Otevřené srdce - propojení s jednotou - JÁ VÍM (otevření novému poznání z vlastního pramene)

Teze: Naše svobodná vůle spočívá v "uzavření, nebo otevření srdce" Bohu (uzavřené srdce -tedy jsme odděleni od kosmického vědomí a nebo naopak, propojíme se s kosmickým vědomým, se svojí prapodstatou, Stvořitelem), z kterého vyzařuje světelná rezonance "bezpodmínečné lásky (základní zákon universa)" a propojuje vše v Universu do jednoty (jsem napojen na 5 element éter). To je základní princip duchovního vývoje vědomého člověka pro pochopení smyslu života a inkarnací na planetě Zemi (najít svoji cestu ke Stvořiteli). A právě v této době, přechodu do věku Vodnáře (kdy probíhá ovulační cyklus planety Země - duchovní oplodnění), máme možnost jako civilizace postoupit na vyšší vývojovou úroveň a napojit se vědomě na zdroj (osvícení uvnitř nás) a vytvořit barevný svět,. Pokud se to nepodaří, tak další pokus bude za 26 000 roků.

 • Otevřené srdce = naše vnitřní síla (napojení na vnitřní pramen) - JÁ VÍM (mizí víra, podsunutá pravda, vytváří se synchronicity- propojení s éterem, prošel jsem proměnou zevnitř) a nezávislost (na emocích z vnějšího světa). Nyní se o naši vnitřní sílu vede boj o její ovládnutí. Ztišením (neovládaná nás vnější svět, pozornost nemáme zaměřenou ven do vnějšího světa, který je zloděj naší vnitřní síly) objevujeme svou vnitřní sílu a tím že ji dáváme pozornost, tak ji aktivujeme a stáváme se "vědomým člověkem".
 • Otevřené srdce = naše vnitřní síla (napojení na vnitřní pramen) = Já Vím = jsem napojen na 5 element éter, protože jsem prošel proměnou zevnitř (mám aktivní božskou jiskru a šišinku).
 • Otevřené srdce je podmínkou pro rozvoj vlastního poznání, které umožňuje aktivaci vnitřního plamínku v nás (božská jiskra), který se při zklidnění a harmonii může propojit s naší světelnou kosmickou rodinou po ose vzestupu a propojit tak dva světy.
 • Vývojový proces: Víra (podsunutá pravda) - transformační bod zlomu - vědění (prožité poznání) - JÁ VÍM. Nadsmyslový vjem (např. prostřednictvím duchovního záblesku, dojde k bodu zlomu, velkému skoku a změně kvality) se projeví úplnou změnou osobnosti A V NOVÉ KVALITĚ - JÁ VÍM (MÁM OTEVŘENÉ SRDCE, jsem propojen s 5 elementem éterem, protože jsem prošel proměnou zevnitř).

 • Otevřené srdce = z určitého úhlu pohledu je i používání tzv. selského rozumu za účelem vlastního poznání a rozvoje.
 • Bezpodmínečná láska = sebeláska (propojení s prapodstatou v nás, stav bytí, soulad se Stvořitelem), otevřené srdce.
 • Program: nezasloužím si lásku, štěstí leží často na srdeční čakře, kterou stačí otevřít (Sid Smutný).
 • Otevřené srdce a propojení s Bohem je stálé (spojení není přerušené, jen ho nemusíme vnímat a dávat mu vědomou pozornost), ale my svou pozorností rozhodujeme o tom, co vnímáme ve své realitě. A díky svobodné vůli rozhodujeme o tom, zde věnujeme vědomě pozornost a propojení s Bohem a nebo nikoliv (stačí nám pouze podsunutá pravda). V tomto kontextu mluvíme o pomyslném otevření či zavření srdce. Pouze poznáním a prožitím polarit v dualitě může dojít k duchovnímu vývoji a tím po transformaci i k otevření srdce. Díky této transformaci měníme svůj pohled na svět. Otevřené srdce je stav bytí, které je výsledkem vývojového procesu (kdy jsme propojení přes své nitro se stvořitelem, se vším a tak proudí do našeho nitra láska, životodárná energie propojující vše se vším, kterou vnímáme přes otevřené srdce - tím vnímáme sebe i svět z jiné úrovně), prostřednictvím kterého vnímáme svět kolem nás.
 • Otevřené srdce znamená, že nepřemýšlíme hlavou (rozum), neovlivňují nás emoce (vnější impulsy a energie), ale vnímáme a cítíme srdcem (vede nás duch, naše vnitřní síla, která vytváří synchronicity) - JÁ VÍM (jsem napojen na 5 element éter, , protože jsem prošel proměnou zevnitř)A to co cítíme a vnímáme, může potom vytvořit rozum (hlava, mozek) v realitě.
 • Čím více se otevírá srdce, tím více se zavírá rozum a naopak (s otevíráním srdce se nám zvětšuje úroveň a rozsah vnímání reality a také vnitřní moudrosti).
 • Otevření srdce (otevření novému poznání z vlastního pramene), může mít různé formy a podoby, může být spojené či iniciované mimotělním prožitkem, díky tomu může dojít k pochopení, že člověk není pouze fyzické tělo (zajetí duality) a tím dochází k duchovní transformaci (otevírá se nám nová dimenze posledu na svět a svůj život) a propojení se Stvořitelem (barevný svět). Ale je to pouze jedna z možných cest k tomuto cíli.
 • Globální proces " otevřené srdce"(jsem napojen na 5 element éter a vnitřní pramen) je provázán (je nástrojem, pomůckou pro pochopení) se vznikem nového vývojového druhu člověka (HOMO Aquarius), který je výsledkem duchovního vývoje člověka a ovulačního cyklu planety Země, v rámci precesního roku, v nastupujícím přechodu do věku Vodnáře. Jsme na křižovatce, pokud se "porod (duchovní oplodnění)" nepodaří další pokus má lidská populace za cca 26 000let a směřuje cestou ke vzniku Homo technologicus (digitální zombii).
 • Prostřednictvím otevřeného srdce se propojují Stvořitel, Matka Země a Vy do Jednoty, tím plně aktivujeme svou vnitřní sílu (ducha - božská jiskra se opětovné napojí na zdroj) a dochází k regeneraci a samoléčení (těla a duše), směřujete k osvícení - JÁ VÍM (jsem propojen s éterem).
 • Nejdůležitější vlastností člověka, nejsou parapsychologické schopnosti, jak si mnozí myslí, ale čistota a otevřené lidské srdce. Otevřené srdce není rozumová záležitost, produktem našeho chtění mít otevřené srdce (které projevujeme ve vnějším světě). Je proces vnitřního duchovního zrání a vývoje, který nelze urychlit ani vědomým cvičením podpořit (je to stav našeho bytí, které není řízeno rozumem).
 • MVDr. Josef Staněk (10.10.2020) Princip Krista je vzor člověka v mužské a ženské podobě Stvořitelem vesmíru zakotvený v matrici. Nejvyššího pohledu lze dosáhnout jedině přes princip Krista nikoliv přes halucinogenní drogy (to jsou nižší patra). Princip Krista je od počátku vzniku Vesmíru v matrici a přichází k nám z hvězd. A v okamžiku, kdy si to uvědomíme, že princip dokonalého člověka - pravzor, je nestvořený, ale vyzářený z lásky k nám, z předpovězené potřeby. Smyslem našeho života je objevit tu zář Boha, kosmického principu Krista (zářící matrice) a napojit se na ni a v okamžiku, kdy se na ní duch napojí, vstupuje do věčnosti, protože je už je stále napájen tímto světlem.
 • Rostoucí polarizace v lidech i ve společnosti (polarita v dualitě) s nástupem do věku Vodnáře vede i ke zrychlení duchovního vývojeRostoucí polarita (rostoucí polarita v dualitě je jako voda v papinově hrnci) ve společnosti je nakumulovaná energie za předešlých cca 26 000 roků, která čeká na vybití a díky tomu tomu může dojít k hromadnému duchovnímu osvícení a k Transformačnímu bodu zlomu právě v době přechodu do věku Vodnáře, po které může vzniknout barevný svět.
 • Důsledkem digitalizace je "zkamenění lidského srdce" a zhloupnutí populace.
 • Pokud jsme ve své vnitřní síle, tak necítíme žádnou emoci, která by vás ovládala (naštvání, nebo zlost - to tam není, ani ostych, nic co by vás ovlivňovalo ve vašem jednání).

Otevřené srdce znamená, že místo poslouchání svého ega a emocí (jsou to pouze energie, nikoliv Vy, lidská bytost), které jsou ovlivňovány vnějším světem (iluzí), jsou nedokonalé a blokují nám spojení se Stvořitelem, nasloucháme při ztišení svému vnitřnímu hlasu PROSTŘEDNICTVÍM VĚDOMÉHO ROZHODNUTÍ a SVOBODNÉ VŮLE své prapodstatě v nás (Stvořitel)Tím se nám zvyšují vibrace a napojujeme se na vyšší úroveň vnímání reality (vnímáme nadhled bez iluzí způsobené egem a emocemi), kterou proudí bezpodmínečná láska a současně se vysvobozujeme ze zajetí zákona tíže (kdy jsme uvízli ve hmotě díky odklonu od Stvořitele). Potom nasloucháme svému vnitřnímu hlasu, jsme v jednotě se Stvořitelem a jeho principy.

Přirozená produkce Oxytocinu (hormon lásky a důvěry, vzniká v srdci, mozku atd.) snižuje úzkost a stres, reguluje naše společenské vazby a chování, zlepšuje paměť, emoční spojení a usnadňuje rozpoznávání emocí bez blokování strachem a egem. Tak vnímáme srdcem bez bloků, které jsme si způsobili během vývoje ve fyzickém těle.

 • Princip svobodné vůle spočívá v tom, že buď vědomě otevíráme (proudí láska, světlo, jsme přijímačem) nebo zavíráme (neproudí láska, je tma, strach a nemoci) srdce a věnujeme pozornost vše prostupující energii lásky. To je možné u vědomého člověka na duchovní cestě, protože chápe kým opravdu je.
 • Přijetí obou polarit se otevírá naše srdce a pozornost se "trvale" obrací ke Stvořiteli (prapodstatě). Otevřené srdce je "nejsilnějším transformační nástrojem". Kde proudí láska, tam mizí strach, zlo, egoismus, tma a nemoci.
 • Při zavřeném srdci ztrácíme informační tok lásky (vnitřní sílu a integritu, ovládá nás ego a emoce), důsledkem je strach, ztráta energie, únava, deprese, vnitřní boj (pozornost věnujeme vnějšímu světu, který nás ovládá a jsme na něm závislí)- dochází k závislosti. Dochází k odpojení se svou duší a tím i duchem. Vládnou pouze rozum, emoce (energie, nikoliv vaše bytost), vnější svět a nastává nerovnováha a oddělení, rozpolcení.
 • Mít otevřené srdce znamená být v pozici pozorovatele ((stav "neutrality", kdy přijímáme obě polarity, jsme přijímačem, neovládá nás rozum ani emoce, to jsou pouze nástroje, které používáme v dualitě pro svůj osobní růst), věci kolem nás pozorujeme a necháváme je plynout, neodsuzujeme je, pouze je vnímáme, zkoumáme, pozorujeme reakce našeho ega a emocí, vnímáme je (nenecháváme se jimi ovládat) a při ztišení nasloucháme svému vnitřnímu hlasu (prapodstatě v nás)) a podle toho reagujeme na vnější realitu tak, že ji vpustíme, nebo nevpustíme do své reality, svého světa.
 • Otevřené srdce (není jen o lásce a posílání lásky srdeční čakrou, nebo někoho milovat) je stav celistvé bytosti (je to stav bytí, rezonance celého těla na úrovní lásky, který je propojen i s astrálním tělem a tím "rozpouští strach"), která je v jednotě se Stvořitelem.

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje). 

 • Bez scelené duše (narušené propojení mezi duší a fyzickým tělem způsobené bloky, křivdami, vzorci, programy, strachy, závislostmi, egem atd. - souhrnně můžeme říci karmou) v těle vědomého člověka nelze otevřít srdce, aby jím proudila rezonance lásky.

Hana Sahhu - Arah (23.1.2021) Voda je klíčem pro odemknutí aktivační paměti. Je jedno jestli to je voda z posvátných studánek, pramenů, nebo řek, ale jde o vodu jako živoucí informaci (jako jsme my krystaly) a i my jsme voda. Voda bude putovat ve vás a bude vás narovnávat do prapůvodního vědomí, které jsme nesli při prvotním příchodu na Zemi. Voda je klíčem pro mnohé lidi pro určité odemknutí a rozpomenutí, voda nese informace (má i historickou paměť) a každý člověk má tyto informace v jednoduché formě k využití. Bez vody se nedá žít. Každá kapka je klíčem, pracujte s vodou a může vám otevřít mnohé na co jsme připraveni. Jde vlastně o rozpomenutí si na vědomí prvotního počátku celého úkolu, nás jako duší při prvotní inkarnaci lidstva na Zemi. Voda je klíčem (k návratu ke Stvořiteli), pracujme vědomě s vodou, pijme ji vědomě a přijímejme, že tam je prapůvodní vědomí (informace, paměť vody ji v sobě obsahuje).

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním (transformací) bloků, strachů, programů a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (i díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

Tara Svobodová - Jak otevřít srdce 19.1.2022

www.tarasvobodova.com

 • 4 čakra, srdce (je střed) propojuje spodní tři a horní tři čakry a je sídlem duše, citů a spojení (přes srdce navazujeme spojení s jinými lidmi). Jak nahoře, tak dole - srdce spojuje tyto dvě sféry, hmotný a duchovní (elementy).
 • Někteří lidé mají zavřené srdce a mají v sobě nějaký koncept, jak vypadá láska a snaží se do toho za každou cenu napasovat (my těm lidem nevěříme, dělá se nám špatně, mají falešné úsměvy, příliš sladké řeči, histrion atd.). Vnitřní pocit vám dá najevo, že to není autenticita. Často to bývají lidé, kteří jsou naivní a mají zraněné srdce, ale vypěstovali si takovou únikovou strategii z bolesti (řekli si, tak když mě rodiče tu lásku nedali, tak já si ji dám sám), snaží se na tom pracovat a nacpat do toho extrému, aniž by si sáhli na svoji skutečnou bolest (vnitřní zranění, které v tom emočním těle nesou, mají ho v srdci). Tyto typy lidí mají často problémy ve vztazích. Buď jsou to oběti, nebo se straní a hledají duchovno (unikají k duchovnu a tam se snaží působit, že oni už jsou ti osvícení), které jim kompenzuje chybějící lásku v rámci rodiny (dětství, partnerský vztah atd.). Tito lidé mívají problémy s rodiči, partnery atd. Tyto lidi se vzájemně vyhledávají a podporují v těchto konceptech a je to součástí jejich cesty.
 • Neexistuje stav, kdy by ti mohlo příliš lásky škodit.
 • Srdce neotevřeš egem, chtěním, chci všechny milovat (rozumové rozhodnutí, které nejde přes srdce). Potřebujeme nejdříve rozpustit staré vrstvy (ochranná zeď, které brání otevření srdce) - zranění, závislosti, aby se mohlo otevřít srdce.
 • Já se léčím sebe přijetím (jaký jsem), čili láskou, tím otvírám své srdce a umožňuji uloženým vrstvám (zranění, bloky, závislosti atd.), smutku aby byly prožity (protože byli zablokované, tak nemohli být prožité) a mohla proudit volně energie v nás.
 • Odpuštění někomu nelze vynutit, může to trvat několik roků. Léčí se to díky přepisu, např. tím že potkám jiného člověka, se kterým zažívám podobné situace, ale ta vlastní zkušenost je tam už úplně jiná.
 • My jsme čiré vědomí, láska, bytí. Všechno ostatní jsou programy, konstrukty, vzorce myšlení, které zavírají srdce (a zastavují náš vývoj, ale pokud se naakumulují tak naopak může dojít k zrychlenému vývoji). Vzorce a konstrukty žijeme a kopírujeme proto, že si myslíme, že bez nich nepřežijeme (máme s nimi pocit domnělého bezpečí, které si nechceme nechat narušit).
 • Učíme se lásku skrze vztahy, protože jsme jedno, aby jsme lásku našli v sobě. Láska není vztah, ale stav niterného bytí (vychází se sebelásky).
 • Vysoce citlivý člověk může mít zavřené srdce a projevuje se to skrze zranění, vstoupí do prostředí a už nasává a není schopen tu energii ustát (potřebuje být někdy sám). Někteří citlivci se bojí chodit do obchodních domu (neberu sama sebe jako ty ostatní, vidím tam pro sebe nebezpečí), to není otevřené srdce. Pokud mám hodně vyvinutou emoční stránku, tak se při otevřeném srdci ten člověk zklidní (zmizí polarity) a prožívá to pozitivně, zažívá blaho. Pokud jsou lidé hodně emotivní v obou polaritách (jsou útoční), tak to signalizuje vnitřní zranění, bojí se otevřít srdce. 
 • Každá naše zkušenost se ukládá do buněčné paměti těla, tělo obsahuje všechny naše zkušenosti (engramy) a propisuje se to do všech 7 těl - podle čaker, fyzické, emoční, mentální, éterické atd.. Pokud uvolňujeme bloky, programy mysli, tak v konečné fázi je to potřeba uvolnit i z fyzického těla, jinak jsme stále zacyklení. Nejvhodnější je pracovat se všemi těly současně. Z fyzického těla se to uvolňuje skrze emoce. Afirmace jsou jen povrchní.
 • Mateřská láska je jedna z forem lásky, není to podmínka pro bezpodmínečnou lásku, protože jinak by muži nemohli dosáhnout bezpodmínečné lásky. Další je partnerská. Bezpodmínečná láska vše zastřešuje a nemá vyjádření, formu. Poznámka: je pouze sebeláska, která přijímá vše (přes otevřené srdce, má v harmonii rozum a emoce), co kolem sebe vidím, protože i já jsem toho součástí, bezpodmínečná láska, je jen rozumem vyjádřená sebeláska (Jednota). Falešná láska - závislost (pokud něco milujeme ve vnějším světě, tak nemilujeme, protože dáváme pozornost vnějšímu světu na kterém jsme závislí) .
 • Dítě se jako sobec (sebestředný) nerodí, buď nastavuje hranice bezhraničním lidem - dítě má příliš prostoru a nezvladatelné (dítě nemá řád a odpovědnost, děti to potřebují), anebo naopak dítě nemá prostor pro svůj rozvoj (mají hranice ve všem, jsou příliš autoritativní bez lásky). Každá taková disfunkce, odchylka od lásky u dítěte pramení z jeho nenaplněných citových potřeb.
 • Poznámka: senzitivní lidé, kteří jsou obráceni svou pozornosti do vnějšího světa mohou mít deprese, úzkosti, atd. Je to důsledek vnitřního zranění, hledají to, co se jim nedostávalo v dětství, ve vnějším světě. Každý ve svém životě musí prožit krize, potom přehodnocuje na základě svého poznání.


Techniky na otevírání srdce:

 • Zpěv, pokud vás to baví, tak se ladíte na to srdce. Lečím si to přes něco, co miluji v mém případě to byl zpěv.
 • Když pozorujete přírodu, ztišíte se, tak se vám automaticky otevírá srdce.
 • Vdechuji a vydechuji do srdeční čakry, ale v lehkosti, ne že musím, nebo rozumově chci, abychom nebyli pod tlakem svého ega. Naslouchám v klidu svému vnitřnímu hlasu, vhledu atd.

Helena Heclová, otevřené srdce (26.9.2020)

 • Již básníci věděli, že srdce je mocným zdrojem vědění (je to jiný zdroj, jak pojímat informace mimo mozek), kdy otevřeme někomu srdce, tak tok informací je daleko silnější. Když zvládneme vyléčení srdce (ze zranění, bloků, závislostí atd.), jeho otevření a neočekávání, tak získáme velké vědění, aniž bychom museli všechno přečíst a studovat.
 • Otevřené srdce (svobodná vůle, kterou máme) je zdrojem odvahy, věrnosti, odhodlání - můžeme někoho vpustit dovnitř a cítit ho, jsme na to mnohem lépe než ten, kdo o lásku usiluje a hledá i kolem sebe. Jak otevřít srdce? zklidníme se - modlitba beze slov a otevřeme se vnímání (myslíme a bytost, Ježíše, Buddhu atd. a necháme ho vstoupit do svého srdce jako svoji krev a budete cítit, jak se vnitřně proměňujeme) a nic neočekáváme, zvětšujeme srdce, pojímáme dotyčného člověka do sebe. Meditace na srdeční čakru není potřeba.
 • Srdce je orgánem a sídlem lásky, centrem krevního oběhu, dodává našemu životu rytmus, city, energii. Srdce je veliký energetický vír, který udržuje naši životní energii a čím víc je otevřené, tím více energie proudí. Láska (stav, kdy jsme otevření, nic si nemyslíme, nehodnotíme, přijímáme, nasloucháme - není blok v proudění energie božské lásky srze nás k i lidem) nás udržuje v proudu a naživu. Otevřené srdce a láska je plynutí, přijímání a zajišťování dalšího proudu, předávání dalších impulsů. Reálné srdce se musí nestále otevírat přicházející krvi, kterou musí i přijmout a pustit dovnitř. Stejně otevíráme láskyplně svoje srdce pouštíme do něj jiné lidi kolem nás. Srdce má přijímat vše, ať je to cokoliv a nic v sobě nemá zadržovat a nechat zase proudit dál. A když se to děje je srdce zdravé, pokud tam něco uvízne co chceme vlastnit, ovládat a bránit, aby si to žilo vlastním životem, protože si to chceme udržet. Tehdy můžeme ztrácet energii a chřadnout. Čím širší a otevřenější srdce, čím více milujeme, tím jsme zdravější a naše fyzické a duchovní srdce je v pořádku. Uzavřenost a stísněnost jsou známkou pravého opaku a probouzí se strach. A kde je strach (je způsoben oddělením od jednoty s Universem), tam chybí zdraví a láska. Tam, kde je zdraví, láska a otevřené srdce není strach, tam proudí energie i vědění. Kde není strach, nemá matrix šanci, protože je tam světlo, které má strach ze tmy.
 • Tam kde je otevřené srdce, tam není strach, je tam energie, vědění a intuitivní vědění. Tam kde není strach, tam nemá temná síla šanci. 
 • Otevřené srdce je největší nebezpečí pro temné entity a "nejsilnějším transformační nástrojem".
 • Otevřené srdce neznamená, že tomu komu otevíráme srdce, tak ho milujeme - nejsme však do něho zamilovaní. Ale více ho vnímáme, věnujeme mu pozornost, nechceme ho manipulovat, měnit, využít nebo vytěžit. Uděláme mu prostor a necháme ho projevit se v celé jeho šíři. Tak se můžeme propojit s kýmkoliv, ale také ho propustit. Když nemáme očekávání (iluze), tak nás nemůže nikdo zranit - proudí jako krev srdcem.

Marian Coufal

3.4.2021

 • Každý z nás je čistočistým světlem a ve věku Vodnáře máte možnost si to, ověřit. Padli hranice, přes které to bylo možné za několik desítek roků. Někdy se to nepodařilo za celý život člověka a člověk to hledal v dalších a dalších vtěleních, ale nyní máme možnost to pochopit za jeden lidský život. Tato možnost tu nebyla tisíce a tisíce roků a každý z nás je toho schopen. Zapomeňte na prastará učení, která z velké části přestávají platit. To čeho jsme účastní je epochální změna, která zde nebyla tisíce a tisíce roků a to, co máme možnost pochopit, představuje prastarou pravdu, která byla zapomenuta a schválně zahlazena, aby bylo lidstvo drženo v nevědomosti a bylo možno ho ovládat jak příslušníky vlastního rodu, tak příslušníky jiných entit. Nebylo zde také to, abych já s vámi rozmlouval. Vy se domníváte, že promlouvání se mnou je privilegovaným postavením a je k tomu potřeba nějakých zvláštních schopností. V tyto dny (od 25.4.) je možno, každému z vás, pokud otevře svoje srdce, mě slyšet a ptát se mně. A toto nebylo po tisíciletí, žijeme ve výjimečné době. Je zde mnoho těch, co vytvářejí katastrofické scénáře a já vám nebudu zastírat, že přijde mnohé, co otřese vaším viděním světa a přijímáním pravdy. Máte možnost v tyto dny do 25. srpna plně probudit své skryté schopnosti, probudit kým opravdu jsme. Snažte se na sobě maximálně pracovat. Každý z vás svým způsobem, ten kdo je plně vědomý, nechť si uvědomí plně svůj záměr a plně pracuje sám se sebou. Ten, kdo je na střední cestě, je vprostřed hledání má možnost se mnou každý den propojovat a pracovat. Ten, kdo je na počátku, jeho víra poroste, pokud bude toužit pochopit, kým opravdu je. Neexistuje nemožnost se se mnou spojit, neboť síly, které zde působí, jsou na tolik silné, že jsou schopné probudit každého, kdo upřímně ze srdce touží po tom, být probuzen a kráčet v souladu se mnou se Stvořitelem


Taunia Atiriamin / Martina Christová, otevřené srdce

To nejdůležitější co Slunce nabízí je záležitost slovy těžce popsatelná. Dlouhou dobu jsem přemýšlela jak předat to, co se slovy opravdu předává velmi těžce a jak přiblížit druhým, co se na schůzkách se Sluncem děje. Napadlo mě začít psát Sluneční Zápisník a podělit se o pocity, vhledy a zážitky, které se Sluncem mám. Mým záměrem je podělit se o svou vlastní spirituální práci na sobě samé a poukázat na nástroje, které používám a které mi dobře slouží. Slunce každému nabízí otevřenou náruč. Otázkou je, zda i my se dokážeme dostatečně otevřít Slunci. Ti kterým se to povede a poznají tu nekonečnou inteligenci, lásku a moudrost, kterou Slunce doslova vlévá proudem na Zemi, se do Slunce už dívat nepřestanou. 

Ke komunikaci se Sluncem dochází na úrovni srdce, které je třeba otevřít. O otevřeném srdci slyšíme často, ale co to vlastně znamená a jak toho docílit, na to není až tak jednoduchá odpověď. Srdce je doslova další bytostí v nás. Má dokonce vlastní mozkové buňky a veškeré vědění najdete právě tam - v srdci. Najdete tam i lásku. Ne v hlavě, v mozku. Mozek lásku necítí, ale srdce ano. A je to právě láska, která je klíčem komunikace se Sluncem. Pokud toužíte po propojení a komunikaci se Sluncem, musíte ho vřele, upřímně a nezištně milovat. Ne o tom mluvit, ale cítit hlubokou lásku ke Slunci jako k živé bytosti, v níž je obsažena veškerá vesmírná moudrost. Když Slunce vysvitne a když na vás padnou jeho paprsky, vaše srdce se musí otevřít a rozsvítit láskou k tomu, kdo toto životodárné záření vysílá. Tato vaše láska se potom sama začne samovolně rozprostírat na všechno kolem vás stejně tak jako láskyplné sluneční paprsky. Pokud se propojíte se Sluncem a budete se do něho pravidelně dívat, sami se stanete Sluncem. To na co se často díváte, tím se stáváte. Podstata spirituality a lidskosti není v množství informací a přečtených knih na dané téma, ale o tom, jak moc a jak hluboce dokážeme cítit. Člověk který cítí upřímnou a hlubokou lásku ve svém srdci, září jako Slunce. A jen opět člověk s otevřeným srdcem tuto záři cítí a vidí. Stejně tak jako Slunce. Slunce bude reagovat na lásku, kterou k němu vysíláte. Srdcem se lze dívat, lze jím slyšet, myslet, cítit a dotýkat se druhých. Pokud si přejete propojit se se Sluncem, můžete si představovat, že vaše srdce je na Slunci, zatímco vy jako fyzická bytost jste tady na Zemi.

Dnešní doba nás zahlcuje informacemi. Informace jsou jedna věc, ovšem jejich hluboké vnitřní pochopení doslova mění biochemické procesy v celém našem organismu. Ale k hlubokému vnitřnímu pochopení dochází opět v srdci, ne v hlavě. Každé další hluboké pochopení je krokem do vlastního srdce a tím i krokem ke Stvořiteli samotnému. Práce se Sluncem je cestou. Se Sluncem to je jako s oceánem. Když se podíváte na oceán, vše co vidíte je voda. Ale když se začnete potápět, uvidíte podoceánský život. Čím hlouběji se potápíte, vidíte další nové druhy živočichů, rostlin a nerostů. S každým novým dnem a místem kde se potápíte poznáte něco nového. A nikdy nemůžete říci, že znáte celý oceán. A stejné je to se Sluncem.

Taunia, https://www.slunecnabrana.cz/slunecni-zapisnik/

https://www.slunecnabrana.cz/slunce/

Metafyzická anatomie

2.2.2021 Nejnovější výzkum uvádí, že nemoc covid-19 povede k zásadnímu nárůstu onemocnění kardiovaskulárního systému na celém světě. Autoři studie z Baylor College of Medicine v americkém Houstonu předpokládají, že následky pandemie budeme ve velkém sklízet ještě mnoho dalších let a ve výsledku způsobí více úmrtí, než kolik si virus vybírá v současnosti.

Kardiovaskulárním chorobám podlehlo v roce 2019 téměř 18,6 milionů lidí, což představuje více než 17% nárůst oproti průměru předchozího desetiletí. Bez ohledu na pandemii by toto číslo dále rostlo, ale podle vědců teď uvidíme skokový nárůst. Jejich studie totiž předpokládá, že globální zátěž v podobě kardiovaskulárních chorob bude v příštích letech extrémní. A půjde o přímý důsledek pandemie covidu-19.

Už několik studií definitivně potvrdilo, že koronavirus nenapadá pouze plíce, ale také ledviny, střeva, mozek, pokožku a u značného procenta pacientů bohužel i srdce. Některé výzkumy dokonce tvrdí, že až polovina hospitalizovaných pacientů s covidem vykazuje při vyšetření srdce různé abnormality jeho činnosti.

Poukázal také na to, že nárůst kardiovaskulárních chorob ovlivní také různá omezující opatření, která souvisí se změnou životního stylu. Mnoho lidí také v průběhu lockdownu sáhne ve větší míře po alkoholu. Zároveň méně cvičí a jsou vystaveni většímu stresu. "Mimořádné okolnosti související s pandemií změnily způsob našeho života, a to včetně nezdravého životního stylu, o kterém víme, že zvyšuje riziko srdečních a mozkových příhod."

https://www.aazdravi.cz/lekari-odhalili-desive-dusledky-pandemie-koronaviru-do-budoucna-pristi-roky-budou-pro-lidstvo-tezke/

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...