA , Bitcoin dnes krátce přesáhl hranici 36 000 USD, 7. ledna 2021 9 (11:00), 8. ledna 2021 11 (06:00) Bitcoin poprvé překonal hranici 40 000 dolarů, Kvůli silnému dostupnosti frekvencí v elektrické přenosové soustavě hrozil v pátek Evropě masivní výpadek dodávek elektřiny, takzvaný blackout . 9. ledna 2021 55 (23:30), 10 . ledna 2021 40 (12:30), 11. ledna 2021 10 (12:00), Bitcoin klesá pod 31 000 USD, 12. ledna 2021 9 (13:00), 13. ledna 2021 7 (10:00), 14. ledna 2021 27 (18:00), 15. ledna 2021 50 (11:30), 16. ledna 2021 28 (21:00), 17. ledna 2021 14 (23:00), 18.1.2021 31 (08:00), Den Martina Luthera Kinga,  19.1.2021 8 (10:00), 20. ledna 2021 5,5 (21:30) ,  Demokrat Joe Biden dnes kolem 18:00 složil prezidentskou přísahu a stal se 46. hlavou Spojených států.  21. ledna 2021 7,4 (09:00), 22. ledna 2021 6,5 (13:00), 23. ledna 2021 11,4 (03:00), 24. ledna 2021 7,8 (01:00) ), 25. ledna 2021 6 (13:30), Před sto lety, v roce 1921 měla premiéru hra RUR . Karel Čapek v ní zhmotnil prvního zcela představitelného neživého služebníka. 26. ledna 2021 7,8 (10:00), 27. ledna 2021 18 (08:30), Šlachta zakládá hnutí Přísaha. 28. ledna 2021 12 (14:00), 25. - 29. ledna 2021 - DAVOS 2021 ( Velký restart ),  29. ledna 2021 41 (03:00) ,30. ledna 2021 44 (02:30), 31. ledna 2021 11 (00:30, 20:00), na Václavském náměstí v Praze se sešli lidé na protest proti vládním nařízením.
 • 1. února 2021 6 (20:00), 2. února 2021 7 (08:00),  3. února 2021 36 (14:00), dnešní rozhodnutí ústavního soudu mění pravidla hry, na polické scéně, pro volby do PS v říjnu 2021. 4. února 2021 26 (09:00), 5. února 2021 9 (13:00), vyprší dohoda s Ruskem o omezení strategických jaderných zbraní START. Smlouva již byla koncem ledna prodloužena o 5 let . 6. února 2021 31 (21:00), 7. února 2021 37 (18:00),  8. února 2021 46 (16:00), 59 (23:00), 9. února 2021 36  (11:30) , 10. února 2021 15 (08:00), 11. února 2021 21 (13:30),  12.02.2021  6 (14:00) zrcadlové datum, rovnováha, Palindrom, začíná rok kovového Buvola (od 12. února 2021 a potrvá až do 31. ledna 2022), poslanci neodklepli prodloužení nouzového stavu, Rusko hrozí diplomatickou válkou s EU , 13.02.2021 8 (22:00) Donald Trump není vinen z podněcování ke vzpouře, dnes o tom rozhodl americký Senát USA. 14.02.2021 15 (06:30), 15.02.2021 23 (04:30, 15:30) Den prezidentů v USA , hejtmani v neděli žádají vládu o opětovné zavedení nouzového stavu. 16.02.2021 32 (04:30), Bitcoin poprvé překonává hranici 50 000 USD, 17.02.2021 11 (09:30), 18.02.2021 6,8 (06:00, 12:30, 22:00), 17. - 18. února 2021, kritické dny pro mocenské a vládní struktury (z pohledu astrologie). 19.02.2021 56 (07:00) , Bitcoin  překonal 55 tisíc dolarů.20.02.2021 10,4 (13:30), 21.02.2021 8 (21:00), 22.02.2021 6,5 (10:00),  23.02.2021 6,6 (16:00) dnes Bitcoin spadl z historického vrchol 58 354 USD, kterého dosáhl 21. února, na průběžné minimum v podobě 45 000 USD, od  16:30 do 11:30 (24.2.) bylo přerušeno měření na Schumannově rezonanci. 24.02.2021 39 (23:00), 25.02.2021 47 (01:00), 26.02.2021 8 (16:30), 27.02.2021 6,5 (01:00), 28.02.2021 6,5 (12 : 00)
 • 1. března 2021 48 (08:30),  vstupují v platnost zpřísněná vládní opatření proti šíření koronaviru budou platit další omezení v maloobchodě a službách, zavřené budou všechny školy i školky, platí do 21. března 2021  více . 2. března 2021 11 (17:00), 3. března 2021 9 (08:00), dnes byla magnetická bouře, 4. března 2021 19 (21:00), 5. března 2021 16 (19:30), 6 . března 2021 30 (16:00), po 20:00 výpadek měření. 7. března 2021 9 (16:30), 8. března 2021 38 (23:00), 9. března 2021 15,5 (00:30), 10. března 2021 12 (14:00), 11. března 2021 11 (13:30), 12. března 2021 46 (07:00), 13. března 2021 20 (14:00),  Bitcoin překonal 60 tisíc dolarů, za poslední rok vzrostl zhruba o tisíc procent. 14. března 2021 15 (17:00), 15. března 2021 16,5 (13:30), Od 8. března do 15. března bude u nás viditelné tzv. Zvířetníkové nebo zodiakální světlo . 16. března 2021 14,5 (09:30), Joe Biden: Putin je zabiják , 17. března 2021 17 (11:00), 1 8. března 2021 17 (16:30), výpadek měření  na Schumannově rezonanci  od 13: 00 až 16:30. 19. března 2021 9,5 (07:00), 20. března 2021 12 (14:00), JARNÍ ROVNODENNOST , 21. března 2021 23 (14:00), 22. března 2021 17 (08:30) Mezinárodní den vody , 23. března 2021 37 (05:30), 24. března 2021 39 (10:00),  výpadek měření na Schumannově rezonanci od 10:00 do 16:00,  Suezský průplav v Egyptě zablokovala v úterý obří nákladní loď  Ever Given  (59 x 400m), blokáda Suezského průplavu by mohla vyvolat 10 až 15 % světové kontejnerové dopravy, specializovaný časopis Lloyd's List denní ztráty v bezpečnému obchodu vyčíslil na 5,1 milionů dolarů (113,1 milionů Kč) ve směru nákladu mířícího západního směru a na 4,5 milionů dolarů v opačném směru. 25. března 2021 32 (02:30),  výpadek měření na Schumannově rezonanciod 19:30 do 11:00. 26. března 2021 19 (14:00), 27. března 2021 10 (09:30), 28. března 2021 21 (20:30), 29. března 2021 46 (20:10), obří kontejnerovou loď, která minulý týden zablokovala Suezský průplav, se dnes odpoledne konečně podařilo vyprostit, zemřel Petr Kellner (1964, PPF ). 30. března 2021 13 (09:00), 31. března 2021 38 (20:30).
 • 1. dubna 2021 24 (16:00), 2. dubna 2021 20 (16:00), Rusko v rámci cvičení Západ 2021 přesunulo k hranicím Ukrajiny desítky taktických praporů včetně jednotek vyzbrojených tanky, obrněnými transportéry a ženijní technikou.  3. dubna 2021 26 (08:40), 4. dubna 2021 10 (17:00), 5. dubna 2021 16 (17:30), 6. dubna 2021 6 (10:00), 7. dubna 2021 14 ( 23:50), 8. dubna 2021 50 (06:00) , 9. dubna 2021 17,6 (20:00), zemřel princ Philip (99), 10. dubna 2021 28 (17:10) , tento den se z tište, matka Země mění vibrační toky a můžete využít vaše fyzické tělo a jejich energii na propojení se mnou Stvořitelem , prostřednictvím Ježíše ve vás ( Marian Coufal4.4.2021). 11. dubna 2021 26 (16:10), 12. dubna 2021 38 (23:55), 13. dubna 2021 52 (17:00), 14. dubna 2021 28 (11:10), bitcoin poprvé překonal oblibu 64.000 USD . 15. dubna 2021 10 (20:00),  Americké akcie se včera vyšplhaly na novou rekordní maximum , Dow Jonesův index poprvé uzavřel nad hranicí 34 tisíc bodů. 16. dubna 2021 49 (16:30), 17. dubna 2021 25 (13:20), počet případů koronaviru v Česku za dobu epidemie od minulého března překročil 1,6 milionu. Byla zveřejněna informace premiérem, že agenti z Ruska se podílejí na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích (2014), pravicová opozice označuje za akt státního terorismu, Česko kvůli incidentu vyhostí 18 diplomatů. Rozjela se zpravodajská hra. 18. dubna 2021 39 (20:00),  19. dubna 2021 65 (04:00), stupňuje se tlak a provokace vůči Rusku, hrozí vznik zástupného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou (NATO) , hledají se již jen další záminky. Zrušili youtubovou stránku Goscha TV s 90 000 odběrateli (po několika dnech byl obnoven kanál). 20.dubna 2021 52 (14:30), 21.dubna 2021 7 (18:00), 22.dubna 2021 12 (18:00), 23.dubna 2021 14 (17:00),  výpadek měření na Schumannově rezonanci od 02:00 do 12:00, cena bitcoinu poprvé od 8. března 2021 klesla pod hranici 50 tisíc dolarů, minulý týden přesto vystoupila do blízkosti 65 tisíc dolarů dolarů. 24.dubna 2021 67 (18:00), 25.dubna 2021 33 (15:40), projev prezidenta ke kauze Vrbětice,  26.dubna 2021 15 (23:40),  27.dubna 2021 62 (05:40), úplněk ve Štíru, 28.dubna 2021 38 (14:00), 41 (18:00), 28.dubna 2021 10 (19:00),  30.dubna 2021 75 (15:00).
 • 1. května 2021 77 (20:15), 2 . května 2021 32  (15:40), 3. května 2021 92 (12:00),  je startujícím datem pro první velkou změnu posunu v rámci zemských osy, magnetických pólů Země a velkých změn v rámci lidských srdcí ( Marian Coufal  2.5.2021) , cena kryptoměny ethereum dnes poprvé překročila hranici 3000 dolarů (zhruba 64.500 Kč), otevřely se služby, kosmetika, kadeřnictví atd. 4 . května 2021 80  (02:45), 5 . května 2021 84 (14:15), 6 . května 2021 10 (18:00), 7. května 2021 67 (06:00), 88 (13:45) 94 (17:00) , 8. května 2021 110 (12:00) - nejvyšší hodnota Schumannovy rezonance od  19. května 2020 (ale ještě poměrně daleko od maxima ze 27.února 2020 170) . 9. května 2021 11 (19:00), 10. května 2021 16 (18:20), cena kryptoměny ethereum, dnes poprvé vystoupala nad 4000 dolarů (84.350 Kč), Americká vláda vyhlásila stav nouze po kyberútoku na provozovatele ropovodů, počátek konfliktu mezi Izraelem a Hamásem (Palestina) . 11. května 2021 42 (13:40), 12. května 2021 53 (12:00),  13. května 2021 55 (18:00), 68 (20:00), 14. května 2021 61 (14:10) , 91 (16:00), prezident Miloš Zeman vyjádřil plnou svou podporu Izraeli, na prvním nádvoří Pražského hradu nechal sundat vlajku Evropské unie a nahradil ji vlajkou státu Izraele. 14. května (26.4. - 27.5.2021) dojde k významnému posunu v transformaci (navýšení či změna vibrací). Současný vývoj nabere předěl v průběhu 15. května , předvečer 14. května se bude vše měnit a úderem 23. hodiny, 23 minuty nastane hluboké vyzáření z podloží v oblasti Kutných hor, Jeseníků a v oblasti Českého středohoří. Hora Říp bude zcela otevřena v hloubce bude uvolněna energie velké dračice. Linie, které probíhají přes Českou republiku, dosáhnou plné synchronicity a bude přetvořeno vše, co přetvořeno být má a vaše cesta zapracuje (2.5.2021 Marian Coufal ) . Od 23:16 26. dubna (27.4. Úplněk ve Štíru) do 03:15 27. května  trvají k silnému vyzařování ze zemské sféry (pod zemským povrchem) ,  Marian Coufal 28.2.2021. 15. května 2021 62  (07:00), (19:00), 16. května 2021 33 (09:40), 17. května 2021 10 (10:15), 18. května 2021 67 (03:00), 19 . května 2021 58  (16:00), cena bitcoinu poklesla pod hranici 30 000 USD (propad až o 30%). 20. května 2021 27 (18:00), byla aktivní aktivita Slunce  (geomagnetické pole) - elektromagnetická vlna, 21. května 2021 22 (12:00), po 11 dnech skončil konflikt mezi Izraelem a pásmem Gazy, 22. května 2021 8 (22:10),  23.květen 2021 63 (17:00 ) Letnice (Rusadla,  je to 50. den po Velikonocích) Rusalky vycházejí ze studánek, potůčků a vodních zdrojů. Naši předci věřili, že voda z těchto vodních zdrojů má kouzelnou moc. 23. května 2021  v 15:55 bude docházet k velkým výpadkům v rámci energie Země a budou se měnit někteří vyzařování kontinentů. Toto může uzpůsobit pro mnohé z vás změny ve vašem chování a může způsobit podobné změny v rámci zdravotního stavu. proto je důležité, abychom byli 3 dny před tímto datem se vyvarovali zbytečné fyzické zátěže, zálohy potravin a nedostatek tekutin přicházejí do vašeho těla. Toto datum je dalším velkým milníkem v rámci Země a bude zapsáno červeným písmem do knihy osudu této planety ( Marian Coufal  20.5.2021). 24.květen 2021 103  (17:30), 25.květen 2021 8 (16:00),  26. květen 2021  27 (23:55) (krvavý super úplněk ve Střelcizatmění Měsíce) velký milník, nastane velká změna myšlení a bude odhalena mnohá pravda. Úleva, kterou očekáváme, přijde větší a větší, čím více se budeme blížit k tomuto datu. Tento den představuje velkou změnu, protože světlo, které zde již je a zesiluje se, od tohoto data poskočí o oktávu výše, začne ozařovat mocnosti, jednotlivce a začne v nich probouzet touhu po pravdě. Je potřeba, abychom v sobe probudili plnospektrální Viru . Pokud budeme podléhat okolnímu dění, těžko ji budeme hledat. Není to o pasivitě (mlčky přihlížet), ale o tom, abychom pracovali v sobě a naslouchali sobě (Marián Coufal). 27. květen 2021 48 (02:00), 72 (17:00), 28. květen 2021 53 (14:30), 29. květen 2021 42 (13:20), 30. květen 2021 9 (16:30) , 31. květen 2021 12 (23:55).
 • 1. června 2021 12 (00:05), 2. června 2021 9 (16:00), 3. června 2021 15 (18:00, 20:30), 4. června 2021 26 (16:00), 5. června 2021 46 (14:20), 6. června 2021 33 (07:00) 46 (16:00) 60 (20:30) , 7. června 2021 45 (15:45), 8. června 2021 45 (14 : 25), 9. června 2021 43 (14:20),  10. června 2021 27 (17:00) částečné zatmění Slunce , 11:44 středoevropského letního času (SELČ), kdy se temný kotouč Měsíce v novu začíná nasouvat před sluneční disk, a konec ve 13:36 SELČ. V maximální fázi, která nastane ve 12:39 SELČ, bude zakryta necelá pětina slunečnicového kotouče (17 %). 11. června 2021 43 (08:00), od 19:00 výpadek měření na Schumannově rezonanci. Od 14.6.2021 (01:00) do 16. června 2021 (09:30) byl výpadek měření na Schumannově rezonanci, 16. června 2021 68 (23:00 ), 16. června 2021 se prezident USA Joe Biden v Ženevě setkal s ruským prezidentem V. Putinem, jednali spolu 3,5 hodiny (setkání některými označenými jako Jalta II a nové přerozdělení světa ?). 17. června 2021 74 (14:15 ), 18. června 2021 6 (13:30), 19. června 2021 52 (19:00), 20. června 2021 32 (01:30), 21. června 2021 10 ( 15:45) , letní slunovrat, 21. června 1621, 400leté výročí Staroměstské exekuce a v národu to bude velmi silně rezonovat. Staroměstská exekuce (poprava 27 českých "pánů") dne 21. června 1621 byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském náměstí v Praze. Bylo to pokoření českého národa po bitvě na Bílé hoře. Tento akt ve svém důsledku upevnil vládu Habsburků na českém trůně a odradil potenciální opozici od jakýchkoli forem odboje. Jde o dlouhodobý cyklus našich dějin za svobodou: 1020 - 1220 (Zlatá bula sicilská, vláda Přemyslovců) - 1420 (Husitská doba) -1620 (Bitva na Bílé hoře) - 1820 (Národní obrození) - 2020 (Duchovní obrození). 22. června 2021 69 (14:00), cena Bitcoinu klesla pod hranici 30 000 USD . 23. června 2021 17 (00:30),  Svatojánská noc, úplněk v Kozorohu, 24. června 2021 37 (20:30), ničivé tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku o síle F4 (z pěti bodů Fujitovy stupnice), 25. června 2021 54 (01:30), 26. června 2021 14 (12:30),  27. června 2021 76 (14:40) 78 (16:00),  28. června 2021 33 (04:00),  78 (16:00), 29. června 2021 12 (04:00), 30. června 2021 59 (03:00),  Vojenské cvičení DEFENDER EUROPE 2021 , cvičení bude probíhat od května do června ve více než 30 výcvikových prostorech napříč evropským kontinentem. Spojeneckého cvičení se zúčastní cca 28 tisíc vojáků z 27 členských zemí NATO
 • 1. červenec 2021 12,4 (16:00), v EU vstupuje v platnost digitální certifikát EU COVID (COVID PAS), 2. červenec 2021 7,5 (08:30), 3. červenec 2021 23 (18:00) , 4. červenec 2021 26 (21:30), 5. červenec 2021 8 (04:20), 6. červenec 2021 40 (14:00), 7. červenec 2021 56 (10:00), 8. červenec 2021 31 (12:30), 9. červenec 2021 71 (15:30), 10. července 2021 10 (02:30), 11. července 2021 13 (04:00), miliardář Richard Branson v neděli úspěšně absolvoval let kosmickou lodí své společnosti Virgin Galactic a dostal se za hranici vesmíru. 12. července 2021 10 (17:00),  13. července 2021 68 (16:00),  Kontejnerová loď Ever Given, která v březnu skoro na týden zablokovala Suezský průplav, dnes kolem čtvrté hodiny ranní opustila egyptské vody a pokračuje do Rotterdamu. 14. července 2021 60 (19:30),  15. července 2021 22 (16:30), 16. července 2021 17,4 (04:00), 17. července 2021 39 (15:30), 18. července 2021 23 (14:00), 34 (19:00), 19. července 2021 41 (14:00), 20. července 2021 59 (16:00), Bezos a jeho posádka se na cestu nad zemskou atmosférou vydali v 15.00 středoevropského času. Bitcoin spadl pod 30 000 USD. 21. července 2021 13 (12:00), 22. července 2021 8 (16:30), 23. července 2021 23 (07:00), 24. července 2021 9 (18:00), 25. července 2021 9 ( 02:00),  26. července 2021 42 (11:00), 61 (16:00),  74 (20:00),  27. července 2021 9 (08:00), v 15:30 nastal výpadek měření na Schumannově rezonanci a trvalé do 12:00 28. července, 28. července 2021 6 (18:00), 29. července 2021 10 (20:30) zemětřesení na Aljašce mají sílu 8,2 stupně Richterovy škály, nejsilnější zemětřesení v Severní Americe za posledních 56 let. 30. července 2021 35 (00:30), 59 (06:00), 30. července 2021 7 (21:00).
 • 1. srpna 2021 25 (06 :00), 41 (09:00), 2. srpna 2021 13 (23:45) .geomagnetická bouře K5 (G1), 3. srpna 2021 78 (20:00), 4 . srpna 2021 47 (13:00), 5. srpna 2021 15 (07:20 ) webové měření Schumannovy rezonance byl nedostupný (výpadek měření) do 6. srpna 11:00, 6. srpna 2021 65 (23:00) 6. srpna uplynulo rovných třicet let, kdy vznikla brána www a její prostřednictvím se dostalo do nekonečného vesmíru informací, 7. srpna 2021 10 (20:00), 8. srpna 2021 30 (19:00 ) - dnes je tzv. Lví brána a Měsíc v novu, po tomto datu se zaplnily noviny články na téma klimatické změny. 9. srpna 2021 10 (18:30), 10. srpna 2021 80 (19:00, 20:00 ),  11. srpna 2021 50 (16:30 ), 12. srpna 2021 46 (02:00), 13. srpna 2021 12 (23:00 ), 14. srpna 2021 8,5 (17:00 ) zemětřesení na Haiti,  15. srpna 2021 21 (04:30) bojovníci Tálibánu vstoupili do Kábulu, 16. srpna 2021 30 (21:00 ), 17. srpna 2021 8 (17:00 ), 18. srpna 2021 11,3 (23:00 ),  19. srpna 2021 28 (15:30), 20. srpna 2021 53 (13:00, 21. srpna 2021 7,4 (07:00), 22. srpna 2021 6 (18:00), 23. srpna 2021 23 (06:00), 24. srpna 2021 7, 5 (08:00), 25. srpna 2021 7,7 (22:00), 26. srpna 2021 7,8 (10:30), 27. srpna 2021 17 (23:50), 28. srpna 2021 26 (18:00), Sluneční aktivita dnes dosahuje hodnoty M4.7, 29. srpna 2021 14 (21:00), kvadratura Slunce, Měsíce s lunárními uzly (dlouhé konstelace, předěl). 30. srpna 2021 61  (10:00), 31. srpna 2021 9 (07:00) dle dohody s vedením Tálibánu opustily zemi americké vojenské síly i další kontingenty NATO. Zavírá se tak i letecký most, který v posledních dvou týdnech sloužil pro odlety cizinců i afghánských spolupracovníků aliančních jednotek.
 • 1. září 2021 49 (12:30), 2. září 2021 8 (07:00), 3. září 2021 13 (14:00), 4. září 2021 14 (12:00), 5. září 2021 12 ( 16:00), 6. září 2021 12 (00:10), 7. září 2021 10,5 (06:00), 8. září 2021 17 (20:00), 9. září 2021 51 (12:00) , 10. září 2021 22 (20:00), 11. září 2021 58 (15:00), 20té výročí od událostí v NEW YORKU, významný symbolický mezník, 12. září 2021 73 (13:30),  13. září 2021 38 (16:00), frekvence 8,45 (12:00) , 14. září 2021 50 (16:40), 15. září 2021 45 (08:10) 12-15. září 2021 papež František je na Slovensku, 16. září 2021 7 (18:30), 17. září 2021 20 (16:00), 18. září 2021 61 (04:30), 19. září 2021 14 (18:30) - Sopka Cumbre Vieja na La Palmě, Kanárské ostrovy, je aktivní poprvé po 50 letech a začala chrlit popel a lávu, 20. září 2021 40 (17:30) , 21. září 2021 54 (16:30), 22. září 2021 podzimní rovnodennost 35 (14:00), 23. září 2021 15 (23:00), 24. září 2021 10,5 (23:00), 25. září 2021 55 (14:00),  26. září 2021 80 (18:00), po 16ti letech končí éra kancléřky Merkelové. 27. září 2021 10,5 (18:30), 28. září 2021 8 (08:00), 29. září 2021 10,5 (01:00), 30. září 2021 48 (06:30). 
 • 1. října 2021 38 (16:00), 2. října 2021 38 (18:00), 3. října 2021 45 (14:00) Pandora papers (https://www.investigace.cz), 4. října 2021 11,5 (10:30), 5. října 2021 10 (14:00), 6. října 2021 9 (19:30), 7. října 2021 7 (00:00), 8. října 2021 6 (08: 30), 8. a 9. října 2021, volby do PS PČR, podle Evy Joachimové hrozí, že díky další vlně a  Lockdownu na podzim budou odsunuty volby do PS (nepůjdou udělat volby) o jeden rok (nenaplnilo se). Mezinárodní komunita dosáhla dohody, která zajistí, že nadnárodní podniky budou od roku 2023 podléhat minimální daňové sazbě ve výši 15 %. Oznámila v pátek Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Od 8.10.2021 12:45 je výpadek v měření na Schumannově rezonanci. 9. října 2021, Rakouský kancléř kvůli aféře s přikrášlenými průzkumy rezignoval na svou vládní funkci. Volby vyhrálo SPOLU, jako výsledek referenda o Babišovi, z parlamentu mizí KSČM a ČSSD. Dá se to považovat za největší změnu směřování po roce 1989. Propadlo 20 % (cca milion) hlasů díky stranám, které se nedostali do parlamentu. Od 11.10.2021 9:30 opět funguje měření na SR. 11. října 2021 8 (11:00), 12. října 2021 9,6 (10:00), 13. října 2021 8,5 (09:00) ukončil činnosti alternativní dodavatel elektřiny a plynu Bohemia Energy (kromě stejnojmenné společnosti pod její křídla spadaly i firmy Comfor Energy, Europe Easy Energy, X Energie, Slovakia Energy, Energie ČS a Amper Market.  Energy), se slovenskou odnoží Slovakia Energy (která ukončila činnost na Slovensku už před dvěma týdny) přes 1,2 milionu zákazníků, 14. října 2021 7,8 (10:00), 15. října 2021 23 (23:30), Andrej Babiš by nepřijal pověření od prezidenta jednat o sestavení kabinetu. Je připraven předat vládu bloku pěti stran a být v opozici. 16. října 2021 33 (22:00), 17. října 2021 10 (10:30) 17. října 2021 v 19:00 proběhl globální experiment (z aktivit galaktické federace), bude osloveno celé lidstvo sledem informací, které by měli lidé vnímat a zaznamenat , 18. října 2021 22 (11:30), podle lékařů není prezident Miloš Zeman schopen v současnosti vykonávat funkci. 19. října 2021 7,2 (16:00), 20. října 2021 9,8 (15:00), frekvence 8,14 (06:00), 21. října 2021 15 (10:00), 22. října 2021 19 (17:30), 23. října 2021 55 (19:30), 24. října 2021 51 (08:00), 25. října 2021 42 (18:00), 26. října 2021 39 (22:30), 27. října 2021 22 (06:00), 28. října 2021 9,5 (20:30), sluneční erupce třídy X1,0, 29. října 2021 19 (16:00), 30. října 2021 27 (08:30), 31. října 2021 23 (12:30).
 • 1. listopadu 2021 19 (00:15), 2. listopadu 2021 41 (00:15, 20:00), výpadek měření Schumannovy rezonance, 3. listopadu 2021 8 (15:00), 4. listopadu 2021 7,7 (20:00), frekvence 8,24 (08:00), geomagnetická bouře síly (G1 - G3), ČNB zvýšila svou základní sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. 5. listopadu 2021 30 (19:30), 6. listopadu 2021 15 (07:00), 7. listopadu 2021 48 (09:00), 8. listopadu 2021 16 (18:30), frekvence 8,6 (16:30) zasedla poprvé nová sněmovna, 9. listopadu 2021 7 (10:00), Bitcoin překonal hranici 68.000 dolarů, 10. listopadu 2021 25 (22:00, 23:00), frekvence 8,5 (15:00) 11. listopadu 2021 37 (02:00), frekvence 8,8 (07:00), 12. listopadu 2021 11 (18:00), 13. listopadu 2021 8 (10:30), 14. listopadu 2021 16 (21:30), 15. listopadu 2021 25 (22:30), 17. listopadu 2021 8,5 (10:00), (výročí Sametové revoluce), před setměním můžeme pozorovat vrchol meteorického roje Leonidů. 18. listopadu 2021 32 (15:00), v noci ze čtvrtka 18. na pátek 19. listopadu vzhlédněte k nebi a uvidíte nejdelší zatmění Měsíce (bude trvat 3 hodiny, 28 minut a 23 sekund, nejdelší částečné zatmění Měsíce za posledních 580 let) v tomto století, neboli krvavý úplněk. Zahájí zcela nový cyklus zatmění přes druhé a osmé znamení zvěrokruhu, které trvá do konce roku 2023. 19. listopadu 2021 10 (03:30) Rakousko od 1. února zavede (po legislativní úpravě) povinné očkování pro všechny obyvatele. 20. listopadu 2021 18 (16:30), 21. listopadu 2021 9,2 (12:30), 22. listopadu 2021 11 (22:00), 23. listopadu 2021 30 (15:00, 23:00), 24. listopadu 2021 43 (06:30), 25. listopadu 2021 9,5 (23:00), prezident Zeman dostal Covid. 26. listopadu 2021 8 (09:00), vyhlášen nouzový stav a šíří se nová mutace viru MU - omikron z jihu Afriky. 27. listopadu 2021 23 (19:30) napadl první sníh, 28. listopadu 2021 37 (01:00), novým premiérem je jmenován Petra Fialu (ODS), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) dostal covid, 29. listopadu 2021 6,4 (14:00), 30 listopadu 2021 5,7 (14:00).
 • 1. prosince 2021 8,3 (09:00), Babiš zahájil sběr podpisů na kandidaturu na prezidenta, 2. prosince 2021 5 (09:30), 3. prosince 2021 27 (18:10), frekvence 8,22, 4. prosince 2021 20 (01:30), zatmění Slunce (viditelné pouze z Antarktidy), kolem novoluní (4. prosince) bude kometa C/2021 A1 (Leonard) na obloze zřetelnější (Zemi se nejvíc přiblíží 12. prosince). 5. prosince 2021 12 (22:00), 6. prosince 2021 23 (09:00), 7. prosince 2021 7 (16:00), jednání prezidentů USA a Ruska kvůli Ukrajině. 8 prosince 2021 35 (00:10), po 16 letech má Německo nového kancléře Olafa Scholze. 9. prosince 2021 10 (19:30), 10. prosince 2021 13 (10:30), 11. prosince 2021 7 (10:00), 12. prosince 2021 6,7  (10:00), 13. prosince 2021 4,3 (10:00), 14. prosince 2021 16 (08:20), 15. prosince 2021 5 (05:00), 16. prosince 2021 18 (09:30), 17. prosince 2021 33 (22:00), Prezident Zeman jmenoval celý kabinet beze změn, ceremoniál proběhne v 11 hodin na zámku v Lánech. O důvěru bude vláda žádat až 12. ledna. 18. prosince 2021 22 (02:30), 19. prosince 2021 33 (04:00), 20. prosince 2021 23 (11:00), 21. prosince 2021 9 (14:00), 22. prosince 2021 8,6 (22:00), 23. prosince 2021 10 (06:30), 24. prosince 2021 7 (12:00), 25. prosince 2021 17 (18:30), 26. prosince 2021 11 (23:50), 27. prosince 2021 27 (16:00), 28. prosince 2021 19 (108:00), 29. prosince 2021 15 (10:20), 30. prosince 2021 11 (13:30), Telefonické jednání amerického prezidenta Joe Bidena s ruským protějškem Vladimirem Putinem trvalo ve čtvrtek téměř hodinu. Izrael schválil očkování osob s oslabeným imunitním systémem čtvrtou dávkou vakcíny proti nemoci covid-19. Izrael se tak stal první zemí na světě, která ve světle hrozby nakažlivější koronavirové varianty omikron dala druhé posilovací dávce zelenou, 31. prosince 2021 27 (16:00),

Schumannova rezonance, největší vrcholy Amplitudy v roce 2019 a 2020

 • 17. března 2019: 110, 120, 150. 
 • 20. Září 2019: 100. 
 • 6. Prosince 2019: 100 .
 • 6. Prosince 2019: 158 , nejvyšší hodnota Schumannovy frekvence za poslední 2 roky (158)
 • 12. ledna 2020 konjunkce Saturnu a Pluta.
 • 15.1.2020 skončila platnost Versailleské smlouvy staré 100 roků (ratifikována 10. ledna 1920). 
 • 2. února 2020 S nástupem Čínského Nového roku na počátku února (02.02) 2020 (rok kovové krysy) mediálně propukla pandemie koronaviru, která se stala spouštěčem procesů, které vedou ke vzniku Digitálních virtuálních států, čeká nás rozpad současných předlužených států, nástup Technokracie (kontrolovaná společnost se sociálním bonusem) a digitální měnová reforma
 • 27.února 2020 170  (24-27.2.2020 velké propady na burze, začátek krize), cca 19. února 2020 dosáhli akciové trhy svého maxima, 7 -9.3.2020 ropná cenová válka.
 • 12.března 2020 57, velký propad na burzeKlíčový ukazatel výkonu amerických akcií, index Standard & Poor's 500, se propadl nejvýrazněji od burzovního krachu roku 1987, o 9,5 %. Ústřední evropský akciový index, Euro Stoxx 600, ztratil 11,5 %, tedy nejvíce ve své historii. Hlavní index kanadských akcií měl svůj nejhorší den od roku 1940. Takzvaný "index strachu" vykázal včera svoji nejvyšší hodnotu od 28. října 2008, kdy - měsíc po pádu investiční banky Lehman Brothers - vrcholila kritická fáze světové finanční krize.
 • 22. března 2020 60, uplynulo 87 roků od vzniku prvního koncentračního tábora v Dachau v Německu, nyní díky pandemii dobrovolně vstupujeme do Digitálních koncentračních táborů.
 • 27. března se objevila Kometa Neowise.
 • 5.dubna 2020 76.
 • 9. dubna 2020 63, 10. dubna 2020 61, 12. dubna 2020 60, 13.dubna 2020 68.
 • 18. dubna 2020 110, 19. dubna 2020 86.
 • 23. dubna 2020 138.
 • 29. dubna 2020 76, 30.dubna 2020 90, 1. května 2020 57, 2. května 2020 46, 3.května 2020 80, 4. května 2020 91.
 • 7.května 2020 66 , v noci ze čtvrtka na pátek byl na nebi k vidění poslední super úplněk roku 2020. Měsíc však od Země bude vzdálen o zhruba čtyři tisíce kilometrů více než při posledním úkazu z dubna, kdy se od naší planety nacházel ve vzdálenosti 356 909 kilometrů.
 • 13.května 2020 80, 14. května 2020 65, 15. května 2020 76 17. května 2020 67.
 • 19. května 2020 110.
 • 26. května 2020 72, 29. května 2020 63 - zvýšené erupce na Slunci.
 • 31. května 2020 74, 1. června 2020 67, 2. června 2020 60.
 • 5.června 2020 (polostínové zatmění Měsíce v úplňku) 30, 7. června 2020 76, 9. června 2020 62.
 • 11. června 2020, nejhorší den od března 2020 na akciové burze, DJIA odepsal 7%, S&P 500 6% - obavy z další vlny nákazy, ropa se propadla, Prestižní DJIA odepsal 6,9%, technologický Nasdaq 5,3% a širší S&P 500 5,9%. Při vrcholu březnového propadu (16.3.) indexy přišly až o 11%. Oba hlavní indexy jsou od březnového minima výše o cca 37%.
 • 13. června 2020 73, 14. června 2020 82.
 • 21. června 2020 (prstencové zatmění Slunce Nepál, Indie a také v oblasti Kaillashe, léto letos začíná 20. června ve 23:44 SELČ a hned první letní den 21. 6. 2020 v 8:41 SELČ bude Měsíc v novu, a ještě ke všemu způsobí prstencové zatmění Slunce. Důsledkem mohou být erupce vulkánů, zemětřesení, povodně atd. během až 4 roků. Zatmění Slunce prochází přes nejlidnatější oblast světa, kde je také současně nedostatek potravin a sucho, úroda je decimována kobylkami, v době letního slunovratu a v období přechodů věku Ryb do Vodnáře (z vody na vzduch), kdy se jedná o klíčové zlomové období (Tomáš Pfeiffer), které umožňuje kvantovou transformaci člověka v duchovní oblasti (např. HOMO Aquarius nebo Homo technologicus).     Yuval Noah Harari: Homo sapiens, jak víme, zmizí za zhruba století!   Každých 26 000 (EON, platónský rok se shoduje s jedním z Milankovičových cyklů), pokud je dostatek energie na tuto transformaci jak z vejce, tak z popela (pták Fenix), dochází k transformačnímu bodu zlomu. Jinými slovy část populace se bude schopna otevřením srdce osvobodit závislostního "modelu Otrokář - otrok" (dualita se transformuje v jednotu - duchovní transformace zvýšením vibrací) ve své paralelní realitě. Tento proces trvá i několik generací (probíhá již od druhé poloviny minulého století) je spojen s pádem světového měnového systému i s redukcí populace. Podle některých zdrojů se také již naplňují některé znaky Calhounova experimentu. Symbolem ptáka Fénixe (zrychlený vývoj - revoluce. metamorfóza) v astrologii je konjunkce Jupiteru a Pluta v roce 2020 (Taťjana Micic). Proces transformace Homo sapiens je provázaný s klimatickými změnami, planetárními cykly a pulsy, digitalizací světa, kolonizací vesmíru atd.. Pokud se hromadná duchovní transformace HOMO sapiens zažehnutím paprsku lásky prostřednictvím otevřených srdcí jedinců nepodaří, další pokus bude mít lidstvo za dalších cca 26 000 roků.
 • 24. června 2020 44, 26.6.2020 66, 28. června 2020 82, 29. června 2020 92.
 • 1. července 2020 84, 2. července 2020 72, 4. července 2020 67.
 • 5. července 2020 polostínové zatmění Měsíce dopoledne, poslední na ose Rak - Kozoroh, zatmění trvají již 18 měsíců a naznačují změny v nejvyšších vládnoucích kruzích světa, ale i přímo vytváří nové vládnoucí struktury. (Taťjana Micic) Může se opakovat, během několika měsíců, situace z roku 1963 (atentát na JFK, kdy byla stejná konstelace na nebi v USA jako dnes).
 • 6. července 2020 99, 9. července 2020 69, 10. července 2020 82, 12. července 2020 57.
 • 16. července 2020 70 (zlomové období), 20. července 2020 52 a 81, 22. července 2020 54, 30. července 2020 84.
 • 27. července 2020 byla překonána rekordní úroveň zlata z roku 2011 (cca 1 922 USD / Oz), cca 1934 USD / Oz. 
 • 4. srpna 2020 39, Cena zlata v úterý poprvé v historii překročila hranici 2000 dolarů (zhruba 44 400 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu) , 4. srpna 2020 došlo k výbuchu v bejrútském přístavu došlo v 15:08:18 UTC (18:08:18 místního času).
 • 6. srpna 2020, po delším klidu se Schumannova rezonance zvýšila na 57,
 • 9. srpna volby v Bělorusku, 10. srpna 2020 43, 12. srpna 2020 64 (ministr zahraničí USA Mike Pompeo navštívil Česko a střední Evropu), 13.srpna 2020 77.
 • 20. srpna 2020 60, 22. srpna 2020 49, 25. srpna 2020 Řekové i Turci zahájili v úterý ráno vojenská cvičení u řeckého ostrova Kréta.  
 • 26. srpna 2020 45, Hurikán Laura, Řecko, Francie, Itálie a Kypr dnes zahajují společné vojenské cvičení ve východním Středomoří. Společné manévry čtyř zemí mají jižně od Kréty začít dnes a skončit v pátek. 
 • 1. září 2020 51, Nasdaq Composite zapisuje nový historický rekord nad 11829,843 b., koncem srpna obchodovaly akcie v celkové ceně 91,1 bilionu dolarů. Euro k dolaru roste o 0,58 % na 1,2002 EURUSD, poprvé za 2 roky se obchoduje nad 1,20 EURUSD. 3. září 2020 "malý černý čtvrtek", ceny akcií Applu, Amazonu, Alphabetu, Microsoftu i Facebooku zakončily den se ztrátami od 4 do 8 %. Elektronická burza Nasdaq skončila s 5 % ztrátou, což je nejhorší výsledek od letošního března a indexy Dow Jones i S&P 500 ztratily okolo 3 %.
 • 3.9.2020 Americká společnost SpaceX dnes úspěšně dopravila na oběžnou dráhu už dvanáctou sérii 60 satelitů sítě Starlink.
 • Bod zlomu (1.- 4. září 2020): Co bylo příčinnou neznámého přírodního rezonančního jevu a odezvy v měření Schumannovy rezonance v termínu od 2. (byl úplněk) do 4. září 2020 není známo (vypadá to, jako by se záznam zasekl, nebo se změnily frekvenční pásma, které nejsou stejné s těmi původními), ani nejsou informace, že by došlo k nějaké chybě ruských měřících stanic (na 99 % je jisté, že nejde o chybu měřícího systému, ale výstupu). Je možné, že jde o určitý kvantový skok v oblasti rezonance, která může působit na mozek (naše myšlení), může jít o projev neznámého anti-frekvenčního solárního záblesku, který má individuální účinky na jednotlivce a jeho evoluci, ale jsou to spekulace. Od 30. srpna 2020 však začaly obrovské plazmové erupce na Slunci spojené se slunečním větrem a také mezi 28. srpnem a 2. září 2020 došlo k určité korelaci Schumannovy rezonance s magnetickým polem planety, který se krátkodobě vychýlil (obrovské poruchy v magnetismu, Van Allenovy pásy) - geomagnetická bouře a také dochází k dlouhodobému zrychlování posunu osy severního pólu. Tyto jevy mohou signalizovat zesílení klimatických extrémů, erupcí nebo zemětřesení v následujícím období. Od rok 2020 (bod zlomu - přechod z 24. do 25. slunečního cyklu) je Modern Grand Solar Minimum 2020 -2053, které povede k výraznému snížení slunečního magnetického pole a aktivity, stejně jako během Mauderova minima (které trvalo 65 let, cca roku 1645 do roku 1710) což vede k znatelnému snížení pozemské teploty. De Vriesův (Suessův) cyklus (Mauderovo a Daltonovo minimum) sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu.
 • Tato anomálie SR (2.-4. září 2020) může způsobit, že od 4. září můžete věci ve svém životě vnímat odlišně, než před tím (staré rezonance jsou skokově nahrazeny novými, jde o nastupující vlnu, která může gradovat) - změna myšlenkové matrice (vzoru), kvantový skok, můžete poznávat sami sebe, nic Vám nebrání v odstranění bloků a strachů, získali jsme na několik dní novou zkušenost.
 • 5.září 2020 43, 8. září 2020 33, 48, 9. září 2020 61, 65, 10. září 2020 68, 17. září 2020 71 - novoluní v panně, 18. září 2020 57, 19. září 2020 63.
 • 21. až 26. září 2020, Cvičení Kavkaz-2020 se bude konat na území Jižního vojenského okruhu, v Černém a Kaspickém moři, 80 000 vojáků.
 • 22. září 2020 42 14-15:00, prof. Roman Prymula ministrem zdravotnictví.
 • 22. září 2020 v 15:31 (astrologicky poloviční kosmický kříž), podzimní rovnodennost (paprsky Slunce dopadají kolmo na Zemi), začátek vlny vnímatelného "duchovního záblesku" a současně "digitálního záblesku", který je počátek hromadného přechodu populace do "Digitálních koncentračních táborů" díky závislosti na hmotě a strachu ze změny. Jedinci raději budou žít virtuální život jiných ve virtuální realitě, než svůj vlastní život v realitě. Pokud se naakumuluje dostatek energie, transformační vlna doběhne 21.3. 2021 (jarní rovnodennost), jinak proces bude probíhat do roku 2032. Vědomý člověk (HOMO Aquarius) tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita (tvůrčí prací neokrádáme o energii nikoho v okolí, pokud netvoříme, máme strach a bojujeme, tak se vzájemně obíráme o energii - dualita) - tvořením (energie lásky) zvyšujeme energii a vibrace své i svého okolí - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti a nemůžeme zvýšit své vibrace). Místo boje o energii (strach a boj je blok ve vývoji jedince, ztrácí energii a co nemá energii zaniká), ji tvoříme (tvůrčí činnost, kterou děláme s radostí) a tím se osvobozujeme od závislosti boje o energii (při boji energii "krademe" jiným, pokud nejsme v tvůrčím procesu).
 • 23. září 2020 34 (cca 11:30), 24. září 2020 37 (6:00), 29. září 2020 35 (2:00) 71 (6:00), 27. - 28.9. začátek zástupné války v Náhorním Karabachu.
 • 7. října 2020 24 (14:00), 9. října 2020 20 (23:00), 10. 10. 2020 (202020) 15 (18:00), 13.října 2020 18 (10:00).
 • 15.října 2020 57 (13:00, 16:00) - evropské burzy zaznamenaly nejprudší jednodenní pokles za více než tři týdny, 17.října 2020 27 (24:00).
 • 18.října 2020 47 (9:00), 54 (14:00), 19.října 2020 27 (21:30) - Černá Luna v opozici na Slunce, demonstrace na Staroměstském náměstí.
 • 20.října 2020 66 (8:00), mezi 20 a 21.říjnem byl na cca 16 hodin výpadek měření na Schumannově rezonanci, 21.října 2020 počátek přísných opatření v Česku - povinné nošení roušek, uzavření obchodů kromě potravin, atd.
 • 22.října 2020 36 (14 -16:00) Černá luna vstupuje do Býka na 9 měsíců. Maloobchod a služby budou od čtvrtka v Česku uzavřeny, kapacita nemocnic je naplněna z 80 %, 23.října 2020 37 (6:00), 24.října 2020 25 (6:00), 25.října 2020 11 (23:00), 26.října 2020 24 (7:20) 32 (20:00).
 • 28. října 2020 60 (00:30), 51 (2:30), vláda od půlnoci z úterý na středu zakázala volný pohyb na veřejnosti od 21.00 do 4:59. Povolené jsou jen cesty do práce či k lékaři a domů. Výjimku budou mít také lidé zajišťující základní infrastrukturu, hromadnou dopravu či roznáškové služby a také veřejní funkcionáři a ústavní činitelé. Po deváté hodině večer mohou z domu vyjít i ti, kdo venčí svého psa, avšak pouze do 500 metrů od bydliště. Wall Street závěr: SPX500 -3,5 %, DJIA -3,4 %, Nasdaq -3,7 %, Evropské trhy končí ve výrazných ztrátách: DAX -4,4 %, CAC -3,7 %, FTSE -2,8 %.
 • 29. října 2020 38 (08:00), 30. října 2020 19 (08:00), Akcie tak zaznamenaly nejvýraznější týdenní pokles od letošního března, a trhu nyní panuje nejistota kvůli rostoucímu počtu nových případů nákazy koronavirem a blížícím se prezidentským volbám ve Spojených státech.
 • 31. října 2020 18 (01:00) modrý úplněk, počátek hromadného testování na Slovensku, 1.listopadu 2020 10 (08:00), podle počtu úmrtí pacientů s koronavirem na 100 tisíc lidí za uplynulý týden je Češko aktuálně první na světě. Předstihlo tak Andorru. Filipíny zasáhl tajfun Goni, jedna z nejsilnějších bouří roku 2020, 2. listopad 2020 61 (10:00), Ceny ropy klesají, Brent -4 % na 36,41 USD/b, cena zlata roste o 0,3 % na 1883,23 USD/unci, Bitcoin 13800 Dolarů. Reprodukční číslo R v neděli kleslo na hodnotu 1. Číslo ukazuje rychlost šíření nákazy v populaci.
 • 3. listopadu 2020 9 (13:00), 4. listopadu 2020 31 (19:00) 41 (23:00), volby USA, možný počátek rozkladu USA, Wall Street závěr: S&P 500 +2,2 %, Nasdaq +3,9 %, DJIA +1,3 %, AU 1 895,20 -0,33%, AG 23,65 -1,40%, BRT 41,06 2,86%, na akciové trhu silně rostly akcie GAFA (technologické firmy), 5. listopadu 2020 38 (03:30) 37 (08:00), 6. listopadu 2020 10 (09:30, 22:00), 7. listopadu 2020 24 (16:00), Joe Biden vyhrál prezidentské volby v USA, 8. listopadu 2020 (uplynulo 400 roků od bitvy na Bílé hoře) 8 (16:00). 
 • 9. listopadu 2020 16 (10:00), V. Británie změnila přístup k tvrdému brexitu, Vakcína proti koronaviru SARS-CoV-2 na dosah, společnost Pfizer hlásí více než 90 % účinnost u testovaných osob, rallye na akciových trzích, japonský akciový index Nikkei uzavřel na nejvyšší hodnotě za 29 let. Wall Street závěr: Dow Jones +2,95 %; S&P 500 +1,17 %; Nasdaq Comp. -1,53%; Akcie v Evropě: DAX +6,1 %, CAC +8,1 %, FTSE +5,5 %. CZK posílila na 22,40 vůči USD.
 • 10. listopadu 2020 17 (04:00, 14:00), 18 (18:00), Válka o Karabach končí, začala 27. září a bylo zde 30 000 mrtvých a statisíce uprchlíků.
 • 11. listopadu 2020 (111122) 11 (13:00, 17:30) 19 (19:40) 52 (22:00), Silviya Válková: od brány 11.11.2020 dojde ke křížení realit (nyní je vysokofrekvenční realita v útlumu a nízko vibrační realita je nabotnalá a aktivní) až do brány 12.12.2020.
 • 12. listopadu 2020 konjunkce Jupiteru a Pluta 49 (04:00), 34 (23:50), 13. listopadu 2020, pátek 32 (05:00), 14. listopadu 2020 8 (10:20), 15. listopadu 2020 NOV 12 (14:20).
 • 17. listopadu 2020 12 (14:00) 12 (16:00), demonstrace v Bratislavě a Praze, Maďarsko a Polsko zablokovaly přijetí rozpočtu Evropské unie na období 2021 až 2027 18. listopadu 2020 17 (11:00) 16 (13:00) 27 (16:30), záhadný monolit se poprvé objevil v americkém Utahu, 19. listopadu 2020 20 (08:00), 20. listopadu 2020 12 (09:00), 21. listopadu 2020 34 (08:00), 22. listopadu 2020 (221122) 9 (10:30), 23. listopadu 2020 12 (16:00).
 • 24. listopadu 2020 8 (14:00) Donald Trump pověřil svůj tým, aby zahájil předání moci nově zvolenému prezidentovi Joeu Bidenovi. Stávající prezident to dnes uvedl na twitteru. Akciový index Dow Jones poprvé v historii překročil hranici 30 tisíc bodů.
 • 25. listopadu 2020 11 (10:00, 14:00) 12 (20:00), 26. listopadu 2020 11 (13:30, 14:30) Trump z ministerstva obrany odvolal Henry Kissingera (duchovní otec NWO) a Albrightovou, záhadný monolit se objevil na kopci Batca Doamnei ve městě Piatra Neamţ v severovýchodním Rumunsku, 27. listopadu 2020 11 (14:00), Libra, digitální měna firmy Facebook, je připravena na spuštění v lednu 2021 (emitentem bude soukromý subjekt), je to další milník na cestě k Technokracii
 • 28. listopadu 2020 23 (14:30), konjunkce Černé luny a Uranu, bude trvat do ledna 2021 (změna, znejišťuje hmotu, pulsující energie, prozření, rebelie, vzdor) v Býku - silná impulsivní nevyzpytatelná energie, zintenzivní se síla Uranu (můžeme prohlédnout klam a matrix x výbuchy nespokojenosti, blackout elektřiny a internetu). Země projevuje to co se kumuluje v lidech - dostane se to napovrch během prosince (může to vypadat, že se svět zbláznil, změny budou velmi rychlé a nečekané, nějaký velký skandál - šokující - černá labuť), Petra Nel Smolová.
 • 29. listopadu 2020 17 (14:00), sondy a observatoře sledující Slunce 29. listopadu zaznamenaly, že naše rodná hvězda odpálila velice silnou erupci, jakou jsme neviděli už déle než tři roky, k erupci ale došlo v oblasti Slunce, která v té době nebyla přivrácená směrem k Zemi. 30.11.2020 17 (11:30), zatmění Měsíce v Blížencích (Vládcem zatmění je Merkur, který bude v době zatmění ve Štíru), u nás bude jen částečné. Ve světě pak můžeme v následujících měsících očekávat řádění živlů (vzdušného a ohnivého) zejména pak v Brazílii, v Bolívii, v Chile, v Argentině, na Aljašce, v jihovýchodní Asii a v centrální části Austrálie od severu na jih. 1. prosince 2020 8 (10:30), od 4:00 byl výpadek v záznamu, který se 3.12. zpětně obnovil. 2. prosince 2020 11 (12:30), 3. prosince 2020 10 (16:30), začali se objevovat zelené tečky na úrovni 24 Hz, napadl první sníh, rozvolňování restriktivních opatření, mohou například znovu otevřít všechny obchody, provozovny služeb či restaurace. 4. prosince 2020 14 (15:30), 5. prosince 2020 12 (09:30), 6. prosince 2020 12 (16:00),na pláži ostrova Wight v jižní Anglii se objevil záhadný lesklý monolit,  7. prosince 2020 12 (10:00, 14:00) 35 (22:00), 8. prosince 2020 19 (15:30) Británie začala očkovat obyvatele proti Covid-19. Prvním člověkem na světě, který obdržel vakcínu od Pfizer/BioNTech mimo klinické testy, 9. prosince 2020 10 (00:30), 10. prosince 2020 12 (16:00) v Rusku se ve středu konalo bleskové cvičení strategických jaderných sil, které zahrnovalo odpaly raket včetně balistických. Summit Evropské unie schválil spojení unijních peněz a vlády práva. Maďaři s Poláky návrh nevetovali. 11. prosince 2020 23 (06:00), 12. prosince 2020 12 (11:30, 14:00, 16:00), 13. prosince 2020 17 (01:00).   
 • 14. prosince 10 (10:00) 40 (21:30) nastává úplné zatmění Slunce se středem v 17.17 hod SEČ (novoluní ve znamení Střelce), které může přinést v následujícím roce řádění živlů a destabilizace vlád zejména v jižní části Jižní Ameriky, kde bude viditelné. Politické nepokoje, pokles ekonomiky a neúroda může pozlobit v následujícím roce zejména Bolívii, Argentinu a Chile. V USA zasedají volitelé, kteří potvrdí volbu prezidenta (zvolen Joe Biden)V USA se první dodávky nově schválené vakcíny proti koronaviru dostanou do očkovacích center, Amerika začíná očkovat proti covidu-19, je to největší logistická operace od druhé světové války. Nejvíce hlášení pochází ze střední Evropy, někteří uživatelé ale hlásí výpadky také v Asii, Austrálii a v USA. Dnes krátce po poledni postihl společnost Google velký výpadek webových služeb. Kromě samotného vyhledávače nefunguje ani poštovní klient Gmail či videoserver YouTube. Velký výpadek serverů postihl v minulém týdnu také Facebook, kvůli tomu lidé z různých koutů světa nemohli využívat několik hodin aplikaci Messenger. 15. prosince 20 (11:30).
 • 16. prosince 2020 9 (20:30) začíná plošné testování na covid v Česku, Cena nejznámější kryptoměny bitcoin dnes poprvé překonala hranici 20.000 dolarů (zhruba 430.000 Kč). Od začátku roku si připisuje více než 170 %. 17. prosince 2020 16 (22:00). 18. prosince 2020 10 (13:00), 19. prosince 2020 20 (08:30), 20. prosince 2020 16 (12:00).
 • 21. prosinec 2020 35 (14:00), při této konjunkci Jupiter - Saturn (Betlémská hvězda, další projev solárního záblesku, podobně jako kometa Neowise) se pravděpodobně narodil Ježíš před 2 000 roky (Věra Várady), je považovaná za predzvesť zmien vo vláde, za predzvesť smrti kráľa a nástup nového kráľa, čo sa nezaobišlo bez určitého medziobdobia chaosu. Jupiter a Saturn vstoupí do nejtěsnějšího přiblížení za posledních 800 let, Jedná se o bod zlomu, uzavíráme jednu etapu a otevírá se nám druhá. Od 21. prosince budou zavřeny na Slovensku všechny obchody s výjimkou potravin a prodejen zboží denní potřeby. Není zatím jasné, zda bude na Vánoce možný pohyb mezi okresy. Slovensko kvůli nárůstu případů covid-19 uzavře od 21.12.2020 na dobu minimálně 3 týdnů školy a většinu obchodů (Reuters), 22. prosince 2020 12 (12:20), 23. prosince 2020 14 (22:00), 24. prosince 2020 12 (13:30), 25. prosince 2020 43 (00:30), EU uzavřela dohodu s Velkou Británii o Brexitu, 26. prosince 2020 10 (20:00), 27. prosince 2020 10 (21:00) začalo očkování covid 19 v Česku, Andrej Babiš dostal očkování jako první v ČR Bitcoin dosáhhistorického maxima 28.365 USD, 28. prosince 2020 11 (08:00), 29. prosince 2020 11 (10:00), 30. prosince 2020 8 (13:00), testy v úterý odhalily 16 329 pozitivních případů, dosud nejvíc od začátku epidemie. 31. prosince 2020 11 (05:00), v Česku bylo 16.939 případů koronaviru, Bitcoin poprvé překonal hranici 29 000 dolarů.
 • Koncem roku 2020, pravděpodobně 21. prosince (zimní slunovrat) může dojít k výraznému zvýšení intenzity vlny solárního záblesku či jiných projevů éteru a živlů (zejména vody).
 • Petra Nel Smolová - praskne vřed. Od druhé poloviny listopadu 2020 do ledna 2021 (konjunkce Uranu a Černé luny v býku) může dojít ke klimatickým extrémům a různým zvratům v ekonomice i společnosti. 
Počátek času ZEP TEPI, bod jarní rovnodennosti (před cca 13 000 roky, bod zlomu, potopa světa, geomagnetická inverze, zánik Atlantidy, Hyperboree , Noemova Archa, hladina moří byla o desítky metrů níže než dnes a začala rychle stoupat o desítky metrů atd.), počátek věku Lva, Sfinga - lev s lidskou hlavou (vstup člověka ve věku Lva - bod zlomu na Zemi, nedokončený vývoj člověka), která fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem. 
Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře (2000 - 2022?), ZEP TEPI II je podzimní bod rovnodennosti (bod zlomu, transformace a dokončení vývoje člověka z duality do jednoty právě jednou za 26 000 roků), protipól věku Lva (Sfinga - projev duality, hlava člověka a tělo lva - nedokončený vývoj člověka ve fyzickém těle, byla potopa světa, došlo k zániku Atlantidy, Počátek časů ZEP TEPI). Jaký živel podpoří očistu? Bude to země a oheň (duchovní záblesk lásky - princip rezonance)? Před cca 12 500 roky to byla očistná voda, potopa světa (symbol Noemova Archa, zánik Atlantidy, došlo k vzestupu hladiny oceánů u několik desítek metrů). Nyní je to z vody (věk Ryb) na vzduch (věk Vodnáře) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na nádech (vzduch). A tento proces se opakuje jednou za 26 000 roků, právě nyní jsme v tomto bodu zlomu (konjunkce, imploze, transformace v jednotu atd.) - tzv. "ZEP TEPI II" (nulový bod, point ZERO). Dokončuje se duchovní vývoj člověka otevřením srdce (duchovní transformace zvýšením vibrací - rezonance na úrovni lásky), který se může vymanit z cyklu reinkarnací na Zemi, nebo (pokud bude dostatek energie lásky, která proudí přes otevřené srdce jedinců) transformovat v nový vývojový druh HOMO Aquarius.

21.1.2020 Přechod z Kali Yugy (známá též jako Temný věk, čas bezbožnosti, kdy se lidé navzájem zabíjejí). Na konci cyklu se říká, že se Kalki (prorokovaný desátý avatar hinduistického boha Višnua) narodí a obnoví spravedlnost, čímž začíná nová Satya Yuga nebo yuga pravdy (omlazuje existenci tím, že ukončí nejtemnější a destruktivní období, aby odstranil adharmu a uvedl do Satya Yuga, zatímco jezdí na bílém koni s ohnivým mečem. (8 roků od 21.12.2012) - ozáření země 40 Hz, záblesk.

Jupiter bude opakovaně ve spojení s Plutem (tato konjunkce znamená ptáka Fénixe) 3 x, na konci března a začátkem dubna, v červnu a listopadu (končí tranzit Jupitera v kozorohu), vždy na posledních stupních Kozoroha (naposledy to bylo v roce 2007) a na konci roku 2020 se potká Jupiter se Saturnem (symbol strachu), toto setkání označuje konec jednoho času, konec jedné vlády a příchod nové vlády (na úrovni jedince i kolektivu to může být změna profese, nastane nezvratná změna) Určité paradigma nezvratně skončí (nyní jsme odpovědní za budoucnost, končí konjunkce v zemitém znamení a další bude v roce 2021 ve Vodnáři). V této konstelaci vede Saturn (starý král) a Jupiter (mladý princ) mu pomáhá, tzn. vše bude podle zásluh, Jupiter (mladý princ) tomu přidá duchovnější dimenzi (prosvětluje). Končí 12 letý cyklus (byly náboženské války, které umožnili zbohatnutí - Jupiter a Pluto ve střelci 2007), nyní je tento aspekt v Kozorohu a je tu Saturn, který umí trestat podle zásluh (platit svoje dluhy). Vládnoucí struktury zkusí zase využít energie Jupitera a Pluta, aby zbohatli (stejně jako po krizi 2008), hlad po bohatství (energie je však kontrolovaná Saturnem). Můžeme se jako kolektiv zregenerovat (Fénix, z popele vytvořit nový život). Je zakázáno podvádět a nesmíme vsadit vše na jednu kartu. (Taťjana Micic

19.7.2020 Kometa NeoWISE (Jiří Kubík), souvisela s rozjetím celosvětové pandemie, která byla spouštěčem ekonomické krize a hlubších mocenských změn ve světě (hlavním problémem je ekonomika, nikoliv epidemie)   

Fáze vývojového procesu DE LUCE (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - víra, závislost, ne-logika), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika) a vycházím z tunelu, mění se mě vnitřní matrice, mám otevřené srdce, kterým proudí tvůrčí energie lásky a vnímám "barevný svět"(vnímám hloubku a objem) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty (vědomý člověk, přijímá a sdílí, je vzájemně závislý, vědomý, vše je dynamické rovnováze, je propojen rozum a víra v harmonii a rodí se moudrost) a mění se i lidská DNA, dokončí se vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví otevřením svého srdce a tím zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci energie lásky a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" a otevřením srdce se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím prostřednictví otevřeného srdce a tím mohu zvýšit vibrace na úroveň lásky.

Počátek času ZEP TEPI, bod jarní rovnodennosti (bod zlomu, potopa světa, geomagnetická inverze, zánik Atlantidy, Hyperboree , Noemova Archa, hladina moří bylo o desítky metrů níže než dnes atd.), počátek věku Lva, Sfinga - lev s lidskou hlavou (vstup člověka ve věku Lva - bod zlomu na Zemi, nedokončený vývoj člověka), která fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem. Na tuto neuvěřitelnou shodu upozornili Robert Bauval a Graham Hancock.
 • Počátek času, ZEP TEPI, zánik prostřednictvím potopy světa - exploze (bod zlomu) - očista prostřednictvím vody - zánik Atlantidy, potopa světa, konec doby ledové, vzniká nový svět
 • 2000 -2032?? - (bod podzimní rovnodennosti, bod zlomu, ZEP TEPI II) jaká podoba transformace nás čeká při přechodu do věku Vodnáře, tedy z vody na vzduch? Je to cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) a první nádech (vzduch) - zrození z duality (muž a žena, Homo sapiens) se transformuje v jednotu (dítě - nový život, HOMO Aquarius)? Jde o dokončení duchovního vývoje člověka otevřením srdce a tak se duše propojí prostřednictvím lásky se Stvořitelem.
Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře (2000 - 2022), je podzimní bod rovnodennosti (bod zlomu, transformace a dokončení vývoje člověka z duality do jednoty právě jednou za 26 000 roků), protipól věku Lva (Sfinga - projev duality, hlava člověka, tělo lva - nedokončený vývoj člověka ve fyzickém těle, potopa světa, zánik Atlantidy, Počátek časů ZEP TEPI). Jaký živel podpoří očistu? Bude to země a oheň (duchovní záblesk - princip rezonance)? Před cca 12 500 roky to byla očistná voda, potopa světa (symbol Noemova Archa, zánik Atlantidy, došlo k vzestupu hladiny oceánů u několik desítek metrů), Nyní je to z vody (věk Ryb) na vzduch (věk Vodnáře) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na nádech (vzduch). A tento proces se opakuje jednou za 26 000 roků, právě nyní jsme v tomto bodu zlomu (konjunkce, imploze, transformace v jednotu atd.) - tzv. "ZEP TEPI II" (nulový bod, point ZERO). Dokončuje se duchovní vývoj člověka (duchovní transformace zvýšením vibrací - rezonance na úrovni lásky), který se může otevřením svého srdce vymanit z cyklu reinkarnací na Zemi, nebo (pokud bude dostatek energie) transformovat v nový vývojový druh HOMO Aquarius.

Zamyšlení, cyklus stromu: starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu) po svém pádu v materiální rovině poskytne dostatek živin pro své potomky, na tlejícím dřevě (po pádu a rozkladu starých stromů) se les obnoví za 30 až 50 roků. Vývoj stromu pokračuje v duchovní oblasti (předávání moudrosti -lesní stařešina svým potomkům prostřednictvím kořenů, kteří ho vyživují). Tím je zajištěn koloběh života.
 • Energie a hmota se neztrácí pouze se transformují prostřednictvím metamorfózy v průběhu cyklu, které se opakují a jsou předvídatelné, mají fraktální strukturu, cykly uvnitř jsou nepředvídatelné (různé působení jednotlivých aktérů ve Vesmíru i na Zemi) a na jejím "konci" probíhá metamorfóza, která se stává novým počátkem (ZEP TEPI II).
 • A právě Milankovičovy cykly jsou jedním z příkladů fraktální struktury, která se skládá i různých pohybů planety Země (precesní rok) na oběžné dráze a ovlivňují společně s dalšími planeta a jejich vazbami vývoj na planetě Zemi včetně člověka
Vysvětlení růstu a redukce populace, teze: během posledních 200 roků probíhala populační exploze, počet obyvatel na planetě se zvýšil více jak 7x. Nacházíme se na prahu transformace z Homo sapiens na HOMO Aquarius, která probíhá jednou za 26 000 roků, - bod zlomu daný přechodem z věku Ryb do Vodnáře, pokud je naakumulované dostatek energie. Posledních 200 roků roste exponenciálně populace, aby se všichni mohli zúčastnit transformace z duality v jednotu. Po překonání transformačního bodu zlomu se populace opět sníží během cca 200 roků na cca 1 miliarda, naplní se Herakleitův zákon. Pokud se transformace nepodaří, další pokus má lidstvo za dalších cca 26 000 roků. 
Josef ZezulkaDuchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět. 


Konec jednoho věku? Čeká nás digitální měnová reforma - Černá labuť (odhad 2020 - 2022, Pavol Lupták). Koronavirová krize spustila další vlnu zadlužování států, firem a obyvatel - dluhy jsou nesplatitelní a čeká nás Pád světového měnového systému. Důsledkem budou bezhotovostní digitální měny postavené pravděpodobně na technologii blockchainu (jediným tlačítkem tak dojde k digitální měnové reformě). Jde o řízený proces" pánů za oponou", který se odstartoval spouštěčem (viníkem) jménem pandemie koronaviru na kterou se svede vše. Testuje Česko nebo EU digitální měnu?

Běží už paralelně nový "kvantový měnový systém" s podporou klíčových globálních hráčů a "pánů za oponou"? 

Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model blahobytu (jako myši v Calhounově experimentu) a hrozí zánik podobný "zániku a potopení Atlantidy" (pozůstatek Bermudský trojúhelník se svými anomáliemi), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií a různými i genetickými experimenty, které byli důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa. A nyní používáme také technologie a experimentujeme, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí a také nesprávně chápeme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, my žijeme pouze "tady a teď", důsledky nevnímáme). Je zde však určitá podobnost v minulosti a možnost v přítomnosti - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent živlu země a ohně, pokud lidstvo neudělá zásadní změnu v duchovním vývoji (změna paradigma).

Zdroj: https://janvesely1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=752510) 

https://allatra-science.org/cs/monitoring/schumann

Sluneční aktivita 

Podle některých studií má Slunce vliv na tektonickou a vulkanickou činnost. Mechanismus ale zatím není znám. Změny zemské magnetosféry vyvolané sluneční aktivitou mají vliv na množství kosmického záření dopadajícího na Zemi. Větší intenzity kosmického bombardování zřejmě energetické částice pronikají do zemské kůry hlouběji a ovlivňují pochody, které tam probíhají.

Solární cyklus s periodou cca 11 rokůNASA došla k závěru, že sluneční aktivita v 25. cyklu (vrchol 2023 -25) míří k poklesu, jaký nemá obdoby za posledních 200 let. De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu (a tím se zvyšuje Frekvence Země, obdobný vývoj předcházel takzvanému Maunderovu minimu v 17. století, kdy zcela vymizely sluneční skvrny. V roce 2020 (počátek 25. slunečního cyklu - ekonomická krize) se nacházíme ve Slunečním minimu (bodu zlomu) - přechod z 24 cyklu do 25 slunečního cyklu, poslední sluneční minimum probíhalo v letech 2006-2010 (počátek 24. cyklu, 2008 - ekonomická krize).

 • 1638 - 1715 Mauderovo minimum, Malá doba ledová (1400-1850), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu. Výbuchy sopek1600 Huaynaputina (VEI 6) , Peru, 1707 Fudži (VEI 5), Japonsko, 1693 islandská hora Hekla zatemnila oblohu dokonce na sedm měsíců. Třicetiletá válka (1618-1648) byl evropský ozbrojený konflikt, 8 milionů mrtvých

 • 1815-1835 De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu, Daltonovo minimum (1790 - 1830), Malá doba ledová (1400-1850), od konce tohoto minima je dynamický růst populace a rozvoj lidské civilizace (zdokonalení parního stroje. 1815 výbuch sopky Tambota v Indonésii (VEI 7), v roce 1816 byl rok bez léta (Evropa a Severní Amerika), průměrná teplota byla o 0,7 °C nižší, dokonce i v létě mrzlo, byla slabá úroda a hladomor
 • 1873 První celosvětová krize
 • 1914 počátek 1. světové války (bod zlomu - přechod z 14. do 15. slunečního cyklu). 1918 Katla Island, k erupci vulkánu dochází běžně vždy za 40 až 80 let (jiné zdroje uvádějí četnost dvakrát za století, pravděpodobně ještě i k menším erupcím v roce 1955 a 1999, které však neprorazily ledovcový příkrov. Po roce 1918 následovala Španělská chřipka ve třech vlnách (cca 25 -50 milionu mrtvých), v 1. světové válce zahynulo pouze 10-15 milionů lidí
 • 1923: Hyperinflace v Německu (bod zlomu - přechod z 15. do 16. slunečního cyklu)
 • 1929 Velká hospodářská krize - krach na newyorské burze 24. října (maximum 17. slunečního cyklu). 1927 Řecko ostrov Thera, Santorini vulkán VEI7
 • 1938-9 počátek 2. světové války (maximum 18. slunečního cyklu)
 • 1945 konec 2. světové války (bod zlomu - přechod z 17. do 18. slunečního cyklu)
 • 1960 Rok Afriky (maximum 19. slunečního cyklu)
 • 1973 Ropná krize (maximum 20. slunečního cyklu)
 • 1997-8 Asijská a Ruská finanční krize (bod zlomu - přechod z 22. do 23. slunečního cyklu)
 • 2000 -1 DOT com bublina a 11. září 2001 teroristické útoky (maximum 23. slunečního cyklu)
 • 2008 (bod zlomu - přechod z 23. do 24. slunečního cyklu)
 • 2020 (bod zlomu - přechod z 24. do 25. slunečního cyklu), Modern grand Solar minimum 2020 -2053, které povede k výraznému snížení slunečního magnetického pole a aktivity, stejně jako během Maunderova minima (které trvalo 65 let, od roku 1645 do roku 1710) což vede k znatelnému snížení pozemské teploty. De Vriesův (Suessův) cyklus (Mauderovo a Daltonovo minimum) sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu. Čeká nás Hyperinflace?
 • více
 • https://watchers.news/2020/09/02/zharkova-study-modern-grand-solar-minimum-2020-2053/

Sluneční cyklus (10-12 roků): V roce 2020 (koronavirová krize) jsme v tzv. bod zlomu (počátek 25. slunečního cyklu - ekonomická krize) a stejný bod zlomu byl v roce 2008, kdy byl počátek 24. slunečního cyklu - ekonomická krize, podobně jako v roce 1997, kdy začínal 23. cyklus - Asijská a Ruská finanční krize . Situace se opakuje a je provázaná s aktivitou Slunce a frekvencí Země (Schumannova rezonance)

Harmonie je v rozmezí 3 - 30 Hz

 • Červeno-žluté a bílé oblasti jsou velmi vážné poruchy
 • Modro-zelené pozadí je normální stav

Schumannova rezonance on-line

Místní čas je vyjádřen v hodinách letního času Tomsk letního času (TLDV). TLDV = UTC + 7 hodin. 

Několik nejběžnějších příznaků těchto vrcholů v elektromagnetické frekvenci Země, je:

 • Návaly horka - jak tělo rychleji vibruje, vytváří teplo
 • Rozmazané vidění a slabost
 • Závratě
 • Nepravidelný nebo vynechávající tep
 • Nevysvětlitelné bolesti, které mohou záhadně přijít a odejít
 • Zvonění v jednom nebo v obou uších. Vysoké kmitočtové frekvence, harmonické tóny, nebo někdy dočasné zhoršení sluchu
 • Výkyvy nálad, jak naše emocionální bloky odcházejí.
 • Extrémní únava nebo extrémní výbuchy energie v závislosti na druhu frekvence, kterou jsme v té době zažili. Také záleží na tom, jak se s tím jednotlivec umí vypořádat.
 • Zesílená intuice, hlubší smysl pro poznání nebo zapamatování si věcí, které vás provedou potížemi, a zvýšená schopnost šestého smyslu (mimo dotek, chuť, pocit, sluch a zrak)
 • Nevolnost
 • Příznaky podobné chřipce
 • Problémy se střevy
 • Extrémní hlad nebo nedostatek hladu - jiné než obvykle
 • Úzkost a aktivace režimu ,,bojuj nebo uteč"

Jak aklimatizovat tělo, aby přijalo vyšší frekvence, Existuje mnoho způsobů, jak se přizpůsobit energii, ale zde je několik nejběžnějších:

Meditace (Ne ten druh meditace ke spojení se s astrálními bytostmi, nebo snaha astrálně cestovat.) Mír, pauza, zklidnění dechu a zaměření na tok energie funguje nejlépe a meditace otevřeného třetího oka je také dobrá.

 • Uzemnění - Bosé nohy na zemi, strávení více času v přírodě, koupele v mořské soli, jíst uzemňující potraviny.
 • Požádejte své vyšší já, aby vám pomohlo s aklimatizací, zejména pokud trpíte.
 • Pijte hodně čisté vody! (Žádný fluorid nebo chlor, kupte si filtr).
 • Odpočinek - tělo má nezvyklou schopnost přenastavit se samo, když spí nebo leží v klidu.
 • Milujte se a starejte se pečlivě o své tělo.
 • Jemné cvičení - pohybujte energií k uvolnění blokády a podpoře správného toku energie.
 • Plnohodnotné potraviny - na rozdíl od zpracovaných potravin nebo GMO potravin.
 • Masáže
 • Naslouchejte svému tělu a dělejte to, co cítíte jako správné a co vám dělá dobře.

Schumannova rezonance online: sosrff.tsu.ru/?page_id=7 

https://mocvedomi.cz/meni-se-schumannova-rezonance-v-zavislosti-na-nasem-vyssim-vedomi/

https://www.probuzenevedomi.cz/schumannova-rezonance/

https://internetweek.cz/zdravi/schumannova-rezonance-tlukot-srdce-zeme

https://twitter.com/schumannbot 

https://aasb.pw/schumann/index.html 

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...

Šípky

11.10.2020

Podle všeho nás všechny čeká náročný podzim a zima a ještě teď je čas co nejvíce posílit naši imunitu, kterou čeká těžká zkouška. Šípky, tenhle zázrak zvyšuje imunitu a pomáhá chránit před viry i covidem. Máme ho na dosah ruky. A zadarmo říká Jan Tuna.

Před odpovědí je důležité si položit otázku: víme v jaké části vývojovém cyklu civilizace se nacházíme? (stav světové ekonomiky lze přirovnat k lepení děr starého chladiče). Koloběh, který probíhá v přírodě i v ekonomice můžeme demonstrovat na životním cyklu stromů (zrození ze semene, růst, plody, zánik a rozklad, který vytváří prostředí pro...