Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj

Preambule

Tato agenda je akční plán pro lidi, planetu a prosperitu. Snaží se také posílit všeobecný mír ve větší svobodě. Uvědomujeme si, že vymýcení chudoby ve všech jejích formách a rozměrech, včetně extrémní chudoby, je největší globální výzvou a nepostradatelným požadavkem udržitelného rozvoje. Všechny země a všechny zúčastněné strany, jednající v partnerství založeném na spolupráci, budou tento plán implementovat. Jsme rozhodnuti osvobodit lidskou rasu z tyranie chudoby a nouze a uzdravit a zabezpečit naši planetu. Jsme odhodláni podniknout odvážné a transformační kroky, které jsou naléhavě potřeba, abychom svět posunuli na udržitelnou a odolnou cestu. Když se vydáváme na tuto společnou cestu, slibujeme, že nikdo nezůstane pozadu. 17 cílů udržitelného rozvoje a 169 cílů, které dnes oznamujeme, ukazují rozsah a ambice této nové univerzální agendy. Snaží se stavět na rozvojových cílech tisíciletí a dokončit to, čeho se jim nepodařilo dosáhnout. Snaží se realizovat lidská práva všech a dosáhnout genderové rovnosti a posílení postavení všech žen a dívek. Jsou integrované a nedělitelné a vyvažují tři rozměry udržitelného rozvoje: ekonomický, sociální a environmentální.

Cíle a cíle budou v příštích patnácti letech stimulovat činnost v oblastech kriticky důležitých pro lidstvo a planetu:

Lidé

Jsme odhodláni skoncovat s chudobou a hladem ve všech jejich podobách a rozměrech a zajistit, aby všechny lidské bytosti mohly naplnit svůj potenciál v důstojnosti a rovnosti a ve zdravém životním prostředí.

Planeta

Jsme odhodláni chránit planetu před degradací, mimo jiné prostřednictvím udržitelné spotřeby a výroby, udržitelným hospodařením s jejími přírodními zdroji a přijetím naléhavých opatření proti změně klimatu, aby mohla podporovat potřeby současných i budoucích generací.

Prosperita

Jsme odhodláni zajistit, aby se všechny lidské bytosti mohly těšit z prosperujícího a plnohodnotného života a aby ekonomický, sociální a technologický pokrok probíhal v souladu s přírodou.

Mír

Jsme odhodláni podporovat mírové, spravedlivé a inkluzivní společnosti bez strachu a násilí. Bez míru nemůže existovat udržitelný rozvoj a bez udržitelného rozvoje žádný mír.

Partnerství

Jsme odhodláni zmobilizovat prostředky potřebné k realizaci této agendy prostřednictvím revitalizovaného globálního partnerství pro udržitelný rozvoj, založeného na duchu posílené globální solidarity, zaměřeného zejména na potřeby nejchudších a nejzranitelnějších a za účasti všech zemí, všechny zúčastněné strany a všichni lidé.

Vzájemné vazby a integrovaná povaha cílů udržitelného rozvoje mají zásadní význam pro zajištění realizace účelu nové agendy. Pokud si uvědomíme své ambice v celém rozsahu Agendy, životy všech se hluboce zlepší a náš svět se změní k lepšímu.

PROHLÁŠENÍ

Úvod

1. My, hlavy států a předsedové vlád a vysocí představitelé, kteří se sejdeme v sídle Organizace spojených národů v New Yorku ve dnech 25.-27. září 2015, kdy Organizace slaví své sedmdesáté výročí, jsme dnes rozhodli o nových globálních cílech udržitelného rozvoje.

2. Jménem národů, kterým sloužíme, jsme přijali historické rozhodnutí o komplexním, dalekosáhlém a na lidi zaměřeném souboru univerzálních a transformačních cílů a cílů. Zavazujeme se neúnavně pracovat na plné implementaci této agendy do roku 2030. Uvědomujeme si, že vymýcení chudoby ve všech jejích formách a rozměrech, včetně extrémní chudoby, je největší globální výzvou a nezbytným požadavkem udržitelného rozvoje. Zavázali jsme se k dosažení udržitelného rozvoje v jeho třech dimenzích - ekonomickém, sociálním a environmentálním - vyváženým a integrovaným způsobem. Budeme také stavět na úspěších rozvojových cílů tisíciletí a snažit se řešit jejich nedokončené záležitosti.

3. Rozhodli jsme se do roku 2030 skoncovat s chudobou a hladem všude; bojovat proti nerovnostem v rámci zemí a mezi nimi; budovat mírové, spravedlivé a inkluzivní společnosti; chránit lidská práva a podporovat rovnost pohlaví a posílení postavení žen a dívek; a zajistit trvalou ochranu planety a jejích přírodních zdrojů. Rozhodli jsme se také vytvořit podmínky pro udržitelný, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, sdílenou prosperitu a důstojnou práci pro všechny, s přihlédnutím k různým úrovním národního rozvoje a kapacit.

4. Když se vydáme na tuto velkou společnou cestu, zavazujeme se, že nikdo nezůstane pozadu. Uznáváme, že důstojnost lidské osoby je zásadní, přejeme si, aby byly splněny cíle a cíle pro všechny národy a lidi a pro všechny segmenty společnosti. A my se budeme snažit dostat se nejdříve k těm nejdále.

5. Toto je agenda nebývalého rozsahu a významu. Je přijímán všemi zeměmi a je použitelný pro všechny, přičemž bere v úvahu různé národní skutečnosti, kapacity a úrovně rozvoje a respektuje národní politiky a priority. Jedná se o univerzální cíle a cíle, které zahrnují celý svět, rozvinuté i rozvojové země. Jsou integrované a nedělitelné a vyvažují tři rozměry udržitelného rozvoje.

6. Cíle a úkoly jsou výsledkem více než dvou let intenzivních veřejných konzultací a zapojení s občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami po celém světě, které věnovaly zvláštní pozornost hlasům nejchudších a nejzranitelnějších. Tato konzultace zahrnovala cennou práci, kterou vykonala Otevřená pracovní skupina Valného shromáždění pro cíle udržitelného rozvoje a Organizace spojených národů, jejíž generální tajemník poskytl souhrnnou zprávu v prosinci 2014.

Naše vize

7. V těchto cílech a záměrech vytyčujeme svrchovaně ambiciózní a transformační vizi. Představujeme si svět bez chudoby, hladu, nemocí a nouze, kde může vzkvétat veškerý život. Představujeme si svět bez strachu a násilí. Svět s univerzální gramotností. Svět se spravedlivým a univerzálním přístupem ke kvalitnímu vzdělání na všech úrovních, ke zdravotní péči a sociální ochraně, kde je zajištěna fyzická, duševní a sociální pohoda. Svět, kde znovu potvrzujeme své závazky týkající se lidského práva na nezávadnou pitnou vodu a hygienu a kde je zlepšená hygiena; a kde je jídlo dostatečné, bezpečné, cenově dostupné a výživné. Svět, kde jsou lidská stanoviště bezpečná, odolná a udržitelná a kde je univerzální přístup k dostupné, spolehlivé a udržitelné energii.

8. Představujeme si svět všeobecného respektu k lidským právům a lidské důstojnosti, právního státu, spravedlnosti, rovnosti a nediskriminace; respekt k rase, etnické příslušnosti a kulturní rozmanitosti; a rovných příležitostí umožňujících plnou realizaci lidského potenciálu a přispívajících ke sdílené prosperitě. Svět, který investuje do svých dětí a ve kterém každé dítě vyrůstá bez násilí a vykořisťování. Svět, ve kterém se každá žena a dívka těší plné rovnosti pohlaví a všechny právní, sociální a ekonomické překážky bránící jejich zmocnění byly odstraněny. Spravedlivý, spravedlivý, tolerantní, otevřený a sociálně inkluzivní svět, ve kterém jsou uspokojovány potřeby těch nejzranitelnějších.

9. Představujeme si svět, ve kterém se každá země těší trvalému, inkluzivnímu a udržitelnému hospodářskému růstu a slušné práci pro všechny. Svět, ve kterém jsou modely spotřeby a výroby a využívání všech přírodních zdrojů - od vzduchu po zemi, od řek, jezer a vodonosných vrstev až po oceány a moře - udržitelné. Takový, v němž jsou demokracie, řádná správa věcí veřejných a právní stát i příznivé prostředí na vnitrostátní a mezinárodní úrovni nezbytné pro udržitelný rozvoj, včetně udržitelného hospodářského růstu podporujícího začlenění, sociálního rozvoje, ochrany životního prostředí a vymýcení chudoby a hladu. Takový, ve kterém jsou vývoj a aplikace technologií citlivé na klima, respektují biologickou rozmanitost a jsou odolné. Takový, ve kterém lidstvo žije v souladu s přírodou a ve kterém je chráněna divoká zvěř a další živé druhy.

Naše společné zásady a závazky

10. Nová agenda se řídí cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů, včetně plného respektování mezinárodního práva. Vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv, mezinárodních smluv o lidských právech, Deklarace tisíciletí a dokumentu o výsledku Světového summitu z roku 2005. Vychází z dalších nástrojů, jako je Deklarace o právu na rozvoj.

11. Znovu potvrzujeme výsledky všech hlavních konferencí a summitů OSN, které položily pevné základy udržitelného rozvoje a pomohly utvářet novou Agendu. Mezi ně patří Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji; Světový summit o udržitelném rozvoji; Světový summit pro sociální rozvoj; akční program Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, Pekingská akční platforma; a Konference OSN o udržitelném rozvoji ("Rio+ 20"). Rovněž znovu potvrzujeme činnost navazující na tyto konference, včetně výsledků čtvrté konference OSN o nejméně rozvinutých zemích, třetí mezinárodní konference o malých ostrovních rozvojových státech; Druhá konference Organizace spojených národů o vnitrozemských rozvojových zemích;

12. Znovu potvrzujeme všechny zásady Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji, včetně, mimo jiné, zásady společné, ale diferencované odpovědnosti, jak je stanovena v zásadě 7 této deklarace.

13. Výzvy a závazky obsažené na těchto velkých konferencích a summitech jsou vzájemně propojené a vyžadují integrovaná řešení. K jejich účinnému řešení je zapotřebí nový přístup. Udržitelný rozvoj uznává, že vymýcení chudoby ve všech jejích formách a dimenzích, boj proti nerovnosti v rámci zemí a mezi nimi, ochrana planety, vytváření udržitelného, ​​inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu a podpora sociálního začleňování jsou vzájemně propojeny a jsou na sobě závislé.

Náš dnešní svět

14. Setkáváme se v době nesmírných výzev pro udržitelný rozvoj. Miliardy našich občanů nadále žijí v chudobě a je jim odepřen důstojný život. V rámci zemí i mezi nimi rostou nerovnosti. Existují obrovské rozdíly v příležitostech, bohatství a moci. Genderová nerovnost zůstává klíčovou výzvou. Velkým problémem je nezaměstnanost, zejména nezaměstnanost mladých lidí. Globální ohrožení zdraví, častější a intenzivnější přírodní katastrofy, spirálovité konflikty, násilný extremismus, terorismus a související humanitární krize a nucené vysídlování lidí hrozí zvrátit velkou část rozvojového pokroku dosaženého v posledních desetiletích. Vyčerpávání přírodních zdrojů a nepříznivé dopady zhoršování životního prostředí, včetně dezertifikace, sucha, degradace půdy, nedostatku sladké vody a ztráty biologické rozmanitosti, přidat a zhoršit seznam výzev, kterým lidstvo čelí. Změna klimatu je jednou z největších výzev naší doby a její nepříznivé dopady podkopávají schopnost všech zemí dosáhnout udržitelného rozvoje. Nárůst globální teploty, vzestup hladiny moří, acidifikace oceánů a další dopady změny klimatu vážně ovlivňují pobřežní oblasti a nízko položené pobřežní země, včetně mnoha nejméně rozvinutých zemí a malých ostrovních rozvojových států. Přežití mnoha společností a biologických podpůrných systémů planety je ohroženo. acidifikace oceánů a další dopady změny klimatu vážně ovlivňují pobřežní oblasti a nízko položené pobřežní země, včetně mnoha nejméně rozvinutých zemí a malých ostrovních rozvojových států. Přežití mnoha společností a biologických podpůrných systémů planety je ohroženo. acidifikace oceánů a další dopady změny klimatu vážně ovlivňují pobřežní oblasti a nízko položené pobřežní země, včetně mnoha nejméně rozvinutých zemí a malých ostrovních rozvojových států. Přežití mnoha společností a biologických podpůrných systémů planety je ohroženo.

15. Je to však také doba nesmírných příležitostí. Při řešení mnoha rozvojových výzev bylo dosaženo významného pokroku. Během minulé generace se stovky milionů lidí vymanily z extrémní chudoby. Přístup ke vzdělání se výrazně zvýšil pro chlapce i dívky. Šíření informačních a komunikačních technologií a globální propojenost má velký potenciál urychlit lidský pokrok, překlenout digitální propast a rozvíjet znalostní společnosti, stejně jako vědecké a technologické inovace v tak rozmanitých oblastech, jako je medicína a energetika.

16. Téměř před patnácti lety byly dohodnuty rozvojové cíle tisíciletí. Ty poskytly důležitý rámec pro rozvoj a v řadě oblastí bylo dosaženo významného pokroku. Pokrok je však nerovnoměrný, zejména v Africe, nejméně rozvinutých zemích, vnitrozemských rozvojových zemích a malých ostrovních rozvojových státech, a některé z rozvojových cílů tisíciletí zůstávají mimo trať, zejména ty, které se týkají zdraví matek, novorozenců a dětí a reprodukčního zdraví. . Znovu se zavazujeme k plné realizaci všech rozvojových cílů tisíciletí, včetně rozvojových cílů tisíciletí mimo trať, zejména poskytováním cílené a rozšířené pomoci nejméně rozvinutým zemím a dalším zemím ve zvláštních situacích, v souladu s příslušnými podpůrnými programy. Nová Agenda staví na rozvojových cílech tisíciletí a snaží se dokončit to, čeho nebylo dosaženo,

17. Rámec, který dnes oznamujeme, však ve svém rozsahu daleko přesahuje rozvojové cíle tisíciletí. Vedle pokračujících rozvojových priorit, jako je vymýcení chudoby, zdraví, vzdělávání a potravinová bezpečnost a výživa, stanovuje širokou škálu ekonomických, sociálních a environmentálních cílů. Slibuje také mírumilovnější a inkluzivnější společnosti. Zásadně také definuje způsoby implementace. V souladu s integrovaným přístupem, pro který jsme se rozhodli, existují hluboká propojení a mnoho průřezových prvků napříč novými cíli a cíli.

Nová agenda

18. Dnes vyhlašujeme 17 cílů udržitelného rozvoje se 169 souvisejícími cíli, které jsou integrované a nedělitelné. Nikdy předtím světoví lídři neslíbili společnou akci a úsilí v rámci tak široké a univerzální politické agendy. Vydáváme se společně na cestu k udržitelnému rozvoji, společně se věnujeme snaze o globální rozvoj a spolupráci "win-win", která může přinést obrovské zisky všem zemím a všem částem světa. Znovu potvrzujeme, že každý stát má a bude svobodně vykonávat plnou trvalou suverenitu nad veškerým svým bohatstvím, přírodními zdroji a hospodářskou činností. Budeme implementovat Agendu k plnému prospěchu všech, pro dnešní generaci i pro budoucí generace. při tom

19. Znovu potvrzujeme význam Všeobecné deklarace lidských práv, jakož i dalších mezinárodních nástrojů týkajících se lidských práv a mezinárodního práva. Zdůrazňujeme odpovědnost všech států, v souladu s Chartou Organizace spojených národů, respektovat, chránit a prosazovat lidská práva a základní svobody pro všechny bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku, narození, postižení nebo jiného postavení.

20. Uvědomění si rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek zásadním způsobem přispěje k pokroku v plnění všech cílů a cílů. Dosažení plného lidského potenciálu a udržitelného rozvoje není možné, pokud jedné polovině lidstva budou i nadále upírána plná lidská práva a možnosti. Ženy a dívky musí mít rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání, ekonomickým zdrojům a politické účasti, stejně jako rovné příležitosti pro zaměstnání, vedení a rozhodování na všech úrovních jako muži a chlapci. Budeme usilovat o výrazné navýšení investic s cílem odstranit genderovou propast a posílit podporu institucí ve vztahu k genderové rovnosti a posílení postavení žen na globální, regionální a národní úrovni. Všechny formy diskriminace a násilí na ženách a dívkách budou odstraněny, včetně zapojení mužů a chlapců. Systematické začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do provádění Agendy je zásadní.

21. Nové cíle a cíle vstoupí v platnost 1. ledna 2016 a budou se řídit našimi rozhodnutími v příštích patnácti letech. Všichni budeme pracovat na implementaci Agendy v rámci našich vlastních zemí a na regionální a globální úrovni, s přihlédnutím k různým národním realitám, kapacitám a úrovním rozvoje a respektování národních politik a priorit. Budeme respektovat národní politický prostor pro udržitelný, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, zejména pro rozvojové státy, při zachování souladu s příslušnými mezinárodními pravidly a závazky. Uvědomujeme si také význam regionální a subregionální dimenze, regionální ekonomické integrace a vzájemného propojení v udržitelném rozvoji.

22. Každá země čelí při snaze o udržitelný rozvoj specifickým výzvám. Nejzranitelnější země a zejména africké země, nejméně rozvinuté země, vnitrozemské rozvojové země a malé ostrovní rozvojové státy si zaslouží zvláštní pozornost, stejně jako země v konfliktních situacích a země po skončení konfliktu. V mnoha zemích se středními příjmy existují také vážné problémy.

23. Lidé, kteří jsou zranitelní, musí být zmocněni. Mezi ty, jejichž potřeby jsou v Agendě zohledněny, patří všechny děti, mládež, osoby se zdravotním postižením (z nichž více než 80 % žije v chudobě), lidé žijící s HIV/AIDS, starší lidé, původní obyvatelé, uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby a migranti. Rozhodli jsme se přijmout další účinná opatření a akce v souladu s mezinárodním právem k odstranění překážek a omezení, posílení podpory a naplnění zvláštních potřeb lidí žijících v oblastech postižených složitými humanitárními událostmi a v oblastech zasažených terorismem.

24. Jsme odhodláni ukončit chudobu ve všech jejích formách a rozměrech, včetně vymýcení extrémní chudoby do roku 2030. Všichni lidé musí mít základní životní úroveň, a to i prostřednictvím systémů sociální ochrany. Jsme také odhodláni skoncovat s hladem a prioritně dosáhnout potravinové bezpečnosti a ukončit všechny formy podvýživy. V tomto ohledu znovu potvrzujeme důležitou roli a inkluzivní povahu Výboru pro světovou potravinovou bezpečnost a vítáme Římskou deklaraci o výživě a akčním rámci. Budeme věnovat zdroje na rozvoj venkovských oblastí a udržitelného zemědělství a rybolovu, podporovat drobné farmáře, zejména farmářky, pastevce a rybářky v rozvojových zemích, zejména v nejméně rozvinutých zemích.

25. Zavazujeme se poskytovat inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání na všech úrovních - v raném dětství, na základní, střední, terciární, technické a odborné přípravě. Všichni lidé bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, etnickou příslušnost a osoby se zdravotním postižením, migranti, původní obyvatelé, děti a mládež, zejména ti, kteří se nacházejí ve zranitelné situaci, by měli mít přístup k příležitostem celoživotního vzdělávání, které jim pomůže získat znalosti a dovednosti. potřeba využívat příležitosti a plně se zapojit do společnosti. Budeme se snažit poskytnout dětem a mládeži výchovné prostředí pro plnou realizaci jejich práv a schopností a pomáhat našim zemím sklízet demografickou dividendu, mimo jiné prostřednictvím bezpečných škol a soudržných komunit a rodin.

26. Abychom podpořili fyzické a duševní zdraví a pohodu a prodloužili průměrnou délku života pro všechny, musíme dosáhnout všeobecného zdravotního pokrytí a přístupu ke kvalitní zdravotní péči. Nikdo nesmí zůstat pozadu. Zavazujeme se urychlit dosavadní pokrok ve snižování novorozenecké, dětské a mateřské úmrtnosti ukončením všech takových úmrtí, kterým lze předejít před rokem 2030. Jsme odhodláni zajistit všeobecný přístup ke službám sexuální a reprodukční zdravotní péče, včetně plánování rodičovství, informací a vzdělávání. . Stejně tak zrychlíme tempo pokroku v boji proti malárii, HIV/AIDS, tuberkulóze, hepatitidě, ebole a dalším přenosným nemocem a epidemiím, včetně řešení rostoucí antimikrobiální rezistence a problému neléčených nemocí postihujících rozvojové země.

27. Budeme se snažit vybudovat pevné ekonomické základy pro všechny naše země. Trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst je nezbytný pro prosperitu. To bude možné pouze tehdy, bude-li bohatství sdíleno a bude řešena nerovnost příjmů. Budeme pracovat na budování dynamických, udržitelných, inovativních a na lidi zaměřených ekonomik, podporovat zaměstnanost mládeže a zejména ekonomické posílení žen a důstojnou práci pro všechny. Vymýtíme nucenou práci a obchodování s lidmi a ukončíme dětskou práci ve všech jejích formách. Všechny země budou mít prospěch ze zdravé a dobře vzdělané pracovní síly se znalostmi a dovednostmi potřebnými pro produktivní a naplňující práci a plnou účast ve společnosti. Posílíme výrobní kapacity nejméně rozvinutých zemí ve všech sektorech, včetně strukturální transformace. Přijmeme politiky, které zvýší výrobní kapacity, produktivitu a produktivní zaměstnanost; finanční začlenění; udržitelné zemědělství, pastevectví a rozvoj rybolovu; udržitelný průmyslový rozvoj; univerzální přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním energetickým službám; udržitelné dopravní systémy; a kvalitní a odolná infrastruktura.

28. Zavazujeme se provést zásadní změny ve způsobu, jakým naše společnosti vyrábějí a spotřebovávají zboží a služby. Vlády, mezinárodní organizace, podnikatelský sektor a další nestátní aktéři a jednotlivci musí přispívat ke změně neudržitelných vzorců spotřeby a výroby, a to i prostřednictvím mobilizace finanční a technické pomoci ze všech zdrojů k posílení vědecké, technologické a inovační podpory rozvojových zemí. schopnosti přejít k udržitelnějším modelům spotřeby a výroby. Podporujeme provádění 10letého rámce programů pro udržitelnou spotřebu a výrobu. Všechny země podnikají kroky, přičemž vyspělé země se ujímají vedení, přičemž berou v úvahu rozvoj a schopnosti rozvojových zemí.

29. Uznáváme pozitivní přínos migrantů pro růst podporující začlenění a udržitelný rozvoj. Uvědomujeme si také, že mezinárodní migrace je vícerozměrnou realitou, která má zásadní význam pro rozvoj zemí původu, tranzitu a určení, což vyžaduje koherentní a komplexní reakce. Budeme mezinárodně spolupracovat, abychom zajistili bezpečnou, řízenou a regulérní migraci zahrnující plné respektování lidských práv a humánní zacházení s migranty bez ohledu na migrační status, s uprchlíky a vysídlenými osobami. Taková spolupráce by měla rovněž posílit odolnost komunit, které uprchlíky hostí, zejména v rozvojových zemích. Zdůrazňujeme právo migrantů na návrat do země jejich občanství a připomínáme, že státy musí zajistit, aby jejich vracející se státní příslušníci byli řádně přijati.

30. Státy se důrazně vyzývají, aby se zdržely vyhlašování a uplatňování jakýchkoli jednostranných hospodářských, finančních nebo obchodních opatření, která nejsou v souladu s mezinárodním právem a Chartou Organizace spojených národů a která brání plnému dosažení hospodářského a sociálního rozvoje, zejména v rozvojových zemích.

31. Uznáváme, že UNFCCC je primárním mezinárodním, mezivládním fórem pro vyjednávání globální reakce na změnu klimatu. Jsme odhodláni se rozhodně vypořádat s hrozbou, kterou představuje změna klimatu a zhoršování životního prostředí. Globální povaha změny klimatu vyžaduje co nejširší mezinárodní spolupráci zaměřenou na urychlení snižování globálních emisí skleníkových plynů a řešení adaptace na nepříznivé dopady změny klimatu. S vážnými obavami zaznamenáváme významný rozdíl mezi celkovým účinkem závazků smluvních stran ke zmírnění, pokud jde o celosvětové roční emise skleníkových plynů do roku 2020, a celkovými cestami emisí, které jsou v souladu s pravděpodobnou šancí udržet zvýšení globální průměrné teploty pod 2 °C nebo 1,5 °C nad předindustriální úrovní.

32. S výhledem na prosincovou konferenci COP21 v Paříži zdůrazňujeme závazek všech států pracovat na ambiciózní a všeobecné dohodě o klimatu. Znovu potvrzujeme, že protokol, jiný právní nástroj nebo dohodnutý výsledek s právní silou podle Úmluvy platný pro všechny strany se bude vyváženým způsobem zabývat mimo jiné zmírňováním, přizpůsobováním, financováním, rozvojem a přenosem technologií a budováním kapacit a transparentností akce a podpory.

33. Uvědomujeme si, že sociální a ekonomický rozvoj závisí na udržitelném hospodaření s přírodními zdroji naší planety. Jsme proto odhodláni chránit a udržitelně využívat oceány a moře, sladkovodní zdroje, stejně jako lesy, hory a suchá území a chránit biologickou rozmanitost, ekosystémy a divokou zvěř. Jsme také odhodláni podporovat udržitelný cestovní ruch, řešit nedostatek vody a znečištění vody, posilovat spolupráci v oblasti dezertifikace, prašných bouří, degradace půdy a sucha a podporovat odolnost a snižování rizika katastrof. V tomto ohledu se těšíme na COP13 Úmluvy o biologické rozmanitosti, která se bude konat v Mexiku v roce 2016.

34. Uvědomujeme si, že udržitelný rozvoj a správa měst jsou zásadní pro kvalitu života našich lidí. Budeme spolupracovat s místními úřady a komunitami na obnově a plánování našich měst a lidských sídel tak, abychom podporovali soudržnost komunity a osobní bezpečnost a stimulovali inovace a zaměstnanost. Snížíme negativní dopady městských aktivit a chemických látek, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí, mimo jiné prostřednictvím ekologicky šetrného nakládání s chemikáliemi a jejich bezpečného používání, snížením a recyklací odpadu a účinnějším využíváním vody a energie. A budeme pracovat na minimalizaci dopadu měst na globální klimatický systém. V našich národních strategiích a politikách rozvoje venkova a měst také zohledníme populační trendy a projekce.

35. Udržitelný rozvoj nelze realizovat bez míru a bezpečnosti; a mír a bezpečnost budou ohroženy bez udržitelného rozvoje. Nová agenda uznává potřebu budovat mírové, spravedlivé a inkluzivní společnosti, které poskytují rovný přístup ke spravedlnosti a které jsou založeny na dodržování lidských práv (včetně práva na rozvoj), na účinném právním státu a řádné správě věcí veřejných na všech úrovních a na transparentní, efektivní a odpovědné instituce. Agenda se zabývá faktory, které vedou k násilí, nejistotě a nespravedlnosti, jako je nerovnost, korupce, špatná správa věcí veřejných a nezákonné finanční toky a toky zbraní. Musíme zdvojnásobit své úsilí při řešení konfliktů nebo jim předcházet a podporovat země po skončení konfliktu, mimo jiné tím, že zajistíme, aby ženy hrály roli při budování míru a budování státu.

36. Zavazujeme se podporovat mezikulturní porozumění, toleranci, vzájemný respekt a etiku globálního občanství a sdílené odpovědnosti. Uznáváme přírodní a kulturní rozmanitost světa a uznáváme, že všechny kultury a civilizace mohou přispívat k udržitelnému rozvoji a jsou zásadními činiteli jeho rozvoje.

37. Sport je rovněž důležitým činitelem, který umožňuje udržitelný rozvoj. Uznáváme rostoucí příspěvek sportu k realizaci rozvoje a míru tím, že podporuje toleranci a respekt a přispívá k posílení postavení žen a mladých lidí, jednotlivců a komunit, jakož i k cílům zdraví, vzdělávání a sociálního začleňování. .

38. Znovu potvrzujeme, v souladu s Chartou Organizace spojených národů, potřebu respektovat územní celistvost a politickou nezávislost států.

Prostředky implementace

39. Rozsah a ambice nové agendy vyžadují oživené globální partnerství, aby bylo zajištěno její provádění. K tomu se plně zavazujeme. Toto partnerství bude fungovat v duchu globální solidarity, zejména solidarity s nejchudšími as lidmi ve zranitelné situaci. Usnadní intenzivní globální zapojení na podporu implementace všech cílů a záměrů, spojí vlády, soukromý sektor, občanskou společnost, systém OSN a další aktéry a mobilizuje všechny dostupné zdroje.

40. Prostředky implementace cílů v rámci Cíle 17 a v rámci každého SDG jsou klíčové pro realizaci naší Agendy a jsou stejně důležité jako ostatní Cíle a záměry. Agenda, včetně SDGs, může být splněna v rámci revitalizovaného globálního partnerství pro udržitelný rozvoj, podporovaného konkrétními politikami a akcemi, jak je uvedeno ve výsledném dokumentu třetí mezinárodní konference o financování rozvoje, která se konala v Addis Abebě od r. 13.-16. července 2015. Vítáme, že Valné shromáždění schválilo akční agendu z Addis Abeby, která je nedílnou součástí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Uvědomujeme si, že úplná implementace akční agendy z Addis Abeby je zásadní pro realizaci cílů a cílů udržitelného rozvoje.

41. Uznáváme, že každá země má primární odpovědnost za svůj vlastní hospodářský a sociální rozvoj. Nová Agenda se zabývá prostředky potřebnými pro realizaci cílů a záměrů. Uvědomujeme si, že to bude zahrnovat mobilizaci finančních zdrojů, jakož i budování kapacit a přenos technologií šetrných k životnímu prostředí do rozvojových zemí za výhodných podmínek, včetně zvýhodněných a preferenčních podmínek, jak bylo vzájemně dohodnuto. Veřejné finance, domácí i mezinárodní, budou hrát zásadní roli při poskytování základních služeb a veřejných statků a při urychlování dalších zdrojů financování. Uznáváme roli různorodého soukromého sektoru, od mikropodniků přes družstva až po nadnárodní společnosti,

42. Podporujeme provádění příslušných strategií a akčních programů, včetně Istanbulské deklarace a akčního programu, stezky SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA), Vídeňského akčního programu pro vnitrozemské rozvojové země na desetiletí 2014-2024, a znovu potvrdit význam podpory Africké unie Agendy 2063 a programu Nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD), které jsou všechny nedílnou součástí nové Agendy. Uvědomujeme si hlavní výzvu k dosažení trvalého míru a udržitelného rozvoje v zemích v konfliktních a postkonfliktních situacích.

43. Zdůrazňujeme, že mezinárodní veřejné finance hrají důležitou roli při doplňování snah zemí mobilizovat veřejné zdroje na domácím trhu, zejména v nejchudších a nejzranitelnějších zemích s omezenými domácími zdroji. Důležitým využitím mezinárodních veřejných financí, včetně oficiální rozvojové pomoci, je urychlit mobilizaci dodatečných zdrojů z jiných zdrojů, veřejných i soukromých. Poskytovatelé oficiální rozvojové pomoci znovu potvrzují své příslušné závazky, včetně závazku mnoha rozvinutých zemí dosáhnout cíle 0,7 % ODA/HND pro rozvojové země a 0,15 % až 0,2 % ODA/HND pro nejméně rozvinuté země.

44. Uznáváme, že je důležité, aby mezinárodní finanční instituce podporovaly v souladu se svými mandáty politický prostor každé země, zejména rozvojových zemí. Znovu se zavazujeme rozšířit a posílit hlas a účast rozvojových zemí - včetně afrických zemí, nejméně rozvinutých zemí, vnitrozemských rozvojových zemí, malých ostrovních rozvojových států a zemí se středními příjmy - v mezinárodním ekonomickém rozhodování, normotvorbě a globálního ekonomického řízení.

45. Uznáváme také zásadní roli národních parlamentů prostřednictvím jejich uzákonění legislativy a přijímání rozpočtů a jejich roli při zajišťování odpovědnosti za účinné plnění našich závazků. Vlády a veřejné instituce budou na implementaci také úzce spolupracovat s regionálními a místními úřady, subregionálními institucemi, mezinárodními institucemi, akademickou obcí, filantropickými organizacemi, dobrovolnickými skupinami a dalšími.

46. ​​Zdůrazňujeme důležitou roli a komparativní výhodu adekvátně financovaného, ​​relevantního, koherentního, efektivního a efektivního systému OSN při podpoře dosažení SDGs a udržitelného rozvoje. I když zdůrazňujeme význam posílené národní odpovědnosti a vedení na úrovni zemí, vyjadřujeme svou podporu probíhajícímu dialogu ECOSOC o dlouhodobém postavení rozvojového systému OSN v kontextu této agendy.

Sledování a kontrola

47. Naše vlády mají primární odpovědnost za sledování a přezkum na národní, regionální a globální úrovni ve vztahu k pokroku dosaženému při realizaci cílů a záměrů v průběhu nadcházejících patnácti let. Abychom podpořili odpovědnost vůči našim občanům, zajistíme systematické sledování a přezkum na různých úrovních, jak je stanoveno v této agendě a akční agendě z Addis Abeby. Politické fórum na vysoké úrovni pod záštitou Valného shromáždění a Hospodářské a sociální rady bude mít ústřední roli při dohledu nad následnými opatřeními a přezkumem na celosvětové úrovni.

48. Vyvíjejí se ukazatele, které mají této práci napomoci. Kvalitní, dostupná, včasná a spolehlivá rozčleněná data budou zapotřebí, aby pomohla s měřením pokroku a zajistila, že nikdo nezůstane pozadu. Takové údaje jsou klíčové pro rozhodování. Pokud je to možné, měly by být použity údaje a informace ze stávajících mechanismů podávání zpráv. Souhlasíme s tím, že zintenzivníme naše úsilí o posílení statistických kapacit v rozvojových zemích, zejména afrických zemích, nejméně rozvinutých zemích, vnitrozemských rozvojových zemích, malých ostrovních rozvojových státech a zemích se středními příjmy. Jsme odhodláni vyvinout širší měřítka pokroku, která doplní hrubý domácí produkt (HDP).

Výzva k akci, která změní náš svět

49. Před sedmdesáti lety se dřívější generace světových vůdců sešla, aby vytvořila Organizaci spojených národů. Z popela války a rozdělení vytvořili tuto Organizaci a hodnoty míru, dialogu a mezinárodní spolupráce, které ji podporují. Nejvyšším ztělesněním těchto hodnot je Charta Organizace spojených národů.

50. Dnes také přijímáme rozhodnutí velkého historického významu. Rozhodli jsme se vybudovat lepší budoucnost pro všechny lidi, včetně milionů, kterým byla odepřena šance vést slušný, důstojný a odměňující život a dosáhnout svého plného lidského potenciálu. Můžeme být první generací, které se podaří skoncovat s chudobou; stejně jako můžeme být poslední, kdo bude mít šanci zachránit planetu. Pokud uspějeme v našich cílech, bude svět v roce 2030 lepší.

51. To, co dnes oznamujeme - Agenda pro globální akce na příštích patnáct let - je charta pro lidi a planetu v 21. století. Děti a mladé ženy a muži jsou kritickými činiteli změny a v nových Cílích najdou platformu, jak nasměrovat své nekonečné schopnosti pro aktivismus do vytváření lepšího světa.

52. "My, národy" jsou oslavovaná úvodní slova Charty OSN. Jsme to "My, lidé", kdo se dnes vydává na cestu do roku 2030. Na naší cestě se budou podílet vlády i parlamenty, systém OSN a další mezinárodní instituce, místní úřady, původní obyvatelé, občanská společnost, obchodní a soukromý sektor, vědeckou a akademickou komunitu - a všechny lidi. Miliony lidí se již zapojily do této agendy a budou ji vlastnit. Je to Agenda pro lidi, pro lidi a pro lidi - a to, jak věříme, zajistí její úspěch.

53. Budoucnost lidstva a naší planety leží v našich rukou. Leží také v rukou dnešní mladé generace, která předá pochodeň dalším generacím. Zmapovali jsme cestu k udržitelnému rozvoji; bude na nás všech, abychom zajistili, že cesta bude úspěšná a její zisky nezvratné.

Cíle a cíle udržitelného rozvoje

54. V návaznosti na inkluzivní proces mezivládních jednání a na základě Návrhu otevřené pracovní skupiny pro cíle udržitelného rozvoje, který obsahuje úvodní část, která uvádí cíle udržitelného rozvoje do kontextu, jsou následující cíle a cíle, na kterých jsme se dohodli.

55. SDGs a cíle jsou integrované a nedělitelné, mají globální povahu a jsou univerzálně použitelné, berou v úvahu různé národní skutečnosti, kapacity a úrovně rozvoje a respektují národní politiky a priority. Cíle jsou definovány jako aspirační a globální, přičemž každá vláda si stanoví své vlastní národní cíle, které se řídí globální úrovní ambicí, ale berou v úvahu vnitrostátní podmínky. Každá vláda také rozhodne, jak by tyto aspirační a globální cíle měly být začleněny do vnitrostátních plánovacích procesů, politik a strategií. Je důležité uznat souvislost mezi udržitelným rozvojem a dalšími relevantními probíhajícími procesy v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

56. Při rozhodování o těchto cílech a záměrech uznáváme, že každá země čelí specifickým výzvám k dosažení udržitelného rozvoje, a zdůrazňujeme zvláštní výzvy, kterým čelí nejzranitelnější země a zejména africké země, nejméně rozvinuté země, vnitrozemské rozvojové země a malé ostrovní rozvojové státy, jakož i specifické problémy, kterým čelí země se středními příjmy. Země v konfliktních situacích také potřebují zvláštní pozornost.

57. Uvědomujeme si, že základní údaje pro několik cílů zůstávají nedostupné, a vyzýváme ke zvýšení podpory pro posílení sběru údajů a budování kapacit v členských státech, aby bylo možné vytvořit národní a globální výchozí hodnoty tam, kde dosud neexistují. Zavazujeme se řešit tuto mezeru ve sběru údajů, abychom lépe informovali o měření pokroku, zejména u těch cílů, pod nimiž nejsou jasně stanoveny číselné cíle.

58. Podporujeme pokračující úsilí států na jiných fórech o řešení klíčových problémů, které představují potenciální výzvy pro provádění naší Agendy; a respektujeme nezávislé mandáty těchto procesů. Máme v úmyslu, aby Agenda a její implementace podporovaly tyto další procesy a rozhodnutí v nich přijatá, aniž by tím byla dotčena.

59. Uvědomujeme si, že pro dosažení udržitelného rozvoje má každá země k dispozici různé přístupy, vize, modely a nástroje v souladu s jejími vnitrostátními podmínkami a prioritami; a znovu potvrzujeme, že planeta Země a její ekosystémy jsou naším společným domovem a že "matka Země" je běžným výrazem v řadě zemí a regionů.

Cíle udržitelného rozvoje

 • Cíl 1. Ukončit chudobu ve všech jejích podobách všude
 • Cíl 2. Ukončit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství
 • Cíl 3. Zajistit zdravý život a podporovat pohodu pro všechny v každém věku
 • Cíl 4. Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělání a podporovat příležitosti k celoživotnímu učení pro všechny
 • Cíl 5. Dosáhnout rovnosti pohlaví a posílit postavení všech žen a dívek
 • Cíl 6. Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a hygienou pro všechny
 • Cíl 7. Zajistit přístup k dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny
 • Cíl 8. Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
 • Cíl 9. Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace
 • Cíl 10. Snížit nerovnost v rámci zemí a mezi nimi
 • Cíl 11. Učinit města a lidská sídla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná
 • Cíl 12. Zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby
 • Cíl 13. Přijmout naléhavá opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům*
 • Cíl 14. Zachovat a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro udržitelný rozvoj
 • Cíl 15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně obhospodařovat lesy, bojovat proti dezertifikaci a zastavit a zvrátit degradaci půdy a zastavit ztrátu biologické rozmanitosti
 • Cíl 16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, poskytovat přístup ke spravedlnosti pro všechny a budovat efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
 • Cíl 17. Posílit prostředky implementace a oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj

* Uznávajíce, že Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu je primárním mezinárodním mezivládním fórem pro vyjednávání globální reakce na změnu klimatu.

Cíl 1. Ukončit chudobu ve všech jejích podobách všude

1.1 Do roku 2030 vymýtit extrémní chudobu pro všechny lidi na celém světě, v současnosti měřenou jako lidé žijící za méně než 1,25 dolaru na den
1.2 Do roku 2030 snížit alespoň o polovinu podíl mužů, žen a dětí všech věkových kategorií žijících v chudobě ve všech jejích dimenzích podle národních definic
1.3 Zavést na vnitrostátní úrovni vhodné systémy sociální ochrany a opatření pro všechny, včetně pater, a do roku 2030 dosáhnout podstatného pokrytí chudých a zranitelných
1.4 Do roku 2030 zajistit, aby všichni muži a ženy, zejména chudí a zranitelní, mít stejná práva na ekonomické zdroje, stejně jako přístup k základním službám, vlastnictví a kontrolu nad půdou a jinými formami majetku, dědictví, přírodní zdroje, vhodné nové technologie a finanční služby, včetně mikrofinancování
1.5 Do roku 2030 vybudovat odolnost chudých a osob ve zranitelné situaci a snížit jejich vystavení a zranitelnost extrémním událostem souvisejícím s klimatem a dalším ekonomickým, sociálním a ekologickým otřesům a katastrofám
1.a Zajistit významnou mobilizaci zdrojů z různých zdrojů mimo jiné prostřednictvím posílené rozvojové spolupráce s cílem poskytnout rozvojovým zemím, zejména nejméně rozvinutým zemím, přiměřené a předvídatelné prostředky k provádění programů a politik k ukončení chudoby ve všech jejích dimenzích
1.b Vytvořit řádné politické rámce na národní, regionální a mezinárodní úrovně, založené na rozvojových strategiích pro chudé a citlivých k pohlaví, na podporu urychlených investic do opatření na vymýcení chudoby

Cíl 2. Ukončit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství

2.1 Do roku 2030 skoncovat s hladem a zajistit přístup všech lidí, zejména chudých a lidí ve zranitelném postavení, včetně kojenců, k bezpečné, výživné a dostatečné potravě po celý rok
2.2 Do roku 2030 skoncovat se všemi formami podvýživy, včetně dosažení 2025, mezinárodně dohodnuté cíle týkající se zakrnění a chřadnutí u dětí mladších 5 let a řešení nutričních potřeb dospívajících dívek, těhotných a kojících žen a starších osob
2.3 Do roku 2030 zdvojnásobit zemědělskou produktivitu a příjmy malých výrobců potravin, zejména žen, původních obyvatel, rodinných farmářů, pastevců a rybářů, a to i prostřednictvím bezpečného a rovného přístupu k půdě, jiným výrobním zdrojům a vstupům, znalostem a finančním službám , trhy a příležitosti pro přidanou hodnotu a nezemědělskou zaměstnanost
2.4 Do roku 2030 zajistit udržitelné systémy produkce potravin a zavést odolné zemědělské postupy, které zvýší produktivitu a produkci, pomohou zachovat ekosystémy, posílí schopnost adaptace na změnu klimatu, extrémní počasí, sucha , záplavy a další katastrofy a které postupně zlepšují kvalitu půdy a půdy
2.5 Do roku 2020 zachovat genetickou rozmanitost semen, pěstovaných rostlin a chovaných a domestikovaných zvířat a jejich příbuzných volně žijících druhů, mimo jiné prostřednictvím řádně spravovaných a diverzifikovaných semenných a rostlinných bank na národní, regionální a mezinárodní úrovni, a podporovat přístup ke spravedlivým a spravedlivé sdílení výhod plynoucích z využívání genetických zdrojů a souvisejících tradičních znalostí, jak bylo mezinárodně
dohodnuto s cílem zvýšit kapacitu zemědělské produkce v rozvojových zemích, zejména v nejméně rozvinutých zemích
2.b Napravovat a předcházet obchodním omezením a deformacím na světových zemědělských trzích, mimo jiné prostřednictvím souběžného odstranění všech forem zemědělských vývozních subvencí a všech vývozních opatření s rovnocenným účinkem, v souladu s mandátem rozvojového kola z Dohá
2.c Přijmout opatření zajistit řádné fungování trhů s potravinovými komoditami a jejich deriváty a usnadnit včasný přístup k informacím o trhu, včetně informací o potravinových rezervách, s cílem pomoci omezit extrémní kolísání cen potravin

Cíl 3. Zajistit zdravý život a podporovat pohodu pro všechny v každém věku

3.1 Do roku 2030 snížit celosvětovou úmrtnost matek na méně než 70 na 100 000 živě narozených dětí
. na 1 000 živě narozených dětí a úmrtnost do 5 let alespoň na 25 na 1 000 živě narozených
3.3 Do roku 2030 ukončit epidemie AIDS, tuberkulózy, malárie a opomíjených tropických nemocí a bojovat proti hepatitidě, nemocem přenášeným vodou a dalším přenosným nemocem
3.4 Do roku 2030 snížit o jednu třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosné nemoci prostřednictvím prevence a léčby a podporovat duševní zdraví a pohodu
3.5 Posílit prevenci a léčbu zneužívání návykových látek, včetně zneužívání omamných látek a škodlivého užívání alkoholu
3.6 Do roku 2020 snížit na polovinu celosvětově počet úmrtí a zranění při dopravních nehodách
3.7 Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup ke službám sexuální a reprodukční zdravotní péče včetně plánování rodičovství, informací a vzdělávání a začlenění reprodukčního zdraví do národních strategií a programů
3.8 Dosáhnout univerzálního zdravotního pokrytí, včetně ochrany finančních rizik, přístupu ke kvalitním základním službám zdravotní péče a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základní léky a vakcíny pro všechny
3.9 Do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a nemocí způsobených nebezpečnými chemickými látkami a znečištěním a kontaminací ovzduší, vody a půdy
3.a Posílit provádění Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku ve všech zemích podle potřeby
3.b Podporovat výzkum a vývoj vakcín a léků na přenosné a nepřenosné nemoci, které postihují především rozvojové země, poskytovat přístup k cenově dostupným základním lékům a vakcínám v souladu s deklarací z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví, které potvrzuje právo rozvojových zemí plně využívat ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, pokud jde o flexibilitu ochrany veřejného zdraví, a zejména o poskytování přístupu k lékům pro všechny
3.c Podstatně zvýšit financování zdravotnictví a nábor, rozvoj, školení a udržení pracovní síly ve zdravotnictví v rozvojových zemích, zejména v nejméně rozvinutých zemích a malých ostrovních rozvojových státech
3.d Posílit kapacitu všech zemí, zejména rozvojových zemí, pro včasné varování, snižování rizik a řízení národních a globálních zdravotních rizik

Cíl 4. Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělání a podporovat příležitosti k celoživotnímu učení pro všechny

4.1 Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci dokončili bezplatné, spravedlivé a kvalitní základní a střední vzdělání vedoucí k relevantním a efektivním výsledkům učení
4.2 Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci měli přístup ke kvalitnímu rozvoji, péči a předškolnímu vzdělávání v raném dětství. vzdělání tak, aby byli připraveni na základní vzdělání
4.3 Do roku 2030 zajistit rovný přístup pro všechny ženy a muže k dostupnému a kvalitnímu technickému, odbornému a terciárnímu vzdělání včetně vysokoškolského
4.4 Do roku 2030 podstatně zvýšit počet mládeže a dospělých, kteří mají odpovídající dovednosti , včetně technických a odborných dovedností, pro zaměstnání, slušná pracovní místa a podnikání
4.5 Do roku 2030 odstranit genderové rozdíly ve vzdělávání a zajistit rovný přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy pro zranitelné osoby, včetně osob se zdravotním postižením, původních obyvatel a dětí ve zranitelné situaci
. dospělí, muži i ženy, dosahují čtenářské a matematické gramotnosti
4.7 Do roku 2030 zajistit, aby všichni studenti získali znalosti a dovednosti potřebné k podpoře udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání pro udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl, lidská práva, rovnost pohlaví, podpora kultury míru a nenásilí, globálního občanství a ocenění kulturní rozmanitosti a přínos kultury k udržitelnému rozvoji
4.a Vybudovat a modernizovat vzdělávací zařízení, která jsou citlivá na děti, zdravotní postižení a pohlaví a poskytují bezpečné, nenásilné, inkluzivní a efektivní vzdělávací prostředí pro všechny
4.b Do roku 2020 celosvětově podstatně rozšířit počet stipendií dostupných v rozvojových zemích. zejména nejméně rozvinuté země, malé ostrovní rozvojové státy a africké země pro zápis do vysokoškolského vzdělávání, včetně odborného vzdělávání a informačních a komunikačních technologií, technických, inženýrských a vědeckých programů, v rozvinutých zemích a dalších rozvojových zemích
4.c Do roku 2030 podstatně zvýšit nabídku kvalifikovaných učitelů, a to i prostřednictvím mezinárodní spolupráce pro vzdělávání učitelů v rozvojových zemích, zejména v nejméně rozvinutých zemích a malých ostrovních rozvojových státech

Cíl 5. Dosáhnout rovnosti pohlaví a posílit postavení všech žen a dívek

5.1 Ukončit všechny formy diskriminace všech žen a dívek na celém světě
5.2 Odstranit všechny formy násilí na všech ženách a dívkách ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodování s lidmi a sexuálního a jiného vykořisťování
5.3 Odstranit všechny škodlivé praktiky, jako jsou děti v raném věku a nucené sňatky a mrzačení ženských pohlavních orgánů
5.4 Uznání a ocenění neplacené péče a domácí práce prostřednictvím poskytování veřejných služeb, infrastruktury a politik sociální ochrany a prosazování sdílené odpovědnosti v domácnosti a rodině, jak je to na národní úrovni
5.5 Zajistit plnou a efektivní účast žen a rovné příležitosti pro vedení na všech úrovních rozhodování v politickém, ekonomickém a veřejném životě
5.6 Zajistit všeobecný přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a reprodukčním právům, jak bylo dohodnuto v souladu s akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a Pekingskou akční platformou a závěrečnými dokumenty jejich revizních konferencí
5.a Provést reformy, které ženy rovná práva k ekonomickým zdrojům, jakož i přístupu k vlastnictví a kontrole nad půdou a jinými formami majetku, finančními službami, dědictvím a přírodními zdroji, v souladu s vnitrostátními zákony
. komunikační technologie na podporu posílení postavení žen
5.c Přijmout a posílit zdravé politiky a vymahatelné právní předpisy na podporu rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek na všech úrovních

Cíl 6. Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a hygienou pro všechny

6.1 Do roku 2030 dosáhnout všeobecného a spravedlivého přístupu k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny
6.2 Do roku 2030 dosáhnout přístupu k přiměřené a spravedlivé hygieně a hygieně pro všechny a ukončit otevřené vyprazdňování, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost potřebám žen a dívek a osob v zranitelné situace
6.3 Do roku 2030 zlepšit kvalitu vody snížením znečištění, odstraněním skládek a minimalizací úniku nebezpečných chemikálií a materiálů, snížením podílu nečištěné odpadní vody na polovinu a podstatným zvýšením recyklace a bezpečného opětovného použití na celém světě
6.4 Do roku 2030 podstatně zvýšit účinnost využívání vody ve všech oblastech odvětví a zajistit udržitelné odběry a dodávky sladké vody s cílem řešit nedostatek vody a podstatně snížit počet lidí trpících nedostatkem vody
6.5 Do roku 2030 zavést integrované hospodaření s vodními zdroji na všech úrovních, případně i prostřednictvím přeshraniční spolupráce
6.6 Do roku 2020 chránit a obnovovat ekosystémy související s vodou, včetně hor, lesů, mokřadů, řek, akviferů a jezer
6.a Do roku 2030 rozšířit mezinárodní spolupráce a podpora budování kapacit pro rozvojové země v činnostech a programech souvisejících s vodou a hygienou, včetně sběru vody, odsolování, efektivity vody, čištění odpadních vod, recyklace a technologií opětovného použití
6.b Podporovat a posilovat účast místních komunit na zlepšování hospodaření s vodou a hygienou

Cíl 7. Zajistit přístup k dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny

7.1 Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup k cenově dostupným, spolehlivým a moderním energetickým službám
7.2 Do roku 2030 podstatně zvýšit podíl obnovitelné energie v celosvětovém energetickém mixu
7.3 Do roku 2030 zdvojnásobit celosvětové tempo zlepšování energetické účinnosti
7.a Do roku 2030, posílit mezinárodní spolupráci s cílem usnadnit přístup k výzkumu a technologii čisté energie, včetně obnovitelné energie, energetické účinnosti a pokročilých a čistších technologií fosilních paliv, a podporovat investice do energetické infrastruktury a technologií čisté energie
7.b Do roku 2030 rozšířit infrastrukturu a modernizovat technologii pro poskytování moderních a udržitelných energetických služeb pro všechny v rozvojových zemích, zejména nejméně rozvinuté země, malé ostrovní rozvojové státy a vnitrozemské rozvojové země, v souladu s jejich příslušnými programy podpory

Cíl 8. Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

8.1 Udržet hospodářský růst na hlavu v souladu s vnitrostátními podmínkami a zejména alespoň 7% růst hrubého domácího produktu ročně v nejméně rozvinutých zemích
8.2 Dosáhnout vyšší úrovně ekonomické produktivity prostřednictvím diverzifikace, technologické modernizace a inovací, včetně zaměřit se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou a na pracovní sílu
8.3 Podporovat rozvojově orientované politiky, které podporují produktivní činnosti, důstojnou tvorbu pracovních míst, podnikání, kreativitu a inovace, a podněcovat formalizaci a růst mikropodniků, malých a středních podniků, včetně přístupu k finančním službám
8.4 Postupně do roku 2030 zlepšovat celosvětovou účinnost zdrojů ve spotřebě a výrobě a usilovat o oddělení hospodářského růstu od zhoršování životního prostředí v souladu s desetiletým rámcem programů pro udržitelnou spotřebu a výrobu, přičemž rozvinuté země se ujmou vedení
8.5 Do roku 2030, dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a stejnou odměnu za práci stejné hodnoty
8.6 Do roku 2020 podstatně snížit podíl mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, nevzdělávají se nebo se neškolí
8.7 Přijmout okamžitá a účinná opatření k vymýcení nucené práce, ukončení moderního otroctví a obchodování s lidmi a zajistit zákaz a odstranění nejhorších forem dětské práce, včetně náboru a využívání dětských vojáků, a do roku 2025 ukončit dětskou práci ve všech jejích formách
8.8 Chránit pracovní práva a podporovat bezpečné a zajištěné pracovní prostředí pro všechny pracovníky, včetně migrujících pracovníků, zejména migrujících žen a osob s nejistým zaměstnáním
8.9 Do roku 2030 navrhnout a provádět politiky na podporu udržitelného cestovního ruchu, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty
8.10 Posílit schopnost domácích finančních institucí podporovat a rozšiřovat přístup k bankovnictví, pojišťovnictví a finančním službám pro všechny
8.a Zvýšit podporu pomoci pro obchod rozvojovým zemím, zejména nejméně rozvinutým zemím, mimo jiné prostřednictvím rozšířeného integrovaného rámce pro technickou pomoc související s obchodem nejméně rozvinutým zemím
8.b Do roku 2020 vypracovat a uvést do provozu globální strategii pro zaměstnanost mládeže a implementovat Globální pakt o pracovních místech Mezinárodní organizace práce

Cíl 9. Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace

9.1 Vyvinout kvalitní, spolehlivou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu, včetně regionální a přeshraniční infrastruktury, na podporu hospodářského rozvoje a lidského blahobytu, se zaměřením na dostupný a spravedlivý přístup pro všechny
9.2 Podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a do roku 2030 výrazně zvýšit podíl průmyslu na zaměstnanosti a hrubém domácím produktu v souladu s vnitrostátními podmínkami a zdvojnásobení jeho podílu v nejméně rozvinutých zemích
9.3 Zvýšit přístup malých průmyslových a jiných podniků, zejména v rozvojových zemích, k finančním službám, včetně dostupných úvěrů, a jejich integrace do hodnotových řetězců a trhů
9.4 Do roku 2030 modernizovat infrastrukturu a odvětví modernizace, aby byla udržitelná, se zvýšenou účinností využívání zdrojů a větším zaváděním čistých a ekologicky šetrných technologií a průmyslových procesů, přičemž všechny země přijmou opatření v souladu se svými příslušnými schopnostmi
9.5 Posílit vědecký výzkum, modernizovat technologické schopnosti průmyslových odvětví ve všech zemích, zejména v rozvojových zemích, včetně do roku 2030 podpory inovací a podstatného zvýšení počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji na 1 milion lidí a veřejných a soukromých výdajů na výzkum a vývoj
9.a Usnadnit udržitelný a odolný rozvoj infrastruktury v rozvojových zemích prostřednictvím zvýšené finanční, technologické a technické podpory africkým zemím, nejméně rozvinutým zemím, vnitrozemským rozvojovým zemím a malým ostrovním rozvojovým státům
9.b Podporovat domácí technologický rozvoj, výzkum a inovace v rozvojových zemích včetně zajištění příznivého politického prostředí mimo jiné pro průmyslovou diverzifikaci a přidanou hodnotu ke komoditám
9.c Výrazně zvýšit přístup k informačním a komunikačním technologiím a usilovat o poskytování univerzálního a dostupného přístupu k internetu v nejméně rozvinutých zemích do roku 2020

Cíl 10. Snížit nerovnost v rámci zemí a mezi nimi

10.1 Do roku 2030 postupně dosáhnout a udržet růst příjmů spodních 40 procent populace tempem vyšším, než je celostátní průměr
10.2 Do roku 2030 posílit a podporovat sociální, ekonomické a politické začlenění všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasa, etnický původ, původ, náboženství nebo ekonomické nebo jiné postavení
10.3 Zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnosti ve výsledcích, včetně odstranění diskriminačních zákonů, politik a praktik a prosazování vhodné legislativy, politik a opatření v tomto ohledu
10.4 Přijmout politiky, zejména fiskální , mzdovou politiku a politiku sociální ochrany a postupně dosáhnout větší rovnosti
10.5 Zlepšit regulaci a monitorování globálních finančních trhů a institucí a posílit provádění takových regulací.
10.6 Zajistit větší zastoupení a hlas rozvojových zemí při rozhodování v globálních mezinárodních hospodářských a finančních institucích, aby byly efektivnější, důvěryhodnější, odpovědnější a legitimní instituce
10.7 Usnadnit řízenou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, a to i prostřednictvím provádění plánovaných a dobře řízených migračních politik
10.a Uplatňovat zásadu zvláštního a rozdílného zacházení s rozvojovými zeměmi, zejména s nejméně rozvinutými zeměmi; v souladu s dohodami Světové obchodní organizace
10.b Podporovat oficiální rozvojovou pomoc a finanční toky, včetně přímých zahraničních investic, do států, kde je to nejvíce potřeba, zejména do nejméně rozvinutých zemí, afrických zemí, malých ostrovních rozvojových států a vnitrozemských rozvojových zemí, v souladu s jejich národními plány a programy
10.c Do roku 2030 snížit transakční náklady na převody migrantů na méně než 3 procenta a odstranit koridory převodů s náklady vyššími než 5 procent

Cíl 11. Učinit města a lidská sídla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná

11.1 Do roku 2030 zajistit všem přístup k přiměřenému, bezpečnému a dostupnému bydlení a základním službám a modernizovat slumy
11.2 Do roku 2030 zajistit přístup k bezpečným, cenově dostupným, přístupným a udržitelným dopravním systémům pro všechny, zlepšit bezpečnost silničního provozu, zejména rozšířením veřejné dopravy, se zvláštním zřetelem na potřeby osob ve zranitelné situaci, žen, dětí, osob se zdravotním postižením a starších osob
11.3 Do roku 2030 posílit inkluzivní a udržitelnou urbanizaci a kapacitu pro participativní, integrované a udržitelné plánování a řízení lidských sídel ve všech zemích
11.4 Posílit úsilí chránit a chránit světové kulturní a přírodní dědictví
11.5 Do roku 2030 výrazně snížit počet úmrtí a počet postižených lidí a podstatně snížit přímé ekonomické ztráty ve vztahu k celosvětovému hrubému domácímu produktu způsobené katastrofami, včetně katastrof souvisejících s vodou, se zaměřením na ochranu chudých a zranitelných lidí. situace
11.6 Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad měst na životní prostředí na obyvatele, mimo jiné tím, že bude věnována zvláštní pozornost kvalitě ovzduší a nakládání s komunálním a jiným odpadem
. pro ženy a děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením11.a Podporovat pozitivní ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi městskými, příměstskými a venkovskými oblastmi posílením plánování národního a regionálního rozvoje . začleňování, efektivní využívání zdrojů, zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu, odolnost vůči katastrofám a v souladu se Sendaiským rámcem pro snižování rizika katastrof na období 2015-2030 vyvíjet a zavádět holistické řízení rizik katastrof na všech úrovních
11.c Podporovat nejméně rozvinuté země, včetně finanční a technické pomoci při budování udržitelných a odolných budov s využitím místních materiálů

Cíl 12. Zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby

12.1 Implementovat 10letý rámec programů pro udržitelnou spotřebu a výrobu, přičemž všechny země přijmou opatření, přičemž rozvinuté země převezmou vůdčí roli s přihlédnutím k rozvoji a schopnostem rozvojových zemí
12.2 Do roku 2030 dosáhnout udržitelného řízení a účinného využívání přírodních zdrojů zdroje
12.3 Do roku 2030 snížit celosvětové plýtvání potravinami na polovinu na úrovni maloobchodu a spotřebitelů a snížit ztráty potravin ve výrobních a dodavatelských řetězcích, včetně ztrát po sklizni
12.4 Do roku 2020 dosáhnout environmentálně šetrného nakládání s chemickými látkami a veškerými odpady po celou dobu jejich životního cyklu v souladu s dohodnutými mezinárodními rámci a výrazně snížit jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy, aby se minimalizovaly jejich nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí.
12.5 Do roku 2030 podstatně snížit produkci odpadu prostřednictvím prevence, omezení, recyklace a opětovného použití
12.6 Povzbuzovat společnosti, zejména velké a nadnárodní společnosti, aby přijaly udržitelné postupy a začlenily informace o udržitelnosti do svého cyklu podávání zpráv
12.7 Podporovat postupy zadávání veřejných zakázek, které jsou udržitelné, v souladu s národními politikami a prioritami
12.8 Do roku 2030 zajistit, aby lidé na celém světě měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou
12.a Podporovat rozvojové země, aby posílily svou vědeckou a technologickou kapacitu směřující k udržitelnějším vzorcům spotřeby a výroby
12.b Rozvíjet a implementovat nástroje pro sledování dopadů udržitelného rozvoje na udržitelný cestovní ruch, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty
12.c Racionalizovat neefektivní dotace na fosilní paliva, které podporují plýtvání spotřebou, odstraněním narušení trhu v souladu s vnitrostátními podmínkami, včetně restrukturalizace zdanění a postupného zrušení těchto škodlivých dotací, pokud existují, aby odrážely jejich dopady na životní prostředí, přičemž se plně zohlední specifické potřeby a podmínky rozvojových zemí a minimalizace možných nepříznivých dopadů na jejich rozvoj způsobem, který chrání chudé a postižené komunity

Cíl 13. Přijmout naléhavá opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům*

13.1 Posílit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodní katastrofy ve všech zemích
13.2 Integrovat opatření v oblasti změny klimatu do národních politik, strategií a plánování
13.3 Zlepšit vzdělávání, zvyšování povědomí a lidskou a institucionální kapacitu v oblasti zmírňování změny klimatu, přizpůsobování a snižování dopadů a včasné varování
13.a Implementovat závazek přijatý stranami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu rozvinutými zeměmi k cíli mobilizovat společně 100 miliard USD ročně do roku 2020 ze všech zdrojů na řešení potřeb rozvojových zemí v kontextu smysluplného zmírňující opatření a transparentnost při provádění a co nejdříve plně zprovoznit Zelený klimatický fond prostřednictvím jeho kapitalizace
13.b Podporovat mechanismy pro zvyšování kapacity pro účinné plánování a řízení související se změnou klimatu v nejméně rozvinutých zemích a malých ostrovních rozvojových státech, včetně zaměření na ženy, mládež a místní a marginalizované komunity

* Uznávajíce, že Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu je primárním mezinárodním mezivládním fórem pro vyjednávání globální reakce na změnu klimatu.

Cíl 14. Zachovat a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro udržitelný rozvoj

14.1 Do roku 2025 předcházet a výrazně omezit znečištění moří všeho druhu, zejména činnostmi na pevnině, včetně mořských odpadků a znečištění živinami
14.2 Do roku 2020 udržitelně spravovat a chránit mořské a pobřežní ekosystémy, aby se předešlo významným nepříznivým dopadům, včetně posílení jejich odolnost a přijmout opatření pro jejich obnovu s cílem dosáhnout zdravých a produktivních oceánů
14.3 Minimalizovat a řešit dopady acidifikace oceánů, mimo jiné prostřednictvím posílené vědecké spolupráce na všech úrovních
14.4 Do roku 2020 účinně regulovat výlov a skoncovat s nadměrným rybolovem, nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem a destruktivními rybolovnými praktikami a zavést vědecky podložené plány řízení s cílem obnovit populace ryb v co nejkratším čase, alespoň na úrovně, které mohou produkovat maximálně udržitelné výnos stanovený jejich biologickými charakteristikami
14.5 Do roku 2020 zachovat alespoň 10 procent pobřežních a mořských oblastí v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem a na základě nejlepších dostupných vědeckých informací
14.6 Do roku 2020 zakázat určité formy dotací na rybolov, které přispívají k nadměrné kapacitě a nadměrnému rybolovu, zrušit dotace, které přispívají k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a zdržet se zavádění nových takových dotací, uznat, že vhodné a účinné zvláštní a rozdílné zacházení s rozvojovými a nejméně rozvinutými země by měly být nedílnou součástí jednání Světové obchodní organizace o dotacích na rybolov
14.7 Do roku 2030 zvýšit hospodářské výhody pro malé ostrovní rozvojové státy a nejméně rozvinuté země z udržitelného využívání mořských zdrojů, mimo jiné prostřednictvím udržitelného řízení rybolovu, akvakultury a cestovního ruchu
14.a Zvýšit vědecké znalosti, rozvinout výzkumnou kapacitu a převést mořské technologie s přihlédnutím ke kritériím a pokynům Mezivládní oceánografické komise pro převod mořské technologie s cílem zlepšit zdraví oceánů a zvýšit příspěvek mořské biologické rozmanitosti k rozvoji rozvojové země, zejména malé ostrovní rozvojové státy a nejméně rozvinuté země
14.b Poskytnout drobným řemeslným rybářům přístup k mořským zdrojům a trhům
14.c Zlepšit ochranu a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů prováděním mezinárodního práva, jak je uvedeno v UNCLOS, která poskytuje právní rámec pro ochranu a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů, jak je připomenuto v odstavci 158 The Future We Want

Cíl 15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně obhospodařovat lesy, bojovat proti dezertifikaci a zastavit a zvrátit degradaci půdy a zastavit ztrátu biologické rozmanitosti

15.1 Do roku 2020 zajistit ochranu, obnovu a udržitelné využívání suchozemských a vnitrozemských sladkovodních ekosystémů a jejich služeb, zejména lesů, mokřadů, hor a suchých oblastí, v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodních dohod
15.2 Do roku 2020 podporovat zavádění udržitelného řízení všechny typy lesů, zastavit odlesňování, obnovit degradované lesy a podstatně zvýšit zalesňování a znovuzalesňování globálně
15.3 Do roku 2030 bojovat proti desertifikaci, obnovovat degradovanou půdu a půdu, včetně půdy postižené desertifikací, suchem a záplavami, a usilovat o dosažení neutrální degradace půdy svět15.4 Do roku 2030 zajistit ochranu horských ekosystémů, včetně jejich biologické rozmanitosti , s cílem zvýšit jejich schopnost poskytovat výhody, které jsou zásadní pro udržitelný rozvoj . do roku 2020 chránit a předcházet vyhynutí ohrožených druhů
15.6 Podporovat spravedlivé a spravedlivé sdílení výhod plynoucích z využívání genetických zdrojů a podporovat vhodný přístup k takovým zdrojům, jak je mezinárodně dohodnuto
15.7 Urychleně přijmout opatření k ukončení pytláctví a obchodování s chráněnými druhů flóry a fauny a řeší jak poptávku, tak nabídku nelegálních produktů z volně žijících živočichů
15.8 Do roku 2020 zavést opatření k zabránění zavlečení a výraznému snížení dopadu invazních nepůvodních druhů na půdní a vodní ekosystémy a kontrolu nebo vymýcení prioritních druhů
15.9 Do roku 2020 začlenit hodnoty ekosystémů a biologické rozmanitosti do národního a místního plánování, rozvojových procesů, chudoby redukční strategie a účty
15.a Mobilizovat a výrazně zvyšovat finanční zdroje ze všech zdrojů k zachování a udržitelnému využívání biologické rozmanitosti a ekosystémů
15.b Mobilizovat značné zdroje ze všech zdrojů a na všech úrovních k financování udržitelného lesního hospodářství a poskytovat přiměřené pobídky rozvojovým zemím, aby podporovat takové hospodaření, včetně ochrany a obnovy lesů
15.c Posílit celosvětovou podporu úsilí v boji proti pytláctví a obchodování s chráněnými druhy, včetně zvýšení schopnosti místních komunit využívat příležitosti k udržitelnému živobytí

Cíl 16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, poskytovat přístup ke spravedlnosti pro všechny a budovat efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

16.1 Výrazně snížit všechny formy násilí a související úmrtnost všude
16.2 Ukončit zneužívání, vykořisťování, obchodování s dětmi a všechny formy násilí na dětech a jejich mučení
16.3 Prosazovat právní stát na národní a mezinárodní úrovni a zajistit rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny
16.4 Do roku 2030 výrazně omezit nezákonné finanční toky a toky zbraní, posílit vymáhání a navracení odcizeného majetku a bojovat proti všem formám organizovaného zločinu
16.5 Podstatně omezit korupci a úplatkářství ve všech jejich formách
16.6 Rozvinout efektivní, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních
16.7 Zajistit vstřícné jednání , inkluzivní, participativní a reprezentativní rozhodování na všech úrovních
16.8 Rozšířit a posílit účast rozvojových zemí v institucích globálního vládnutí
16.9 Do roku 2030 zajistit právní identitu pro všechny, včetně registrace narození
16.10 Zajistit veřejný přístup k informacím a chránit základní svobody v souladu s národní legislativou a mezinárodními dohodami
16.a Posílit příslušné vnitrostátní instituce, a to i prostřednictvím mezinárodní spolupráce, pro budování kapacit na všech úrovních, zejména v rozvojových zemích, k prevenci násilí a boji proti terorismu a trestné činnosti
. 16.b Podporovat a prosazovat nediskriminační zákony a politiky pro udržitelný rozvoj

Cíl 17. Posílit prostředky implementace a oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj

Finance


17.1 Posílit mobilizaci domácích zdrojů, a to i prostřednictvím mezinárodní podpory rozvojovým zemím , s cílem zlepšit domácí kapacitu pro výběr daní a jiných příjmů . centů ODA/HND rozvojovým zemím a 0,15 až 0,20 procent ODA/HND nejméně rozvinutým zemím; Poskytovatelé oficiální rozvojové pomoci se vyzývají, aby zvážili stanovení cíle poskytnout nejméně 0,20 procent ODA/HND nejméně rozvinutým zemím.
17.3 Mobilizovat dodatečné finanční zdroje pro rozvojové země z více zdrojů
17.4 Pomoc rozvojovým zemím při dosahování dlouhodobé udržitelnosti dluhu prostřednictvím koordinovaných politik zaměřených na podporu financování dluhu, odpouštění dluhu a restrukturalizaci dluhu, je-li to vhodné, a řešení vnějšího dluhu vysoce zadlužených chudých zemí za účelem snížení dluhové tísně
. 17.5 Přijmout a zavést režimy podpory investic pro nejméně rozvinuté země

Technologie

17.6 Posílit severojižní, jih-jih a trojúhelníkovou regionální a mezinárodní spolupráci a přístup k vědě, technologii a inovacím a zlepšit sdílení znalostí za vzájemně dohodnutých podmínek, mimo jiné prostřednictvím lepší koordinace mezi stávajícími mechanismy, zejména na úrovni Organizace spojených národů, a prostřednictvím globálního mechanismu technologického usnadnění
17.7 Podporovat vývoj, přenos, šíření a šíření technologií šetrných k životnímu prostředí do rozvojových zemí za výhodných podmínek, včetně zvýhodněných a preferenčních podmínek, jak bylo vzájemně dohodnuto
17.8 Do roku 2017 plně zprovoznit technologickou banku a mechanismus pro budování vědeckých, technologických a inovačních kapacit pro nejméně rozvinuté země a posílit využívání podpůrných technologií, zejména informačních a komunikačních technologií

Budování kapacit

17.9 Posílit mezinárodní podporu pro zavádění účinného a cíleného budování kapacit v rozvojových zemích na podporu národních plánů na realizaci všech cílů udržitelného rozvoje, včetně spolupráce mezi severem a jihem, jihem a jihem a trojstrannou spoluprací

Obchod

17.10 Podporovat univerzální, na pravidlech založený, otevřený, nediskriminační a spravedlivý mnohostranný obchodní systém v rámci Světové obchodní organizace, a to i prostřednictvím uzavření jednání v rámci její rozvojové agendy z Dohá
17.11 Výrazně zvýšit vývoz rozvojových zemí, zejména s ohledem na ke zdvojnásobení podílu nejméně rozvinutých zemí na celosvětovém vývozu do roku 2020
17.12 Realizovat včasné zavedení bezcelního a bezkvótového přístupu na trh na trvalém základě pro všechny nejméně rozvinuté země, v souladu s rozhodnutími Světové obchodní organizace, včetně zajištění toho, aby preferenční pravidla Jsou transparentní a jednoduché a přispívají k usnadnění přístupu na trh

Systémové problémy

Politická a institucionální soudržnost

17.13 Posílit globální makroekonomickou stabilitu, mimo jiné prostřednictvím koordinace politik a soudržnosti politik
17.14 Posílit soudržnost politik pro udržitelný rozvoj
17.15 Respektovat politický prostor a vedení každé země při vytváření a provádění politik pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj

Vícestranná partnerství


17.16 Posílit globální partnerství pro udržitelný rozvoj, doplněné o partnerství mnoha zúčastněných stran, která mobilizují a sdílejí znalosti, odborné znalosti, technologie a finanční zdroje s cílem podpořit dosažení cílů udržitelného rozvoje ve všech zemích, zejména v rozvojových zemích . partnerství veřejného, ​​veřejného a soukromého sektoru a občanské společnosti na základě zkušeností a strategií získávání zdrojů z partnerství

Data, monitorování a odpovědnost

17.18 Do roku 2020 posílit podporu při budování kapacit pro rozvojové země, včetně nejméně rozvinutých zemí a malých ostrovních rozvojových států, aby se výrazně zvýšila dostupnost vysoce kvalitních, včasných a spolehlivých údajů rozdělených podle příjmu, pohlaví, věku, rasy, etnického původu, migrační status, zdravotní postižení, zeměpisná poloha a další charakteristiky relevantní v národním kontextu
17.19 Do roku 2030 stavět na stávajících iniciativách s cílem vyvinout měření pokroku v oblasti udržitelného rozvoje, která doplňují hrubý domácí produkt, a podporovat budování statistických kapacit v rozvojových zemích

Prostředky implementace a globální partnerství

60. Znovu potvrzujeme náš pevný závazek k plné implementaci této nové agendy. Uvědomujeme si, že nebudeme schopni dosáhnout našich ambiciózních cílů a záměrů bez oživeného a posíleného globálního partnerství a srovnatelně ambiciózních prostředků implementace. Oživené globální partnerství usnadní intenzivní globální zapojení na podporu realizace všech cílů a záměrů, spojí vlády, občanskou společnost, soukromý sektor, systém OSN a další aktéry a mobilizuje všechny dostupné zdroje.

61. Cíle a cíle agendy se týkají prostředků potřebných k realizaci našich společných ambicí. Prostředky implementace cílů v rámci každého SDG a Cíle 17, které jsou uvedeny výše, jsou klíčové pro realizaci naší Agendy a jsou stejně důležité jako ostatní Cíle a záměry. Přidělíme jim stejnou prioritu v našem implementačním úsilí a v rámci globálního indikátorového rámce pro sledování našeho pokroku.

62. Tuto Agendu, včetně SDGs, lze splnit v rámci revitalizovaného globálního partnerství pro udržitelný rozvoj, podpořeného konkrétními politikami a opatřeními nastíněnými v akční agendě z Addis Abeby, která je nedílnou součástí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. rozvoj. Akční agenda z Addis Abeby podporuje, doplňuje a pomáhá uvést do kontextu prostředky agendy 2030 pro provádění cílů. Ty se týkají domácích veřejných zdrojů, domácího a mezinárodního soukromého podnikání a financí, mezinárodní rozvojové spolupráce, mezinárodního obchodu jako motoru rozvoje, dluhové a dluhové udržitelnosti, řešení systémových problémů a vědy, technologie, inovací a budování kapacit a dat, monitorování a sledování.

63. Jádrem našeho úsilí budou soudržné celostátně vlastněné strategie udržitelného rozvoje, podporované integrovanými vnitrostátními finančními rámci. Opakujeme, že každá země má primární odpovědnost za svůj vlastní hospodářský a sociální rozvoj a že nelze příliš zdůrazňovat roli národních politik a rozvojových strategií. Budeme respektovat politický prostor a vedení každé země při provádění politik pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj, a přitom zůstaneme v souladu s příslušnými mezinárodními pravidly a závazky. Národní rozvojové úsilí musí být zároveň podporováno příznivým mezinárodním ekonomickým prostředím, včetně koherentního a vzájemně se podporujícího světového obchodu, měnových a finančních systémů, a posíleného a rozšířeného globálního ekonomického řízení. Zásadní význam mají také procesy rozvoje a usnadnění dostupnosti vhodných znalostí a technologií na celém světě, jakož i budování kapacit. Zavazujeme se, že budeme prosazovat soudržnost politik a prostředí umožňující udržitelný rozvoj na všech úrovních a všemi aktéry a že budeme znovu posilovat globální partnerství pro udržitelný rozvoj.

64. Podporujeme provádění příslušných strategií a akčních programů, včetně Istanbulské deklarace a akčního programu, stezky SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA), Vídeňského akčního programu pro vnitrozemské rozvojové země na desetiletí 2014-2024, a znovu potvrdit význam podpory Africké unie Agendy 2063 a programu Nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD), které jsou všechny nedílnou součástí nové Agendy. Uvědomujeme si hlavní výzvu k dosažení trvalého míru a udržitelného rozvoje v zemích v konfliktních a postkonfliktních situacích.

65. Uvědomujeme si, že země se středními příjmy stále čelí významným výzvám, aby dosáhly udržitelného rozvoje. Aby bylo zajištěno, že dosavadní úspěchy zůstanou zachovány, je třeba posílit úsilí o řešení přetrvávajících problémů prostřednictvím výměny zkušeností, lepší koordinace a lepší a cílené podpory Rozvojového systému OSN, mezinárodních finančních institucí, regionálních organizací a dalších zúčastněných stran.

66. Zdůrazňujeme, že pro všechny země jsou veřejné politiky a mobilizace a efektivní využívání domácích zdrojů, podtržené zásadou národního vlastnictví, ústředním bodem našeho společného úsilí o udržitelný rozvoj, včetně dosažení cílů udržitelného rozvoje. Uvědomujeme si, že domácí zdroje jsou v první řadě vytvářeny ekonomickým růstem podporovaným příznivým prostředím na všech úrovních.

67. Soukromá podnikatelská činnost, investice a inovace jsou hlavními hnacími silami produktivity, hospodářského růstu podporujícího začlenění a vytváření pracovních míst. Uznáváme rozmanitost soukromého sektoru, od mikropodniků přes družstva až po nadnárodní společnosti. Vyzýváme všechny podniky, aby uplatnily svou kreativitu a inovace při řešení problémů udržitelného rozvoje. Budeme podporovat dynamický a dobře fungující podnikatelský sektor a zároveň chránit pracovní práva a environmentální a zdravotní normy v souladu s příslušnými mezinárodními standardy a dohodami a dalšími probíhajícími iniciativami v tomto ohledu, jako jsou Hlavní zásady podnikání a lidských práv a pracovní normy ILO, Úmluvu o právech dítěte a klíčové mnohostranné environmentální dohody pro smluvní strany těchto dohod.

68. Mezinárodní obchod je motorem hospodářského růstu podporujícího začlenění a snižování chudoby a přispívá k podpoře udržitelného rozvoje. Budeme nadále prosazovat univerzální, na pravidlech založený, otevřený, transparentní, předvídatelný, inkluzivní, nediskriminační a spravedlivý mnohostranný obchodní systém v rámci Světové obchodní organizace (WTO), jakož i smysluplnou liberalizaci obchodu. Vyzýváme všechny členy WTO, aby zdvojnásobili své úsilí k rychlému uzavření jednání o rozvojové agendě z Dohá. Přikládáme velký význam poskytování budování kapacit souvisejících s obchodem pro rozvojové země, včetně afrických zemí, nejméně rozvinutých zemí, vnitrozemských rozvojových zemí, malých ostrovních rozvojových států a zemí se středními příjmy, včetně podpory regionální hospodářské integrace a vzájemného propojení.

69. Uvědomujeme si potřebu pomoci rozvojovým zemím při dosahování dlouhodobé udržitelnosti dluhu prostřednictvím koordinovaných politik zaměřených na podporu financování dluhu, odpouštění dluhu, restrukturalizaci dluhu a řádné řízení dluhu, podle potřeby. Mnoho zemí zůstává zranitelných vůči dluhovým krizím a některé jsou uprostřed krizí, včetně řady nejméně rozvinutých zemí, malých ostrovních rozvojových států a některých rozvinutých zemí. Opakujeme, že dlužníci a věřitelé musí spolupracovat na prevenci a řešení neudržitelných dluhových situací. Za udržování udržitelné úrovně dluhu jsou odpovědné země, které si půjčují; uznáváme však, že věřitelé mají také odpovědnost půjčovat způsobem, který neohrozí udržitelnost dluhu země.

70. Tímto spouštíme mechanismus technologického usnadnění, který byl založen akční agendou z Addis Abeby za účelem podpory cílů udržitelného rozvoje. Mechanismus technologického usnadnění bude založen na spolupráci mnoha zúčastněných stran mezi členskými státy, občanskou společností, soukromým sektorem, vědeckou komunitou, subjekty Organizace spojených národů a dalšími zúčastněnými stranami a bude se skládat z: Meziagenturního pracovního týmu OSN pro vědu, technologii a inovace pro SDGs, společné fórum mnoha zúčastněných stran o vědě, technologii a inovacích pro SDGs a online platformu.

• Meziagenturní pracovní tým OSN pro vědu, technologii a inovace pro SDGs bude podporovat koordinaci, soudržnost a spolupráci v rámci systému OSN v záležitostech souvisejících s VTI, posílí synergii a efektivitu, zejména za účelem posílení iniciativ pro budování kapacit. Pracovní tým bude čerpat ze stávajících zdrojů a bude spolupracovat s 10 zástupci z občanské společnosti, soukromého sektoru, vědecké komunity na přípravě setkání Multistakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for SDGs, stejně jako na rozvoji a zprovoznění on-line platformy, včetně přípravy návrhů forem pro fórum a on-line platformu. Těchto 10 zástupců bude jmenováno generálním tajemníkem na období dvou let.
• Online platforma bude použita k vytvoření komplexního mapování a bude sloužit jako vstupní brána pro informace o stávajících iniciativách, mechanismech a programech VTI v rámci OSN i mimo ni. On-line platforma usnadní přístup k informacím, znalostem a zkušenostem, stejně jako osvědčeným postupům a získaným poznatkům o iniciativách a politikách usnadňujících STI. Online platforma rovněž usnadní šíření relevantních vědeckých publikací s otevřeným přístupem vytvořených po celém světě. Online platforma bude vyvinuta na základě nezávislého technického posouzení, které zohlední osvědčené postupy a poznatky získané z jiných iniciativ v rámci Organizace spojených národů i mimo ni, aby bylo zajištěno, že bude doplňovat a usnadňovat přístup k a poskytovat dostatečné informace o stávajících platformách STI,
• Fórum mnoha zúčastněných stran o vědeckých technologiích a inovacích pro cíle udržitelného rozvoje se bude svolávat jednou ročně po dobu dvou dnů, aby se projednala spolupráce v oblasti VTI v tematických oblastech pro implementaci cílů udržitelného rozvoje a shromáždí se všechny relevantní zúčastněné strany, aby aktivně přispěly k oblast jejich odbornosti. Fórum poskytne místo pro usnadnění interakce, dohazování a vytváření sítí mezi příslušnými zúčastněnými stranami a partnerstvími mnoha zúčastněných stran s cílem identifikovat a prozkoumat technologické potřeby a mezery, včetně vědecké spolupráce, inovací a budování kapacit, a také za účelem pomoci usnadnit vývoj, přenos a šíření příslušných technologií pro cíle udržitelného rozvoje. Zasedání fóra svolává předseda ECOSOC před zasedáním Politického fóra na vysoké úrovni pod záštitou ECOSOC nebo alternativně ve spojení s jinými fóry nebo konferencemi, podle potřeby, s přihlédnutím k tématu, které má být zváženo a na základě spolupráce s organizátory jiných fór nebo konference. Zasedání fóra budou společně předsedat dva členské státy a jejich výsledkem bude shrnutí diskusí vypracovaných těmito dvěma spolupředsedy jako příspěvek pro schůze politického fóra na vysoké úrovni v kontextu následujícího: aktualizace a přezkum provádění rozvojové agendy po roce 2015. s ohledem na zvažované téma a na základě spolupráce s organizátory jiných fór nebo konference. Zasedání fóra budou společně předsedat dva členské státy a jejich výsledkem bude shrnutí diskusí vypracovaných těmito dvěma spolupředsedy jako příspěvek pro schůze politického fóra na vysoké úrovni v kontextu následujícího: aktualizace a přezkum provádění rozvojové agendy po roce 2015. s ohledem na zvažované téma a na základě spolupráce s organizátory jiných fór nebo konference. Zasedání fóra budou společně předsedat dva členské státy a jejich výsledkem bude shrnutí diskusí vypracovaných těmito dvěma spolupředsedy jako příspěvek pro schůze politického fóra na vysoké úrovni v kontextu následujícího: aktualizace a přezkum provádění rozvojové agendy po roce 2015.
• Schůze HLPF budou informovány shrnutím multistakeholderského fóra. Témata pro následné fórum mnoha zúčastněných stran o vědeckých technologiích a inovacích pro cíle udržitelného rozvoje posoudí Politické fórum na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj s přihlédnutím k odborným vstupům z pracovního týmu.

71. Opakujeme, že tato Agenda a Záměry a záměry udržitelného rozvoje, včetně způsobů implementace, jsou univerzální, nedělitelné a vzájemně propojené.

Sledování a kontrola

72. Zavazujeme se, že se během příštích patnácti let zapojíme do systematického sledování a přezkumu provádění této Agendy. Pevný, dobrovolný, účinný, participativní, transparentní a integrovaný rámec sledování a přezkumu zásadním způsobem přispěje k provádění a pomůže zemím maximalizovat a sledovat pokrok při provádění této agendy, aby bylo zajištěno, že nikdo nezůstane pozadu.

73. Působí na národní, regionální a globální úrovni a bude prosazovat odpovědnost vůči našim občanům, podporovat účinnou mezinárodní spolupráci při dosahování této agendy a podporovat výměnu osvědčených postupů a vzájemné učení. Bude mobilizovat podporu k překonání společných výzev a identifikaci nových a vznikajících problémů. Jelikož se jedná o univerzální agendu, bude důležitá vzájemná důvěra a porozumění mezi všemi národy.

74. Procesy sledování a přezkumu na všech úrovních se budou řídit následujícími zásadami:

A. Budou dobrovolné a vedené zeměmi, zohlední různé národní skutečnosti, kapacity a úrovně rozvoje a budou respektovat politický prostor a priority. Vzhledem k tomu, že národní vlastnictví je klíčem k dosažení udržitelného rozvoje, budou výsledky procesů na národní úrovni základem pro přezkumy na regionální a globální úrovni, vzhledem k tomu, že globální přezkum bude primárně založen na národních oficiálních zdrojích dat.
b. Budou sledovat pokrok při zavádění univerzálních cílů a cílů, včetně způsobů provádění, ve všech zemích způsobem, který respektuje jejich univerzální, integrovanou a vzájemně propojenou povahu a tři rozměry udržitelného rozvoje.
C. Budou si udržovat dlouhodobější orientaci, identifikovat úspěchy, výzvy, mezery a kritické faktory úspěchu a podporovat země při přijímání informovaných politických rozhodnutí. Pomohou mobilizovat nezbytné prostředky implementace a partnerství, podpoří identifikaci řešení a osvědčených postupů a podpoří koordinaci a efektivitu mezinárodního rozvojového systému.
d. Budou otevřené, inkluzivní, participativní a transparentní pro všechny lidi a budou podporovat podávání zpráv všemi relevantními zúčastněnými stranami.
E. Budou zaměřené na lidi, genderově citlivé, budou respektovat lidská práva a zaměří se zejména na nejchudší, nejzranitelnější a nejzaostalejší.
F. Budou vycházet ze stávajících platforem a procesů, pokud existují, zabrání duplicitě a budou reagovat na vnitrostátní podmínky, kapacity, potřeby a priority. Budou se v průběhu času vyvíjet s přihlédnutím k nově vznikajícím problémům a vývoji nových metodologií a budou minimalizovat zátěž vnitrostátních správ souvisejících s podáváním zpráv.
G. Budou přísné a založené na důkazech, vycházejících z hodnocení vedených zeměmi a údajů, které jsou vysoce kvalitní, dostupné, včasné, spolehlivé a rozčleněné podle příjmu, pohlaví, věku, rasy, etnického původu, migračního statusu, zdravotního postižení a geografické polohy a dalších charakteristiky relevantní v národním kontextu.
h. Budou vyžadovat zvýšenou podporu při budování kapacit pro rozvojové země, včetně posílení vnitrostátních datových systémů a programů hodnocení, zejména v afrických zemích, nejméně rozvinutých zemích, SIDS a LLDC a zemích se středními příjmy.
i. Budou těžit z aktivní podpory systému OSN a dalších mnohostranných institucí.

75. Cíle a úkoly budou sledovány a přezkoumány pomocí souboru globálních ukazatelů. Tyto budou doplněny o ukazatele na regionální a národní úrovni, které budou vyvinuty členskými státy, navíc k výsledkům práce provedené za účelem vytvoření výchozích hodnot pro ty cíle, kde dosud neexistují národní a globální výchozí data. Rámec globálních ukazatelů, který vypracuje Meziagentura a skupina odborníků pro ukazatele udržitelného rozvoje, bude schválen Statistickou komisí OSN do března 2016 a poté přijat Hospodářskou a sociální radou a Valným shromážděním v souladu se stávajícími mandáty. Tento rámec bude jednoduchý, ale pevný, bude se zabývat všemi cíli udržitelného rozvoje a cíli, včetně prostředků pro provádění, a zachová politickou rovnováhu, integraci a ambice v něm obsažené.

76. Budeme podporovat rozvojové země, zejména africké země, nejméně rozvinuté země, SIDS a nejméně rozvinuté země, při posilování kapacity národních statistických úřadů a datových systémů s cílem zajistit přístup k vysoce kvalitním, včasným, spolehlivým a rozčleněným údajům. Budeme podporovat transparentní a odpovědné rozšiřování vhodné spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, abychom využili přínos široké škály dat, včetně pozorování Země a geoprostorových informací, a zároveň zajistíme národní odpovědnost za podporu a sledování pokroku.

77. Zavazujeme se plně se zapojit do provádění pravidelných a komplexních hodnocení pokroku na nižší než národní, národní, regionální a globální úrovni. V maximální možné míře budeme čerpat ze stávající sítě navazujících a revizních institucí a mechanismů. Národní zprávy umožní hodnocení pokroku a identifikují výzvy na regionální a globální úrovni. Spolu s regionálními dialogy a globálními přezkumy budou poskytovat doporučení pro následná opatření na různých úrovních.

národní úroveň

78. Vyzýváme všechny členské státy, aby co nejdříve vypracovaly ambiciózní národní reakce na celkovou implementaci této Agendy. Ty mohou podpořit přechod k SDGs a případně stavět na stávajících plánovacích nástrojích, jako jsou národní rozvojové strategie a strategie udržitelného rozvoje.

79. Vyzýváme také členské státy, aby prováděly pravidelné a inkluzivní hodnocení pokroku na národní a nižší než národní úrovni, které jsou řízeny zeměmi a řízeny. Tyto přezkumy by měly vycházet z příspěvků původních obyvatel, občanské společnosti, soukromého sektoru a dalších zúčastněných stran v souladu s vnitrostátními podmínkami, politikami a prioritami. Tyto procesy mohou podporovat také národní parlamenty a další instituce.

Regionální úroveň

80. Následná opatření a přezkum na regionální a subregionální úrovni mohou podle potřeby poskytnout užitečné příležitosti pro vzájemné učení, včetně dobrovolných přezkumů, sdílení osvědčených postupů a diskuse o sdílených cílech. Vítáme v tomto ohledu spolupráci krajských a subkrajských komisí a organizací. Inkluzivní regionální procesy budou vycházet z přezkumů na národní úrovni a přispějí k následným krokům a přezkumu na globální úrovni, včetně politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (HLPF).

81. Uznáváme, že je důležité stavět na stávajících následných a revizních mechanismech na regionální úrovni a ponechat odpovídající politický prostor, vyzýváme všechny členské státy, aby určily nejvhodnější regionální fórum, do kterého se zapojí. Regionální komise OSN se vyzývají, aby členské státy v tomto ohledu nadále podporovaly.

Globální úroveň

82. HLPF bude mít ústřední roli při dohledu nad sítí následných a kontrolních procesů na celosvětové úrovni, přičemž bude v souladu se stávajícími mandáty spolupracovat s Valným shromážděním, ECOSOC a dalšími příslušnými orgány a fóry. Usnadní sdílení zkušeností, včetně úspěchů, výzev a získaných zkušeností, a poskytne politické vedení, pokyny a doporučení pro následná opatření. Bude podporovat celosystémovou soudržnost a koordinaci politik udržitelného rozvoje. Mělo by zajistit, že Agenda zůstane relevantní a ambiciózní a měla by se zaměřit na hodnocení pokroku, úspěchů a výzev, jimž čelí rozvinuté a rozvojové země, jakož i na nové a vznikající problémy. Budou vytvořena účinná propojení s opatřeními navazujícími a přezkumnými opatřeními všech příslušných konferencí a procesů OSN,

83. Následná opatření a přezkum na HLPF budou informovány prostřednictvím výroční zprávy o pokroku SDG, kterou připraví generální tajemník ve spolupráci se systémem OSN na základě globálního rámce ukazatelů a údajů vytvořených národními statistickými systémy a informací shromážděných na regionální úrovni. HLPF bude rovněž informována ze zprávy o globálním udržitelném rozvoji, která posílí propojení vědy a politiky a mohla by poskytnout silný nástroj založený na důkazech na podporu tvůrců politik při prosazování vymýcení chudoby a udržitelného rozvoje. Vyzýváme předsedu ECOSOC, aby provedl proces konzultací o rozsahu, metodologii a četnosti zprávy a také o jejím vztahu ke zprávě o pokroku SDG, jejíž výsledek by se měl odrazit v ministerském prohlášení ze zasedání HLPF v roce 2016 .

84. HLPF pod záštitou ECOSOC provádí pravidelné přezkumy v souladu s rezolucí 67/290. Přezkumy budou dobrovolné a zároveň budou podporovat podávání zpráv a budou zahrnovat rozvinuté a rozvojové země, jakož i příslušné subjekty OSN a další zúčastněné strany, včetně občanské společnosti a soukromého sektoru. Jsou řízeny státem a zahrnují ministerské a jiné významné účastníky na vysoké úrovni. Poskytnou platformu pro partnerství, a to i prostřednictvím účasti velkých skupin a dalších příslušných zúčastněných stran.

85. Na HLPF se také budou konat tematické přezkumy pokroku v plnění cílů udržitelného rozvoje, včetně průřezových otázek. Ty budou podpořeny přezkumy funkčních komisí ECOSOC a dalších mezivládních orgánů a fór, které by měly odrážet integrovanou povahu cílů a také vzájemné vazby mezi nimi. Zapojí všechny relevantní zúčastněné strany a tam, kde to bude možné, budou přispívat do cyklu HLPF a budou s ním spojeny.

86. Vítáme, jak je uvedeno v akčním programu z Addis Abeby, specializované sledování a přezkum výsledků financování rozvoje, jakož i všechny prostředky implementace cílů udržitelného rozvoje, které jsou integrovány s rámcem sledování a přezkumu tato Agenda. Mezivládně dohodnuté závěry a doporučení výročního fóra ECOSOC o financování rozvoje budou zahrnuty do celkového sledování a přezkumu provádění této agendy v HLPF.

87. HLPF se bude scházet každé čtyři roky pod záštitou Valného shromáždění a bude poskytovat politické vedení na vysoké úrovni k Agendě a jejímu provádění, identifikuje pokrok a vznikající výzvy a mobilizuje další opatření k urychlení provádění. Příští HLPF pod záštitou Valného shromáždění se bude konat v roce 2019 s tím, že cyklus schůzí se tak obnoví, aby se maximalizovala soudržnost s procesem komplexního přezkumu politiky Quadriennial.

88. Zdůrazňujeme také význam celosystémového strategického plánování, provádění a podávání zpráv, abychom zajistili koherentní a integrovanou podporu implementace nové Agendy ze strany rozvojového systému OSN. Příslušné řídící orgány by měly přijmout opatření k přezkoumání takové podpory implementace a k podávání zpráv o pokroku a překážkách. Vítáme probíhající dialogy ECOSOC o dlouhodobějším umístění rozvojového systému OSN a těšíme se, že v těchto otázkách přijmeme vhodná opatření.

89. HLPF bude v souladu s rezolucí 67/290 podporovat účast hlavních skupin a dalších příslušných zúčastněných stran na procesech sledování a přezkumu. Vyzýváme tyto aktéry, aby informovali o svém příspěvku k provádění Agendy.

90. Žádáme generálního tajemníka, aby po konzultaci s členskými státy připravil zprávu ke zvážení na 70. zasedání Valného shromáždění v rámci přípravy na zasedání HLPF v roce 2016, která načrtne kritické milníky směrem ke koherentnímu efektivnímu a inkluzivnímu sledování. -up a revize na globální úrovni. Tato zpráva by měla obsahovat návrh organizačních opatření pro státem vedené kontroly na HLPF pod záštitou ECOSOC, včetně doporučení ohledně dobrovolných společných pokynů pro podávání zpráv. Měl by objasnit institucionální odpovědnosti a poskytnout pokyny k ročním tématům, sledu tematických přezkumů a možnostem pravidelných přezkumů HLPF.

91. Znovu potvrzujeme náš neochvějný závazek dosáhnout této Agendy a plně ji využít k přeměně našeho světa k lepšímu do roku 2030.

https://sdgs.un.org/2030agenda

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...