Přechod do věku Vodnáře

Věk Ryb byl spojen mocí a ovládáním (dualitou, nezávislostí, já - ego). Ježíš se obětoval pro lidstvo (aby nám ukázal osvobození se ze závislosti prostřednictvím vlastní smrti), zemřel podle bible, aby nás osvobodil a vykoupil vlastní smrtí z našich hříchů - symbol kříže, ukřižování. V roce 2020 se zastavili jedinci i celá populace v globálním měřítku, aby si uvědomili, kam dáváme svou energii a co tím podporujeme (materiální svět, konzum, honbu za ziskem, starý svět, způsob myšlení a přístup k lidem a přírodě), v roce 2022 po začátku konfliktu na Ukrajině si někteří uvědomili, že se nenechají zatáhnout do odsuzujícího manipulovaného davu (který vysává energii , pronásleduje, odsuzuje a trestá všechny, kteří mají odlišný názor a chce je ovládat), který vidí jediného viníka (např. Putina) za problémy naší civilizace. Každý má volbu (zda chce dále pokračovat v davu, nebo nikoliv) zda bude dávat svoji vnitřní sílu vnějším událostem a zda se dokáže i v takové vyhrocené situaci a napětí ztišit (pro propojení se svou vnitřní silou) a vnímat svoje pocity, které jsou kompasem na cestě změn, vlastního vývoje a přestane se spoléhat na víru, či podsunutou pravdu a vydá se na vlastní cestu světla poznání.

 • Vodnář je symbolem vědomí lidstva (přechod do věku Vodnáře je spojen s duchovním probuzením). Uran jako prvek, je také spojen s vývojem lidské civilizace, ale působí proti duchovnímu vývoji.

Věk Vodnáře nám přináší možnost zamyšlení v nás o smyslu života, činnostech, způsobu myšlení, vztazích a souvislostech, ale také na úrovni rodin, společenství, států i celého lidstva (otevírá se prostor pro pochopení duchovního rozměru člověka, který přesahuje materiální svět a na kterém je téměř každý závislý aniž si to uvědomuje). Přináší také uvědomění si svobodné a vědomé volby jedinců (zachování současného stavu, nebo transformace a změna paradigma myšlení), díky které svou pozorností a aktivitou, ovlivňují svoji životní cestu a vývoj (část lidské populace dosáhla vrcholu v materiální oblasti, překonalo bod zlomu a je v pádu). To umožňuje po osobní transformaci změnit paradigma a navrátit se ke spojení se Stvořitelem po velkém odklonu vědomí. Přechod do věku Vodnáře znamená vývojovou transformaci, odpoutáním se ze závislosti (která byla ve věku Ryb - dualita, dobro a zlo) přes nezávislost do vzájemné souvislosti (živel vzduch, soulad, rovnováha, harmonie, homeostáza, které jsou symbolem věku Vodnáře), jsem napojen na 5 element éter. A to vše probíhá v souladu s ovulačním cyklem planety, který je spojen s přechodem do věku Vodnáře v rámci precesního roku a kolektivním osvícením lidstva (duchovní transformace, která je spojena s přechodem do věku Vodnáře a opakuje se po 26 000 letech), které je možné jen díky nakumulované energii, která vzniká díky polarizaci ve společnosti. Vytváří se obrovská bublina (kterou vytváří menší bubliny), kterou živí strach, závislosti, nerovnováhy, iluze a musí prasknou (podmínka pro úspěšnou duchovní transformaci). Pokud se vývojová transformace nepodaří, tak další pokus má lidstvo za cca 26 000 roků.

 • Celý proces spojený s přechodem do věku Vodnáře je provázen teraformací přírody, která je klíčovým faktorem a hybatelem ve vývojové transformaci lidské civilizace (změny přírodních podmínek urychlují vývoj populace, ale současně dochází i k její redukci), která prochází transformačním bodem zlomu a zábleskem světla poznání (jsem napojen na 5 element éter).
 • Přechod do věku Vodnáře je spojen s "ovulačním cyklem planety", kdy právě v tuto dobu může vzniknout hromadně nový vývojový druh člověka po osvícení světlem poznání u některých dojde ke skokové změně (HOMO Aquarius) a díky tomu může vzniknout i tzv. "Nová země" - nový civilizační model. Současně je lidská populace na křižovatce, protože zásadním ohrožením pro tento vývojový (evoluční) proces je vznik Metaversa (digitálního vesmírů), který může nahradit současný svět pro většinu populace (vznik DVS) a použití jaderné energie, která brání duchovnímu vývoji.
 • Přechod do věku Vodnáře se spojen s extrémním růstem populace, za posledních 200 roků vzrostla světová populace 8 x. a za cca několik generací se opět vrátí na původní stav (redukce populace, fáze zkázy Calhounova experimentu). Tento růst populace je pravděpodobně propojený se zářením (nebo jiným působením z vesmíru, který umožní populaci transformační prožitek a skokovou vývojovou změnu), které zásadním způsobem ovlivní genetiku a vývoj lidské populace.
 • S nástupem věku Vodnáře začíná proces globální transformace a duchovní sjednocení lidstva na planetě (návrat k lidskosti a tvůrčí činnosti) prostřednictvím otevřeného srdce (jsem napojen na 5 element éter) a spojení se Stvořitelem v nás (přestávají nás řídit egoemoce, peníze a moc). Eliminuje se biblický prvotní hřích Adama a Evy (neseme si za to následky v podobě bolesti, stárnutí a smrti), došlo k oddělení od boha a nyní dochází postupně k vědomému propojení sním na hromadné úrovní (pro ty, co o to budou stát, příležitost mají všichni) prostřednictvím např. mimotělního zážitku a světla poznání.
 • Přechodem z věku Ryb (dualita, dobro a zlo, zdravý a nemocný, bohatý a chudý, naše iluze) do věku Vodnáře (rovnováha, propojení se Stvořitelem, padají naše omezení, která byla pouze iluzí) se mění paradigma a můžeme se posunout na vyšší úroveň prostřednictvím osobní transformace v duchovní oblasti (prostřednictvím např. osvícení uvnitř nás) na cestě za světlem poznání.
 • Proces provází změna živlu vody na vzduch (změna skupenství, pára - plynné skupenství), která je vlastně hmotným odrazem éteru díky změně skupenství, (ducha, zhmotnění Stvořitele v nás). I tak můžeme chápat symboliku nastupujícího věku Vodnáře. Vývoj v materiální hmatatelné oblasti ve věku Ryb dosáhl vrcholu a nyní se vývoj a poznání přesouvají do duchovní nehmotné oblasti na globální úrovni.  
 • Mirče Iliadu říká, že na začátku a na konci každé civilizace byla monstra (na půl zvířata a lidé, na půl člověk a robot - znečištění lidského rodu - Homo technologicus (digitální zombii)). Na začátku byli a konci budou (24.8.2023).
 • Jsme nyní ve stádiu konce civilizace. Civilizace vždy končí rozmachem měst a městského způsobu života (koncentrace obyvatel do měst - pyramidové struktury), kde dochází k efektu Babylonské věže (smíchávání všeho se vším), je to ale jen dočasná, přechodná záležitost, protože člověk takový být nemůže, nemůže být směskou, člověk potřebuje ke svému životu třetí oko (světlo poznání, potřebuje chápat pravdu, čistotu atd.) - 26.8.2023.
 • Náš svět má 3 prostorové dimenze, čtvrtou dimenzí je čas (pochopení času pro náš vývoj, minulost - přítomnost - budoucnost) následuje 5. dimenze (nehmotná), kterou jsou emoce. A právě díky emocím jsme nejvíce manipulovatelní, ovladatelní a závislí (nejsme sami sebou, jsme ovládáni vnějším světem, který toto úsilí právě v této době stupňuje).. Pochopením a přijetím svých emocí, které nás přestanou ovládat prostřednictvím vnějšího světa, se osvobodíme a stáváme se tvůrcem svého života (jsme napojeni na 5 element éter). Tak můžeme chápat další projev nastupujícího věku Vodnáře a našeho osvobození ze všech závislostí, strachů atd. abychom se mohli stát vědomým člověkem v barevném světě.

Přechodem z věku Ryb do věku Vodnáře se uzavírá jeden z cyklu věku (prostřednictvím transformačního bodu zlomu), v průběhu platónského roku (trvá cca 26 000 roků a má 12 měsíců, věků) mutační konjunkcí JUPITERU a SATURNU ve Vodnáři (21.12.2020, mění se pohled, paradigma jedinců a celého lidstva) a také Trojkonjunkcí Jupiteru, Saturnu a Pluta. Celý tento přechod bude provázen během několika roků působením přírodních živlů a "solárního záblesku (duchovní transformace v nás, tzv. osvícení - světlo poznání)". 

 • Opozicí k přechodu do věku Vodnáře byl přechod do věku Lva (Lev je král zvířat, došlo k vzestupu hladin oceánů, zastavení Golfského proudupotopě světa, výbuchu sopek, působení ringwooditu, pádu meteoritu, zániku Atlantidy, následně jsme vstoupili do nového počátku ZEP TEPI atd.). Čeká nás také s přechodem do věku Vodnáře (ZEP TEPI II) zastavení Golfského proudu, potopa světa atd.?
 • Aktivují se sopky (zvýšená seismická činnost) a dochází k mizení vody v jezerech na různých místech planety, může za tím být Ringwoodit. Pravidelně po nasávání vody do ringwooditu dochází k erupcím a tsunami (potopa). Funguje to cyklicky a nacházíme se na konci nasávacího cyklu (25.1.2022 Prof. ing. Peter Staněk, CSc.).
 • Nyní jsme na počátku nové cesty (změna postoje, duchovní rozvoj), ve věku Vodnáře (transformační bod zlomu). Změny, které nyní probíhají (současné nerovnováhy a exponenciální růst na téměř všech úrovních způsobují kolaps a zánik starého systému), se projeví v průběhu dalších generacích (podle zákona setrvačnosti), jsme na začátku celého procesu duchovní transformace, která vytváří základy nové civilizace v novém věku Vodnáře.

Koronavirus (onemocnění šířící se vzduchem, které mutuje) jsme si přitáhli, protože nám ukazuje způsobit našeho života, tedy to, že žijeme i na úkor hostitele (planety Země a Vesmíru) - nerovnováze, pokud to nepochopíme, přijdou další projevy nerovnováh (extrémy, války atd.) uvnitř nás i v celé lidské civilizaci. Rakovina je také projevem a zrcadlem nekontrolovaného množení buněk v nás, tedy růstu materiálního světa, který potlačuje a ničí duchovní svět a tím i život sám. Cílem v tomto vývoji civilizace je pochopení na jakých základech stojíme (nyní je to majetek, konzum, iluze, moc, ovládání, závislost atd.), svobodná volba a napojení každého z nás na prapodstatu v nás pokud o to stojíme. Současná společnost je v pádu (podobně jako Egypt, Řím, Řecko atd.), protože politici se nezajímají o obyčejné lidi (pouze je zajímají jejich osobní zájmy, přesto jsou opakovaně voleny většinovou populací). Nemůže padnout pouze společnost, která je postavená na duchovnosti jedince (který je uvnitř sebe napojen na svůj vnitřní hlas, svoji prapodstatu) a to je cesta pro každého z nás. Neviditelný Covid, energetická krize, inflace, migrace, konflikt na Ukrajině jsou evoluční činitelé, kteří působí hromadně na lidskou transformaci i v duchovní (neviditelné) úrovni a přijdou další události, aby se urychlil transformační vývojový proces (vývojový proces polarity v dualitě) , aby lidská populace prošla transformačním bodem zlomu.

Symboly přechodu do nového věku, věku Vodnáře: 

Největšími kandidáty na původ Betlémské hvězdy jsou podle teorií supernova v únoru roku 4 před naším letopočtem a z hlediska Herodova skonu právě série tří konjunkcí Jupiteru se Saturnem v průběhu roku 7 př. n. l. - tehdy se setkaly na vzdálenost jednoho stupně. Tato série konjunkcí byla velmi vzácná, neboť Jupiter a Saturn se díky perspektivě jevily po celý rok velmi blízko sebe, navíc v souhvězdí Ryb. Ryby jsou souhvězdím Židů, Saturn židovskou 'hvězdou' a mladý princ Jupiter zase královskou (Království nebeské)

 • Věk Vodnáře sebou přináší příležitost pro kolektivní vývoj v duchovní oblasti (moderní technologie předběhli duchovní vývoj člověka a hrozí jeho sebezničení), bez kterého není možné vybudovat novou civilizaci, protože procházíme civilizačním zlomem (polarizace v dualitě), kdy staré končí a začíná Barevný svět (jsme napojeni na 5 element éter).
 • Změny klimatu (zvyšování teploty, rozpouštění ledovců, růst hladin oceánů atd.) na planetě dosahují svého vrcholu a může přijít nová doba ledová.
 • I neviditelný vir a konflikt na Ukrajině působí na evoluční proces celé lidské populace v duchovní oblasti, stejně jako rostoucí polarizace a bubliny ve společnosti vedou ke zrychlení i duchovního vývoje.
 • Vstupujeme do poslední vývojové fáze kapitalismu (díky konfliktu na Ukrajině padl základní pilíř kapitalismu, nedotknutelnost soukromého vlastnictví) - Imperialismu (Technokracie) prostřednictvím Velkého resetu. Zadlužování, růst, ovládání, závislosti a konzum jsou drogy západního světa a vedou k civilizačnímu kolapsu (transformační bod zlomu) po kterém následuje "Barevná společnost".
 • Technologické firmy (GAFA) se snaží vytvořit metavesmír do roku 2026 (náhrada současné reality, umělou, virtuální), jde o postupný rozvoj virtuální reality s více a více možnostmi, vznikne tak zcela nový komplexní svět pro naše digitální já (předstupněm je digitální bankovní identita).  
 • Planetární mezník, transformační bod zlomu: 21.12.2020 KONJUNKCE JUPITER SATURN ve Vodnáři, tato konjunkce je nositelem změn v náboženství a politice - konjunkce je "mutační", protože se mění element (voda na vzduch), jde o začátek nové epochy, věku. Trojkonjunkce Jupiter/Saturn/Pluto a zatmění Slunce, prstencové 2020.
 • Mutace (přizpůsobování): na konci roku 2020 (21.prosince) nastala mutační konjunkce (mění se element vody na vzduch, který je nestabilní a stále v pohybu), kdy se mění pohled a paradigma jedinců i celé společnosti. Důsledkem je i Covid, vzdušná nákaza, která mutuje. Proces mutací se bude objevovat stále více v naší realitě (fauna i flóra), protože to je provázané i se změnou klimatu a obdobím, kterým procházíme. Může znamenat i mutaci člověka, aby přežil?
 • Globální civilizační mocenský mezník je 6. leden 2021, to co probíhá po tomto dni je pouze setrvačnost starého, nefunkčního, končícího a bude nahrazeno novým. Počíná rozpad globální světové mocnosti USA. Dalším mezníkem je 24.2.2022, zástupný konflikt na Ukrajině - střet civilizačních modelů..
 • 12.02.2021, 22.2.2022 Palindrom.
 • Konec globalizace v důsledku covidu a konfliktu na Ukrajině (24.2.2022). Válka civilizačních modelů (zástupný konflikt na Ukrajině), končí éra dominance USA, jako představitele Západu a otěže přebírá Východ s dominancí Číny. Končí kapitalismus a transformuje se do vyššího vývojového stupně socialismu a komunismu v nové podobě.
 • Krize kolem Sýrie, Libye, Iráku, Venezuely, BěloruskaAfghánistánu, Kazachstánu, Tchaj-wanu, Ukrajiny atd. je transformací (prostřednictvím revoluce) a má potenciál následně, až se vyřeší vztahy mezi lidmi, vytvořit nový světový řád. 
 • Končí doba impérií a globálních mocností: Odchod královny Commonwealthu Alžběty II (8.9.2022 nejdéle vládnoucí monarcha Velké Británie, Queen Elizabeth II. zemřela v 96 letech) a jejího manžela prince Philipa (zemřel v roce 2021), nástup nové generace a nových pravidel po kolapsu tohoto starého. Rozpadá se Commonwealth a končí také doba dominantní globální světové mocnosti USA (ovládá svět pomocí peněz a závislostí), která určovala pravidla ve světě.
 • Někteří lidé (a vládnoucí elita) si myslí, prosazují a určují druhým, co je pro ně nejlepší. To je model nacismu (kořeny sahají až do starověké Indie, kdy vznikl kastovní systém), který vystupuje na povrch (zviditelňuje se) v různých podobách, aby se mohl vývojově transformovat (na úrovni jedinců i společnosti po uvědomění) do vyšší formy prostřednictvím otevřeného srdce. Jde o proces změny toku a tvoření energie. Místo boje o energii, kdy jsme závislí, si vytváříme energii tím, co nás baví, uspokojuje a naplňuje - jsme v souladu se svým vnitřním hlasem atd. (vznik HOMO Aquarius).
 • Solární záblesk (vnitřní duchovní transformace - tzv. osvícení, neviditelný vnitřní projev kvantově provázaný s viditelnými změnami  a úkazy ve vesmíru) je dalším jevem, který provází vstup do věku Vodnáře po velkém odklonu vědomí. Viditelnými projevy vstupu do věku Vodnáře byli  Kometa Neowise a Betlémská hvězda v roce 2020, v roce 2021 kometa Leonard a v roce 2023 zelená kometa. Kometa Hale Bopp byla viditelná dalekohledy 25 roků a mizí v roce 2020. Vrátí se k nám kolem roku 4385 ve věku Kozoroha.
 • Zesilují se manipulace, dezinformace, tlak a také stres (který si přestáváme uvědomovat), dochází k rozvratu a chaosu (jezdci apokalypsy) - nastává efekt vařené žáby.
 • Současný materiální svět se projevuje v exponenciálním růstem a následným zvratem, který se symbolicky objevuje ve všem, kde je nerovnováha způsobená činností člověka (exponenciální růst moci, majetku, nemocí, dluhů, chudobystrachu, destrukce planety atd.). A po exponenciálním růstu (kdy se akumuluje energie a nafukují bubliny) následuje kolaps, naplňuje se tak Herakleitův princip.
 • Změny ve zvyklostech, chování a myšlení lidí (změny mohou být vyvolány strachem, agresí, prasknutím bublin, ale také duchovním probuzením).
 • Růst extrémů a nerovnováh ve společnosti (dluhy, miliardáři, chudoba, nemoci, akciová burza, vytváří se různé bubliny atd.) a přírodě (extrémy v počasí, rozpouštění ledovců, povodně, sucha, vulkány atd.). Duchovní složka lidí a lidstva je potlačována rozumem, hmotou (moderní digitální technologie předběhly duchovní vývoj díky digitálnímu myšlení). Růst extrémů je signálem příchodu transformačního bodu zlomu, kdy se již nemůžeme vrátit do výchozího bodu. Nyní v roce 2020 -2021 jsme na počátku zlomového období, kdy končí stará civilizace, která je nemocná a na jejich pozůstatcích vzniká nová civilizace.
 • Mimotělní prožitky či jiné projevy a mimosmyslové schopnosti, které umožní jedinců pochopení, že nejsou pouze fyzické tělo, ale duchovní mnohodimenzionální bytost.
 • Černé labutě a jejich řetězení (řetězení zásadních událostí, které jsme nepředpokládali), které již nejde odvrátit a mohou ohrozit celou civilizaci a způsobit její kolaps.
 • Izolace člověka od Přírody, vznik virtuální a rozšířené reality, přechod do metavesmíru (slepá ulička).

Současné astrologické epochální konstelace Saturn konjunkce Pluto (nejpřesnější 12.1.2020) a blížící se první konjunkce Jupiter Pluto (nejpřesněji nastane 5.4.2020, poté 30.6.2020 a naposledy 12.11.2020 na dalších třináct let), odrážejí současné destruktivní dění dotýkající se mas lidí. Celou situaci pravděpodobně vznítil úplněk v Raku 10.1.2020 v blízkosti konjunkce Saturna a Pluta, kterého se účastnil v konjunkci i Merkur, vládce Blíženců a Panny za Jupitera v Kozorohu, v konjunkci s Jižním lunárním uzlem jako možným signifikátorem (ten, kdo to podepisuje) a předzvěstí ekonomických ztrát, v horoskopu státu právě tranzitující VIII. domem souvisejícím s krizí. Úplněk vznítil masově vir, který způsobuje oboustranný intersticiální zápal plic, který můžeme připisovat jak znamení Raka, tak Blížencům. 

V stredovekej a renesančnej astrológii bola konjunkcia Saturna a Jupitera (20.12.2020) považovaná za predzvesť zmien vo vláde, za predzvesť smrti kráľa (kapitalismus) a nástup nového kráľa (Imperialismus), čo sa nezaobišlo bez určitého medzi obdobia chaosu.
Aj v gréckej mytológii stelesňujú Saturn a Jupiter otca so synom (Kronos a Zeus), kde Zeus premôže otca a on sa stane vládcom. Zhodou okolností Hádes (Pluto), je v tomto mýte zakompovaný tiež, ako Zeusov brat, ktorého vyzvracia Kronos a stane sa vládcom podsvetnej ríše. Opäť sa jedná o zánik starej vlády a vznik novej...

 • Kedže sa to udeje na úrovni kozorožca, čo je zemské znamenie, zdá sa, že to bude mať trvalý dopad na spoločnosť a na to, čo bolo doteraz vybudované.
 • Podle některých zdrojů by to mohlo znamenat také těžkou finanční krizi (Pluto) následnou depresi (Saturn) a inflaci (Jupiter)...současné dění tomu nasvědčuje...v duchu myšlenky...jen spořte víc a víc, abyste na výnosech měli míň a míň. Kdo má volné prostředky a může, měl by koupit raději nemovitosti, nebo pozemky, příp. zlato ..než ukládat peníze do různých spořících produktů.

Jiří Kubík: trojitá konjunkce Saturn, Pluto, Jupiter v kvadratuře na Mars působící od srpna 2020 do ledna 2021 pravděpodobně bude souviset s ekonomickou krizí, do které míříme a přichází větší krize sociálních systémů v Evropě. USA čeká těžká recese.

Co může můžeme očekávat při přechodu do věku Vodnáře v našich životech?

Můžeme očekávat (v průběhu šesti desetiletí) období chaosu a působení přírodních živlů, které očistí a vyrovnají nerovnováhy - regenerace planety a následně civilizace. Exponenciální růst populace v posledních 200 roků je dalším důkazem přicházejícího transformačního bodu zlomu.

Nyní už víme, že rok 2020 je zlomovým rokem a 15. - 17. prosince 2020 znamená konec starého systému (starých struktur, starého a nefunkčního v nás), nastává změna paradigmatu, jde o proces, není to otázka okamžiku. Jedná se o změnu trendu a nový počátek (restart formou evoluce a revoluce). Dalším významným bodem je 12.02.2021, 22.2.2022 PalindromV tomto smyslu (konec starého cyklu a počátek nového cyklu, věku) se může například jednat o konec nadvlády rozumu, USA, židů, monarchů, konzumu, zisku, peněz, křesťanství, ropy atd. Vše probíhá v souladu se zákonem setrvačnosti.

 • Nastává konec kapitalismu (díky konfliktu na Ukrajině padl základní pilíř kapitalismu, nedotknutelnost soukromého vlastnictví), přecházíme do poslední fáze Imperialismu (všeho co je s tímto modelem spojené), přichází období chaosu (transformační období, změna paradigmatu), starý král umírá, nastává bod zlomu a nový král začíná vládnout (symbolem na nebi je konjunkce Saturnu a Jupiteru), kterým může být plán The Great Reset. Postupně dochází k duchovní transformací jedinců a následně i k společenské transformaci - změna paradigma (změna myšlení, duchovní transformace) a následně může na základě změn myšlení jedinců vzniknout nový model společnosti (např. Barevná společnost).
 • Řada lidí bude postupně ztrácet naději na pozitivní změny ve které věřili (např. smysl života, partner, koronavir, QAnon, očkování, vítězství Trumpa ve volbách, přechod do 5D, příchod spasitele atd.), propadají deziluzi, strachu, bolesti ze změn a frustraci, uzavírají se do vlastního světa nebo virtuální reality - metavesmíru. Nechtějí přijímat změny, realitu (zprávy, které jim boří realitu, nebo nezapadají do jejich reality, tak je nepřijímají) a vytváří si svůj vlastní svět (aby nepřišli o své iluze). Důsledkem budou psychické poruchy, sebevraždy atd.
 • Reálný svět se přesouvá do virtuálního světy (digitalizace a moderní technologie spojené se vznikem metavesmíru) ve všech představitelných oblastech, současně ale dochází k "hloupnutí populace" a snižuje se její reprodukční schopnost (zejména západní vyspělé populace). S rozvojem moderních technologií se současně zvyšuje počet lidí, kteří se tzv. "probouzí" a zvyšují se jejich mimosmyslové schopnosti a rozvíjí se v duchovní oblasti.
 • Na globální úrovni se zintenzivňuje boj o moc a suroviny (jejich množství je omezené), podobný proces probíhá například na mediální, obchodní, informační, zdravotní a technologické úrovni. To jsou důsledky a projevy vrcholu a rychlého pádu starého systému.
 • Končí vláda židů (hmotný svět ovládaný přes peníze, konec křesťanství) - Ryby (končí věk Ryb a vstupujeme do věku Vodnáře) jsou souhvězdím Židů, Saturn židovskou 'hvězdou'.
 • Euroatlantická civilizace (USA a Evropa) směřuje ke kolapsu a budou dominovat Východní asijské civilizace a sem se přesouvá globální obchod a světové dění. Končí starý Západní model soupeření a na jeho troskách vzniká nový Východní model.
 • Přechod ze současné elektrické energie na studenou elektrickou energii (Nikola Tesla objev z roku 1905).
 • Nacifikační modely (kdy jiní určují to, co je pro mě nejlepší) se transformují po chaosu v harmonii a lidství.
 • Postupně končí závislostní modely (otrok a otrokář v různých podobách na úrovni jedinců i společnosti) založené na ovládání lidí lidmi a transformují se díky polarizaci v dualitě do nové úrovně poznání, otevírá se vědomí lidí. Díky tomu se transformuje dualita (boj světla a tmy, pravdy a lži atd.) a neustálé soupeření (Technokracie, Imperialismus, Metaverse atd.) do  Barevného světa.
 • Nastává konec vlády ropy (fosilních zdroje energie), počátek vlády elektřiny, vodíku a jiných energií. Měníme pohled (paradigma) na přírodu a lidství na globální úrovni.
 • Nástup Technokracie (Projekt TOTAL CONTROL, nadvláda strojů a UI nad lidmi), vlády technologií, UI a rozvoj robotů, které postupně nahradí člověka, tento směr však nebude mít dlouhého trvání a postupně dojde k návratu lidství (člověka, lidské bytosti).
 • Digitální bankovní identita - nový digitální občanský průkaz a s tím spojený digitální dvojník (digitální klon člověka), digitální měnová reforma, konec papírových peněz.
 • Konec globalizace a nástup lokalizace (personifikovaná výroba, robotizace, umělá inteligence, inteligentní materiály).
 • Satelitní internet a globální sociální bonus spojený se vznikem Digitálních virtuálních států a kolonizací Měsíce a Vesmíru (nové mocenské přerozdělení světa).
 • Čeká nás zchudnutí většinové populace (i díky pádu současného měnového systému, který je díky nesplatitelným dluhům neudržitelný) a současně se zvýší koncentrace majetku do rukou úzké skupiny osob (pánů za oponou) a průchod tímto procesem je důležitý pro další vývoj a poznání lidské civilizace..
 • Část populace bude většinu času trávit ve Virtuální realitě a část bude toužit po životě v přírodě.
 • Počátek transformace Homo sapiens v HOMO Aquarius, nebo Homo technologicus (metavesmír), probíhá boj o energii a ovládnutí vědomí člověka (Digitální koncentrační tábory), vládnoucí elita se snaží přenést svoje vědomí do robotických humanoidů (digitálních nadlidí).
 • Člověk vyčerpává své možnosti a poznání v materiální oblasti, otevírá se dalšímu poznání a rozvoj v duchovní oblasti (vědomý člověk - HOMO Aquarius), přemýšlí o smyslu života.
 • Nastává změna ve způsobu vlastnictví (sdílená doprava, auta, byty, chalupy atd.), zaměstnání, formě peněz (Digitální měna) a dalších oblastech života. Fyzické vlastnění se transformuje do sdílení (sdílená ekonomika a společnost). Kapitalismus se transformuje do vyšší formy Imperialismu - nového civilizačního modelu.
 • Přestává platit kolektivní karma, která se vyčistila v roce 2021, osobní karmu si bude muset dořešit každý sám (Silviya Válková).
 • Jaromír SchmidtJak se bude snižovat vliv karmy (odložený účinek, odezvu), tak to bude přecházet do osobní zodpovědnosti (mám okamžitou odezvu, nic se neodkládá do budoucnosti) a budeme zjišťovat jak jsme v rozkolu (zákony společnosti, kterými se nyní řídíme) se zákony Stvořitele (duchovní zákony vesmíru). Důsledkem bude, že některé prvky společnosti přestanou úplně fungovat (projeví se okamžitě trest a lidem nezbude, než opouštět původní vzorce chování společnosti) a společnost se začne jinak formovat. Nabíhá to postupně a jsou to jen úvahy a nebude to skoková záležitost (jinak by bylo hodně utrpení a neštěstí). Stvořitel zmírňuje tlak (postupný náběh, nikoliv skokový) na nás v rámci změny paradigmatu a máme čas se přizpůsobovat. Tlak, který se začne projevovat bude neústupný. Bude se to promítat tak, že někteří úspěšní se budou stávat neúspěšnými a naopak.
 • Vše, co je postaveno na lži, se postupně odkrývá včetně Bible, křesťanství, vesmíru, mimozemských civilizací, vývoje člověka atd.
 • Směnou jednotkou mezi lidmi už nemusí být peníze (peníze, diamanty, zlato, kryptoměny atd.), ale například čas, informace, dovednosti člověka, energie, nebo jiná hodnota v nehmotné podobě, ale tento systém bude platit jen v přechodném období. Nový systém, na nových základech, bude vytvořen až novým horizontem poznání celé populace.
 • Nástup malé doby ledové Modern minimum 2030 - 2040 a působení přírodních živlů.
 • Zveřejní se současné kontakty a budou se dále rozvíjet kontakty s mimozemskými inteligencemi (UFO).
 • Můžeme očekávat klimatické extrémy a anomálie (podobně jako při přechodu do Věk Lva, který byl protipólem věku Vodnáře v precesním cyklu (platónský rok), které jsou odrazem změn, kterými prochází lidská populace. Přechod do věku Vodnáře provází také klimatické změny, které jsou provázány s přírodními živly (erupce, požáry, povodně - ringwoodit atd.). Pokud budou války, tak budou větší extrémy v různých podobách a naopak (chování a činy lidí jsou provázány s procesy, které probíhají na planetě jak v pozitivním, tak negativním smyslu). Tento proces je nutnou součástí dalších procesů pro nové poznání a vývoj populace, protože díky polarizaci v dualitě může dojít k transformaci celé civilizace.
 • Dostihnou nás nemoci blahobytu, pýchy a životního stylu (cukrovka, rakovina, obezita, pohybový aparát, autoimunitní onemocnění atd.), protože většinová populace se koncentruje a izoluje do měst, vzdaluje se soužití s přírodou  - fáze chaosu a zkázy (Calhounův experiment).
 • Postupně pochopíme smysl a význam "velkého odklonu vědomí" od Stvořitele ve vývoji lidských bytostí a dokážeme ho napravit návratem ke své prapodstatě. Pochopíme, co je to rovnováha člověka, rodiny, přírody, planety atd. a osvobodíme se ze zajetí duality. Pokud jsme v souladu se Stvořitelem, nastává přirozeně rovnováha a osvobozujeme se ze závislosti na dualitě uvnitř nás, jedinec chápe sebe nejen jako fyzické tělo (lidské tělo je pouze nástrojem pro poznání, tvoření atd. ve fyzické realitě), ale hlavně jako multidimenzionální duchovní bytost.

Fáze procesu přechodu do nového věku:

Malé cykly jsou součástí větších cyklů a ty ještě větších cyklů.

 • Chaos, očista, regenerace (zima).
 • Nový počátek (jaro).
 • Růst, rozvoj, květy (léto).
 • Plody (podzim).
 • Nyní se nacházíme v přechodu z podzimu do zimy, sklízíme plody lidské činností a přichází "chaos", který má svůj řád, ze kterého vzniká nový život.

Přechod do věku Vodnáře, zprávy z tisku:

12.7.2022 Kdyby člověk narozený v Praze třeba v roce 1000 mohl cestovat v čase a "přistál" v Praze roku 1800, většina z toho, co by kolem sebe viděl, by pro něj byla pochopitelná. Ale kdyby obyvatel Prahy počátku 19. století viděl dnešní české hlavní město, nerozuměl by ničemu. Začátek a důvody toho všeho identifikoval americký ekonomický historik Brad DeLong. Podle něj nastal zlom kolem roku 1870, tedy ve stejném roce kdy vyšla kniha Dvacet tisíc mil pod mořem od Julesa Verna. Od té doby se úroveň dostupných technologií zdvojnásobila zhruba každých 35 let, tedy jednou za generaci. Ale například v letech 1500 až 1800 by k tomu přitom bylo potřeba 500 let.

"Je to něco naprosto mimořádného. Dnes jsme z hlediska úrovně našich technologií od roku 1870 stejně vzdáleni, jako byli lidé žijící v roce 1870 vzdáleni od doby bronzové, tedy zhruba od roku 2000 před naším letopočtem," píše DeLong, který je profesorem na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Podle DeLonga se rozvoj po roce 1870 mimořádně zrychlil ze tří důvodů. Prvním bylo propojení vědy a výroby, kdy poznatky vědců a vynálezců byly rovnou uváděny do praxe přímo v rámci podniků. Ty začaly být mnohem větší než dřívější manufaktury a umožňovaly tak masovou výrobu - což je druhý důvod. A tím posledním byla globalizace - dramaticky klesla cena dopravy napříč světem, čímž se také rychle šířily nejen výrobky, ale i znalosti. "Co jedna firma vyrobila, druhá napodobila. A to celosvětově.

 • Historik Dominic Lieven už dříve napsal, že "během dvou generací před rokem 1914 se evropská společnost jako celek proměnila víc než během předcházejících mnoha staletí"
 • Bleskurychlý pokrok v technologiích a v bohatství, který nastal po roce 1870, nešel ruku v ruce s pocitem štěstí a spokojenosti obyvatel Spojených států a západní Evropy (právě na tyto regiony se soustřeďuje).
 • Výrazný nárůst spokojenosti a optimismu lze podle něj na datech dokázat jen ve dvou obdobích - od roku 1870 do vypuknutí první světové války v roce 1914 a poté zhruba ve 30 letech následujících po druhé světové válce. Dlouhodobě se pak prohlubovala míra nerovnosti ve vyspělém světě, byť v posledních několika letech se tento trend změnil. Vliv také měly stále vyhrocenější politické spory uvnitř jednotlivých zemí. Lidstvo své mimořádné technologické inovace často použilo k destruktivním účelům - 20. století tak přineslo nejen ohromující materiální pokrok a snížení míry chudoby, ale také nejničivější konflikty a nejhorší režimy v dějinách.
 • https://archiv.hn.cz/c1-67091920-zlom-od-ktereho-jsme-neskutecne-zbohatli-od-roku-1870-lidstvo-padi-kupredu-a-ekonom-vysvetlil-proc

25.3.2022 Invaze ruských vojsk na Ukrajinu znamená konec trendu globalizace z posledních desetiletí. V dnešním dopise akcionářům to uvedl šéf společnosti BlackRock Larry Fink. Upozornil také, že firma pozastavila nákupy ruských cenných papírů. BlackRock je světově největší podnik pro správu majetku.

 • "Ruská invaze na Ukrajinu přinesla konec globalizace, jakou jsme zažívali v posledních třech desetiletích," uvedl Fink. "Propojení mezi státy, podniky i lidmi už narušily dva roky pandemie. Řada komunit a lidí se začala cítit izolovaně," upozornil.
 • Fink dopis napsal měsíc po začátku invaze. "Brutální ruský útok na Ukrajinu zvrátil světový řád, který fungoval od konce studené války před více než 30 lety (pozn. opomněl válku v Jugoslávii v roce 1999, humanitární bombardování). Útok na suverénní stát je něčím, co jsme v Evropě neviděli téměř 80 let. A většina z nás si nikdy nepředstavovala, že za svého života uvidí takovouto válku, rozpoutanou jadernou supervelmocí," uvedl.
 • Fink rovněž upozornil, že důsledky této války se neomezují pouze na východní Evropu. "Rusko se (po skončení studené války) propojilo se světem a vytvořilo si hluboké vazby se západní Evropou. Svět těžil z globálního míru a z rozšiřování globalizace," dodal. Válka na Ukrajině podle něj ovlivní následující desetiletí způsobem, který zatím nelze předpovědět.
 • "Invaze přiměla státy a vlády k přerušení finančních a obchodních vztahů s Ruskem. Ve svém společném a pevném odhodlání podpořit ukrajinský lid zahájily ekonomickou válku proti Rusku," uvedl rovněž Fink. Poukázal také na rázné kroky, kterými na ruskou invazi reagovaly kapitálové trhy, finanční instituce a podniky.
 • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4951282/utok-na-ukrajinu-znamena-konec-globalizace-mysli-si-sef-blackrocku-larry-fink.html

20.12.2020 Američtí zaměstnavatelé mohou po zaměstnancích vyžadovat očkování. Pracovníci mají právo injekci odmítnout, potom jim však hrozí vyhazov. Vláda vydala nové stanovy, ve kterých vyjasňuje zdravotní předpisy v době pandemie. Experti jsou skeptičtí kvůli nedůvěře veřejnosti.

Nařízení pochází z Komise pro rovné pracovní příležitosti (EEOC), informuje americký list The New York Times. Politici vidí ve vakcinaci jedinou cestu, jak šíření pandemie, která stála více než 300 000 Američanů život, zastavit. Experti se domnívají, že při dostatečném množství očkovaných lidí se vytvoří v populaci komunitní imunita a země se bude moci navrátit k normálnímu fungování.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/povinne-ockovani-v-usa-zamestnavatele-maji-pravo-ho-vyzadovat.A201220_102831_ln_zahranici_livs

14.12.2020 Internetové služby Googlu nefungují. Výpadek, který se dotýká miliard uživatelů po celém světě, začal před jednou hodinou odpoledne a firma k němu zatím nevydala žádné stanovisko. S půlhodinovým zpožděním začal informace o nedostupnosti služeb hlásit alespoň monitorovací nástroj Google Workspace Status Dashboard. Google poskytuje vedle bezplatných služeb jako je Gmail nebo Youtube také placené nástroje používané v milionech firem (včetně Economie), které mají u Googlu své pracovní e-maily i dokumenty. Miliony lidí zavřené doma pak aktuálně nemají přístup k obsahu na Youtube nebo v herní službě Stadia, která díky spojení s novou hrou Cyberpunk získala na popularitě.

Kromě softwarových služeb se výpadek dotýká také hardwaru. Omezené jsou například chytré funkce termostatů Nest a komunikace mezi různými systémy prostřednictvím Google Asistenta. Výpadek Googlu ovlivnil také další služby a aplikace, které využívají Google Services například pro ověření identity uživatelů. Problémy má například jedna z nejpopulárnějších mobilních her, Pokémon Go.

Google po téměř hodinovém výpadku začal služby obnovovat. Například bezplatný Gmail načte webovou stránku a stávající zprávy, hlásí ale problémy s přístupem ke kontaktům. Firemní e-mail v rámci G Suite hlásí stále "dočasnou chybu" při pokusu o načtení stránky.

Proti výpadkům tohoto typu se navíc uživatelé nemohou efektivně bránit. Firmy například mají zálohované připojení k internetu, ale pokud využívají cloudové služby, spoléhají na to, že jejich provoz má zabezpečený poskytovatel, například tím, že svoje služby poskytuje z několika různých míst/datových center najednou. Když potom selžou všechny zálohy, nedá se nic dělat, jen čekat. Ukazuje se však, že není od věci mít kromě e-mailu u Googlu ve firmě nebo týmu ještě jeden komunikační nástroj jiného poskytovatele - v případě redakce IHNEDu jde například o Slack, který nedávno koupila společnost Salesforce.

https://tech.ihned.cz/internet/c1-66858140-gmail-ani-youtube-google-ma-zasadni-vypadek-sluzeb-ktery-se-tyka-i-firemnich-zakazniku

30.11.2020 Těsně před příchodem Vánoc nastane jeden z nejsilnějších nebeských úkazů. Jupiter a Saturn vstoupí do nejtěsnějšího přiblížení za posledních 800 let. Dne 21. prosince nastane také zimní slunovrat. A datum 21. 12. 2020 je zajímavé také z hlediska numerologie. "Jedná se o bod zlomu. Uzavíráme jednu etapu a otevírá se nám druhá

 • Takto úhlově blízko se planety potkaly naposledy v roce 1623. Tehdy byly vzdáleny 6 úhlových minut. Ještě bližší setkání obou planet se datuje do roku 1226. Tehdy Českému království vládl Přemysl Otakar I. a v Itálii zemřel mnich František z Assisi. 
 • V zorném poli se nám 21. prosince představí Jupiterovy měsíce Io, Europa, Ganymedes a Callisto, které doplní Rhea, Titan, Dione a Tethys - tedy měsíce náležející k Saturnu.

Okamžik zimního slunovratu je sám o sobě obzvláště silným bodem. Jde o jakýsi moment zlomu. Celé období Střelce a čas adventní (letos od neděle 29. listopadu) nám každým rokem umožňuje jaksi do-pochopit a třeba i do-prožít a v dobrém smyslu i ukončit vše, co jsme v uplynulém roce zažívali, obzvláště ty náročnější situace. Spolu se vstupem Slunce do znamení Kozoroha (letos přesně 21. 12. v 11 hodin) se nám otevírá nová etapa a my můžeme jasněji zřít svou budoucnost, udělat první vědomé kroky ke svým skutečným cílům.

Podle astrologů můžeme mluvit o úsvitu nového věku, přichází doba, kdy jedinec cítí a zažívá svobodu a požehnání. Přichází období velkých změn, kdy se člověk srovnává sám se sebou a také se dostává do souladu s kosmickými zákonitostmi.

"Konjunkce Jupitera a Saturnu v prvním stupni znamení Vodnáře nastane přesně 21. 12. 2020 v 19:20. Je to předznamenání obrovských změn a posunů ke kosmické rovnováze. Dva duchovní učitelé a společenští vůdci spojují své síly, zkušenosti a moudrost a nasměrují či spíše přesměrují naše vnímání a smýšlení na úplně jinou kolej. Z vězení a pomyslných klecí svých vlastních vnitřních i vnějších omezení se můžeme kvantovým skokem posunout k něčemu mnohonásobně lepšímu a svobodnějšímu. Toto »požehnání svobodou« se poté mnohem konkrétněji projeví v následujícím roce 2021.

"Jak to celé však bude reálně vypadat, záleží na našem stavu vědomí, tedy na tom, nakolik jsme celkově pročištěni a otevřeni těmto změnám. Pro někoho zcela nepřipraveného a hodně materialisticky zaměřeného může tento tranzit projít zcela bez povšimnutí. V životech lidí, kteří doposud vyloženě škodili, třeba životnímu prostředí či druhým lidem, mohou nastat situace nečekaného karmického vyrovnání, bolestivého pádu z pomyslného piedestalu zpět na zem. Tato astrokonstelace dává ale všem možnost uvědomit si své chyby a omluvit se za ně. Podle toho se pak budoucnost bude odvíjet.

"Lidé by měli otevřít srdce i mysl. Naladit se na to, že zázraky se mohou dít. Měli bychom se intuitivně zaměřit na oblasti, ve kterých stagnujeme. Před slunovratem a v podstatě i nadále vřele doporučuji se všemožně odlehčovat, hloubkově uklízet a též vyndávat zbytečné zátěže z pomyslného batohu, který si v životě neseme. S vděčností ukončit nefunkční vztahy, práci a jiné dlouhodobě neuspokojivé záležitosti a škodlivé návyky všeho druhu. Rovněž se všemožně očišťovat, detoxikovat - na prvním místě pít čistou, kvalitní a pokud možno i energeticky nabitou vodu, dále odlehčit stravu, naprosto minimalizovat maso a alkohol. Samozřejmě pobývat co nejvíce v přírodě, cvičit, zhluboka dýchat... Zkrátka řádně připravit své tělo i mysl na změny, které zřejmě nepřijdou všechny najednou (to bychom nemuseli ustát), budou probíhat postupně, jak uvidíme už v lednu a únoru 2021.

https://zivotvcesku.cz/nejsilnejsi-konjunkce-jupiteru-a-saturnu-za-800-let-21-12-2020-nas-ceka-velky-zlom-rika-astrolozka/?

24.11.2020 "Konjunkce Jupiteru a Saturnu se opakují přibližně každých 20 let, ale z důvodu odlišného sklonu jejich drah se planety promítají při svých periodických setkáních s různou úhlovou vzdáleností od sebe. Letošek je opravdu unikát, neboť naposledy úhlově takto blízko (jen 6 úhlových minut) byly planety v roce 1623,"

 • ještě bližší setkání bylo 4. března 1226. Tehdy v březnu se setkaly planety na úhlovou vzdálenost 1,8 úhlové minuty, čili ještě třikrát blíže
 • Podobná událost "Velké konjunkce" jako letos nastane příště až 15. března 2080, kdy bude setkání obou planetárních obrů pouze o malinko těsnější než letos. "Až 24. srpna 2417 bude přiblížení větší než letos, zhruba 5 úhlových minut

Připomínka Betlémské hvězdy

Aktuální prosincový úkaz (2020) je v jistém smyslu i připomínka Betlémské hvězdy. Podle Horálka již víme, že kometa to opravdu nebyla, tu nám do vánoční "mytologie" vtiskl až italský malíř Giotto di Bondone ve 14. století.

"Největšími kandidáty na původ Betlémské hvězdy jsou podle teorií supernova v únoru roku 4 před naším letopočtem a z hlediska Herodova skonu právě série konjunkcí Jupiteru se Saturnem roku 7 př. n. l. - tehdy se setkaly na vzdálenost jednoho stupně. Tato série konjunkcí byla velmi vzácná, neboť Jupiter a Saturn se díky perspektivě jevily po celý rok velmi blízko sebe, navíc v souhvězdí Ryb. Ryby jsou souhvězdím Židů, Saturn židovskou 'hvězdou' a Jupiter zase královskou. Matouš popisuje Betlémskou hvězdu jako 'jeho hvězdu na východě', což krásně této symbolice nahrává. Obě planety jsou velmi jasné, zejména Jupiter. Letošní konjunkce se sice neodehrává v souhvězdí Ryb a není nad východem, ale nad jihozápadem, ovšem bude rovněž prakticky na Vánoce

Smrt krále Judeje Heroda Velikého je zaznamenána jako událost mezi zatměním Měsíce a oslavou židovského svátku Pesach. Takové se ale nabízejí hned tři, a to v letech 5, 4 a 1 před naším letopočtem. "S ohledem na to, že rok před smrtí nechal Herodes vyvraždit chlapce ve věku 2 a méně, pak se Ježíš musel narodit mezi lety 7 až 2 př. n. l. Pak už stačí hledat nejvýraznější jevy v tomto okénku, a tam se nabízí ony konjunkce a supernova,".

Pro úplnost je třeba dodat, že příběh o vraždění neviňátek se vyskytuje pouze v Matoušově evangeliu a událost není považována za historicky prokázanou. Hledání Ježíšova data narození dále komplikuje Lukášovo evangelium, které je dává do souvislosti se sčítáním lidu v Judeji pod vedením římského místodržitele Quirinia. To ale proběhlo až v roce 6 n. l. Ovšem to už je téma pro jiný článek.

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/mimoradne-predvanocni-setkani-jupiteru-a-saturnu-bliz-si-byly-naposledy-roku-1226-40343138#<br>

4.11.2020 (10) Veľký Slnovrat 21.12. 2020 horoskop

 • Probouzení se do nového typu vědomí, není to o osvícení, ale probuzení (probuzení se z naivního snu), změna paradigmatu.
 • Díky nadhledu na náš život (karmické zauzlení našeho života) nám to rozšíří naše možnosti a bude nás to přitahovat do nového typu vnímání reality (tedy do nového typu vědomí), kterou jsme nedokázali přijmout a ponořit se do ní - nyní je to příležitost pro každého, každý se může nadechnout nové reality (když bude chtít), je tam obrovská milost v té božské moudrosti (otevírají se brány nového vědomí), která bude plynout sem na Zem.
 • Tématem roku 2021 jsou autority (jsme sobě autoritou, nebo hledáme autority vně sebe?), komu a čemu věříme, zda sobě věříme, zda věříme Stvořiteli atd.
 • Bude padat důvěra ve vnější pravdy (pravdu a moudrost naráz uvidíme úplně jinak a jinde) a to otřese celým systémem, který se v roce 2021 bude úspěšně bránit, pokud budeme připravení, tak to bude velmi vyrovnané (duše, těla a emoce), je to osobní volba každého z nás a je tam velká milost, protože každý se může nadechnout nové dimenze vědomí (probudíme se z dlouhého snu, uvidíme naši karmu a karmické uzly úplně jinak a karmu může rozpustit pouze tím, že uvidíme pravdu o životě a sami o sobě).

18.12.2020 Věk Vodnáře, cca 2 150 roků 

Věk Vodnáře začal ve 20 století, Hirošima a Nagasaki bylo předznamenáním věku Vodnáře, podobně jako souboj Tesly a Edisona - osvětlení světové výstavy.

 • Al Bielek ( -2011), cestoval v čase (Filadelfský experiment), přinesl svědectví z budoucnosti, lidstvo bude na této planetě bude i za více 700 roku, bude zde více vody než je dnes, žije zde podstatně méně lidí než dnes, lidstvo je řízeno kolektivní inteligencí a vláda zastává formální a nevýznamnou funkci.
 • Vodnáři (distancované znamení) trpí na srdce, a srdce náleží do znamení Lva.
 • Věk vodnáře je o prolnutí člověka a techniky, člověka mimozemských civilizací (UFO)
 • Celá elita kolem Adolfa Hitlera byla úzce spojena s mimozemskou inteligencí, která je zásobovala inspirací mocenského i technického rázu (2. světová válka byla ozvěnou určité mimozemské války, do které mimo jiné patří i židé, etnikum vypiplané určitou mimozemskou civilizací, která se jim představovala jako bůh).
 • https://www.britannica.com/list/9-things-you-might-not-know-about-adolf-hitler<br>
 • My lidé nemáme tuto planetu jako jediný domov, duše může měnit místa výskytu.

Stvořitel o Věku Vodnáře 21 12 2020

 • Ke každému z nás přijde v průběhu června, července a srpna 2021, to co potřebujeme vidět a pak bude čistě záležet na vás.

16.12.2020 Video Igora Chauna k Novému věku 

466. Poselství Ježíše ze dne 17. června 2012 v 20:15. JEJICH ZLOVOLNÉ PLÁNY ZAHRNUJÍ TAKÉ NOVÉ GLOBÁLNÍ OČKOVÁNÍ, KTERÉ VYVOLÁ NEMOC PO CELÉM SVĚTĚ.

https://www.varovani.org/html2/466.html

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...