Nová země, Barevný (duhový) svět, nová civilizace ve věku Vodnáře.

Upozornění: popis na této stránce je pouze pohledem přes klíčovou dírku na novou realitu, barevný svět a popisuje tento svět, nepřesně, nedokonale a útržkovitě, pouze z úrovně poznání pisatele.

S vývojem života na planetě Zemí se vyvíjí i lidské civilizace a jednotlivci. Nyní na počátku věku Vodnáře (počátek Platónského roku), se nacházíme ve zlomovém období, kdy dochází postupně ke kolapsu starého nefunkčního systému (stará západní civilizace s demokracií), který bude postupně nahrazován novou civilizací (kterou můžeme nazvat Nový svět, nebo Barevný, duhový svět) v souladu s jejím duchovním vývojem a ovulačním cyklem planety Země a Vesmíru. S nastupujícím věkem Vodnáře je spojen i duchovní vývoj na kolektivní úrovni, který již nyní probíhá a spousta lidí se tzv. probouzí. Můžeme tedy s určitou nadsázkou říci, že po národním obrození, které probíhalo od konce 18. a v průběhu 19. století a bylo završeno na počátku 20. století vznikem samostatného státu a nyní, ale již na globální úrovni, probíhá duchovní obrození a i Český a Slovenský národ je v tomto vývojovém proudu. V průběhu tohoto procesu bude přibývat probouzejících se a VĚDOMÝCH lidí, kteří hledají a vytvoří základy nové civilizace (rovnováha  v souladu s cykly planety)energií, která bude v souladu se zákony přírody a Stvoření po "velkém odklonu vědomí".

 • Na vše máme a budeme mít zákon - tento vývoj pouze ukazuje přicházející konec tohoto systému: Zapsané slovo je obrazem oslabené kultury vědění - vědění se předávalo pouze ústně nejlépe chápajícím žákům arijská tradice byla ústní, svaté písmo se nesmělo zapisovat (široká veřejnost učení zanikne-lidé se je převrátí, špatně vyloží)- zapsáním svých textů znamenalo úpadek učení -vědění teprve tehdy, pokud se energie učení vyčerpá, pouze tehdy je možné texty zapsat, aby byli zachovány a předá se širokým vrstvám, a tím je dána smrt svaté školy slova, ani písmena nenesli nauku. Předávání vědění zapsaným slovem je pouze jednostranná komunikace, chybí interakce - vzájemná propojenost předávajícího předávanému a tím pochopení nového poznání. Zapsané texty se stávají pouze podsunutou pravdou (víra), která neumožňuje jejich plné a komplexní pochopení - prožité vědění. Vnáší se prvek určité nečistoty, možnost různých výkladů.

To co je zde nedokonale popsáno na této stránce je jen malý zlomek z celku, který ze současné úrovně poznání neumím lépe popsat....

 • Mění se paradigma lidské civilizace: odstředivá síla - exploze se transformuje v dostředivou sílu - implozi (éter).
 • Trvalý mír (dosažený ne v rozumové podobě a mírovou smlouvou, ale změnou paradigmat, myšlení a duchovním vývojem jednotlivých lidí a celku) člověka je základním kamenem, který je provázán s duchovním vývojem globální civilizace a s přechodem do barevného světa, kde slova - protipóly mír a válka ztratí svůj smysl.
 • "Novou zemi"nelze rozumově vytvořit, ale na tu musí současná civilizace "vývojově a duchovně dozrát" prostřednictvím postupné a následně skokové globální duchovní transformace (v desetiletí metamorfózy). Tento proces podporuje informační a energetický tok (obnovení propojení jiskry v nás s prapodstatou), který je spojen s nástupem věku Vodnáře a cyklicky se opakuje - platónský rok. Rostoucí polarizace v lidech i ve společnosti (polarita v dualitě) vede i ke zrychlení duchovního vývoje. To je důležitý proces proto, aby mohla vzniknout nová společnost na nových základech. Hybatelem tohoto procesu je cesta v k vědomému člověka a následně k HOMO Aquarius, kterého neovládá vnější svět, ale řídí se svým vnitřním hlasem, který je v souladu se Stvořením.  
 • Přechod do věku Vodnáře je spojen s "ovulačním cyklem planety (duchovní oplodnění)", kdy právě v tuto dobu může vzniknout nový vývojový druh člověka (HOMO Aquarius, genetická transformace díky rezonanci vesmíru) a s tím i "Nová země", která je spojena s návratem ke svým základů po velkém odklonu vědomí. Homo Aquarius (je napojen na 5 element éter) již žije v přítomném okamžiku, protože prošel skokovou vývojovou změnou (Transformační bod zlomu s "duchovním zábleskem") v souladu s ovulačním cyklem planety a není ovládán mozkem, pamětí, egem, fyzickým tělem atd. Homo Aquarius žije v přítomném okamžiku a tvoří Novou zemi. Ohrožením pro tento proces je jaderná energie vytvořená člověkem a vznik Homo technologicus (digitální zombii).
 • Zásadním ohrožením pro tento transformační proces je vznik Metaversa (digitálního vesmírů), který pro většinu populace nahradí současný svět. Technokracie (Digitální imperialismus), jejíž součástí je Metaversum, může být pouze přechodovým mezičlánkem mezi kapitalismem 21. století a "Novým barevným světem".
 • Důležitým hybatelem pro "vznik barevného světa" je i zrcadlové datum 22.02.2022, které zesiluje duchovní transformací civilizace od tohoto roku, při které bude docházet i k mimotělním prožitkům, otevírání srdce (uslyšíme svůj vnitřní hlas) a mimosmyslovému vnímání, nejen na úrovní jednotlivců, ale na globální úrovni u otevřené populace (díky nahlédnutí do budoucnosti, budeme znát odpovědi, které potřebujeme v současnosti). Díky tomu bude populace připravena na "příchod mimozemských civilizací". Dalším důležitým hybatelem je i zelená kometa (2023), která se objevuje po cca 50 000 letech.
 • Díky duchovnímu rozvoji (transformaci s mimotělním zážitkem) celé populace budeme připraveni na "příchod mimozemských civilizací - duchovně dozrajeme na tento příchod tím, že budeme svět vnímat prostřednictvím otevřeného srdce (jsem napojen na 5 element éter).
 • Člověk je ta technologie (pokud naslouchá sám sobě, uvnitř sebe), která zaznamenává sopky, zemětřesení, polární aktivitu atd. dříve, než nějaké měření. Protože se to odehrává v našem kosmickém těle (mikro a makrokosmos se musí sjednotit a propojit, aby jsi si uvědomil, že již máš jiné tělo), které je tvoje původní originální tělo, které funguje úplně jinak. Co hledáš venku už dávno jsi, v tobě je a nemusíš krmit bestii v sobě (ve své hlavě) vnějším světem, který tě ovládal. Jedna věc je myslet, opravdu vědět a žít to (Maria ARaMAteNA Guidance 22.1.2022).
 • Vědomý člověk (pozn. stát) přebírá odpovědnost sám za sebe a ví, že nechce a nebude přebírat odpovědnost za rozhodnutí druhých (Silvie Rei 26.3.2022).
 • Díky polaritě v dualitě i negativní procesy mají pozitivní dopad, protože např. hloupnutí, zapomínání, vypínání mozku či těla je cesta k žití přítomném okamžiku (bez paměti, ega, mozku atd.) a to je možné v Nové zemi, kde je bezčasovost atd. Všechny procesy, které se odehrávají na planetě včetně klimatických změn a Velkého resetu paradoxně směřují k žitím v přítomném okamžiku.
 • Od víry (podsunuté pravdy - já věřím) se posouváme ve vývojové transformaci k vědění (prožitku - já vím), odstředivá síla - exploze se transformuje v dostředivou sílu - implozi (éter). 
 • Vývojový proces: Víra (podsunutá pravda) - transformační bod zlomu - vědění (prožité poznání) - JÁ VÍM. Nadsmyslový vjem (např. prostřednictvím duchovního záblesku, dojde k bodu zlomu, velkému skoku a změně kvality) se projeví úplnou změnou osobnosti A V NOVOU KVALITU - JÁ VÍM (MÁM OTEVŘENÉ SRDCE), jsem napojen na 5 element éter.

 • Vlastenectví (nikoliv k nějakému národu) je chápáno jako vztah k lidem bez ohledu na barvu pleti, smýšlení a prolnutí s přírodou a matkou Zemí.

Naše planeta prochází vývojovou změnou a proto na tento vývoj reaguje i člověk a celá civilizace (pokud jsou v souladu). Pokud člověk a civilizace přijmou duchovní rozměr člověka a povýší ho, otevřou ho, budou ho žít (propojí se se Stvořitelem), tak tím může dojít ke komplexnímu harmonickému vývojovému duchovnímu posunu civilizace - transformačnímu bodu zlomu (skoková změna) a následně budeme moci žít v přítomném okamžiku (bez vlivu naší paměti, ega atd.),. paradoxně i proces Velkého resetu a další události nás směřují k této skokové změně.

Transformaci, kterou prochází jednotlivec, může připodobnit k minci, která má dvě strany (polarita) a hranu na které může za určitých podmínek stát. Každá strana mince je jiná, ale přesto je jsou obě strany součástí celku. Každou ze stran mince nemůžeme vidět současně a proto dochází k polarizaci v dualitě těch, kteří sledují pouze jednu stranu mince (která se liší od druhé strany mince). Pochopení, že odlišné strany mince jsou součástí celku - mince, vede k poznání a prožití, které umožňuje transformaci jedince a populace. Pouze ten, co chápe minci jako celek (a prožil si to, dopřál si čas ji pozorně pozorovat) a nenechá se zmást oddělenými stranami mince (polaritami, které stojí proti sobě a nemůžeme je současně vidět), může díky integrací polarit v jeden celek (minci) postoupit na úroveň, kdy vidí "novou zemi".

 • Současný technologický vývoj předběhl duchovní vývoj naší civilizace a díky této nerovnováze stojíme na křižovatce dalšího směřování, nového rozvoje či zániku (negativní vize spisovatelů, ekonomů a filosofů - Krakatit, Ocelové město, Elysium, R.U.R atd.).
 • Věk Vodnáře je ve znamení  návratu k lidskosti A VÝVOJE KAŽDÉHO Z NÁS, uvnitř nás (jedinci se oprostí od závislostí, aby se mohl stát Jednotou, které je propojená se vším).
 • Jednou z možností přechodu do Nové země je mimotělní zážitek (uvidíme komplexní systém, na který se nyní díváme pouze přes klíčovou dírku) - hromadná transformace - vědomý člověk (nový vývojový druh HOMO Aquarius, fyzické a kosmické tělo se propojí). Když má člověk první mimotělní zážitek, tak se mění úplně všechno, kardinálně se mění osobnost a povaha člověka. Člověk pozná, že Josef Staněk není toto tělo, toto tělo jednou odpadne a Josef Staněk zůstane a něco bude dál. Pokud by tohoto stavu dosáhla většina lidí, tak se mění zásadně chování a povaha člověka. Potom dělání zla ztrácí smysl. Až převládne kvantum lidí s tímto mimotělním prožitkem (pozn. je to vlastně propojení se Stvořitelem) převládne a stane se vládnoucí ideologií, že člověk není totožný s tělem (tělo je nástroj různé kvality - pouze skafandr nebo kabát, který se mění podle potřeb vývoje) MVDr. Josef Staněk 7.5.2021.
 • Základem Barevné společnosti je harmonie (propojení všech 5 elementů včetně éteru) v dualitním systému jako při tanci (rozumová a duchovní složka se sjednocují prostřednictvím vnitřního hlasu v nás), tím mizí dualita a vzniká harmonie (božství v nás, které propojuje vše) a rovnováha.
 • Padají iluze a postupně mizí i "prvotní dědičný hřích Adam a Evy" (který je biblickým symbolem odpoutání od Stvořitele a ztrátou našich schopností) a dojde k vědomému propojení se Stvořitelem a pochopíme kým opravdu jsme (a odpověď na tuto otázku má každý v sobě).
 • Chce-li vzniknout nová civilizace stabilní a vyšší, musíme nejprve vzniknout vyšší a kvalitnější duchovní rozměr člověka, lidstva a populace. A to nemůže být beztvaré, to musí být vždy formulováno do nějakého náboženství a do hry symbolů a příběhů. Protože obyčejný člověk nedovede myslet v příliš velkých abstrakcích (16.11.2021 MVDr. Josef Staněk)
 • Technologie využívající principu spalování (exploze, expanze) budou nahrazeny. Odpor a teplo, které vznikají v konvenčních strojích, jsou projevem nesprávného (opačného) pohybu látek, který vede k destrukci přírody a postupně i lidstva. Technická zařízení by měla být navržena tak, aby se látky (nejčastěji voda a vzduch) pohybovaly přirozeně po spirálovitých drahách (vířivý pohyb), stejně jako například solární systém. Správný pohyb látek ve vhodném prostředí má vést k uvolnění přírodních konstruktivních sil, jakési přidané hodnoty, nad rámec dodané a vydané energie, a slouží k transformaci látek na jiné (i v rámci evoluce), Viktor Schauberger.
 • Nikola Tesla - studená elektřina (pochopení principu zdroje energie černých děr atd.), energie na implozivním principu.

Díky našim předků jsme se dozvěděli o možných negativních vizích, jimiž může lidská civilizace v průběhu průmyslového a následně digitálního světa projít. Díky kolektivnímu duchovnímu rozvoji lidstva již nemusíme tyto negativní vize následovat a naplnit je, ale můžeme hledat a vytvářet "Nový svět" (nejprve v našich myslích a následně v komunitách a skupinách stejně smýšlejících vědomých lidí realizovat v praxi.), který bude pravým opakem těchto vizí. A to je velká výzva pro nastupující věk Vodnáře. Již nyní vznikají skupinky lidí, kteří hledají způsoby a cesty jak se vymanit ze závislosti na současném systému a strachu z budoucnosti. Dokáží se tyto skupinky lidí sjednotit, případně propojit, najít, pojmenovat a vytvořit základní pilíře Nové společnosti?

Co to znamená Nová země (Barevný svět) a jak můžeme chápat Novou zemi?

Jde o klíčovou změnu paradigmatu (opuštění iluzí, které jsme si vytvořili), myšlení každého z nás na planetě Zemi. Pokud to tak cítíte, tak se můžete odpojit od starého systému (odpoutat se ze všech závislostí, který tento starý systém vytváří a propojit se prostřednictvím otevřeného srdce sám sebou a tím se Stvořitelem), který se začíná hroutit a vykročit na neznámou cestu tvoření a žití podle svých představ (odpoutat se od starých paradigmat, která nás svazují a blokují ve vývoji) začít nový život v Nové zemi. 

 • V tomto procesu je důležité být sám sebou - HOMO Aquarius (vzájemně souvislý, vědomý člověk - vnitřní moudrost, lásku a harmonii, je napojen na 5 element éter), mít osobní integritu, tedy soulad mezi myšlenkami, slovy a činy, které jsou v souladu s přírodními zákony.
 • To jak myslím, říkám a dělám se realizuje v mé realitě - jsem tvůrce svého života a to si přitahuji do svého života. Trvalý mír je součástí lásky (sebelásky).
 • Na to, aby mohla vzniknout Nová země, je nutná interakce jedinců (jejich vývoj v duchovní oblasti je dokončen propojením s Jednotou a éterem) a inteligence planety Země v jejím vývojovém cyklu (precesní rok), pouze díky tomuto úspěšnému duchovního oplodnění může vzniknout HOMO Aquarius v Nové zemi. Můžeme to přirovnat ovulačnímu cyklu planety a lidské duchovní spermie, nebo např. opylení rozkvetlého květu jabloně včelou, díky kterému vznikne plod. Je to možné pouze ve vhodnou dobu.
 • Odstředivá síla - exploze se transformuje v dostředivou sací sílu - implozi (éter). 

Proces, kterým vývojově prochází jednotliví lidé a civilizace zjednodušeně můžeme popsat takto (fáze vývojového procesu): 

 • 1. "Tunelové vidění" (kolonialismus a feudalismus, jsme v temnotě a máme strach, máme slepou víru, jsme lehce ovladatelní, závislý člověk), na konci tunelu se objevuje světlo (dualita). 
 • 2. "Černobílý svět" (kapitalismus, socialismus a demokracie, černá a bílá, dualita, nezávislý člověk) a potom vycházím z tunelu, mám otevřené srdce a vnímám realitu jinak (barevný svět). Rostoucí polarizace v lidech i ve společnosti (polarita v dualitě) vede i ke zrychlení duchovního vývoje.
 • 3. "Barevný svět" (odpoutal jsem se od duality, JÁ VÍM - jsem napojen na 5 element éter, vzniká NOVÝ SVĚT, dochází k transformaci a změně myšlení člověka (chápe, že není pouze fyzické tělo), který otevírá své srdce a propojuje se s Přírodou a Stvořitelem do jednoty (duchovní transformace, vzájemně spoluzávislé a spolupracující skupiny vědomých lidí, barevná společnost), mohu toho dosáhnout například prostřednictvím mimotělního zážitku, kdy zjistí, že nejsou pouze tělo, ale něco co pokračuje i po "odhození fyzického těla" (tělo je pouze nástroj na cestě vývoje, poznání a propojení se Stvořitelem, jsme sním v souladu, v jednotě i ve fyzickém těle i mimo něj). Náš život řídí naše otevřené srdce (které je propojené s Jednotou) a ne náš mozek a emoce, nemusíme o tom mluvit a žijeme to, co cítíme uvnitř sebe bez ohledu na to, co se děje ve vnějším světě.  

Fáze vývojového procesu DE LUCE: (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach - porazím strach) a vycházím z tunelů (mizí iluze a programy ve kterých žiji), mám otevřené srdce a vnímám "Barevný svět" (protože jsem otevřel svoje srdce a tím zvýšil svoje vibrace, mění se moje matrice myšlení a polarita v dualitě se transformuje v rezonanci s celkem) a vnímám hloubku a objem všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, je vzájemně souvislý, vědomý, v dynamické rovnováze, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí), jsem napojen na 5 element éter. a mění se i lidská DNA, dokončí se vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví otevřeného srdce a zvýšení svých vibrací. Polarita v dualitě se transformuje v rezonanci lásky, duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe (jdou do hloubky sebe a naslouchám sobě). Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím a tím mohu zvyšovat vibrace až na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk (změna myšlení, změna současného paradigma)" (jedním z projevů solárního záblesku je Kometa Neowise, Leonard, kometa, kometa 3E leden 2023), který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka Homo Aquarius, který je základem pro vznik "Barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory". Cestou a řešením je, u jednotlivců a společnosti, změna myšlení (změna paradigma), transformace ve vědomého člověka (průchod přes tzv. transformační bod zlomu) a respektování kosmických zákonů.

Nová země, nová civilizace, nový člověk:

 • Nová společnost nebude mít vůdce ani vládu v podobě (hierarchie, odpoutali jsme se od duality), jak je známe dnes, jsou to systémy přežité a neodpovídající vývoji planety a člověka (po otevření srdce dojde k transformaci do nové úrovně duchovního poznání - vznikne nový vývojový druh HOMO Aquarius).
 • Budou to lidé, kteří budou naslouchat svému vnitřnímu hlasu (intuice, prapodstata), budou vnímat svoji individualitu a současně sounáležitost s celkem (jedno bez druhého není v harmonii), to je možné díky otevřenému srdci, svobodné vůli a proudící energii lásky, která vše propojuje v jednotu.
 • Systémy a reality Nové země stojí na vztahu nás se sebou (a na tom stojí veškeré další vztahy), tedy vědomé propojením všeho a všech se StvořitelemNáš život řídí naše srdce (které je propojené s Jednotou) a nikoliv náš mozek, strach a emoce, které jsou pouze nástroje, které nás ovládají a vytváří závislost  
 • Po fázi chaosu (fáze tmy, kolaps, transformační proces), se vytvoří prostor pro vznik Nové země, která bude výsledkem tvůrčí činnosti probouzejících se a vědomých lidí, kteří budou propojení se Stvořitelem, celý proces bude probíhat s ovulačním cyklem a inteligencí planety Země (přechod do věku Vodnáře, pokud se proces nepodaří, další pokud bude za cca 25 000 roků).
 • Nová země je vývojovým milníkem (Imploze) na fyzické i duchovní úrovní a znamená opětovné propojení se Stvořitelem po "prvotním hříchu" Adama a Evy (symbol odpoutání od Stvořitele - velký odklon vědomí), ke kterému může dojít pouze tehdy, pokud se propojí vývoj jedinců (lidstva) a planety ve vzájemné harmonii a dojde po fyzickém i k duchovnímu oplodnění v souladu s ovulačním cyklem planety země (jednou za precesní rok).

Pole Prof. Bárty civilizace podléhají zhruba 7 zákonům:

Ve společnosti nejde o dosažený stav IT a technologií, ale o mentální vývoj člověka, o jeho hlavu (klíčový je vývoj člověka nikoliv UI a IT). Každá civilizace má svou vnitřní dynamiku (nárůst byrokratického aparátu, ztráta legitimity elit, růst mandatorních výdajů) a vnější (měnící se přírodní prostředí, růst geopolitického napětí). Úspěch a neúspěch civilizace je dán tím jak se dokáže s vnitřními a vnějšími faktory vyrovnat a jako zvolí adaptaci na vypořádání s vnějšími podmínkami. Zánik civilizace je způsoben kombinací faktorů v čase.

 • Všechny civilizace, nebo společnosti jsou konečné, nic netrvá věčně - když něco končí, následuje kolaps a potom následně transformace, co je velice zajímavé: na počátku i u konce jakéhokoliv složitého systému je obvykle válka.
 • Ke změnám ve vnitřním vývoji civilizací či společnosti dochází skokově, a ne lineárně.
 • Každá civilizace podléhá Herakleitovu zákonu: to, co ji přivede na vrchol, je obvykle to, co ji přivede do krize a platí to i naopak.
 • Každá civilizace potřebuje pro svou existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné interakci a respektu jednotlivých komponentů (zda řídící elity fungují nebo ne).
 • Každá civilizace je založena na sdílených hodnotách a implicitním právu a zvycích, pokud není, tak se to celé rozpadá.
 • Všechny civilizace nebo společnosti jsou determinovány schopností nebo neschopností adaptace na proměny vnějšího prostředí (změny klimatu).
 • Každá civilizace je limitována objektivně levnými zdroji Energie.
Aby mohla vzniknout nová společnost je nutné, abychom se vypořádali se 7 zákony, které vedou k zániku civilizací a díky prožitému duchovnímu poznání může vzniknout nová civilizace.

Nová země, názory:

Nová Země, Marian Coufal:

 • Člověk Nové země se aktivně propojí s přírodou a začne s ní spolupracovat, neboť vaši bratři v duchovním světě, kteří se starají o Zemi (víly, skřítkové atd.), tak tito čekají na potvrzení vašeho propojení se zemí a přírodou. Potom jsou vám schopni pomoci, do té doby nemohou. Vy všichni, kteří posloucháte, buďte prosím k sobě laskaví a milujte navzájem všechny kolem sebe, ale především to, kým jste, člověkem, Slovanem a moudrým správcem své země. Vy jste si zvykli odevzdat svoji moc těm, které jste si zvolili. Je to velice pohodlné, neboť můžete svádět na ně své neúspěchy. Ale člověk Nové země má představitele, to jsou moudří představitelé, ale jinak moudří, oni jsou vědomí. A to bude budoucnost. Člověk Nové země je především zodpovědný za místo, kde žije a dělá ho krásnějším a to můžeme všichni. Probuďte se a začněte spolupracovat, uvědomte si, že kolem vás je spousta úžasných lidí, každý z vás je na něco šikovný, jinak vědomý a jinak moudrý. Pokud se propojíte a uvědomíte si svoji individualitu, ale současně budete vnímat i schopnosti toho druhého a navzájem využívat tyto různorodé schopnosti, tak jste schopni všem ostatním ukázat, že to jde, jde to bez těch, kteří si diktují podmínky, kteří myslí jen na svůj zisk. Jde to a nemusíte dělat revoluce, které jsou již přežitkem. Jde o pouhopouhé propojení a využití síly místa kde žijeme, neboť odtud vychází světlo pro Evropu a částečně i pro zbytek světa (28.3.2021).
 • Vědomý člověk, obyvatel Nové Země, ctí svoji individualitu. Individuálnost je základem pochopení Stvořitele, neboť každý z vás je jedinečný a to je potřeba pochopit a uctít sebe sama (13.3.2021).
 • Základem vědomého tvůrce, vědomého člověka a člověka Nové země je naučit se tato kvantová pole ohýbat a měnit ve svém životě to, co chci změnit. Vše se děje elegantním způsobem a vyžaduje vaši plnou přítomnost ve vás samotných, obrácení se do vašeho srdce a uvědomění si, že vše kolem existuje na základě našeho vědomého procesu vaší mysli (13.3.2021) . 
 • Běžte do ticha a spojte se se mnou, stačí mít pouze představu světla a oslovit mě, oslovením, které je vám nejbližší. A záměr, který máte a to je záměr naprosté harmonie ve vašich životech, tak tento záměr vyslovte v tomto stavu a požádejte, aby byl aktivován. To velké vlnění vytvoří od vás všech jednu obrovskou vlnu, která ohne prostor a čas, vytvoří realitu Nové země (13.3.2021).
 • Je potřeba, aby jsme semkli a vnímali svou sílu a tím že bude ctít sebe sama, budete ctít i druhé (totéž platí o lásce). A láska, která se má ráda a sebe vnímá, chápe sebe i druhé, tím se vytváří společenství nového člověka Nové země. Spolupracující, respektující, uvědomující se, že vše je jedno. Tak jak se chovám k sobě, se budu chovat i k planetě. Vnímejte se potřeby a dělejte to, co chcete. Každý z vás je jedinečný je v základě mnou, Stvořitelem (28.2.2021)

Nová země, Silviya Válková

 • Nová země, budeme soběstační, bude o nás postaráno, o 200 % budou zlepšeny vztahy. Většina lidí přejde na pránu (bude potřeba pouze 20 -50 % stravy, nejlépe RAW strava). Ekonomický sytém nebude. Sníží se výroba. Život bude jednoduší (24.3.2021).

Libor Smetana

 • Ten, kdo se bude mít možnost se dostat na Novou zemi (vytvoří se nová planeta a planeta na které jsme se nechá těm, kteří nechtějí na sobě pracovat a totálně to tady rozbijí, to je jasné), musí být upřímný sám sobě a musí upřímně chtít se změnit z toho co je teď kultivací, introspekcí, zpracováváním si nezpracovaných záležitostí, to co vás vyvede z míry, naštve a rozzlobí. Je potřeba takto na sobě pracovat (upřímná touha se změnit atd.) plus získávat pravé informace. Galaxie už dávno měla být v jiné dimenzi a stále čeká na Zemi, která je pozadu v tom vývoji. Tak se vytvoří Nová Země, ta se začlení do galaxie, která celá postoupí úplně jinam, do vyšších frekvencí. Tak to je to fér pro ty co na sobě pracují i pro ty co nechtějí změnu. (27.12.2021)


V přípravě.

Na konci 19. století měl Nikola Tesla plán na vytvoření světového systému a nového planetárního vědomí. Jeho práce a myšlení byly zablokovány, byla vytvořena negativní verze věku Vodnáře, Orwelovské obrazy, Ocelové město, Krakatit, R.U.R., Bílá nemoc, Matrix, Star Wars atd. (mezi verze pozitivní patří Příchozí). Proto je důležité si vytvořit svůj vlastní obraz "Nového světa" ve svém vědomí a seznámit se s pracemi lidí a vědců, kteří mají pozitivní vizi budoucna a budoucnosti lidstva, nechat se jimi inspirovat (alternativní medicína, zemědělství, průmysl atd.) a také se starodávnými znalostmi a kulturami, protože tam je hodně tajemství, které se budeme učit a budou pro nás užitečné. Takto vytvoříme  nové jádro, pro nový systém, ve kterém bude žít budoucí lidstvo (Taťjana Micic).

ZEP TEPI

Nová Zem - Eckhart Tolle (audiokniha) SK

2.4.2022 RAY DALIO - MĚNÍCÍ SE SVĚTOVÝ ŘÁD

 • Velký cyklus začíná po velkém konfliktu (např. 1945), válce, která ustanoví novou mocnost a nový světový řád. Protože nechce nikdo tuto mocnost zpochybnit, následuje období míru a prosperity. Lidé si půjčují peníze a to vede k finanční bublině. Podíl impéria na obchodu roste a když se transakce provádí v jeho měně, stává se rezervní měnou (USD), což vede ještě k většímu zadlužování. Tato prosperita rozděluje bohatství nerovnoměrně (rozevírají se nůžky mezi bohatými a chudými). Nakonec finanční bublina splaskne, což vede k tištění peněz a nárůstu vnitřního konfliktu mezi bohatými a chudými. To vede k nějaké formě revoluce, jejich cílem je přerozdělit bohatství (mírovou cestou, nebo občanská válka). Zatím co se říše potýká s tímto vnitřním konfliktem její moc se snižuje vzhledem k vnějším konkurenčním mocnostem na vzestupu. Když nová rostoucí mocnost získá dostatečnou sílu, aby mohla konkurovat dominantní mocnosti, dochází k vnějším konfliktům, nejčastěji k válkám. Z těchto vnitřních a vnějších válek vzejdou noví vítězové a poražení. Pak se vítězové sejdou, aby vytvořili nový světový řád a cyklus začíná znovu.
 • Tento popsaný velký cyklus se opakuje a sahá až do Římské říše.
 • Stejně jako říše i lidé (ale i rostliny, cyklus stromu) procházejí cykly: Zrození - zralost - slabost - nevyhnutelná smrt.
 • Sledováním životně důležitých ukazatelů jsem byl schopen zjistit, v jaké fázi se země nachází, což mě pomohlo předvídat, co bude pravděpodobně následovat.
 • 500 let velkých cyklů (Nizozemský, Britský, Americký a Čínský): vzestup - vrchol a pád (Herakleitův princip).
 • Mít rezervní měnu, umožnuje této zemi si půjčovat více, než ostatní země (když jim dojdou peníze, vždy se mohou natisknout další, stejně jako to udělali spojené státy v roce 1971). Země bez rezervní měny tuto možnost nemají. Přehnaná privilegia, která impériu poskytuje rezervní měna, vedou k nárůstu půjček a začátku finanční bubliny.
 • Pokud životní úroveň většiny lidí stále roste, tak rozdíly mezi bohatými a chudými nepřeroste v konflikt.
 • USA od roku 2001 utratili na zahraniční války a jejich důsledky cca 8 bilionů USD a další biliony na podporu vojenských základen v 70ti zemích a stále nemají dost prostředků na podporu vojenského soupeření s Čínou v oblasti kolem Číny.
  Pád impéria přichází postupně (vysoké dluhy, hospodářský pokles, nemůže si dále půjčovat na splácení svých dluhů a praská finanční bublina) a pak velmi náhle (bod zlomu). Na odvrácení pádů se tiskne velké množství peněz (nejprve postupně a nakonec masivně), to znehodnocuje měnu a zvyšuje inflaci.
 • Levicový, (přerozdělení bohatství) nebo pravicový (udržení bohatství v rukou bohatých) populismus. Anarchie, řešením je silný vůdce.
 • USA mají obrovský dluh a utrácejí více než vydělávají. Tento deficit financují dalšími půjčkami a tiskem obrovského množství peněz. Velký výprodej USD ještě nezačal a přestože dochází k vnitřním i vnějším konfliktům ze všech klasických důvodů, ještě nepřekročili hranici, aby se stali válkami. Z konfliktů vzejdou noví vítězové a nastolí nový světový řád. Pak starý cyklus končí a končí říše a začíná nový cyklus.
 • Úpadek většiny impérií je nevyhnutelný.
 • New world order - https://amzn.to/3Dp1D2z https://www.youtube.com/watch?v=xguam...

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.