Voda.....

Voda

Latinsky: salutem per aquam - zdraví díky vodě

Povodně a sucha (způsobují oheň) - dvě strany jedné mince, mezi nimi probíhá neustálá dynamická rovnováha, na kterou působí také 4 živly a 7 planet (obdoba jin / jang)

Povodně se vyskytly v letech 1997, 2002, 2006, 2009, 2010 a 2013. Od roku 2014 naopak čelíme deficitu srážek, který se projevuje poklesem zásob podzemní vody a stavu povrchových vod. Roky 2015 a 2018 byly extrémně suché a průměrně spadlo o 25% méně vody. Více

Příroda přijímá - akumuluje vodu na jaře a na podzim, následně ji potom postupně během léta dodává rostlinám.

 • hlubinné podzemní vody (jižní Morava, východní Čechy) - tvoří 50% spotřeby pitné vody, z kvalitativního hlediska vykazují oproti povrchovým vodám příznivější a hlavně v čase stálejší fyzikálně­-chemické parametry
 • povrchové vody - tvoří 50% spotřeby pitné vody, sou navíc výrazně více znečištěné a jejich stále náročnější úprava by byla velmi drahá.
 • Celorepublikový průměr srážek je cca 520 milimetrů (srážkové průměry kolísají na různých místech naší země přibližně od 400 mm ročně až po zhruba 1 450 mm ročně), nejméně prší na Rakovnicku a okolí ve srážkovém stínu Podkrušnohoří.
 • V Česku ročně naprší 40 až 60 miliard kubíků vody, a to i v těch nejsušších letech (v roce 2015 to bylo 42 miliard kubíků), což je třicetkrát až čtyřicetkrát více vody, než činí roční spotřeba vody v zemi (1,5 miliardy kubíků) jak pro pitné účely, tak pro průmysl a zemědělství. (zemědělství potřebuje zatím pouze 3% vody)
 • Vody tedy naprší dost, jen vodu z dešťů nedokáže vsáknout v potřebné míře naše zemědělská ani lesní půda.
 • více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

Dnes prší ale jinak než v minulosti, nerovnoměrně, přičemž obvykle se ona nerovnoměrnost vykládá posunem období, kdy v minulosti pršelo, do jiných částí roku. A také rostoucí intenzitou srážek v podobě přívalových dešťů. To je jistě pravda, téměř se ale nemluví o nerovnoměrném rozložení srážek i po tak malém území, jako je Česko.

"S ohledem na nerovnoměrné rozložení zdrojů je třeba urychleně vybudovat dálkové přivaděče pitné vody z oblastí, kde je vody dostatek, a vzájemné propojení vodárenských soustav," Venera, podobný názor má i doc. Václav Cílek

 • komplikací je vysoká nákladnost a fakt, že většina vodárenských podniků v zemi je v rukou soukromých, často zahraničních vlastníků, kteří své zisky do opravování a rozšiřování sítě příliš neinvestují.

Voda nezná hranice a je přirozenou součástí přírody a jejich cyklů. Někteří lidé v Česku si ovšem myslí, že voda patří státu!? I současný ministr životního prostředí zastává podobný názor, pokud ho již neopravil.... Připojme tedy vodoměr ke každé studni znějí návrhy...! - krásný systémový krok!!!!

 • Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. 
 • za posledních 10 roků se poptávka po vodě zvýšila 4 x a tempo dále roste (vyšší populace a spotřeba) říká Jan Maňák z BNP Paribas Asset Management (6.4.2019)
 • Světová zdravotnická organizace (WHO) předpovídá, že v roce 2025 bude polovina světové populace postižena nedostatkem pitné vody (bude žít v oblastech s nedostatkem čisté vody). O něco optimističtější OSN to očekává až o pět let později.  
 • díky nedostatku vody umírá každoročně až 5 milionů lidí každý rok, tj až 10x více než kolik lidí umře ve válkách
 • Kdo řeší, jak hospodařit s vodou nejintenzivněji? Palestina, Izrael, Jordánsko (Petra je nejsušší místo na světě), Irán
 • Slunce vyprodukuje tisíc wattů na metr čtverečný při jasné obloze od jara do podzimu. Na kilometr čtvereční je to příkon jednoho bloku Jaderné elektrárny Temelín (1000 MW) říká hydrolog a biolog doc. Jan Pokorný

Na celém světě pije odsolenou mořskou vodu 300 milionů lidí, to je cca 4% populace (2019), vznikají tu však dva problémy, odsolovací zařízení potřebují velké množství energie a využívají elektřinu vyrobenou zejména z fosilních zdrojů a tím zvyšují produkci skleníkových plynů v atmosféře. Druhým problémem je solanka z továren, která se vrací do moře, to zvyšuje koncentraci solí v mořích a poškozuje mořské ekosystémy zejména v přímořských městech. Odsolování se tak v současné době stává kvetoucím byznysem. Více

Voda, zdroj života
Voda, zdroj života

Zajimavé informace o vodě:

 • některé rostliny a jejich plody obsahují až 90% vody
 • tělo člověka obsahuje 70-90% vody (např. mozek až 90%, svaly cca 70%), množství vody v těle s věkem postupně klesá až na cca 60% ve stáří
 • více jak miliión obyvatel zásobuje pitnou vodou přehrada Želivka, není se realizuje na této přehradě čisticka s novou technologiía, která bude stát min.jednu miliardu korun
 • věděli jste, že 6 litů vody vypité během jedné hodiny vám způsobí smrt!!
 • cca 70% plochy země patří vodě v oceánech, drtivou většinu z toho však tvoří voda slaná,které je tu pouze jen tři procenta (69 procent z toho je v ledovcích, dalších 30 procent v podzemí a jen necelé procento na povrchu a v atmosféře)
 • přirozené horské lesy a horské louky jsou velkou zásobárnou vody, kterou stále nedoceňujeme
 • jsme jedinnou zemí v Evropě (tzv."střecha Evropy"), kde pramení spousta řek, ale žádná přes na naše území nepřitéka, proto je základem udržitelnosti správná péče o vodu a celou přírodou.
 • máme pouze 0,3% sladké vody pro lidstvo, zbytek je dostupná jako podzemní voda a ledovce na pólech
 • délka vodních toků v Česku je cca 76 000km, z toho 25% je regulovaných (neregulované toky zadrží o 150 - 300% více vody než regulované, které jsou navíc tzv, mrtvé s malým množstvím rozmanitosti flóry a fauny)
 • 1 m3 zeminy v Evropě obsahuje až 200-500 litrů vody
 • experti odhadují, že ještě na začátku 20. století se na celém českém území zadrželo celkem bezmála jedenáct miliard kubíků vody (biliónů litrů), v současnosti je toto číslo poloviční!!!
 • Za posledních 80 let jsme odvodnili milion hektarů mokřadů, což je moc, když máme 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy. Vodu do krajiny teď musíme vrátit. V tuto chvíli je až 70 procent území České republiky ve stadiu silného nebo mimořádného sucha, což je obrovské číslo a mělké vrty do třiceti metrů k vodě nedosáhnou, říká ministr životního prostředí Richard Brabec (30. července 2018)
 • nyní se spotřebovává více vody než je příroda schopna přirozeně doplnit, žijeme na dluh dalších generací - dlouhodobě neudržitelný stav!!!
 • listnaté a smíšené porosty, potažmo jejich půdy, zadržují výrazně více vody, než jehličnaté 
 • Výrazný deficit srážek v prvních týdnech října 2018 a nadprůměrně vysoké teploty způsobily během minulého měsíce sucho na 83 procentech území České republiky ve vrstvě půdy do jednoho metru. V Česku šlo letos již o druhý vrchol sucha. Ten první se projevil v srpnu, kdy bylo suchem postiženo zhruba 94 procent území Česka, na sedmdesáti procentech republiky bylo tehdy sucho výjimečné či extrémní. Dva letošní vrcholy sucha připomínaly situaci z roku 2015. Celkově Česko zažívá již čtvrtý suchý rok po sobě. 

Česko 18.6.2019 Snažíme se zachytit vodu v krajině za jakoukoliv cenu, protože jsme za posledních 80 let odvedli vodu z jednoho milionu hektarů pozemků (Richard Brabec)

Klíčové kroky pro zadržení vody v ČR

co je příčinou nedostatku vody obecně? Známe odpověď na tuto otázku?

 • zadržování srážkové vody  - zabránění zbytečnému odtoku vody ze srážek do kanalizace
 • akumulace vody v přírodě -  obnova zaniklých nebo vznik nových krajinných prvků a územních celků 
 • umožnit řekám přirozenou volnost - meandry (až 25% našich toků je uměle regulovaných)
 • vytvoření informační platformy o suchu a rozvoj stávajícího monitoringu (intersucho.cz)
 • zodpovědné hospodaření s půdou (obnova remízků, mokřat, vytvořit prostor pro živočichy v půdě, změna osevních plánů a plodin)
 • omezení zástavby zemědělské půdy a omezení pěstování komodit pro průmyslové účely (řepka - přidávání do paliva, kukuřice, rychle rostoucí dřeviny - používají se na spalování v bioplynových stanicích atd).
 • změna postoje k tzv. hospodářským lesům a jejich změna na přírodní zejména v horských a hornatých oblastech, které jsou zdrojem vody a přirozeně ji akumulují
 • zlepšení péče o půdu a množství a kvalitu vody v rámci zemědělství a lesnictví
 • zodpovědné hospodaření s vodou napřít státními a veřejnými sektory 
 • půdu, která ztrácí schopnost vodu vsakovat a udržet, ničí i prudké lijáky tím, že splachují její nejúrodnější vrstvu - za rok zmizí v Česku cca 20 miliónů tun ornice ( tím sníží schopnost zadržení vody v půdě min. o 6 milionů m3 vody ročně, to je spotřeba voda pro cca 130 000 lidí ročně při průměrné denní spotřebě 130 litrů za den)


 • Česko je jedinou evropskou zemí, odkud voda jen odtéká, 20% území je však ohroženo nedostatkem vody
 • "Čechy jsou střechou Evropy, máme vodu jenom tu, která nám spadne." MŽP R. Brabec 
 • Nové přehrady - Česko zvažuje výstavbu čtyř středně velkých přehrad: jedné na Zlínsku, dvou na Rakovnicku a té čtvrté v jiné části středních Čech (narušují bežný říční režim, brání doplňování spodní vody, migraci živočichů - mizí celá řada zvířat a ekosystém, je narušena rovnováha toku od pramene až po ústí... ,usazují se zde toxické látky z polí.. atd.) - V dnešní době začínají být přehrady spíš rizikovým faktorem říká Michal Kravčík.
 • vláhový deficit vody v ČR - www.intersucho.cz  - v některých oblastech chybí až sto litrů vody v půdě na metr čtvereční
 • cyklus srážek
 • vládou schválená koncepce proti účinkům sucha
 • změna myšlení a přístupu k vodě a přírodě jako celku včetně stromů i zvířat
 • změna z "přístupu dobyvatele planety" na "přístup návštěvníka", který pečuje a respektuje přírodu jako ekosystém... a stává se zodpovědným za své činy a jejich důsledky
 • zvrátit pokles hladiny spodních vod (péče o přírodu, ůprava koryt toků do původní podoby, změna způsobu odvodnění komunikací a měst, atd.)
 • "Je třeba zadržet vodu, kde to jen jde. Zrušit betonové regulace řek a potoků, kde to jde, nebo je vyvést do lesů, kde vznikne mokřad. Přehradit strouhy a zmeandrovat potoky a říčky. Vodu ze střech chytat do nádrží a následně ji využít ke kropení a splachování. Hory, hřebeny a kopce osázet smíšenými lesy, podél řek nechat vyrůst lužní lesy. Řeky nechat rozlévat, neorat do blízkosti vodních toků, ale využít jako louky pro produkci píce. Zmenšit výměry lánů a znovu je rozdělit mezemi zarostlými stromy a křovím," radí Petr Štěpánek bývalý starosta Prahy 4 (16.5.2019)

MZE - koncepce sucha schválená vládou 2017 ke stažení (67 stran)


Vědci z ČVUT otestují v poušti zařízení na výrobu vody ze vzduchu.

S.A.W.E.R. (Solar-Air-Water-Earth-Resources) 2017

 • Nyní testovaný systém, který se vejde do dvou lodních kontejnerů, vyrobí 100 litrů destilované vody denně. Další úpravou pomocí minerálů z ní vznikne pitná voda. 
 • Kapacita vystavované technologie Expo 2020 potrvá od 20. října 2020 do 10. dubna 2021 by měla být pětinásobná oproti té, která se nyní testuje. Spojená bude též s dalšími systémy, například pro speciální zavlažování. 
Krajina s rybníkem u Bučovic
Krajina s rybníkem u Bučovic

2017 Prof. Zdeněk Žalud: Nedostatek vody v zemědělství se nejvíce projevuje: na jižní Moravě v okresech Hodonín, Mikulov, Znojmo a Břeclav. Ve středních Čechách je to pak například Lounsko nebo Rakovnicko. 

Spotřeba, voda a její paradoxy:

 • Jak zefektivnit využívání vody k pěstování potravin?  Vyspělé země, kunzumující maso, budou muset přejít k téměř vegetariánské stravě - rostlinné potraviny spotřebují až desetkrát méně vody a na výrobu 1 živočišné kalorie je potřeba 3 až 10 kalorií rostlinných 
 • Evropská unie a zejména vyspělé země (Německo, Francie, Itálie) v současnosti vyhodí přes 40 procent potravin, (pro svoji výrobu potřebují vodu)
 • Z živočišné výroby pochází 18 % emisí skleníkových plynů vyprodukovaných lidskou činností. To je více než z automobilové dopravy na celém světě
 • 50 % z celkového množství onemocnění na světě by mohlo být zlepšeno díky lepším dodávkám vody, lepší hygienou a nakládáním s vodními zdroji
 • 800 milionů lidí trpí nedostatkem vody a také na světě je více než 1 miliarda lidí chronicky podvyživena
 • Kuvajt 100% pitné vody vyrábí odsolováním mořské vody a přesto patří paradoxně mezi největší spotřebitele vody na jednu osobu
 • Třetina světové populace, tedy 2,1 miliardy lidí, nemá podle nové studie OSN doma spolehlivě pitnou vodu. Jen čtvrtina obyvatel Země (1,9 miliardy) má toalety s napojením na kanalizaci a systém úpravy odpadních vod.  
 • V Africe hladoví 100 miliónů obyvatel díky nedostatku vody, populační růst je v Africe vyšší jak 3% ročně
 • Přibližně 70 procent sladké vody je využíváno na zavlažování, 22 procent v průmyslu a osm v domácnostech. V průběhu minulého století rostla spotřeba vody dvakrát rychleji v porovnání s nárůstem počtu obyvatelstva Země. 
 • Výrazně roste podíl znečištěné vody v oceánech, které jsou domovem spousty živočichů, kteří jsou součástí potravinového řetězce naší civilizace 
 • V oceánech je nyní ohrožen jeden druh ze tří
 • Las vegas, nejsušší  místo USA má spotřebu vody 1000litrů na osobu a den!!!
 • jezero Mead, zdroj vody pro Las vegas, se zmenšilo za 10 roků o polovinu
Jezero Mead
Jezero Mead
 • 50 měst s počtem obyvatel nad 6 milionů se nedostává vody (Káhira, Amán, Peking, Mexoco....), v polovině velkých měst je nedostatek vody
 • V Amánu (Jordánko) teče voda z kohoutku 1 x týdně, voda je na příděl
 • Hladina Mrtvého moře klesá každým rokem o 1m ( voda je 10x slanější než v oceánu), leží 412 m pod hladinou moře (za posledních 50 roků se zmenšilo o 30% a do roku 2050 zanikne)
 • Čadské jezero se zmenšilo o 95%
 • Aralské moře téměř zmizelo ( důvod - zavlažování bavlníkových polí a odklon 2 řek)
 • cca 40% zemského povrchu tvoří pouště a polopouště
 • Na Antarktidě je 90% veškerého ledu na planetě, to stačí na to aby stoupla hladina oceánu o 70m.
 • Vědci spočítali, že růst teploty moře o jeden stupeň Celsia znamená, že se do atmosféry vypaří o sedm procent více vody
Mapa Evropa, vzestup moře o 70m
Mapa Evropa, vzestup moře o 70m

Spotřeba vody v Česku

 •  v roce 1990, kdy byla 173,5 litru na obyvatele denně a její cena se pohybovala mezi dvěma až třemi korunami za metr krychlový.  Roční spotřeba byla 546,1 miliónu metrů krychlových vody (pro srovnání USA přes 550 l na den, např. Etiopie okolo 25 l na den)
 • v roce 2016 byla potřeba vody na osobu 88,3 litru, roční spotřeba byla 322,3 miliónu metrů krychlových, což odpovídá zhruba 51násobku objemu Máchova jezera
 • Od roku 1990 klesla průměrná denní spotřeba vody na obyvatele skoro o polovinu. Přitom ceny vodného a stočného od té doby vzrostly třicetkrát," upozorňuje ředitel odboru statistiky zemědělství a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek. 
 • "Z každé koruny zaplacené na vodném a stočném koncovým zákazníkem se státu vrací 41 haléřů v podobě daní, odvodů a poplatků. Jenom na dani z přidané hodnoty stát v roce 2015 vybral na vodném a stočném přes 4,5 miliardy korun, přičemž v témže roce souhrnný kalkulační zisk provozních vodárenských společností nečinil ani tři miliardy korun," argumentuje Vlasák.
 • "Zatímco v roce 1958 bylo na veřejný vodovod napojeno 57,3 procenta a na kanalizaci 48,1 procenta obyvatel ČR, loni to bylo už 94,4 a 84,7 procenta. 

V Česku loni fungovalo 2445 čistíren odpadních vod a jejich celková denní kapacita se rovnala 3,9 miliónu metrů krychlových denně. Za rok se v nich vyčistilo necelých 447 miliónů metrů krychlových odpadních vod. Podíl čištěných vod tak dosáhl již 97,3 procenta.  

Vodní zdroje:

Celkový objem vody na Zemi je přibližně 1,4 miliardy km3. Z toho je 35 milionů km3 - přibližně 2,5-3,5 procenta - sladké vody. Sedmdesát procent zásob sladké vody se vyskytuje ve formě ledu nebo trvalé sněhové pokrývky na horách a oblastech Antarktidy a Arktidy. Přibližně 30 procent sladké vody je ukryto v zemi, sladkovodní jezera a řeky obsahují 0,3 procenta. Jen necelé jedno procento zásob vody je ale využitelné pro ekosystémy a lidstvo.

Několik čísel o vodě:

 • voda tvoří 70 - 90% hmotnosti těla a podobné je to i s mozkem (cca80%)
 • již 20% ztráva vody je pro člověka smrtelná
 • cca pouze 3%  vody je sladká, ostatní je slaná
 • podzemní voda tvoří cca 31%, ledové příkrovy a ledovce činní neuvěřitelných cca 69% zásob sladké vody na zemi
 • povrchová voda je tvořena jezery 87%, bažiny a močály 11%, řeky 2%
 • většina podzemních vod pochází ze sněhu (její cesta trvá od roku až po tisíce roků)
 • pro zadržování vody v krajině je důležitý les a rostliny
 • již v pohádkách voda rozlišovala na mrtvou a živou
 • odhaduje se, že zhruba 10 % vlhkosti v atmosféře pochází z odpařování vody rostlinami.
 • ledovce pokrývají 10-11 % zemského povrchu
 • vlastnosti a anomálie vody

Proč mizí voda?

 • byla porušena tisíciletá dynamická rovnováha (narušena tzv. biodiverzita) rostlin, stromů, zvířat, člověka a přírody

Malý vodní okruh , existuje jen tehdy, pokud je dostatek vegetace a vody:

Na kilometr čtvereční působí příkon  1000MW (energie, kterou vyprodukuje slunce při jasné obloze od jara do podzimu na kilometr čtvereční,, pokud je na tomto území les nebo ovocný sad a rybníky, většina energie jde do výparu vody - vodní páry neodchází rychle proto se voda vrací jako drobný déšť, mlha nebo ranní rosa, když se v noci ochladí.

Velký vodní okruh

krajina neobsahuje vodu ani porost a proto se krajina hodně zahřívá a tím dochází k silnému odparu (ohřátý vzduch stoupá rychle vzhůru a vlhkost z okolí), krajina vysychá a díky tomu se např. městské aglomerace,přehřívají.

Vodní stopa masa

Voda a výzkumníci

Rebilance zásob podzemní vody

Jak zadržovat vodu

Koloběh vody

Proč pole erodují a nevsakují vodu?

Radek Novotný, vraťme vodu do vlastních rukou

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Už počátkem 90. let se světoví klimatologové shodli, že vliv člověka na globální oteplování je jednoznačný, přičemž dominantní roli v tom hraje skleníkový plyn CO2. Zimní teploty v Arktidě stouply od roku 1990 o tři stupně Celsia. Zvyšuje se hladina oceánů, korálové útesy umírají a změna klimatu začíná ohrožovat životy.