HOMO Aquarius, filosofická vize

Tato vize je výsledkem složených puzzlí (které jsou produktem poznání jiných lidí), které prostřednictvím architektury souvislostí vytvořily obraz reality, který je ovlivněn konstruktem myšlení, matricí poznání a vnímání reality a současně je i nedokonalým vyjádřením reality, kterou vnímám a je obtížné ji interpretovat do slov. Připouštím, že se mohu mýlit a vím, že tato teze bude překonaná dalším poznáním. 

Homo Aquarius (nový vývojový druh, který prošel proměnou, zráním a vývojovou duchovní transformaci a jeho zrod je provázán s ovulačním cyklem planety při přechodu do věku Vodnáře a osvícením) je cestou ke Stvořiteli (po velkém odklonu vědomí) a změnou spojenou s vědomým nasloucháním vnitřního hlasu Stvořitele v nás, místo ega, které nás řídí v rozporu se zákony stvořitele a díky tomu v nás přestala proudit energie bezpodmínečné lásky (důsledkem byli závislosti, strach, hádky, utrpení, konflikty, války atd. mezi lidmi). Homo Aguarius - JÁ VÍM (je na pojen na 5 element éter) vnímá sebe jako celistvou multidimenzionální bytost (energetická těla musí být vzájemně propojena se světlem), která je schopna vnímat realitu A POZNÁNÍ v různých dimenzích, realitách současně (žije více životů současně a neuvědomuje si to) a na základě této schopnosti tvoří vše v propojených souvislostech. Homo Aquarius se může zrodit v souladu s vývojem planety a lidstva v jejím ovulačním cyklu (duchovní zrození) v rámci precesního roku, který je spojen s přechodem do věku Vodnáře, tím dojde k jeho osvícení, správněji k kolektivnímu osvícení populace. Pokud se to nepodaří, další pokus má lidstvo za cca 26 000 roků. Zásadním ohrožením pro tento proces je vznik Metaversa (digitálního vesmíru a Homo technologicus (digitální zombii)), který může nahradit současný svět a jaderný výbuch. Dominantní materiální svět, který potlačuje duchovní rozměr a poznání je příčinou současné totální války lidí proti lidem (boj o vědomí člověka, který je napojen na Stvořitele).

 • Cílem vývoje člověka je pochopení duality a vědomé propojení s hlasem uvnitř nás (vědomím, boží jiskrou, vlastním pramenem) - JÁ VÍM (je na pojen na 5 element éter, prošel proměnou, zráním a vývojem zevnitř), tím se stává "člověk vědomým" (osvobození se ze závislosti na dualitě). Potom už nevěnuje svou energii a pozornost věcem a událostem, které odebírají energii (polarita: pravda - lež, černá a bílá atd.) a rozpadají se. Svoji energii směřuje vědomý člověk s otevřeným srdce do tvůrčí činnosti - činy jsou významnější než slova. Tento vnitřní vývojový proces, který je spojen i s mimotělním zážitkem, je součástí "hromadného duchovního genetického vývoje" Homo sapiens v HOMO Aquarius, jde o duchovní transformaci (osvícení, zrání a proměna zevnitř) prostřednictvím otevřeného srdce a tím zvýšení vibrací (rezonance), tělesná transformace již byla dokončena a duše člověka se může vymanit z cyklu inkarnací. Tento proces je provázán s ovulačním cyklem planety (platónský rok), která vytváří podmínky pro vznik nového vývojového druhu prostřednictvím "osvícení". V případě přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře jde o hromadné vymanění duší z cyklu inkarnací, které dokončili poznání a duchovní vývojový cyklus ve fyzickém těle, funguje princip rezonance (jednota), stejné přitahuje stejné a duše s otevřeným srdcem, kde proudí energie lásky, je přitahována zpět ke kosmickému vědomí (formou vlny, záblesku,  odpoutáním od závislosti na hmotě, informační rezonance, osvícení - změna paradigma, Kometa Neowise).
 • Přirozeně se zlepšuje genotyp a vlastnosti člověka na základě duchovního vývoje a s nástupem věku Vodnáře se proces zrychluje a je možná skoková vývojová transformace (Transformační bod zlomu) pro celou populaci (který se ocitá pod tlakem polarity v dualitě, což umožňuje nové poznání a zrychlený duchovní vývoj), která je provázána s ovulačním cyklem planety (jednou za cca 26 000 roků)Rostoucí polarizace v lidech i ve společnosti (polarita v dualitě) s přechodem do věku Vodnáře vede i ke zrychlení duchovního vývoje.
 • Vývojový proces: Víra (podsunutá pravda) - transformační bod zlomu - vědění (prožité poznání) - JÁ VÍM (je na pojen na 5 element éter). Nadsmyslový vjem (např. prostřednictvím duchovního záblesku, dojde k bodu zlomu, velkému skoku a změně kvality) se projeví úplnou změnou osobnosti A V NOVOU KVALITU - JÁ VÍM (MÁM OTEVŘENÉ SRDCE). Např. odstředivá síla - exploze se transformuje v dostředivou sílu - implozi (éter), kde proudí energie a vše je v rovnováze. Člověk prochází vývojovou transformací, kdy se mění paradigma exploze na implozi (dostředivý, sací vírový pohyb) a vzniká HOMO Aquarius.

 • Jednou z možností nahlédnutí do Barevného světa je mimotělní zážitek (nadsmyslový vjem) - hromadná transformace - vědomý člověk. "Když má člověk první mimotělní zážitek, tak se mění úplně všechno, kardinálně se mění osobnost a povaha člověka. Člověk pozná, že Josef Staněk není toto tělo, toto tělo jednou odpadne a Josef Staněk zůstane a něco bude dál. Pokud by tohoto stavu dosáhla většina lidí, tak se mění zásadně chování a povaha člověka. Potom dělání zla ztrácí smysl. Až převládne kvantum lidí s tímto mimotělním prožitkem (pozn. je to vlastně propojení se Stvořitelem) převládne a stane se vládnoucí ideologií, že člověk není totožný s tělem" (tělo je nástroj různé kvality - pouze skafandr nebo kabát, který se mění podle potřeb vývoje)" MVDr. Josef Staněk 7.5.2021.
 • Do roku 2034 může vývojově dojít, podle některých konspiračních teorií, ke změně z uhlíkové na křemíkovou strukturu těla (Homo technologicus digitální zombii), jde o vývojový kvantový skok spojený s také průchodem fotonovým pásem v intervalu 2022 -2034, ale není v souladu s ovulačním cyklem planety a směřuje do umělého Metavesmíru.
 • Vědomý člověk je v souladu se zákony Stvořitele a prošel si vlastním poznáním odklonu od zákonů Stvořitele (došlo k odklonu do hmoty a člověk si vytvořil vlastními zákony, které jsou v rozporu se zákony Stvořitele) a nyní se navrací se zpět ke Stvořiteli prostřednictvím svého otevřeného srdce.
 • Z pohledu filosofie Homo Aquarisus směřuje k vědění (prapodstatě). Vědění (to jest život z posledního pramene, ve kterém se člověk setká s bytostným základem, věcná podstata, bytostné tázání a usebírání)- správné mínění, Orthotes (správnost, posunuté - člověk nevychází z vlastního pramene, ve kterém je sám sebou opravdu jistý, ale vychází z nějakého podsunutého, jde o Nominalistický způsob poznání vidí podstatu v pojmenování) - nevědění (Anna Hogenová).
 • Vědomý člověk je zdrojem energie sebelásky a to je stav bytí, nikoliv vztah k někomu (Bůh, partner, dítě, atd.), nebo něčemu (zvířata, sport, jídlo, koníčky atd.).
 • Vědomý člověk (pozn. stát) přebírá odpovědnost sám za sebe a ví, že nechce a nebude přebírat odpovědnost za rozhodnutí druhých (Silvie Rei 26.3.2022).
 • Otevřené srdce = naše vnitřní síla - JÁ VÍM (která vytváří synchronicitu a symbiózu) a nezávislost (na emocích z vnějšího světa), nyní se o naši vnitřní sílu vede boj o její ovládnutí. Ztišením (neovládaná nás vnější svět, pozornost nemáme zaměřenou ven do vnějšího světa, který je zloděj naší vnitřní síly) objevujeme svou vnitřní sílu a tím že ji dáváme pozornost, tak ji aktivujeme a stáváme se "vědomým člověkem".
 • Homo Aquarius žije v přítomném okamžiku, protože prošel skokovou vývojovou změnou (Transformační bod zlomu s "duchovním zábleskem") a zábleskem světla poznání v souladu s ovulačním cyklem planety a není ovládán mozkem, pamětí, egem, fyzickým tělem atd.

HOMO Aquarius (vědomý člověk - prošel duchovní transformací prostřednictvím světla poznání, člověk spojený s věkem Vodnáře, má jiný stav vědomí, který ještě neznáme) je další vývojový druh lidské populace (dříve to možná byli Neandrtálci, Denisované atd.), který má jedinečnou šanci na "zrození právě v době přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře (astrologicky jde o přechod z živlu vody (tma) na vzduch do světla, porod dítě z lůna matky, které se vyvíjelo v plodové vodě a rodí se na vzduch - jde o rozpínavý cyklus zrození člověka z polarity v dualitě prostřednictvím matky a otce v jednotu - dítě). Takový okamžik pro lidskou civilizaci nastává jednou za cca 26 000 roků (precesní rok má dva body zlomu a jeden z nich je Transformační bod zlomu), je provázený průchodem fotonovým pásem ("duchovním zábleskem uvnitř jednotlivých lidí", tak dojde k jejich duchovnímu probuzení), a kolektivní transformací v souladu s ovulačním cyklem planety (duchovní zrození) - dojde ke vzniku nového vývojového druhu v průběhu cca 200 roků, jde o skokovou vývojovou změnu u některých jedinců.

Věk Vodnáře sebou přináší nutnost "kolektivního vývoje" v duchovní oblasti (moderní technologie předběhli duchovní vývoj člověka a hrozí jeho sebezničení), bez kterého není možné vybudovat novou civilizaci, protože procházíme civilizačním zlomem, kdy staré končí a začíná Barevný svět (odpoutání se od duality). Podobné vize měl i Nikola Tesla na konci 19. století, ale byl zastaven. 

 • Jarní bod rovnodennosti v precesním roce - setba (exploze, revoluce), konec věku Panny a nástup věku Lva (cca 10 500 let př. n.l. - Sfinga v Egyptě, symbol duality - lev s lidskou hlavou (souboj bohů a titánů) a EGEM (potopa světaNoemova archa, zastavený Golfský proud, pád meteoritů - kometa CLOVIS, zánik Atlantidy, genetické experimenty s lidi, hromadné vymírání lidí a vzestup hladiny oceánů o desítky metrů, odchýlení od vědomí, které symbolizuje nedokončený vývoj člověka ve fyzickém těle, ZEP TEPI) - závislý polo-člověk, proces byl spojen s destruktivní potopou světa.
 • Nyní jsme na konci cyklu cca 1970 -2030, přecházíme z věku Ryb do Vodnáře - podzimní bod rovnodennosti v rámci precesního roku - sklizeň (imploze, evoluce) symbolem je "VĚDOMÍ" (jednota), (opozice věku Lva, a nebi je Kometa Neowise, fáze zkázy 2020 - 2032 Calhounova experimentu, člověku vládne robot s UI - digitální diktátor, ZEP TEPI II), který umožňuje dokončení hromadného duchovního vývoje člověka (genetická změna, osvobození duše z cyklu inkarnací na zemi) - vědomý člověk Homo Aquarius, který se osvobodil ze závislostíTento proces je doprovázen Solárním zábleskem (vývojový kvantový skok spojený s průchodem fotonovým pásem v intervalu 2020 -2034, dojde k novému stavu vědomí, propojení s prapodstatou).
 • Planeta dýchá a nasává vodu, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa. Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) zajišťuje cyklický kyvadlový proces, který je propojen s precesními cykly rovnodennosti (nástup věk Lva a Vodnáře). Nyní se voda ztrácí, jako jako před Tsunami a následně dojde k jejím množení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Další faktorem, který je propojen s tím to procesem jsou vulkány. 

Na tuto vývojovou transformaci (metamorfózu) člověka je nutný dostatek energie, která se akumuluje z nerovnováh (zavřené srdce) ve vtazích mezi jedinci, rodinami, národy, státy a také v Přírodě v průběhu několika generací a inkarnací. Pro lidskou civilizaci je to jedinečná šance, jak se hromadně vymanit otevřením srdce z lidského závislostního modelu "OTROK - OTROKÁŘ" (dualita, závislosti, strach, lži, model oběti a viníka, nedostatek lásky v sobě, které se nakumulovali v této i předešlých inkarnacích) a posunout se ve svém vývoji (závislý, nezávislý a vzájemně závislý) prostřednictvím evoluce i revoluce ve své paralelní realitě (dualita se transformuje v jednotu) a dokončit vývoj člověka propojením těla a duše s duchem do jednoty energií lásky (kolektivní vědomí, láska, pro některé "k Bohu") prostřednictvím  zvýšení vibrací jedince, společnosti, planety a "záblesku" ze Slunce. Vše se vzájemně propojí v dynamické rovnováze a naplní se i zákon přitažlivosti (zákony Stvořitele) a dynamické rovnováhy.

Podstatu duchovní transformace Homo sapiens, kterou procházíme, vystihuje i film AVATAR a ukazuje nám cestu.

Vědomý člověk má otevřené srdce (jsem v souladu se zákony Stvořitele a proudí prostřednictvím mně informační tok lásky), je zdrojem sebelásky a tvoří, protože chápe princip toku energie a informací. Pokud nejsme ve stavu sebelásky, tak vzájemně bojujeme o energii ve vnějším světě, kde je jí nedostatek - dualita, a vytváří se vztah závislostí, podporujeme model závislosti a boje, který odebírá energii. Místo boje o energii (máme zavřené srdce), se otevřením srdce a stavem sebelásky (jsme zdrojem energie) osvobozujeme se od závislosti boje o energii (vědomý jedinec se neúčastní boje o energie, ale naopak ji vytváří díky stavu sebelásky).

 • Proces transformace člověka je provázaný s odklonem člověka od závislosti na hmotě (majetku), s klimatickými změnami, planetárními cykly, pokusy o kolonizaci vesmíru, digitalizací, změnou věků a evolučním vývojem civilizace na Zemi.
 • Když se mění "věk", mění se i člo"věk" (genetické pokusy s člověkem jsou tu opět, historie se opakuje, pokusy se dělali i v Atlantidě a také mezi sebou válčily dvě civilizace, důsledkem byl zánik a potopení obou).
 • Polo - člověk (s nástupem věku Lva, Sfinga s lidskou hlavou), kterého symbolizuje ctižádostivost a ego a jeho protipólem je HOMO Aquarius (s nástupem věk Vodnáře), který není individualista, je pevný sám v sobě a má nadhled po osvícení a propojuje se Zemí a Prapodstatou (bůh, láska, Universum).
 • Homo sapiens je představitelem člověka, který má dokončený vývoj fyzického uhlíkového těla a prochází "duchovní transformací, osvícením" - výsledkem je HOMO AQUARIUS (pokud se to nepodaří vznikne Homo technologicus). Jednou za 26 000 roků dochází k hromadné duchovní transformaci (duše se vymaní z cyklu inkarnací ve fyzickém těle dokončením duchovního vývoje na planetě Zemi) a otevření srdcí jedinců, které se propojují láskou se Stvořitelem.
 • Cílem duchovního vývoje je otevření srdce a opětovné spojení s kolektivním vědomím (lidské bytosti se egoisticky oddělili od společného vědomí a po osvícení se opět sjednotí s kolektivním vědomím a kosmickou podstatou, Wilhelm Reich).
 • Duchovní záblesk "lásky (změna paradigmatu - osvícení)" uvnitř lidí je hromadný iniciačním spouštěčem pro hromadnou transformaci a vznik Homo Aquarius.

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje).

 • Bez scelené duše v těle vědomého člověka nelze otevřít srdce, aby jím proudila rezonance lásky.

TEZE: Odpoutáním ze závislostí (např. na majetku, moci, ovládání druhých), rozpuštěním bloků a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít své srdce (i díky vlastnímu hormonu oxytocinu, který se opět přirozeně tvoří a není nahrazen umělým) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

Informace, které zapadají do této transformační vize:

Fáze vývojového procesu DE LUCE: (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů, mám otevřené srdce a vnímám "barevný svět" (protože jsem otevřel svoje srdce a tím zvýšil svoje vibrace, mění se moje matrice myšlení a dualita se transformuje v rezonanci s celkem) a vnímám hloubku a objem všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). a mění se i lidská DNA, dokončí se vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví otevřeného srdce a zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci lásky, duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím a tím mohu zvyšovat vibrace až na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk (změna myšlení, změna současného paradigma)" (jedním z projevů je Kometa Neowise), který umožňuje hromadnou transformaci (osvícením) a také vznik nového vývojového druhu člověka Homo Aquarius, který je v souladu s vývojem planety Země a základem pro vznik "barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory". Cestou a řešením je u jednotlivců a společnosti změna myšlení (změna paradigma), transformace ve vědomého člověka a respektování kosmických zákonů.

 • Závislost je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví, láska (láska je všeprostupující "Bůh"a rozvoj je nejlepší ochrana před otroctvím (nejhorší je zoufalství, sklíčenost a odsuzování), Sergej Lazarev. 
 • Nyní jsme v uprostřed cyklu přeskoku (např. indigové děti, několik generací je nositelem přechodu po dlouhém "období klidu"), musíme nasbírat energii a pak k němu může dojít, dříve ne (pokud se to nepovede, tak za 25 000 roků dojde k dalšímu okamžiku přeskoku). Přechod je tu, pokud jsme citliví vidíme to při pohledu do kočárků (Tomáš Pfeiffer 2020).
 • Citát: Láska k penězům je kořenem všeho zla (možná to není láska, ale závislost člověka).

 • Yuval Noah HarariHomo sapiens, jak víme, zmizí za zhruba století. 

 • Podle Josefa Zezulky jsme prošli dobou dostředivou a vstupujeme do doby odstředivé, "krizové období" ve kterém se právě nacházíme se opakuje každých cca 12 000 roků, kdy nastává 2 x bod zlomu (jarní a podzimní rovnodennost, ZERO point), přechod do věku Lva a do věku Vodnáře v jednom precesním roce (cca 25 000 roků).

 • MUDr. Mikuláš Štefan: Duch (stvořitel, všeobecná inteligence, informační pole, energie - "nejvyšší" vše prostupující vibrace) sníží vibrace - to je duše - sníží vibrace - to je tělo (proto i tělo a také duše může v určité době zaniknout - snížení vibrací znamená smrt, u těla člověka to může být i 120 roků a u duše 1 EON, precesní cyklus -cca 26 000 roků).

 • Josef Janda (31.7.2020) Duchovní změna člověka: ozáření na celé planetě (neutronové záření, proniká naprosto vším), které přijde z galaktického středu během jednoho dne (země se otočí kolem své osy za jeden den, působit to bude na mentální rovinu), člověk se tomu nebude moci bránit. Díky tomu dojde ke genetické mutaci člověka  (vytvoří se nebo se vrátí duchovní nadstavba člověka).

 • A právě pochopením polarity v dualitě (den a noc, pravda a lež) dostáváme příležitost na sjednocení a poznání (propojení do jednoty s vědomím) rozumu (vědomosti, rozumové poznání) a meditace, tedy duality (slepá víra, duchovní poznání) v jeden celek - to je transformace (metamorfóza z vody na vzduch, tedy blíže k "Bohu") Homo sapiens, která umožní vznik HOMO Aquarius.

 • Tatjana Micič: v 2020 6 super úplňků a 6 zatmění, Jupiter a Saturn konjunkce dostáváme se z hmoty do vzdušnosti.

 • MVDr. Josef Staněk (3.8.2020): pozvolna situace směřuje ke zhroucení státu (všude je to rozděleno na dvě poloviny, jedna polovina neuznává vítězství druhé poloviny) a státních struktur řízení a jak se budou hroutit, tak se vynoří diktátoři, a kdyby nebyl ten neviditelný rozměr, na který já spoléhám a doufám, že přijde ještě nějaký zvláštní mimořádný zásah, který současný vývoj změní a zejména přes psychiku a zdraví lidí (ti co zůstanou se domluví a vytvoří daleko lepší společnost). 

 • Po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy 2020 - 2032 Calhounova experimentu (populace se koncentruje do měst a nyní je to více jak 60 % světové populace, a právě blahobyt a závislost na virtuální realitě budou místem zkázy podle Prof. Calhouna, nebo-li DKT).

Sopečná činnost a vývoj lidské populace:

 • 535 -536 n.l., výbuch sopky Krakatoa nebo jiné sopky z oblasti Indonésie (alternativou je dopad meteoritu nebo sopečná erupce v Salvadoru), dramatické ochlazení severní polokoule, hladomor, zemědělci neměli úrodu (vědci našli síru ve vrstvách ledu), největší za posledních 2 000 let. Ochlazení mohlo být příčinou hladomoru, stěhování národů, příchodu Avarů, rozpadu Sámovy říše a zániku kultury Nazca.
 • Cca 10 900 př.n.l Campi Flegrei a v Evropě ožily i jiné velké sopky, např. vulkán Laacher (VEI 6), pod jezerem Laacher See v německém pohoří Eiffel (před posledním výbuchem v oblasti se komory plnily zhruba 30 tisíc let), došlo k další výrazné klimatické oscilaci. Možné zatopení Černého moře, kde byla hladina o cca 80 m nižší (Noe potopa světa), přechod z věku Panny do věku Lva - symbol Sfinga.
 • Cca 24 500 př.n.l  výbuch sopky Taupo (VEI 8) na Novém Zélandu a 535 -536 n.l., výbuch sopky Krakatoa (precesní cyklus 26 000 roků).

Komety:

 • Před cca 13 000 roky pád meteoritů (v Americe, Evropě, Sýrii) - komety CLOVIS.
 • 2020 Kometa Neowise.

Formy transformace Homo Aquarius:

V průběhu transformace (kvantový skok - "duchovní osvícení", změna paradigma) se transformuje například závislost, strach, lež a honba za majetkem do LÁSKY (srdce) a odpovědnosti, vytváří se tak nová paralelní realita jedinců, které prošli touto metamorfózou a propojují se s kolektivním vědomím (lidské bytosti se egoisticky oddělili od společného vědomí a po osvícení se opět sjednotí s kolektivním vědomím a kosmickou podstatou, Wilhelm Reich).

 • Prostřednictvím vejce - evoluce (vlastní poznání, vědomě tvořím, láska), emotivní proces prostřednictvím lásky zvyšuje vibrace a tím rozpouští strachy a bloky (rozpouští tmu vpouštěním světla) - přechod z věku Ryb (voda) do věku Vodnáře (vzduch) a přitahujeme si protipól, element země a oheň (světlo na Zemi).
 • Prostřednictvím Fénixe z popela - revoluce (náraz do zdi, vytváří šoky, hněv a strachy, tedy přes utrpení) , destruktivní emotivní proces, vyváří silné bloky a strachy, které snižují vibrace a v budoucnu se budou projevovat dalšími strachy (světlo a poznání je zablokované, nefunguje tok energie, přichází destrukce, hněv, strach, nemoc), symbolem ptáka Fénixe v astrologii je konjunkce Jupiteru a Pluta (Taťjana Micic). - přechod z věku Panny (země) do věku Lva (oheň) a přitahujeme si protipól, element voda a vzduch (potopa, očista pomocí vzduchu a vody).
 • Výsledkem kolektivní transformace po solárním záblesku (průchod fotonovým pásem, který je možný jednou za 26 000 roků kolektivní duchovní transformaci - osvícení) bude i změna v DNA (možná i změna těla z uhlíkové na křemíkovou bázi, ale to může být pouze konspirace).
 • Homo Aquarius žije v přítomném okamžiku, prošel skokovou vývojovou změnou (Transformační bod zlomu) a není ovládán pamětí, egem, fyzickým tělem atd.

Transformace prostřednictvím (jiná varianta vyjádření téhož procesu):

Fyzické tělo vzniká spojením dvou částí a vzniká třetí část, duše vzniká fragmentací z kolektivního vědomí (dělením celku), vše prostupuje duch (Universum). Solární záblesk jednou za 26 000 roků umožňuje propojení těle, duše a ducha implozí a explozí (záblesk propojuje obě polarity v jednotu, pokud je otevřené srdce - aby mohla proudit energie Universa - láska), tím vzniká nový vývojový druh (nyní Homo Aquarius), který prošel cestu velkého odklonu vědomí a navrací se zpět k Bohu.

 • IMPLOZE (evoluce) - prostřednictvím vejce, Vejce - žloutek a bílek (dualita) jedinečné spojení, které existuje v symbióze (symbolizuje zrod nového života, spojení světla a tmy) - z vejce (dualita bílek a žloutek) vzniká jednota, nový život, proces tvoření je naplněn: spojením muže, ženy (země, spojení duality) a ducha (vesmír) vznikne dítě (tělo s duší a duchem - jednota) - přechod z věru Ryb (voda) do věku Vodnáře (vzduch) a vznik HOMO Aquarius.
 • EXPLOZE (revoluce) - z popele, pták FENIX (zrychlený vývoj - revoluce. exploze, metamorfóza) - přechod z věku Panny (země) do věku Lva (oheň).

Duchovní transformace - Homo Aquarius - evoluce, imploze

Cílem vývoje člověka (inkarnace ve fyzickém těle) je pochopení duality a propojení s vnitřním hlasem (vědomím), tím se stává "člověk vědomým" a nevěnuje svou energii a pozornost věcem a událostem, které odebírají energii (model "OTROK a OTROKÁŘ", vytváří závislost a ovládá) a rozpadají se, ale směřuje ji tam, kde může tvořit - činy jsou významnější než slova. A co nemá energii to zaniká. Tento vnitřní vývojový proces je součástí "duchovního genetického vývoje" Homo sapiens v HOMO Aquarius, jde o kolektivní duchovní transformaci prostřednictvím otevřeného srdce a zvýšení vibrací (rezonance), tělesná transformace již byla dokončena a duše člověka se může vymanit z cyklu inkarnací. V případě přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře jde o hromadné vymanění duší z cyklu inkarnací, které dokončili poznání a duchovní vývojový cyklus ve fyzickém těle, funguje princip rezonance (vědomá jednota - soulad duše a hmoty), stejné přitahuje stejné v tvůrčím procesu. Pojítkem je láska.

Člověk má svobodnou vůli a nemusí se modelu "OTROK a OTROKÁŘ" účastnit, pokud si uvědomí, kde všude je tímto modelem svazován a může se postupně osvobodit a nemusí už věnovat pozornost věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, odebírají energii a rozpadají se, ale může energii a pozornost směřovat tam, kde to s ním rezonuje, může tvořit a poslouchat svůj vnitřní hlas (vědomí), který není blokován rozumem. A co nemá energii a pozornost to zaniká. Jedinec může začít u sebe a nastoupí cestu vědomého člověka, kterými svými činy a rezonancí, které jsou v rovnováze, působí na své okolí a činy jsou významnější než slova a vědom člověk realizuje svůj duchovní rozvoj. Porozumění a realizace osvobození z modelu "OTROK a OTROKÁŘ dochází k duchovní kolektivní transformací, HOMO Aquarius.

Duchovní transformace - Homo Aquarius - revoluce (pták Fénix)

Nejde o dobrovolný vývoj jedince, ale o vynucený proces, přes silný emotivní prožitek (vážný úraz, klinická smrt, ztráta partnera, rozvod, ztráta majetku atd.), který umožní jedinci pochopit dualitu (mode"OTROK a OTROKÁŘ"), její podoby u jedince (blokování vnitřního hlasu rozumem) a také přijetí duality se kterou nemusí bojovat a respektuje ji, to je základ pro cestu do jednoty (lásky), kde sám sebe přijímá a má se rád.

 • Jedinec přichází o vše na čem lpí a je závislý v hmotném světě, protože to způsobuje nerovnováhu a dochází k odblokování duchovního vývoje.
 • Pokud to nepochopí jedinec v průběhu života, proces přechází na další reinkarnace jedince ve fyzickém těle na planetě.
 • Upozornění: nedokončeno.

Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model blahobytu a kolapsu (jako myši v Calhounově experimentu v zajetí blahobytu) -"zánik a potopení Atlantidy" (pozůstatek Bermudský trojúhelník se svými anomáliemi), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií a různými experimenty, které byli důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa. A nyní, podobně jako v Atlantidě používáme také technologie a experimentujeme geneticky s člověkem, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí (do hmoty a jsme na ní závislí) a také nesprávně chápeme důsledky našich činů z pohledu věčnosti (my žijeme pouze "tady a teď", důsledky nevnímáme). Je zde určitá podobnost s minulostí v přítomnosti (bod rovnodennosti) - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent spojený s elementy země a ohně (záblesk, rezonance), pokud lidstvo neudělá zásadní změnu v duchovním vývoji.  Nyní jsme již v bodě rovnodennosti (2012 -2032), také jsme se odklonili od vědomí (a také nevnímáme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, ale pouze tady a teď) a experimentujeme s technologiemi (proces se zrychluje) a může se opakovat podobná situace s využitím elementu země a ohně, která vyústila v potopu světa, kdy působil element vody a vzduchu.

Cyklus stromu: starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu) po svém pádu v materiální rovině aby současně poskytl dostatek živin pro své potomky - rozklad stromu jinými organismy (současné lidstvo však žije na dluh a pro své potomky zanechá dluhy, vyprahlou zemi bez půdy a lesů) i rozkladné organismy. Vývoj stromu pokračuje v duchovní oblasti (předávání moudrosti - lesní stařešina svým potomkům prostřednictvím kořenů, kteří ho vyživují). Tím je zajištěn koloběh života.

 • Energie a hmota se neztrácí pouze se transformují prostřednictvím metamorfózy v průběhu cyklu, které se opakují a jsou předvídatelné, uvnitř cyklu mají cykly fraktální strukturu, jsou nepředvídatelné (různé působení jednotlivých aktérů ve Vesmíru i na Zemi) a na jejím "konci" probíhá metamorfóza, která se stává novým počátkem.
 • A právě Milankovičovy cykly jsou jedním z projevů fraktální struktury, která se skládá i různých pohybů planety Země na oběžné dráze (cykly), které se cyklicky opakují a ovlivňují vývoj na planetě Zemi včetně člověka.

Cyklus stromu je inspirací a základem teze, která vysvětluje exponenciální růst a následnou redukci populace: Během posledních 200 roků probíhala populační exploze (exponenciální růst), počet obyvatel na planetě se zvýšil více jak 7x. Čeká nás transformace Homo sapiens na HOMO Aquarius, tato transformace probíhá jednou za 26 000 roků (bod zlomu, podzimní rovnodennost, jde o přechod z věku Ryb do Vodnáře) je spojená s průchodem fotonovým pásem a na úspěšnou transformaci je potřeba dostatek energie. Proto v posledních 200 rocích roste exponenciálně populace (aby jedinci prošli transformací z duality - Homo sapiens v jednotu - HOMO Aquarius). Následně se populace opět sníží během do cca 200 roků na původní stav, cca 1 miliardu či níže, naplní se Herakleitův princip a období bude označováno jako 6. vymírání živočišných druhů. Pokud se transformace nepodaří, další pokus má lidstvo za dalších cca 26 000 roků.

Kolektivní transformace duše člověka jednou za cca 26 000 roků:

Jednota se rozdělila vstupem do fyzického těla v dualitu, která se transformuje prostřednictvím zvyšování vibrací v jednotu těla a duše, které prostupuje pulsující duch - princip koloběhu vývoje lidského druhu v průběhu inkarnací. Mudr. Štefan: duše existuje pouze jeden precesní rok.

 • Před cca 26 000 roky (precesní rok) i mnohem dříve sestoupily duše z jednoty do koloběhu vývoje ve fyzické těle na planetě Zemi a nyní mají příležitost se vymanit z cyklu inkarnací pochopením duality a návratem opět do jednoty (život mezi dvěma polaritami přináší jednotu - poznání, duchovní vývoj duše), tím je dokončen vývoj duše ve fyzickém těle a nemusí se inkarnovat zpět na planetu.
 • Počátek času, ZEP TEPI (cca 10 450 př. n. l. nebo cca 36 500 př.n.l.) , zánik prostřednictvím potopy světa (symbol Noemova archa, kometa CLOVIS, zánik Atlantidy - exploze (bod zlomu, ZERO point), hladina oceánů stoupla o desítky metrů), vzniká nový svět, symbolem je Sfinga v Egyptě (věk Lva) - hlava (člověk) a tělo (zvíře) - "opozice" k věku Vodnáře (projevená dualita, nedokončený vývoj člověka ve fyzickém těle, má hlavu člověka a tělo zvířete). 
 • Nový počátek ZEP TEPI II (2000 -2032) - imploze. Jaká podoba transformace nás čeká při přechodu do věku Vodnáře, je to z vody na vzduch? To je "konjunkce" s věkem Vodnáře a Vodnář nosí vodu "bohům" (jednota, dokončený fyzický a duchovní vývoj člověka) - transformace duality v jednotu (HOMO Aquarius).
 • Pouze jednou za 26 000 roků (někteří lidé tomu říkají"záblesk" nebo vstup do 5 dimenze, změna paradigma) mají duše příležitost kolektivně se osvobodit z procesu inkarnací na Zemi a dokončit tak vývoj duše ve fyzickém těle. Bod rovnodennosti je během cyklu 2x (přechod do věku Lva a věku Vodnáře) .

Pokud se tento proces kolektivní transformace nepodaří, většina populace se transformuje do Homo technologicus (dominantní rozum a logika, produkt digitálního otroctví v digitálních virtuálních státech, který bude žít ve vlastní paralelní a virtuální realitě), to je slepý vývojový druh (oddělený od přírody), který se nebude schopen dále množit a degeneruje - v tom případě čeká nás redukce počtu obyvatel. Další příležitost podle Tomáše Pfeiffera dostaneme až za cca 25 000 roků.

Existuje jen jeden Bůh (Stvořitel), v každé fázi (věku) se mění jeho zvířecí podoba - má jiné vlastnosti a jiná jména zvířetníku. (to je jeden z pohledů, jak vnímat Univerzum a jeho koloběh).

 • 4 živly (země, voda, vzduch a oheň) jsou bytosti a společně se všemi bytostmi tvoří UNIVERSUM.

Josef Zezulka: Zákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě.

 • Transformace je stav, kdy dvojnost se spojuje v jednotu (Stvořitel).

Je velmi pravděpodobné, že tento popis vývoje člověka zapadá nebo souzní s pohledem Edgara Cayce.

 • Atlantida existovala před cca 250 000 roky a posledních 50 000 se potápěla s koncem doby ledové, oteplovalo se a hladina oceánů stoupla o desítky metrů - konec glaciálu (60-12,5 tisíce let před naší érou), před cca 12 500 roky byla potopa světa, nastal konec doby ledové a došlo k potopení Atlantidy.
 • Příchod člověka na planetu Zemi odhaduje v době před cca  10,5 miliony roků.

Čím je charakteristický Homo Aquarius?  

Níže uvedené, je popisem mého vnímání reality, přes konstrukty myšlení a matrici poznání (více Prof. Jan Rak).

 • Má rovnováhu mezi rozumem a citem, uvědomuje si vnitřní integritu, osobní svobodu, kterou má uvnitř sebe a nehledá ji vně, je odpovědný a respektuje Přírodu, které je součástí (ne vládcem) - transformuje dualitu, kterou prožil, v jednotu, dosáhl "vyšší vibrace", které je v souladu se zákony Stvořitele.
 • Jedinec nalezl smysl svého života a postupně jej aktivně realizuje, dokáže naslouchat ostatním a pomáhá objevit skrytý potenciál.
 • Nepoužívá slovo boj, lež, dezinformace, ale navazuje spolupráci, respektuje, tvoří, naslouchá (pochopit druhého, abych byl pochopen a naopak)....
 • Poznání, vědomosti a moudrost (syntéza rozumu a meditace - umožňuje novou formu a rozvoj poznání) nepoužívá jako nástroj ovládání a závislosti, ale sdílí je ve prospěch celku v souladu se zákony Stvořitele. Homo Aguarius je kolektivní vědomá bytost, která je propojená se Stvořitelem a vyvíjí se v souladu se zákony stvoření. 
 • Pochopení syntézy rozumu a meditace: Slunce je jen jedno, je středem naší galaxie a my říkáme že vychází a zapadá (střídá se den a noc prostřednictvím toho vnímáme realitu a čas -  dualita je prostředek našeho poznání a pochopení syntézy v jeden nedělitelný celek, to bychom nepochopily bez zkušeností z duality.
 • Neúčastní se modelu "otrok a otrokář", protože ve svém vývoji prošel fázemi (vývojová triáda) závislý, nezávislý, pochopil a realizuje fázi vzájemně závislý - tvůrčí proces na základě syntézy rozumu a meditace, který není motivován ziskem (netvoří proto, aby měl peníze) a proto nedělá věci, které nejsou v souladu s jeho nastavením a nebo, které působí proti rozvoji a poznání jedince a společnosti.
 • Vytváří paralelní realitu v souladu se sebou a v souladu s přírodními zákony, je příkladem a partnerem pro ty, kteří vytváří stejnou paralelní realitu.
 • Neúčastní se polarizace ve společnosti, nenávisti a respektuje současný stav, protože ten podporuje a vytváří energii pro další transformaci.
 • Používá např. dovednost chytat rybu (jiný popis syntézy rozumu a meditace) a sdílí ji s ostatními.
 • Dvojité vlákno šroubovice DNA (která se skládá ze 4 písmen A, G, C, T) je také projevem duality a transformuje se do jednoty.
 • Vodítkem je i Filosofie Bytí od Josefa Zezulky.
 • atd.

Meditace, víra - napojení na duchovní zdroj poznání (Ákáša), po poznání tohoto zdroje dochází k poznání jednoty a propojení těla, duše a ducha do jednoho celku.

Jsme na rozcestí: buď budeme o sobě rozhodovat sami, nebo o nás bude rozhodovat (pro nás, o nás a za nás) umělá inteligence a moderní technologie, na kterých budeme závislí (přestože si myslíme, že je ovládáme). Odpověď na tuto zásadní otázku určí budoucnost lidstva, takto jsem pochopil názor neurologa Martina Jana Stránského. (více Martin Jan Stránský)

 • Prstencové zatmění 21. černa 2020 můžeme nazvat vrcholem transformačního cyklu (jsme době zrání a sklízíme plody své práce), který probíhá po dobu několika generaci prostřednictvím tzv. transformačního bodu zlomu.
 • Tato transformace ("transformační bod zlomu") se realizuje minimálně 2 vývojovými procesy (z vejce a z popele prostřednictvím ptáka Fénixe), jde o proces transformace jedince (vývojová triáda), který může být příkladem pro své okolí a podpoří tak skupinovou transformaci.
 • Prostřednictvím vejce - evoluce (vlastní poznání, vědomě tvořím), emotivní proces zvyšující vibrace, který rozpouští strachy a bloky (rozpouští tmu vpouštěním světla).
 • Prostřednictvím Fénixe z popela - revoluce (náraz do zdi, vytváří šoky, hněv a strachy, tedy přes utrpení) , destruktivní emotivní proces, vyváří silné bloky a strachy, které snižují vibrace a v budoucnu se budou projevovat dalšími strachy (světlo a poznání je zablokované, nefunguje tok energie, přichází destrukce, hněv, strach, nemoc), symbolem ptáka Fénixe v astrologii je konjunkce Jupiteru a Pluta (Taťjana Micic). Astrologie nám zrcadlí: Jupiter bude opakovaně ve spojení s Plutem (tato konjunkce znamená ptáka Fénixe) 3 x, na konci března a začátkem dubna, v červnu a listopadu roku 2020.
 • Jsme pouze nástrojem pro transformaci (musíme se ztišit, směřovat pozornost na to podstatné uvnitř sebe) pokud to si dovolíme, všichni jsme vzájemně propojení a ovlivňujeme se vzájemně, tím vytváříme sílu (energii) potřebnou pro transformaci sebe a i svého okolí, kterou jsme v sobě vědomě rozhýbali.
 • V průběhu transformace (kvantový skok) se transformuje například závislost, strach, lež a honba za majetkem do LÁSKY (srdce) a odpovědnosti, vytváří se tak nová paralelní realita jedinců, které prošli touto metamorfózou.
 • Neživme svou pozornost tím, co se rozpadá, respektujme to a energii dávejme tam, kde můžeme přispět novým tvořením podle svých darů a schopností, činy jsou významnější než slova (Anthea).

Pokud děláš v životě co tě baví a tvoříš, nabíjíš se energií (naplněné poslání) abys potom mohl dělat i "povinnosti" (rovnováha, radostí a povinností - odpovědnost), které ti berou energii, proto to zvládneš, je tam dynamická rovnováha. Pokud to tak není (děláš to co musíš a ztrácíš energii), utíkáš před realitou, do ulity a jsi zablokovaný, nefunguje tok a přichází destrukce, hněv, strach, nemoc.... A to je také smyslem transformace....

Transformuje se individuální i kolektivní vědomí lidstva z rozumového (levá hemisféra, zaměřený na výsledky, plánování, srovnávání, soutěžení - tedy jak vypadám vně) na odpovědnost a cítění srdcem (dvě dvojky otočené k sobě), tím tak sladujeme svoje vibrace a propojujeme informační tok s Přírodou (planeta Země), která je v homeostáze uvnitř i vně (jednota) a tvoří spontánně v přítomnosti (to představuje vyladění a propojení obou hemisfér člověka).

Související články:

Zatmění Slunce, Měsíce a souvislosti 2020

2020 - někdo vidí dvě dvojky, které se točí k sobě a vytváří srdce (transformují lež a závislost na lásku), někdo vidí dvě kobry (dobro a zlo, černá a bílá), které spolu bojují, a někteří vidí dvě němky v čele chřadnoucí Evropy (L + M), někdo 2 hemisféry mozku, které se propojují v jednotu.

14.prosince 2020 Zatmění Slunce.

30. listopadu zatmění Měsíce.

Listopad 2020 konjunkce Jupiteru a Pluta (symbol ptáka Fénixe).

19.7.2020 Kometa NeoWISE (Jiří Kubík) , souvisela s rozjetím celosvětové pandemie, která byla spouštěčem ekonomické krize a hlubších mocenských změn ve světě (hlavním problémem je ekonomika, nikoliv epidemie).

19.7.2020 Zatopená města a přeplněné přehrady. Čínu sužují obří povodně - silný živel vody. Týdny neutuchajícího deště způsobily masivní záplavy na většině území Číny. Neobvykle silný živel má na svědomí přes sto životů a tisíce domů, téměř dva miliony lidí musely být evakuovány. Číňané začali odstřelovat přehrady. Stav hladiny vody v Číně došel do bodu, kdy se úřady rozhodly pomoct nebezpečně přetíženým přehradám.

Na přehradě v provincii An-chuej na řece Čchu-che proběhly odstřely výbušninami, čímž by mělo dojít k rozšíření průtoku a snížení hladiny o 70 centimetrů. Podle zprávy státní agentury Sin-chua musely být v oblasti Tří soutěsek otevřeny tři "brány" pro průchod nashromážděné vody. Rezervoár za vodní elektrárnou byl téměř 15 metrů nad bezpečnostní úrovní hladiny vody. Odstřely přehrad a zasypávání zavodněných míst se využívaly už během ničivých povodní v roce 1998, během kterých zemřelo více než 2000 lidí a byly zničeny téměř tři miliony domů. Minulý týden způsobila voda zadržovaná za Třemi soutěskami další tři záplavy a vystoupala do výšky 15 metrů. Navíc se ukázalo, že masivní přehrada Tři soutěsky není lékem na trápení lidí žijících v údolí Jang-c'-ťiang.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/povodne-v-cine-jsou-kriticke-zacalo-odstrelovani-prehrad-112949#

8. a 16. července se Jupiter dotkne 22 stupně a v srpnu, říjnu a prosinci 2020 to bude Mars a Pluto se tam bude pohybovat v rozmezí srpna a listopadu, a také se k sobe přiblíží i Saturn a Pluto, nebudou ale v přesné konjunkci (bude se revidovat téma v ledna 2020)

5. července zatmění Měsíce (Luna je pod vlivem 2 škůdců, Saturnu a Marse), došlo k polostínovému poslední zatmění Luny na ose Rak - Kozoroha na 13 a 14 stupni (na této ose probíhají zatmění již 18 měsíců - osvícení témat Rak a Kozoroh a 5. července je poslední na této ose) to se středem v 6.44 hod SELČ, přičemž jeho účinky se projeví zejména v Africe a Americe, kde bude viditelné. (zatmění Měsíce ve viditelných oblastech působí až do dalšího zatmění 30. 11.2020), v USA se slaví 4. července den nezávislosti  a vznik USA (1776). Zatmění Měsíce bude tvořit opozici na Slunce v horoskopu USA, v době spáchání atentátu na JFK v roce 1963 (v tomto roce došlo ke stejnému zatmění Měsíce na 14 stupni kororoha v USA, stejná situace byla v roce 2001 a následovalo 11. září 2011 - obchodní světové centrum), důležité je, co se bude odehrávat v následujících 6ti měsícíchlze očekávat velké tlaky a dramatičtější události v USA, Veronika Navrátilová

Červen 2020 konjunkce Jupiteru a Pluta (symbol ptáka Fénixe)  

21.června 2020 Zatmění Slunce (a letní slunovrat) - pás anularity se táhne od severozápadu Afriky přes jih Arabského poloostrova a jižní část Asijského kontinentu až po ostrov Tchaj-wan (Astronomické léto letos začíná 20. června ve 23:44 SELČ a hned první letní den 21. 6. 2020 v 8:41 SELČ bude Měsíc v novu, a ještě ke všemu způsobí prstencové zatmění Slunce), prochází přes nejlidnatější oblast světa v době letního slunovratu (bod obratu)a v období přechodů věku Ryb do Vodnáře, kdy se jedná o klíčové zlomové období, které umožňuje transformaci člověka v nový vývojový druh (HOMO Aquarius)

5.června.2020 v pátek večer se odehraje zajímavý nebeský úkaz: polostínové zatmění Měsíce (je i úplněk). Nezvyklý a poměrně fotogenický jev nastane nízko nad obzorem po východu úplňku, maximum úkazu bude ve 21:25 SELČ, tedy asi půl hodiny po východu Měsíce v Praze. Luna bude nízko nad obzorem v době úkazu mírně potmavlá z pravého okraje. Pouhým okem je ovšem rozdíl proti normálnímu stavu jen těžko pozorovatelný.

Konec března a začátek dubna 2020 konjunkce Jupiteru a Pluta (symbol ptáka Fénixe) 

27. březen 2020, Objevila se kometa NEOWISE

12. Leden 2020 přesná konjunkce Saturnu a Pluta na 22 stupni (Plutokracie v kontextu tranzitu 2020 - 2024) ve znamení Kozoroha, přicházíme do období, které je na konci cyklu, (vše se obrací tzv. vzhůru nohami, míra abnormalit je velká a vidíme ji všude), který působí na "ROZKLAD VNITŘNÍ SOUDRŽNOSTI JEDINCE I SPOLEČNOSTI" (Taťjana Micič)

Zatmění měsíce 10.1.2020, na ose RAHU - budoucí vývoj (budoucí karma)

 • Množství opozičních planet proti měsíci vyžaduje dohodu mezi zúčastněnými stranami.
 • Saturn konjunkce Pluto 2020 představují nejsilnější iniciační změnu, která se nedá dále odkládat, protože planety se budou od sebe již jen vzdalovat. 
 • Úplněk představuje na kolektivní úrovni potlačování svobod.

Historie civilizací v bodech rovnodennosti:

 • ZEP tepi prvopočátek časů - bod rovnodennosti precesního roku (bod zlomu), cca 10500 př. n.l. (věk Lva s lidskou hlavou, možná potopa světa a Noemova archa, příchod očistné vody, zánik Atlantidy, Sfinga v Egyptě), Sfinga fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem. Na tuto neuvěřitelnou shodu upozornili Robert Bauval a Graham Hancock. Aby tajemstvím okolo Sfingy a jejího účelu nebyl konec, podle staré egyptské pověsti dokonce Sfinga střeží místo, kde prý leží tzv. počátek času - cesta zrození z popele (elementy země a ohně) - pták Fénix.
 • Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře (2000 2022), bod rovnodennosti precesního roku (bod zlomu), protipól věku Lva (Sfinga) jaký živel podpoří očistu? Bude to vzduch? Před cca 12 000 roky to byla očistná voda, potopa světa (symbol Noemova Archa), Nyní je to z vody (věk Ryb) na vzduch (věk Vodnáře) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na vzduch
 • Zatmění Slunce 21. června a 14. prosince 2020.
 • https://www.cestovinky.cz/clanek/egyptska-velka-sfinga-neni-sfinga-slouzila-astronomum

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.