Plk. Ing. Jaroslav Štefec CSc.

Jaroslav Štefec (1956) - vysokoškolský učitel a absolvent Vojenské akademie v Brně, jenž působil ve všech možných armádních pozicích. Člen hnutí BOS, někdejší ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování (od roku 1998, bezpečnostní prověrka na úroveň tajné), vojenský analytik.

 • Působil na ministerstvu obrany za ministra Vetchého a Saši Vondry.

Jaroslav Štefec, názory, komentáře:

7.5.2023

 • Válka na Ukrajině skončí s 90% pravděpodobností do podzimu letošního roku, záleží na mnoha okolnostech.
 • Vláda nemá důvod pomáhat Ukrajině, ale má příslušné pokyny.
 • https://www.youtube.com/watch?v=R6otzoPd1pY

7.2.2023 Studio Beta - Jaroslav Štefec s dalšími vojenskými informacemi.

 • Kyjevský režim do půl roku zhroutí a to bude znamenat nutnost, aby USA s Čínou, Ruskem a dalšími zainteresovanými státy začali jednat o tom, co z té Ukrajiny zbude. Základní úlohou je co nejvíce zničit území nových ruských republik (aby tam chyběla i pracovní síla, aby tam Rusko muselo investovat do rozvoje obrovské prostředky a aby ho to ekonomicky oslabilo), které Rusové anektovali. 
 • Kyjevský bezpečnostní pakt.

https://www.youtube.com/watch?v=3fQufuP8Zwk

27.1.2023 Pozorně sleduji frašku nazvanou "samospasitelné tanky pro Ukrajinu", v níž pan Zelenskij a členové jeho kabinetu unisono vzývali Západ, aby mu dodal tato bojová vozidla a vyhrožovali, že bez nich bude Ukrajina jistojistě poražena a "hordy z východu" zaplaví Evropu. Hlavním důvodem tohoto divadelního představení byly formální obstrukce německé vlády dát tomuto vývozu zelenou. Potřebovala si totiž alespoň navenek zachovat tvář před svými skutečné pozice Německa v Evropě neznalými voliči.

Divadlo pro německé daňové poplatníky skončilo před dvěma dny, kdy německá vláda "pod tlakem spojenců" souhlasila jak s vývozem německých tanků Leopard 2, tak tanků tohoto typu z výzbroje Polska, Finska a dalších zemí. Ukrajina tak vedle 12 britských Challengerů a 31 amerických tanků Abrams nejstaršího typu z poloviny 80. let dostane kolem stovky tanků Leopard různých verzí, od 2A2 po 2A5. Podívejme se na tento "dar" podrobněji.

Z vojenského hlediska se už na první pohled jedná o naprosto nesmyslný krok. To, co se chystá "kolektivní západ" dodat na Ukrajinu, nejsou "moderní" tanky, ale staré stroje, pocházející v lepším případě z počátku 90. let. Obrovská různorodost dodaných typů a verzí vytváří už tak chaotickému logistickému systému ukrajinské armády další obrovské problémy se zásobováním municí, náhradními díly a především kvalitním palivem, kterého tito "bumbrdlíčci" spotřebují podstatně více, než daleko lehčí bývalé sovětské a proti nim aktuálně stojící ruské bojové stroje. Navíc, na rozdíl od sovětských/ruských tanků, západní stroje vyžadují čtyřčlenné osádky.

Dalším problémem je výcvik osádek a zvládnutí nasazení nově nabytých strojů v boji ze strany velitelů útvarů a jednotek. Lidé, bývalí vojáci a mí přátelé, kteří tuto techniku velmi dobře znají a dokonce s ní i bojovali, se shodují na tom, že výcvik osádky tanku Leopard 2 trvá minimálně jeden rok a u tanku Abrams a Challenger ještě o půl roku více. Taktika jejich nasazení je významně odlišná od taktiky, dosud používané ukrajinskou armádou, a vyžaduje mimo jiné téměř absolutní vzdušnou převahu. Což o ukrajinském letectvu v současné době rozhodně tvrdit nelze. Stejně tak nelze čekat, že by se ukrajinští velitelé "zázračně" naučili během několika měsíců tyto tanky efektivně nasazovat.

Západní země dodáním uvedených tanků na Ukrajinu navíc hodně riskují, a to hned dvakrát. První hrozbou je rozbití mýtu o převaze dodaných strojů nad ruskou vojenskou technikou. Záběry na desítky hořících Leopardů a zničené Abramsy a Challengery mohou totiž zasít semínko pochybností o jejich skutečné bojové efektivitě do srdcí jejich uživatelů a (to především) do peněženek potenciálních zákazníků. A druhá hrozba? Ruská armáda se naučí s těmito stroji účinně bojovat, naučí se využívat jejich slabiny a samozřejmě získá i informace o použitých technologiích. Nemluvě o další hrozbě, kterou by přineslo nasazení munice s ochuzeným uranem. Ruská strana dala jasně najevo, že by to považovala za použití "špinavé" jaderné zbraně se všemi z toho plynoucími důsledky. Co tedy vede západní státy k tomuto kroku? V první řadě to ukazuje, že Ukrajina (a v jejím zastoupení celé NATO) je v zoufalé situaci. I přes obří zbrojní a finanční dotace je ukrajinská armáda definitivně v defenzivě. Není schopna nahrazovat ztráty vojenské techniky, a už vůbec ne ztráty zkušených vojáků, schopných ji ovládat. Ruská federace a její armáda se ukázaly být daleko tvrdším oříškem, než USA a státy NATO očekávaly. Potřebují proto za každou cenu získat čas na přípravu další eskalace konfliktu, kterou už nemůže být nic menšího, než přímá konfrontace s ruskou armádou. A potřebují také impuls k jejímu zahájení. Právě v něm by západní tanky teoreticky mohly sehrát určitou roli.

Jeden jediný pokus o ofenzivu, v níž by byly tyto stroje nasazeny jako jednorázový spotřební materiál (protože v této skladbě a počtech s nimi nelze nic jiného podniknout), by mohl posloužit po jeho definitivní porážce k politickému zdůvodnění "vyslyšení zoufalých proseb" ukrajinského vedení o přímý vojenský zásah Aliance. Jenže to by znamenalo válku s Ruskou federací, prakticky okamžitě vedenou s použitím taktických jaderných zbraní. Ruská strana, která si je dobře vědoma relativní slabosti konvenčních sil, se tím nijak netají. Jak z toho ven? Přímý vstup do konfliktu se totiž nechystá na půdorysu NATO, ale prostřednictvím jeho východních a pobaltských členů, sesypaných dohromady pod hlavičkou tak zvaného "Kyjevského paktu". Co to znamená? "Starým" členům NATO a tím i alianci jako celku to umožní "zůstat stranou" a tíhu války, ztrát a případných raketových úderů ponese jen tato "liga zoufalců". Kam bohužel patří i ČR. Co to pro nás může v blízké budoucnosti znamenat, lze do značné míry odvodit z aktuálního dění v Polsku, na Slovensku a v pobaltských zemích. Hodně napovídají i kroky české vlády, která se ovšem i v tomto pro ČR a Evropu zlomovém okamžiku už tradičně chová jako partička amatérských kašpárků, hrajících si na velké politiky. I přes zoufalou snahu zaoceánské nápovědy předvádějí jen ubohou šmíru bez náboje a jasného děje. Příprava české veřejnosti na stále otevřeněji chystanou mobilizaci, vysílání českých vojáků na zahraniční "válečné mise" a přítomnost cizích vojsk na území ČR formou podivuhodných vystoupení paní, která si říká ministryně obrany, na téma "dobrovolné registrace" potenciálních branců, nebo komického výstupu s "leopardíkem" Válkem by byla snad i směšná, kdyby nebyla doprovázena otevřenými pokusy o změnu ústavy, přípravou na tvrdé zneužití pandemických zákonů, nebo stále drsnějším omezováním svobody slova. A co vystoupení pána, který hraje roli náčelníka generálního štábu tak zvané Armády české republiky? Jeho "vojácky otevřená" slova o tom, že se bude při výstavbě AČR řídit zadáním politiků, nebo prohlášení o nutnosti výběrové mobilizace by měla přimět české občany velmi pozorně sledovat, co se vlastně chystá.

Česká vláda tak dává stále otevřeněji najevo pohrdání nejen českými zákony, ale i Chartou OSN, a dokonce i samotnou Severoatlantickou smlouvou, která v JEDINÉM závazném článku 1 zavazuje všechny signatáře " ... jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN." Naproti tomu až fanaticky vzývá nezávazný článek číslo 5, který signatáře nezavazuje k žádnému automatickému vstupu do války, a už vůbec ne kvůli nečlenovi aliance. Praví se v něm: "SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že ozbrojený útok PROTI JEDNÉ NEBO VÍCE Z NICH v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami TAKOVOU AKCI, JAKOU BUDE POVAŽOVAT ZA NUTNOU, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněná v jeho důsledku BUDOU NEPRODLENĚ OZNÁMENA RADĚ BEZPEČNOSTI. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti PŘIJME OPATŘENÍ NUTNÁ PRO OBNOVENÍ A ZACHOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO MÍRU A BEZPEČNOSTI.

"Nezávaznost tohoto článku si vymínily samotné USA, které rozhodně nehodlají bojovat v žádné válce, z níž jim neplynou přiměřené zisky, a která naopak hrozí nenahraditelnými ztrátami. Pokud se ČR velmi rychle nezačne řídit jejich příkladem, může se velmi brzy naplnit známé proroctví ze Starých pověstí českých, v němž vozka při přejezdu zbytku Karlova mostu ukáže bičem kolem sebe a říká svému synkovi: "Zde stálo kdysi město Praha, jehož sláva hvězd se dotýkala".

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016828963330

20.1.2023 Petr Pavel byl v roce 1989 ne jen tak nějakým agentem nebo placeným donašečem, ale přímo příslušníkem vojenské rozvědky generálního štábu, což byl přísně výběrový vojenský ekvivalent civilní StB. Její příslušníci procházeli důkladnými prověrkami oddanosti KSČ a socialistickému zřízení. Seznamy nováčků byly předávány sovětské GRU (špionážní služba generálního štábu Sovětské armády), která prováděla v případě pochybností o kandidátovi vlastní zkoumání. Petr Pavel jím viditelně prošel bez problémů. Byl samozřejmě také vzorným členem KSČ.

Eva Pavlová v rámci své vojenské kariéry vystudovala Vysokou politickou akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě, z níž vycházeli vojenští političtí pracovníci (tzv. "politruci") v nomenklatuře KSČ. A samozřejmě byla od roku 1985, resp. 87 (po ukončení kandidátské lhůty) i její členkou. Tvrdí o sobě, že členkou KSČ se stala proto, aby mohla studovat. Neměla prý "vyhovující kádrový profil". Vzhledem k tomu, že znám mechanismy, jimiž byli studenti VPAKG doporučováni a vybíráni, dost významně o tom pochybuji.

Přes to všechno jsou oba manželé, bývalí důstojníci komunistické armády, z nichž ten vousatější byl dokonce příslušníkem stejné zločinecké organizace, jako "proslulý" Pavel Minařík, který připravoval útok na RFE, vynášeni mainstreamovými médii jako zářný pár roku, připravený ujmout se nejvyšší politické funkce v naší už tak těžce zkoušené zemi. Jsou "horkými kandidáty" na pozici prezidenta a jeho první dámy nejen médií, kavárny, pětikoalice a partičky největších českých oligarchů, ale hlavně všech, kteří se už těší, až vyrazí do zákopů první světové války jednadvacátého století.

Příchodem Petra Pavla na Hrad by se definitivně završil tichý, ale velmi rychle a efektivně probíhající státní převrat, který nás ve spirále, zdánlivě nezadržitelně a stále rychleji, strhává zpět do doby, kdy jsme nesměli otevřeně vyjadřovat své názory, oponenti "strany a vlády" byli zavíráni, ve školách se učily pouze povolené pravdy o historii a světlých zítřcích, a se Sovětským svazem to bylo na věčné časy a nikdy jinak.

Netvrdím samozřejmě, že Andrej Babiš s první dámou Monikou po boku na Hradě by byl nějaké zvláštní terno. Ale proti dvojce "Petr a Eva", umyté na čísi pokyn českými médii "dočista do čista" stejně, jako to dokázal legendární prací prostředek "Árijec" v proslulém pitomoučkém šotu proti xenofobii a rasismu, je to jistá naděje. Naděje, že v tom sešupu do minulosti a válečného šílenství, které díky Fialově vládě zažíváme, někdo aspoň občas šlápne na brzdu. A že ta huba na dně, k němuž se šupem řítíme, bude díky tomu o něco méně rozbitá.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016828963330

27.12.2022

 • Konflikt na Ukrajině má parametry, že by se mohl rozšířit v Evropě i ve světě. Za Ruskem stojí Čína.
 • Rusové na Ukrajině likvidují zejména rozvodny na rozdíl od USA, která likvidovala přehrady a elektrárny.
 • Předpokládám, že napětí mezi Kosovem a Srbskem se posune do otevřeného konfliktu.
 • Francie a Belgie směřuje k občanské válce (konflikt mezi muslimský a křesťanským světem). Turecko x Řecko je dalším ohniskem.
 • Porazit RF znamená jednu zásadní věc a to je zničit všechna jeho administrativní centra (tzn. jaderné údery na všechna velká města) v rámci RF a potom musíte území obsadit, vybít většinu obyvatel a začít ho exploatovat. To není v žádném případě otázka 3 dnů. Pokud by k něčemu takovému došlo, tak je to otázka 10ti roků. Rusko má dostatek jaderných zbraní na to, aby, pokud by k tomu došlo, totéž provedlo EU a USA. Značná část Ruska by zůstala mimo tyto údery, především ta asijská.
 • Ukrajinské vojáky na Libavé cvičí zkušení Ukrajinci, my tady pouze pro tento výcvik vytváříme platformu. Do Česká se také přesouvá část vojenského průmyslu (opravy a výroba) pro potřeby války na Ukrajině. To je rizikové, protože tato místa se stávají terčem útoku ze strany RF při případném rozšíření konfliktu.
 • Ukrajincům začínají docházet lidi do války, začnou verbovat vojáky v zahraničí včetně Ukrajinců pracujících v EU. Hrozí že se zvýší kriminalita Ukrajinců.
 • V Evropě dojde k občanským válkám, velkým nepokojů a nevyhnutelně směřujeme k dalším válkám (např. Srbsko x Kosovo, kde je velká americká základna).
 • Chystá se zábor západní části Ukrajiny ze strany Polska. Rusko provede zimní ofenzívu o které se mluví.
 • Povolání 200 000 Poláků (dobrovolnický sbor) má svoji logiku, pro obsazení západní Ukrajiny (RF to může považovat za překročení červené čáry). NATO ale na takovou akci není připraveno, USA tuto akci pozastavilo. Rusko pak bude chtít obsadit levobřežní část Ukrajiny včetně Oděsy i za použití jaderných zbraní.
 • https://www.youtube.com/watch?v=BFkwLM5ygjs

13.12.2022

 • Vojenskou techniku na Ukrajině obsluhují vycvičení zahraniční dobrovolníci, nikoliv Ukrajinci.
 • Blízko dopadu raket na hranicích Polska a Ukrajiny bylo skladiště amoniaku, rakety byli vystřeleny z Ukrajiny podivným směrem. Byla vysoká pravděpodobnost (moje hypotéza), že vystřelení rakety bylo úmyslné. Myslím si, že Poláci do toho zasvěcení nebyli, akce s raketami se nepovedla.
 • Green deal letošní zimu za sebou zabouchne dveře.
 • Na totální rozvrat našeho státu by stačilo 800 migrantů (Pákistán, Afghánistán) středně vycvičených.
 • Zima bude obrovská katastrofa, krize bude eskalovat, má setrvačnost.
 • V Česku přibylo za rok více jak 600 000 hladových krků.
 • Ukrajinci, kteří k nám přišly, jsou pravděpodobně z elitních praporů, jsou vycvičeni lépe něž naši vojáci a necvičí ani na zbrojních systémech, které by používaly. Vojáci tady byli dříve, než proběhlo schválení parlamentem. Nevíme proč je tady 600 Ukrajinských vojáků (jsou oblečeni do českých uniforem). Mohou tu bít pro přípravu Ukrajinských branců, kteří žijí na území ČR.
 • Nosím zbraň, pro zabíjení lidí.
 • Ukrajina a její podpora nás stojí 17 miliard měsíčně.
 • Česká armáda se dopracovala vývojem k tomu, že nemůže plnit role, chránit a bránit republiku a občany před napadením. Armáda má plnit požadavky a zadání politiků a ani se nemusí připravovat na velkou válku, jak řekl náčelník generálního štábu Řehka. Policie a armáda je řízena tak, že ztrácí svoji akceschopnost. Vojáci naši armády nejsou cvičeni na to, aby bránili naši vlast.
 • Dochází k zapalování obchodních domů v Rusku - to je práce Ukrajinských tajných služeb.
 • Do Ruska uteklo více Ukrajinců, než západ od začátku války.
 • Česko se nyní chová jako kolonie Ukrajiny (Ukrajinští vojáci, výroba zbraní prostřednictvím ukrajinských odborníků v Česku, atd.), dostáváme pouze příkazy.
 • https://www.youtube.com/watch?v=wz8EMb4R2Lk

17.8.2022

 • Očekávám, že v brzké době se otevře druhá fronta a to je Tchaj-wan, protože ukončila přípravu na obsazení Tchaj-wanu.
 • V Záporožské jaderné elektrárně se obohacoval Uran 238 na Plutonium a potom se tyto tyče odvážely do Černobylu, proto Rusové obsadily na začátku zástupné války tyto elektrárny (podobně informace přinesl i pan VK).
 • https://www.youtube.com/watch?v=gMdsGaMrgnk

3.4.2022 

 • Nechce se mi věřit tomu, že by v tom byl vojenský záměr, protože z vojenského hlediska to nemá žádný význam. To znamená, že to nedává smysl v rámci taktického zastrašování, ale ani zlomení morálky armády protistrany, protože efekt by to mělo spíše opačný. To znamená, že by to vedlo k výrazně většímu odporu. Z hlediska ruské armády to tedy nemá smysl a nemá to smysl ani z hlediska ukrajinské armády. Má to význam možná politický, ale nikoliv vojenský. 
 • https://zivotvcesku.cz/masakr-v-buci-desi-svet-vojensky-analytik-prisel-se-zajimavou-teorii-odmitl-totiz-ze-by-vrazdeni-civilistu-davalo-ruske-a-ukrajinske-armade-nejaky-smysl/?

25.3.2022

 • Rusko vyhraje v každém případě. Rusko donutí Ukrajinu vzdát se, bude to stát hodně obětí, ale Ukrajina skončila v podstatě jako stát. Poláci zaberou západní část Ukrajiny, část si možná vezme Rumunsko a uvidíme. Část východní Ukrajiny se připojí k Rusku, nebo vytvoří samostatnou část, ale spíš ne. Do západní části se naprosto tvrdě snaží vstoupit Poláci, mluví o tom naprosto oficiálně, chystají se tam vstoupit a NATO se od toho distancuje. Mírová mise měla být zábor území. 
 • Nové přerozdělení světa.
 • https://zivotvcesku.cz/vojensky-analytik-rusko-valku-vyhraje-v-kazdem-pripade-ukrajina-prakticky-skoncila-jako-stat-kus-zeme-si-zabere-polsko-a-mirova-mise-mela-byt-zabor-uzemi/?

20.4.2021

 • Bez ohledu na to jak to dopadne po kauze Vrbětice, tak Česko už nikdy nebude stavět jadernou elektrárnu. Česká republika definitivně skončila s jaderným programem. 
 • Rusové, když staví jadernou elektrárnu u nás, tak rozkrývají svoje jaderné technologie, ale není to ohrožení naše, ale jejich. 
 • V soukromých rukou je více provozuschopných tanků a munice než u armády ČR.
 • Dojde k předčasným volbám po pádu Babišovy vlády na konci května, po volbách se opět dostane do významné pozice a Ano se udrží u moci (díky kauze Vrbětice a hře zpravodajských služeb, Babiš a Hamáček dostali pokyn, jsme kolonie). Babiš si tím upevnil pozici. 
 • Cílem Ano je, aby po příštích volbách vládlo společně s ODS a s tichou podporou některých pravicových stran.
 • Mezi roky 1968 -1989 bylo přes 400 lidí obětí. 
 • Hrozí celosvětová válka a já nevidím z toho východisko. 
 • Mobilizace v Česku není možná (ačkoliv to náš zákon připouští), protože nemáme pro vojáky výstroj atd. Mobilizace v Česku je oxymorón (protimluv). Pro mobilizaci je možné sáhnout do policie. 
 • Dříve jsme se závistivě dívali na Západ a nyní se můžeme dívat závistivě na Východ a možná i na Blízký východ.

21.7.2020

 • Máme cca 9 bojeschopných tanků.
 • Máme dva druhy armády, elitní - zahraniční mise, které bojují za NATO a druhá v Česku.
 • Oxymóron (protimluv) - Němcová ani Dominik Hašek nemohou být prezidenty.


Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.