Usuší - Čížky (Tišnovsko), Pod Čudánkou

Propojení lesa a louky prostřednictvím jedlého lesa a podél malého periodického potůčku s mokřady a tůňkami, které leží mezi cestami (v souladu s permakulturními principy). V praxi tak vyzkoušíme, jak zadržovat vodu v krajině. V části bude permakulturní a terapeutická zahrada (tůně, jedlý les, záhony, menhiry).

Cílem projektu je vybudování 10ti průtočných tůní, vysázení stromů a keřů, zvýšení retence vody a diverzity fauny a flóry v krajině a omezení eroze půdy. Ke konci dubna 2022 bylo vybudováno 10 tůní (sypané zhutňované hráze z  místního materiálu) o celkové ploše  cca 2000 m2 (max. zadržený objem vody v tůních cca 1 200m3 vody).

Ptactvo 2024: kachna, drozd zpěvný, brhlík lesní, červenka obecná, kos černý, sýkorka modřinka, budníček malý, konipas horský, 

 • Plocha pozemku: 8 499 m2, na většině pozemku je tvrdá kamenitá půda, jen kolem potůčku je kvalitnější půda s větší vrstvou ornice.
 • Výška: 470 -5 m n. m., orientace jihozápad.
 • Začátek realizace: březen 2021.
 • Pozemek je součástí významného krajinného prvku Pod Čudánkou (Usuší), jde o mělký údolní zářez periodického vodního toku, ve střední části je prameniště, v horní ovocný sad. Podél potoka rozvolněný břehový porost s vrbou (Salix sp.), jívami (Salix caprea). V sadu jabloně (Malus domestica), třešeň (Cerasus sp.), švestka (Prunus domestica). Doporučená péče: Zabránit zarůstání zamokřené louky plevelem, pravidelně kosit, břehové porosty doplnit pro zlepšení jejich druhové skladby. 
 • Lokalita: Tišnovsko (okres Brno - venkov), obec Usuší je vzdálená cca 0,6 km od pozemku, okolo jsou pole, louky a les, který vykácený po kůrovci s obnovenou výsadbou nových stromů.
 • Adapterra Awards Usuší 2023
 • Usuší, realizace, úpravy.
 • https://www.mapko.cz/817101-pod-cudankou-ususi
 • https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/
 • https://ags.cuzk.cz/archiv/
 • Mapa z padesátých let: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map
 • https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=ciom&idrastru=B2_a_6MS_401-1_1
 • https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=ciom&idrastru=B2_a_6MS_3241-1_1
 • https://geoportal.gepro.cz/obce/595381#/
 • https://chartae-antiquae.cz/cs/?view=49.333120978336005,16.362633705139164,15&year=1200,2000&scale=100,7500000
 • https://chartae-antiquae.cz/cs/maps/42786/?view=-34.96875,16.5,5
 • https://chartae-antiquae.cz/cs/maps/13580/?view=-59.75,171.9375,4
 • https://docplayer.cz/47001906-Uzemne-analyticke-podklady.html

Mezi prvky zvyšující retenční schopnost krajiny patří například remízky, zasakovací průlehy, obnova slepých ramen řek, realizace tůní a revitalizace i těch nejmenších vodních toků jako podpora rozvoje důležitých nivních a říčních ekosystémů.

Voda v zahradě, legislativa: https://www.ceskestavby.cz/clanky/voda-v-zahrade-a-na-jinych-pozemcich-z-pohledu-paragrafu-29403.html?

Rostliny na čištění vody: Orobinec širokolistý, Kosatec žlutý, Blatouch bahenní, Tužebník jilmový, Rákos obecný, Chrastice rákosovitá, Zblochan vodní, Vrbina obecná, Skřípinec jezerní, Sítina rozkladitá, Skřípina lesní, ostřice, Kyprej vrbice, Zevar vzpřímený, Prustka obecná, Ostřice pašáchor, Šmel okoličnatý.

Zblochan vodní a Chrastici rákosovitou je možné kosit a sklízet i během vegetačního období a sklizenou biomasu posléze použít ke kompostování. 

https://ekozahrady.com/korenova_cistirna.htm

Zvířata

 • Skokan hnědý
 • Dudek chocholatý (při obhajování hnízdního okrsku se ozývá daleko slyšitelným dutým voláním "pu-pu-pu". Mláďata se na hnízdě při krmení ozývají vysokým "siih". Při obraně hnízda vydávají varovné drsné opakované zasyčení), pěnkava, sýkorka, sojka, datel, drozd, konipas
 • Užovka
 • Vážky

První fáze 2021:

 • Zvýšení retenční schopnosti krajiny a půdy vytvořením meandrujícího potůčku, mokřadů, tůněk, výsadbou stromů, keřů a další terénní úpravy.
 • Založení kompostu (akumulace potřebného materiálu) a listovky pro obohacení půdy.
 • Dovoz dřevní štěpky, kávové sedliny (z brněnských kaváren) a hnoje pro kompostování a zúrodnění půdy. V pozdním létě dovoz vylisovaných jablek z lisovny do kompostu a také koňského hnoje z ranče Loučka (Předklášteří).
 • Zkouška, testování výroby a výroba dřevěného uhlí ze místního dřeva na pozemku (staré jabloně, plané mirabelky) s využitím kuželové jámy v zemi.
 • Zkušební výsadba dýní a hrášku (invaze plzáků španělských je decimuje).
 • Vybudování až šesti vodo-zádržných tůní v profilu koryta sezónního potoka (dvě fáze, léto a podzim).
 • Vysázení listnatých stromků (jiml, lípa, bříza, dub, buk, střemcha, osika, jasan, jeřáb, topol, habr, olše) a jehličnatých (borovice, modřín, jedle, tis) a keřů kolem horního břehu potůčku. Obohacení louky o nová luční semena (květnatá louka). Sběr kamenů v okolí včetně křemene na výstavbu zídek.
 • Hledání podzemních pramenů na pozemku.
 • Vnímání okolních přírodních vlivů v průběhu ročního cyklu (větry, deště, pohyby zvířat, rosa, vlhkost okolí potůčku, teplá a studená místa atd.).
 • Nákup potřebného nářadí, sekerky, křovinořez, kolečko, motorová pila atd..
 • Mapové podklady, rozdělení do sektorů a permakulturní design (tůně, tvrdý sad, jedlý les, pařeniště, houboviště, venkovní altán - posezení ve stínu atd.), průzkum typických dřevin v okolí.
 • Jednání o pronájmu okolních pozemků podél potůčku.
 • Kontakty s místními usedlíky a aktivními zemědělci.
 • Navázání spolupráce s organizacemi pracujícími s krajinou v souladu s přírodními zákony.
 • Řízkování keřů pro další výsadbu (arónie, rybíz, hloh velkoplodý, angrešt, josta, dřín, kamčadská borůvka, kanadská borůvka, dřišťál, muchovník, jilm sibiřský atd.).
 • V lese výsadba pionýrských dřevin a bobulovin, v lesích je absence divoce rostoucích ovocných stromů (jabloň lesní, polnička, tedy planá hrušně, ořešáky, lísky, různé druhy jeřábů, dřín, dřišťál atd.)  a to vede ke vzniku potravní pouště pro zvěř. 
 • Založení houboviště (planetahub.cz), pro hlívu je vhodný javor, jabloň, bříza
 • Na podzim výsadba nových ořešáku, jedlého kaštanu atd. (tvrdý sad). 
 • Vytipování vhodných míst pro vyvýšené záhony, ovocné keře, sluneční pasti, bylinky, sklad dřeva, skleník, kurník, sklad nářadí atd.
 • Vybudování venkovní latríny.

Druhá fáze 2022:

 • Výběr vhodného místa pro umístění pevného (4 x 4m), nebo pojízdného domku (max. 8 x 4m) se sedlovou střechou. Varianta 12 x 4m  https://www.mobilnidomyurban.cz/o_mobilnich_domech.html, 
 • Realizace pojízdného domku (možná až v roce 2023), prostor na nářadí a techniku, venkovní posezení s vrbovým altánem.
 • Budování první fáze stavby vyvýšených záhonů.
 • Budování druhé fáze tůní (3 tůně, od 17.2.2022).
 • Roubování pláňat (planých třešní, švestek, meruzalek, jabloní, hrušní atd.).
 • Zúrodnění půdy vpravením kompostu a počátek výsadby jedlého lesa (jedlé stromy a keře).
 • Na jaře vysazení 2 -3 lip, částečná obměna starých ovocných stromů za nové.
 • Částečné oplocení (větrolamy, japonský topol, jiml sibiřský, trnité keře, svídy, zlatý déšť, muchovník, dřín atd.) živým plotem.
 • Další terénní práce pro zvýšení akumulace vody v půdě, budování tůní a svejlů nad pozemkem na okraji lesa podél potůčku, pokud pronajmu pozemky směrem k prameni potůčku.
 • Oprava původní cesty lesem kolem pozemku, terénní úpravy na pozemku (dobudování jezírek a tůní).
 • Na části pozemku bude vyčleněn prostor pro tzv. Divokou přírodu (bez jakéhokoliv zásahu člověka), cca 5 - 10 % plochy.  
 • Výroba většího množství kvalitního dřevěného uhlí ( je potřeba cca 1 m3 dřevěného uhlí na 10m2) z bukového nebo dubového dřeva pro výrobu obohacené půdy Terra preta.

Třetí fáze 2023:

 • Další výsadba jedlého lesa. 
 • Vybudování skleníku, sklepa, včelínu, kurníku a obnova kopané studny.
 • Druhá fáze budování vyvýšených záhonů pro zeleninu a ovoce. Bylinková spirála.
 • Pěstování včel v klátu.

Čtvrtá fáze 2024:

 • Drůbež, ovce, koza, páv.
 • https://www.dum-zahrada24.cz/dum-zahrada24/eshop/2-1-ZAHRADA-a-CHATA/35-2-Zvirata/5/5528-Dreveny-kurnik-pro-slepice-s-vybehem

Zelený živý plot, větrolam, japonský topol

Plot z proutí a větví

https://www.vypestujsiles.cz/, https://www.vypestujsiles.cz/cenik/

Pletivo:

https://www.epletiva.cz/pletivo-dekoran-s177CZ

Energie tvaru

S vodou je spojená celá existence lidstva. Je podmínkou života na Zemi. Voda tvoří více než 70 - 80 % lidského těla. Na jejím dostatku závisí lidský život. O to více fascinuje skutečnost, jak působí na vodu pyramidální energie. Voda vlastně bude středem našeho zájmu při všech pokusech s pyramidální energií. S vodou umístěnou v blízkosti pyramidy, nebo pod pyramidou se dějí úplně fascinující věci. Pod vlivem pyrénu (název energie, kterou vyzáří pyramida) se mění její molekulární struktura a při ochutnání takto upravené vody, okamžitě poznáme změnu k lepšímu. Nejvýraznější změny se projeví u destilované vody, pramenité vody a minerálek. Jejich chuť zintenzívní a na jazyku snadno ucítíme stopy solí, minerálů a stopových prvků. Zesílí i bioenergetická hodnota vody. Tato voda pak může léčit. Modrá barva vyzářená do vody dává chuťově pocit, jako by voda byla studenější. Stojí proto za povšimnutí, že některé vody dovážené i prodávané na západě a některé i u nás, se prodávají v modrých láhvích. A nejde jen o pocit chladu, ale i o zlepšení jejích léčivých vlastností, protože modrá barva vodu energeticky dobijí. Člověk by se měl každé ráno a večer napít takto energií nabité vody. Zajímavé je, že voda uskladněná pod pyramidou se nekazí, protože pyramida působí i antibakteriálně. To umožňuje její dlouhé uskladnění v místech s nedostatkem pitné vody. V takhle uskladněné vodě se totiž netvoří řasy.

Pyramida

https://energietvaru.cz/kategorie-produktu/ramove-pyramidy/

Zajímavé tipy

https://zivot-v-souladu.cz/cs/kontakt/kontakt

https://www.potravinovezahrady.cz/

 • Bob zahradní na zeleno (jí se v červenci, kdy jsou lusky zelené), chutná jako hrášek, když se vyloupne z lusku a ze slupky (https://www.youtube.com/watch?v=qkE4P5Bt2z8)
 • https://www.nkz.cz/praxe/uzitkova-zahrada/proc-si-vysit-bob-zahradni-je-odolny-vuci-mrazikum-nepotrebuje-oporu?
 • Tři sestry, kukuřice (kukuřice ostatním dodává cukr), dýně (zakrývá půdu, aby se nemnožil plevel) a fazole (dodává dusík do půdy a pne se po kukuřici) se pěstují současně. (https://www.youtube.com/watch?v=8SueMB5SyAc)

 • Hloh velkoplodý (Prudká), dá se naroubovat na podnož. https://www.netradicniovoce-eshop.cz/products/hloh-zperenoklanny-crataegus-pinnatifida/

 • Zavřenina (nejšetrnější uchování bobulovin), bobulky se hned po sklizni dávají do sklenice (rybíz, arónie atd.) uzavře víčkem a dá se do lednice, může se skladovat až rok - https://www.youtube.com/watch?v=CAaxucVwHXQ

 • Zahradnictví Droždín u Olomouce

 • Zahradnictví: https://www.zahradnictvi-spomysl.cz/ovocne-stromy/

 • Prastarý způsob zavlažování rostlin v zahradě pomocí hliněných nádob zvaných Olla.  OLLA keramická zavlažovací nádoba 5l cca 570kč. https://www.ekonakup.cz/pestovani--sklizen--zpracovani/olla-zavlazovaci-nadoba/

 • Mochyně peruánská

 • https://lihne-inkubatory.cz/

Semena: https://www.vianatura.cz/

 • https://plantanaturalis.com/

Permakulturní farma

https://www.youtube.com/watch?v=nr5bKpc0x2Q&t=136s

https://www.ridgedalepermaculture.com/

Hadník

Jde o to nalákat na zahradu hady, kteří jsou pro drobné hlodavce (hraboši, hryzci nebo myši) přirozenými nepřáteli. Stačí jim vytvořit příjemné a bezpečné místo, kde mohou přespávat, klást vajíčka a nechat líhnout své mladé. Postavit jim tzv. hadník. 

Hadníky se příliš neliší od zahradního kompostu. Jedná se o malé stavbičky, zakryté prkny nebo deskami s mezerami a otvory. Uvnitř hadníku je rostlinný materiál, drobné větvičky, kůra a posečená travní hmota. Hadník ostatně můžeme využívat jako kompost, avšak nebudeme jej přehazovat a narušovat jeho mikroživot uvnitř. Takto vytvořený hadník využívá řada druhů plazů, obojživelníků a hmyzu. Ideální je, pokud bude hadník alespoň částečně osvětlovat slunce a bude jej vyhřívat. Poblíž můžeme nechat i několik oblých a hladkých kamenů, které mohou využívat nejen hadi, ale i ještěrky, rovněž za účelem vyhřívání se na slunci. Tlející hmota v hadníku jim bude rovněž poskytovat dostatek tepla, hadi a obojživelníci zde mohou bez rušení přivádět na svět mláďata nebo snášet vajíčka, mláďata pak díky množství hmyzu zde najdou i obživu.   

 • Ač to není nezbytně nutné, je dobré část hadníku zahloubit. Zhruba půl metru. Do vzniklé prohlubně přijdou kameny, větve a jiný materiál organického původu, ovšem hrubého charakteru. Na jemnější materiál přijde řada později. Okolo kameny zaplněné díry vytvořte ohrádku z libovolného, ideálně přírodního materiálu. Mohou to být opět větve, proutí, kulatiny apod.

 • Na kameny pak přijde zmiňovaný jemnější organický materiál, například zahradní odpad v podobě větví, listí, posečené trávy, některou z vrstev může být i hnůj, jinou zase mohou tvořit piliny. Cílem je vytvořit prostředí, kde začnou brzy probíhat přirozené rozkladné procesy, které vytvoří uvnitř hadníku teplo a vlhko, což jsou ideální podmínky pro líhnutí malých háďat z vajíček. 

 • Materiál je dobré vršit vždy do výšky několika decimetrů a pak dané patro "ukončit" například vrstvou kartonu, nebo přírodní textilií.

 • Z hlediska stability je vhodnější umisťovat hrubější a těžší materiál do nižších pater, jemnější naopak do vyšších. Nejvyšší patro končící na úrovni vrchu ohrádky je pak třeba opět zakrýt. Ideálně se k tomu hodí starý koberec. 

 • Hadník by měl být v klidnější části zahrady, ale především by mělo být na slunném místě. Pokud není možné zvolit plochu, která je na slunci celodenně, je dobré, aby na hadník svítilo slunce alespoň část dne.

 • Celková plocha, kterou by měl hadník zabírat, je minimálně zhruba 2 x 2 metry, ideálně je dobré ale volit míry dvojnásobné.

 • Hadník svým vzhledem, skladbou i fyzikálním fungováním hodně připomíná kompost. Proto se jeho stavba bude stavbě kompostu podobat. 

 • https://www.novinky.cz/bydleni/zahrada/clanek/pomozte-sobe-i-hadum-ve-vasem-okoli-postavte-jim-hadnik-40384416#

Zeměloď

Realizace dílčích kroků:

Usuší, realizace, úpravy

25.5.2022 Napršelo 31 mm.

4.4.2022 jsem objevil snůšku vajec skokana hnědého v 7 tůni.

17.2.2022 Nové bagrování a příprava 8 tůně.

12.2.2022 Dnes jsem zpracoval všechny kameny na kamennou zídku. Zbývá mě ještě dobudovat cca 10-15 m (7-9 vozíků).

2.2.2022 Začal jsem výstavbu kamenné zídky.

19.1.2022 dnes jsem dokončil první etapu dovozu kamenů z lesa na stavbu kamenné zdi podél vyvýšených záhonů, bylo to 11 vozíků, cca 70-80 koleček. 

Stav k 19.12.2021

 • 15.11.2021 v roce 2021 bylo dokončeno 7 průtočných tůní a v listopadu bylo vysázeno 8 ks olší šedých, 5 ks střemchy, 1ks rododendronu, 3 ks zlatého deště, 1ks břízy, 3ks ořešáků, 4ks  rybízů, 2ks arónie, 2ks muchovníků, 1ks kamčadská borůvka, 1ks levandule.
 • 4.10.2021 Dobudování 4 a 5 tůně (čtvrtá fáze budování tůní - bagrování). 
 • 11-12.7.2021 napršelo cca 10 mm srážek
 • Červenec až říjen 2021 oprava, zvětšení a zpevnění vybudovaných průtočných tůní po povodni 21.6.2021.
 • 21.6.2021 Jarní rovnodennost, vydatný déšť, velká povodeň 21-22.6.2021 napršelo celkem cca 50-60mm srážek.
 • 14.6.2021 První fáze budování tůní - bagrování
 • 2.6.2021 Zkoušel jsem dělat dřevěné uhlí ze dřeva jabloně a mirabelek.
 • 21.5. -2.6.2021 Postupně jsem posekl trávu podél potoka.
 • 11-13.5.2021 Udělal jsem tůně v horní části koryta potoku. 13. - 14.5 napršelo cca 70 mm vody.
 • 5.4.2021 Zasadil jsem 2 lísky u posedu, 5 arónií a 2 arónie, zasadil jsem listnatý strom v horní části u potůčku. 
 • 4.4.2021 Zasadil jsem ořešák v lese.
 • 2.4.2021 Zasadil jsem vedle bledulí medvědí česnek.
 • 1.4.2021 Zasadil jsem několik lísek a lípu u posedu.
 • 16.3.2021 Postavil jsem z palet první kompostér
 • 10.3.2021 Zasadil jsem na pozemek stromek z terasy, který vadil výstavbě vyvýšeného záhonu.
 • 5.3.2021 Na pozemek jsem zasadil bledule, lísku a japonský topol (řízky) - dnes sněžilo na části pozemku byl sníh.

Mapa z roku 1953: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?permalink=d9b93e49d4b04ace21eccd4fca07e39b

14.6.2021 Nové tůně, více.

10.6.2021 Usuší, dřevěného uhlí jsem vypálil dvě plná kolečka.

2.6.2021 Test výroby dřevěného uhlí ze dřeva na pozemku.

21-23. května 2021 Cesta ze Žernůvky na Usuší a pohled na pozemek od Čížek

Usuší 15.5.2021

Historické mapy Usuší, Čížky 1823 a 1953 letecká

Tajuplný život zahrady

Jak si založit zeleninový záhon kdekoliv

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...