Proč pole erodují a nevsakují vodu?

Proč pole erodují a nevsakují vodu? Protože člověk žije na dluh přírody, a pokud to nezmění, tak ani půda nebude zadržovat vodu! 

A protože je narušená integrita (soudržnost) a diverzita (různorodost) lidské populace, která nevnímá signály Přírody, proto půda nevsakuje vodu (je zablokovaná, nasycená, nepropustná do spodních vrstev půdy), která je symbolem toku energie (informací) a života. Nejen, erodující pole, jsou zprávou (nastaveným zrcadlem) pro lidskou populaci o jejím současném stavu a důsledcích z toho vyplývajících (co děláš mě, děje se i tobě, protože jsme vzájemně propojení i přesto, že utíkáš do virtuálního světa a myslíš si, že člověk je vládcem planety a může uplatňovat model otrokář - otrok s přispěním algoritmů a "umělé strojové inteligence", vytváří pouze bezduché stroje, které dočasně blokují přírodní zákony).

 • Dotace směřující do zemědělství podporují pěstování řepky a kukuřice, která se používá zejména pro průmysl a energetiku (a pro potravinou soběstačnost země).
 • Počasí se cyklicky mění (jsou dlouhá období s dostatkem srážek a potom období s nedostatkem srážek) sucha a povodně (zima a teplo) jsou dvě strany jedné mince, které se v cyklech (které trvají i stovky roků) stále opakují - musíme být připraveni na obojí....reagovat pružně na změny klimatu.
 • Nevhodná skladba pěstovaných plodin (kukuřice, řepka a další plodiny), které ještě více vysušují krajinu.
 • Velké monokulturní lány plodin, bez mezí a remízků, které navíc nerespektují morfologii terénu.
 • Řepka i kukuřice jsou vysoce náročné plodiny na živiny, na vodu a také obě tyto plodiny nejvíce degradují půdu  a podporují erozi půdy.
 • Nevhodné zásahy do krajiny - rozorané remízky a meze, chybějící keře a stromy (snižující větrnou erozi) s polním ptactvem a dalšími živočichy, meliorace, které odvádí podzemní a povrchovou vodu a snižují uměle hladinu podzemní vody (při klimaticky nadprůměrných srážkách jsou naopak prospěšné).
 • Orientace pouze na rychlý zisk, není dlouhodobý vztah k půdě a přírodě (80% obdělávané půdy je pronajaté- vlastníky stav nezajímá).
 • Dotační způsob hospodaření, hospodářské komodity se dotují (řepka, kukuřice atd.) vytváří nerovné podmínky vůči jiným plodinám.
 • Nižší podíl srážek (krátké vydatné deště do rozehřáté půdy, která nevsakuje vodu a ta rychle odtéká), dlouhé období bez deště (vytváří se hluboké praskliny v půdě, které ještě vysušují půdu do hloubky) a vyšší teploty .
 • Kumulace více nepříznivých faktorů současně (počasí, změna klimatu, narušení přírodních cyklů, technika, zisk, monokutury, neexistující vztah k půdě, nevhodné zásahy do krajiny atd.).
 • Těžká technika zhutňuje půdu a voda stéká po povrchu, nevsakuje se a navíc eroduje půdu (vytváří kanálky po kterých voda rychle odtéká).
 • Větrná vodní eroze půdy (nevhodné plody, nerespektování geomorfologie krajiny, narušení krajinných prvků, rozšiřování hospodářských ploch na úkor divoké přírody).
 • Průmyslově obhospodařovaná půda je tzv. Mrtvá - vyhubená půdní fauna (např. žížaly, které provzdušňují půdu, tvoří humus a vytváří kanálky pro vodu, myši, krtci atd.) - půda neobsahuje téměř žádné živočichy, které pomáhají zúrodňovat a provzdušňovat půdu - chybí půdní mikrobiom a mykorhiza.
 • Chemizace zemědělství: užívání pouze průmyslově vyráběných hnojiv, statková hnojiva (hnůj) se téměř nepoužívají.
 • Těžká technika zhutňující půdu.
 • Omezení plochy luk a remízků, které se sečou pouze 1 x ročně, nebo jsou tzv. ladem.
 • Omezení přirozených mokřadů a umělá regulace toků.
 • Snižuje se bonita půdy nevhodným způsobem hospodaření , snižuje se také vrstva horní úrodné půdy (klesá podíl humusu), které lépe vsakuje vodu a dochází tak k erozi (půdní, větrné atd.).
 • Není zachována rovnováha příjmu a výdeje (homeostáza), nyní pouze sklízíme a nevracíme zpět přírodě (nedostatek minerálů, organismů a dalších složek v půdě).
 • Velcí kopytníci mají totiž v souvislosti se změnami klimatu na krajinu pozitivní vliv. Díky pastvě nedochází k rozkladu organické hmoty rostlin a uvolňování CO2 do atmosféry. Trus velkých kopytníků totiž zanášejí do půdy brouci, takzvaní koprofágové, a pomáhají tak vázat uhlík a organickou hmotu v půdě. Ta pak funguje jako houba a udržuje vodu v krajině. "Příznivý vliv velkých kopytníků na zadržování vláhy v půdě je zřetelný i v rezervaci velkých kopytníků v Milovicích. 
 • Druhy erozí půdy.
 • Monitoring eroze zemědělské půdy, závěrečná zpráva 2016.
 • Příručka ochrany půdy proti erozi.

A co je důsledkem eroze?

 • Ztráta úrodné vrstvy půdy, tvořené stovky roků.
 • Rychlý odtok dešťové vody, neschopnost dále akumulovat vody, rychlejší proces vysychání až do hlubších vrstev půdy.
 • Snížení úrodnosti a bonity půdy.
 • Ztráta schopnosti půdy zadržovat vodu, vysychání krajiny.
 • Půda se změní na neúrodnou ("bezcennou z hlediska budoucí sklizně").
 • Narušení kapilární sítě v půdě, mikrobiomu a mykorhizy.
 • Důsledek eroze je také stoupající tlak na produkční schopnost půdy spolu s leckdy nevhodnými technologickými systémy obhospodařování a skladbou plodin.
 • Finančně nákladná revitalizace půdy a krajiny (kdo ji vlastně bude platit nájemci nebo vlastníci???).
 • Dlouhodobá neudržitelnost současného způsobu intenzívního zemědělství a následným poklesem produkce potravin.
 • Atd.

Co způsobuje vysychání řek, lesů a snížení hladin podzemní vody

Eroze půdy
Eroze půdy

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...