Přírodní (univerzální) zákony a principy

Procesy v přírodě probíhají v cyklech (mají fraktální strukturu), které se opakují, ale průběh v jednotlivých cyklech je nepředvídatelný. Všechny přírodní zákony jsou kvantově provázané, prolínají se a současně polarizují (tehdy nastávají extrémy a současně se akumuluje energie), tím je zajištěna harmonie.

 • Prostřednictvím přírodních zákonů a principů nedokonale popisujeme realitu a procesy kolem nás na základě naší (jedince i civilizace) úrovně poznání. Přírodní zákony a principy nejsou neměnné, protože pokud by to tak bylo, znamenalo by to zastavení našeho vývoje ve fyzickém těle a na planetě.

Základním zákonem Universa je "bezpodmínečná láska (např. částí je propojení s éterem)", která propojuje, vše včetně otevřených srdcí vědomých lidí, s kosmickým vědomím. Láska je nejvyšší vibrace, která propojuje vše ve Vesmíru a zajišťuje dynamickou rovnováhu v souladu s principy Stvořitele. Prostřednictvím svobodné vůle může jedinec změnit své myšlení a obnovit přerušené spojení se Stvořitelem po velkém odklonu od vědomí. Změna myšlení spočívá v tom, že naše ego (které nás odvedlo od spojení se Stvořitelem a prostřednictvím zákonu tíže jsme uvízli ve hmotě) je nahrazeno vědomě vnitřním hlasem Stvořitele, kterému nasloucháme a řídíme se jím, místo ega, které nám nabízí řešení, které jsou produktem mozku, který je nedokonalý a na jiné úrovni poznání než Stvořitel.

 • Zlatý řez (Tomáš Pfeiffer), Palindrom, fraktálová struktura.
 • Vše se neustále rozpíná, roztahuje (teplo) a následně stahuje, smršťuje (chlad), vše je v neustálém pohybu, změně, vše je propojené a provázané (co je nahoře je i dole, co je uvnitř je i vně), (hologram).
 • Neustálá změna, rotace (rotace znamená pohyb, vše je v neustálém pohybu, zastavení znamená zánik) a cyklování (koloběh - zrození - růst - zánik, neustálý pohyb) - vývojová spirála, vše je "kvantově" provázané, svět je v neustálém informačním pohybu (toku) propojený bezpodmínečnou láskou. Zdrojem energie je Stvořitel, který vytváří podmínky pro vývoj Vesmíru i člověka.
 • Zákon tíže (gravitace, zákon přitažlivosti, karma), kdy se díky svým skutkům propadáme hlouběji do hmoty a vzdalujeme se propojení se Stvořitelem.
 • Zákon svobodné vůle
 • JIN a JANG, polarita v dualitě (není to polarita v pravém slova smyslu, jde o střídání dne a noci), dynamická rovnováha (zákon přitažlivosti a zrcadlení, příčinám a důsledkům říkáme karma, akce a reakce), zákon přitažlivosti (magnetismu) znamená, že je k nám přitahováno to, co léčí a nebo to, co se nás má vyléčit (závislosti, strach atd.) a současně vše harmonizuje dynamická rovnováha v souladu s celkem.
 • Pravidelná změna polarity (přepólování Země, Slunce, střídání dne a noci atd., střídavý proud).
 • Dynamická rovnováha s body zlomu a obratu, kterou zajišťují i 4 živlyHomeostáza rovnováha uvnitř a vně systému, bez rovnováhy uvnitř člověka (duchovní a materiální složka) nelze změnit společnost.
 • Diverzita (různorodost), zajišťuje odolnost a stabilitu systému (resilience), bez respektu k odlišnostem, nemůže být člověk celistvým, protože vše ve Vesmíru je vzájemně propojené.
 • Metamorfóza (transformace na kterou je potřeba velké množství energie), hmota a energie se nemohou ztratit, pouze se transformují v průběhu cyklu (Tomáš Pfeiffer). Metamorfóza je součástí cyklů v přírodě, podobně jako exponenciální růst.
 • Horizont poznání (vnímáme pouze to, na jaké jsme úrovni poznání, Tomáš Pfeiffer), nebo úrovně poznání prostřednictvím nichž vnímáme svět kolem sebe (Jaromír Schmidt).
 • Exponenciální růst a Eulerovo číslo, matematické konstanty, Eulerovo číslo udává rychlost exponenciálního růstu. Tento proces je signálem krátkodobých nerovnováh, které jsou součástí dynamické rovnováhy a cyklů ve společnosti, přírodě a Vesmíru. Herakleitův princip, který tak pojmenoval prof. Miroslav Bárta.
 • Rezonance je nejsilnější síla ve Vesmírů, která propojuje a prostupuje vše "Bezpodmínečnou láskou" (co vyzařuješ to přitahuješ, nebo co vysíláš, to přitahuješ, stejné přitahuje stejné), svým myšlením ovlivňujeme rezonanci kolem sebe a také prostřednictvím své rezonance vnímáme okolní svět (vibrace vytváří vzory a vzory vytváří vibrace, naše myšlenky vytváří vibrace, které vytváří vzorce našeho vnímání a to je naše realita ve které žijeme).
 • více

Závislost je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví (Sergej Lazarev).

Přírodní zákony podle prof. Petera Staňka

Prof. ing. Peter Staněk, CSc.

 • Zákon diverzity (různorodost) vnitřní a vnější - klíčový zákon.
 • Princip dynamické rovnováhy v architektuře vzájemně oboustranně provázaných souvislostí (např. pokud se koncentruje moc, tak se současně vytváří druhá síla, která tento druh moci eliminuje, aby byla zajištěna dynamická rovnováha). Dynamická rovnováha je základní podmínka pro přežití života.
 • Zákon kvalitativních skoků, vývoj se mění skokově kvalitativní změnou (vývoj se nemění pomalu, ale dynamickými kvalitativními skoky) prostřednictvím bodu zlomu s metamorfózou.
 • Zákon setrvačnosti procesů, vše má systém setrvačnosti, provázání a řetězení důsledků.
 • Zákon časové dimenze.

Přírodní zákony, Josef Zezulka:

 • Cykly (pendlování) jsou ve všem - v dechu člověka, v dechu planety (střídání ročních období), ale i v tzv. dechu vesmíru,  cyklicky pravidelně střídají 4 fáze dostředivost, odstředivost, žár a chlad. 
 • Zákon odrazu, kterému Indové říkají Karma. 
 • Zákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (světlo a tma, rození a umírání, dobro a zlo, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl.
Myšlení rozděluje na rovnocenné části: víru (intuici) a vědění (rozum). Je chybou jen věřit, je chybou jen rozumovat. Ideálem je rovnováha - kalagátie (kalokagathia, ideál rytířství).


Ivo Leinveber - Zákony univerza (22.12.2021), určité vzory, jak je vesmír tvořen

 • Vesmír funguje v harmonii protikladů (dualita je v jednotě). Je zde polarita (na počátku bůh stvořil nebe - duch a zemi - hmota, nebo také JIN a JANG) a dualita.
 • Boží mlýny - karma.
 • Zákon analogie: To co ječ nahoře, je i dole (nebe - duchovní esence a země -pozemské esence), to co je uvnitř je i vně (z jednotlivostí jde usuzovat o celku a z celku na jednotlivosti  -existuje vztah mezi jednotlivostí i celkem a naopak). Jednota v dualitě a v dualitě jednotu.
 • Na počátku je idea (myšlenka, duch), která se zhmotňuje, ale nejde to naopak (z hmoty se nemůže nic vyvinout bez ducha). 


Zákony vesmíru, Jiří Lexa (3.9.2020): 
 • Bezpodmínečná láska.
 • Zachování rovnováhy.
 • Akce a reakce.
 • Zákon přitažlivosti, ale jejich podstatně více.

Přírodní zákony, shrnutí:

Procesy v přírodě probíhají v neustálých změnách a cyklech (mají fraktální strukturu), které se opakují, ale průběh v jednotlivých cyklech jsou nepředvídatelné. Všechny přírodní zákony jsou KVANTOVĚ provázané, prolínají se a také současně dochází k jejich polarizaci (kdy nastávají extrémy a akumuluje se energie).

 • "Bezpodmínečná láska (sebeláska)" a svobodná vůle bytostí.
 • Cyklování spojené s pulsováním (koloběh) - vývojová spirála, koloběh (něco umírá, aby se mohlo něco nového narodit) je pravidelný, v rámci jednotlivých cyklů probíhá vývojová transformace (hmota a energie se nemohou ztratit, pouze se transformují) a ta je nepředvídatelná (například jaro - léto- podzim -zima, nebo den a noc), tedy cykly se pravidelně opakují, ale vývoj v rámci jednoho cyklu je nepředvídatelný, (například jaro - léto- podzim -zima, nebo den a noc), Příkladem může být i planeta Pluto: všechno má svůj konec jen "FORMA" umírá, život sám pokračuje dále (např. konjunkce Pluto a Saturn leden 2020). PŘEDVÍDATELNOST (provázaný tok logických a nelogických souvislostí), cykly jsou předvídatelné (pravidelní střídání dne a noci, ročních období), ale průběh v rámci jednotlivých cyklů je nepředvídatelný a vytváří vývojovou spirálu, která se dokončí prostřednictvím skokové změny a následuje další vývoj ve vývojové spirále na nové úrovni.
 • KOLOBĚH (rotace) vzniku, růstu a zániku (cyklování, neustálý tok, pulzování, metamorfóza), vývoj (tvoření) prochází kvalitativní změnou během krátké doby (pulz - skoková změna) pomocí tvůrčích principů, kterými jsou dostředivost, odstředivost, žár a chlad. Pluto: všechno má svůj konec jen "FORMA" umírá, život sám pokračuje dále (konjunkce Pluto a Saturn leden 2020).
 • Vše se neustále rozpíná, roztahuje (teplo - žár) a následně stahuje, smršťuje (chlad), vše je v neustálém pohybu (dostředivém a odstředivém), změně, vše je propojené a provázané (co je nahoře je i dole, co je uvnitř je i vně a vše je v harmonii, detail nelze oddělit od celku a celek nelze oddělit od detailu), (hologram).
 • DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA (rovnováha), homeostáze, Jin a Jang jsou příkladem dynamické rovnováhy a součástí je koloběh (cyklování).  Ležatá osmička = dynamická rovnováha (světlo poznání), vzájemná provázanost všeho se vším a v neustálém pohybu (homeostáza).
 • Homeostáza (rovnováha uvnitř i vně, např. člověk, rodina, společnost, příroda, planeta, UNIVERZUM), dynamická rovnováha JIN a JANG v prostoru (akce a reakce, rovnováha dávání a braní, dostředivost a odstředivost, chaos a řád atd.), jde o neustálý pulsující tok (pohyb a klid). Dynamická rovnováha člověka a Přírody v UNIVERZU polarita (JIN a JANG v 3D prostoru, v Indii jde o tzv. KARMU), zákon zachování energie, akce a reakce CHAOS A ŘÁD, KARMA a DHARMA, DUALITA (co je nahoře, to je i dole a naopak). Vše je v UNIVERZU vzájemně obousměrně propojené (jak vně, tak i uvnitř člověka).
 • MIKRO a MAKRO svět (je propojený dynamickou rovnováhou). Co je na nebi, to je na Zemi a naopak (zákon analogie). POLARITA (polarita v dualitě) akce-reakce provázaná v neurální síti (nic nevzniklo náhodně, vše je provázané), JIN a JANG v 3D prostoru pulzuje mezi póly (ničivá síla vody a země pulsuje) v dynamické rovnováze (co je nahoře, to je i dole, makrokosmos a mikrokosmos). Polarita (Jin a Jang) a proudící informační tok (neustálý koloběh, cyklování, pulzování atd.), Od 4. dimenze výše neexistuje dualita (dualita je například vyvolaná tím že lidé soudí ostatní) nebo střídáním dne a noci (pokud se dostaneme mimo planetu Zemi - střídání dne a noci není), od určité dimenze věci jen jsou - neumíme to z našeho pohledu poznání popsat, pochopit atd. (Mudr. Štefan).
 • DIVERZITA (různorodost a její plasticita) vnitřní a vnější, které pulzuje v závislosti např. na klimatických podmínkách a okolních podnětech.
 • PLASTICITA, neustálé propojování všeho se vším (neustálý tok energie a komunikace), je to jiné vyjádření pro dynamickou rovnováhu mezi body obratu.
 • VRSTVENÍ, vody v oceánech, půdy, stromů (letokruhy- historický zápis) a vzduchu v atmosféře, jednotlivé vrstvy jsou vzájemně provázané v jeden celek, vše je propojeno a neustále cykluje v celém ekosystému Země a UNIVERU.
 • Setrvačnost, vše má systém setrvačnosti, provázání a řetězení důsledků.
 • Odstředivý (rozpínání) a dostředivý (smršťování) pohyb, teplo a chlad (Josef Zezulka) příkladem může být i Herakleitův princip, který tak pojmenoval prof. Miroslav Bárta.
 • REZONANCE, přitahuje stejnorodé, (Schumannova rezonance), rytmus.
 • INFORMACE - pulsování INFORMAČNÍ POLE (duch, nemateriální složka nebo energie, které nemají polaritu) se v UNIVERZU neztrácí, a jsou v neustálém toku v dynamické rovnováze v UNIVERZU (zanechávají paměťové informační stopy - engramy - Ákáša).
 • Důležitá je také "VÍRA" (v sebe, vnitřní integritu, ve vlastní schopnost překonávat svoje vlastní meze poznání s využití soustředěné pozornosti, odolnost získaná a prožitá v procesech sebepoznání a vývojových transformacích, víra v sebe, která je v dynamické rovnováze uvnitř a vně, se tak stává "pevným bodem"-boží jiskrou v nás, spojení se Stvořitelem).
 • Horizont poznání (vnímáme pouze to, na jaké jsme úrovni poznání, Tomáš Pfeiffer).
 • Zlatý řez (Tomáš Pfeiffer).
 • METAMORFÓZA, hmota a energie se nemohou ztratit, pouze se transformují v průběhu cyklu (Tomáš Pfeiffer).
 • ČASOVÝ FAKTOR (čas - 4. dimenze), UNIVERZUM je bezčasové a na Zemi z lidského hlediska vnímáme čas (pulsuje časovost a bezčasovost - plasticita času CHRONOS a KAIROS).
 • MAGNETISMUS SPOJENÝ S ROTACÍ (5. dimenze), rotace Země kolem Slunce podporuje střídání dostředivého a odstředivého pohybu a tím současně i střídání chladu a tepla, to vše podporuje plasticitu a dynamickou rovnováhu celého ekosystému.
 • Proces dělení a skládání, ZRCADLO (zrcadlení) A STÍN (zákon přitažlivosti a zrcadlení), vše v UNIVERZU obsahuje zrcadlo a stín (je současně zrcadlem i stínem a naopak).
 • KVANTOVÉ PROVÁZÁNÍ, vše je propojené se vším v prostoru, čase, informačním toku a v "nám neznámých X parametrech" (jsou provázané i částice, které se nikdy nepotkali, protože čas, jak ho pojímají lidé neexistuje, protože se mění částice a ne čas).
 • Základní zákon vesmíru je v pochopení významu čísel 3-6-9, (Nikola Tesla), RODINA, ROD, NÁROD, TO JSOU KOŘENY PŘEDKŮ (přítomnost, minulost, budoucnost je provázaná) jsou propojené na vnitřní a vnější úrovni. To, co existuje za čísly 3 a 9 (body obratu) je "bod zlomu" a nový vývojový tok, (informační tok pulzuje v dynamické rovnováze mezi póly 3 a 9, po překročení těchto mezních bodů dochází k pulzové změně prostřednictvím transformačního bodu zlomu).
 • Bezpečnostní protokoly "body obratu" (hranice, mezní body mezi kterými pulzuje život), po jejich překročení se obvykle systém hroutí (imploze, exploze), nastává "BOD ZLOMU" a následně na starém vzniká nové v dynamické rovnováze s UNIVERZEM.
 • Slunce a planety představují světelné, časové a duchovní působení (ovlivňování) v UNIVERZU (astrologie).

Dle Tao te ťing platí:

Toto čínské učení hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím ne-zasahování: Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno.

Smyslem života je, naučit se následovat cestu kosmických sil a přírody. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění - člověk se má stát nádobou, kterou protéká TAO.

 • Svět je v neustálém pohybu a stálost neexistuje.
 • Detail nelze oddělit od celku a celek nelze oddělit od detailu.
 • Protiklady harmonizují krajnosti (neustálý koloběh jin a jang) a plodí Nebesa, Zemi a mudrce.

Zákon přitažlivosti a zrcadlení

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...

Šípky

11.10.2020

Podle všeho nás všechny čeká náročný podzim a zima a ještě teď je čas co nejvíce posílit naši imunitu, kterou čeká těžká zkouška. Šípky, tenhle zázrak zvyšuje imunitu a pomáhá chránit před viry i covidem. Máme ho na dosah ruky. A zadarmo říká Jan Tuna.