voda, zdroj života na zemi....

Anomálie a vlastnosti vody

Živá voda (molekuly vody jsou podobně buňky v lidském těle propojené s celkem) jako je v neustálém pohybu a mění svoje vlastnosti i skupenství. Není známa odpověď, proč voda, jako jediná látka na zemi může existovat ve více skupenstvích (kapané, pevné, plynné, plazma)? Je známo min. 66 anomálií vody a postupně objevujeme nové. Níže jsou uvedené některé z nich.

 • Živá (voda ze studánek) a mrtvá voda (vodovodní síť).
 • Voda má schopnost ukládat informace, má paměť (Masaru Emoto). Voda má paměť - paměťové medium (voda zaznamenává co se v jejím okolí děje - vše co vidí, slyší, cítí atd...) - klastry (mají cca 400 000 informačních panelů) umožňují vepsání informací do vody, mozek obsahuje cca 85% vody, tělo 70-90% vody podle věku. Rostliny a jejich plody obsahují až 90% vody.
 • Voda má i holografickou paměť (malá kapka vody má v sobě zapsaný celek, oceány, ledovce atd.).
 • Čistá voda má neutrální pH7.
 • Tzv. čistá voda je nevodivá (taková se v přírodě nenachází), stává vodičem, jakmile začne rozpouštět látky kolem ní.
 • V parních elektrárnách je běžně teplota páry na turbíně cca 500°C (není vidět) a tlak 140Atm, v případě porušení může pára řezat, stali se i neštěstí, že pára uřízla celou horní končetinu, proto že ji člověk neviděl.
 • Řezání tvrdých materiálů tlakovou vodou (rychlost 4 machy, tlak 600 atm), přesný řez, neztupí se, není ji potřeba chladit.
 • Vodu lze zastavit pouze vodou.
 • Tvrzení, že voda je nestlačitelná neplatí, voda je stlačitelná až o 20 % (při paskalizaci). 
 • Voda, která se mění při změně skupenství na páru se rozpíná až 1600x - následně ji můžeme přeměnit na pohyb (parní stroj).
 • Kritická teplota vody je tehdy, když se všechna voda naráz přemění na hustou páru a není síla, která by ji udržela (všechny tlakové nádoby prasknou při určité mezní teplotě).
 • Ohřívání vody pomocí rázové vlny (rotor s otvory je téměř těsně v tubusu, v mezeře je voda, rotor se roztáčí a vytváří páru) účinnost je téměř 100%.
 • Anomálie vody mezi čtyřiceti a šedesáti stupni Celsia - "nestandardní" změny stavů vody, mění se původní očekávané vlastností.
 • Pomocí vody se dobýval kámen (v létě se dřevěné klíny zaražené do kamene polévaly vodou, v zimě v době mrazů se do puklin ve skalách nalévala voda, voda zvýšila svůj objem a může vytvořit tlak až 400atm).
 • Voda má vysoké povrchové napětí.
 • Voda je nejsilnější rozpouštědlo planety a současně má samočistící schopnost za určitých podmínek.
 • Zatím není známo jakým způsobem putuje voda z kořenů vysoko do korun stromů, pravděpodobně je to díky pohybu větví.
 • Pokud máme vodu ve stříbrných nádobách, vytváříme z ní přírodní antibiotikum (ničí mikroby v těle, používá se v Iráku a Afganistánu armádou USA).
 • Lidské emoce dokážou silně ovlivnit strukturu a vlastnosti vody (Prof. Korotkov, Dr. Masaru Emoto), voda se dá programovat i myšlenkami, vibracemi, hudbou (Bach, Beethoven, Chopin) nebo i slovy (např. láska), tzv. se pozitivně strukturuje.
 • Zmrazené krystaly vody pozitivně strukturované fotografované Dr. Emotem měli tvar 6 cípé hvězdy nebo 6 úhelníku s fraktály. Žádné dvě sněhové vločky nejsou stejné - jsou jedinečné, podobně jako lidé
 • Pozitivně strukturovaná voda má vliv na zrání, velikost úrody, obsah minerálů a vitamínů a potřebujeme ji až o 20% méně. Účinky vody jsou spojené i s fázemi Měsíce, který má vliv na přílivy a odlivy v oceánech.
 • Měkká a tvrdá voda, tento rozdíl poznáme zejména při praní, ale také na zahrádce.
 • Ve vodovodních potrubích se voda tzv. "defermuje" - narušuje se její DNA a ztrácí energii, ale naopak ji bere - je tzv. mrtvá.
 • Hustota vody se při minusových teplotách zvyšuje a při plusových naopak zmenšuje (u jiných kapalin je to naopak) - mohou za to molekulové vazby (nejvyšší hustota a nejmenší objem je při +3,95°C), za určitých podmínek může být voda tekutá i při minusových teplotách.
 • Nejvyšší hustota vody je při +4 °C (nikoliv při teplotě 0°C). Většina látek se působením tepla rozpíná a vlivem chladu naopak smršťuje, ale u vody je to naopak, která je jedinou výjimkou.
 • Jezero zamrzá od hladiny (voda je nejchladnější na povrchu) ke dnu a ne naopak (led plave na vodě, je lehčí než voda, která je pod ním - má nejvyšší hustotu). Když voda zmrzne na led, tak se současně změní její hustota a rozpíná se, je lehčí a drží se na hladině (kostky ledu v nápoji jsou na hladině, neklesají ke dnu).
 • Tzv. kyselé deště obsahují oxid siřičitý z elektráren průmyslu a automobilové dopravy.
 • Semínka moringy dokáží vyčistit vodu, nebo pokud dáme znečištěnou vodu na slunce min. na 24 hodin zničí baktérie ( tento efekt se používá v Africe).
 • Voda moderuje, pára nikoliv.
 • Teplota páry kolem 900°C přestane vést teplo, chová se jako izolace (chození bosou nohou po uhlících, nebo poskakující kapičky vody nad rozpálenými kamny)
 • Pokud je rozžhavená trubka nad 900°C tak ji snadno ohnete a nespálíte se (nesmí mít hroty, nesmí být mastnota i rukách, nesmíme se bát - strach vylučuje do potu a slin kyselinu máselnou, nesmíme to dělat příliš dlouho, nesmí být na rukou nebo předmětu žádná cizorodá látka, předmět musí dostatečně velkou tepelnou kapacitu - aby neklesla rychle teplota předmětu pod 900°C) při strachu vylučujeme kyselinu máselnou - proto pes cítí, že máte strach!! Kyselina máselná eliminuje tuto anomálii vody.
 • Výparné skupenské teplo - pokud máte v koženém vaku vodu, kde voda kůží mírně prolíná, odpařuje se a tím chladí vodu uvnitř (voda zůstává studená i na Sahaře).
 • Přehřátí, podchlazení (pro zamrznutí hladiny vody je nutný impulz-vibrace, zvuk) - voda na led (v zimě na rybníku pokud je teplota pod bodem mrazu, slyšíme, že led praská - nastává rázová vlna).
 • Kondenzační jádra, kde se mění skupenství z páry na vodu (ionty, prach) - cizorodé prvky okolo kterých se obaluje voda. Díky kondenzačním jádrům prší.
 • Horká voda může někdy zmrznout rychleji než studená, což je nepochopitelný jev zvaný Mpemba efekt. Vědci tvrdí, že za určitých podmínek mohou mít materiály chladicí "zkratku", která umožňuje teplejším předmětům ochladit se rychleji než chladnějším. 
 • Trícium- supertěžká voda T2O, deutérium - těžká voda D2O.
 • Voda v přírodě z vápenců nevytváří v trubkách nebo spotřebičích vodní kámen.
 • Kapaliny mají ale i tzv. kritickou teplotu - to je teplota, nad kterou nelze páru zkapalnit ani za libovolně vysokého tlaku; daná látka pak existuje v tzv. superkritické fázi, a chová se dost divně - pohybuje se spíše jako plyn, ale rozpouští látky podobně jako kapalina. Kritická teplota pro vodu je 374 °C, superkriticky se začíná chovat nad danou teplotou při tlacích vyšších než 218 atmosfér. 
 • Pára může dosáhnout v podstatě libovolné teploty, a to v případě molekul až do hodnoty termální disociace na atomy. V případě vody je to až hodně nad zmíněných 240 °C, řádově několik tisíc stupňů. S atmosférickým tlakem souvisí teplota varu - pokud bychom páru o dané teplotě stlačovali, tak ji při určitém tlaku zkondenzujeme na kapalinu (viděno obráceně, při vysokém tlaku bychom kapalinu museli zahřívat na vyšší teplotu, aby začala vařit, než při tlaku nízkém.
 • Bod varu vody se mění, příkladem může být např. teplota varu vody, která je za normálního atmosférického tlaku v naší nadmořské výšce 100 °C, ale ve vysokohorských podmínkách v Himalájích klesne pod 90 °C).
 • Pramenitá voda z podloží nemrzne při teplotách pod bodem mrazu, protože její teplota je vyšší než, je bod mrazu. Podle toho poznáme, že jde o pramenitou vodu v létě i v zimě.
 • Viskozita je míra odporu kapaliny proti pohybu (vrstev kapaliny proti sobě). Med je viskózní, tedy naléván z nádoby teče pomalu. Pod vyšším tlakem se viskozita normálních kapalin zvyšuje, neboť molekuly jsou natlačeny blíže k sobě a při pohybu si více překážejí. Ne tak voda, ta má opět něco extra - viskozita vody (za teplot pod 30 °C) při zvýšení tlaku klesá.
 • Jakousi anti‑anomálií je, že těžký led (z těžké vody, kde byl vodík nahrazen těžším isotopem vodíku - deuteriem) na obyčejné vodě neplave, jeho hustota je totiž o necelá 2 % větší než lehké vody. Vhodíme‑li tedy kus těžkého ledu do obyčejné vody, potopí se, ale jak se část roztaví a zahustí vodu okolo, led se (po zamíchání) vynoří. Pokus je zvlášť efektní, pokud si těžkého ledu předem lízneme, aby si divák myslel, že se jedná o led obyčejný (několik gramů je neškodných, ekvivalentní množství deuteriem značených sloučenin se používá při výzkumu metabolismu). 
 • V podchlazené vodě se anomálie dále zvýrazňují, protože pomalejší tepelný pohyb tolik nerozbíjí vodíkové vazby. Ve studené vodě je hodně pětiúhelníků a kolem nich hodně prázdného prostoru. Pětiúhelníky nejsou slučitelné se strukturou ledu, který obsahuje šestiúhelníky, a proto je možno vodu poměrně hodně podchladit, aniž zmrzne na led, který obsahuje šestiúhelníky (viz kroupa vpravo). 
 • Víme, že vodíkové vazby mají hodně energie. Proto je bod varu vody vysoký. Ohřejeme‑li vodu, vodíkové vazby rozbijeme - je jich méně a jsou slabší. K tomu je ovšem potřeba energie, a proto je tepelná kapacita vody anomálně vysoká. Naopak v páře vodíkové vazby téměř nejsou (a není co rozbíjet), v ledu sice jsou, ale nerozbíjejí se, a proto je tepelná kapacita ledu i páry nižší. Tuto anomálii sdílí voda s ostatními asociujícími kapalinami.
 • Slaná voda (salinita) vytváří v mořích různé vrstvy o různé hustotě a teplotě, koloběh slané vody v oceánech probíhá prostřednictvím Termohalinního výměníku.
 • Na pevnině probíhá malý a velký vodní cyklus. Pokud se zvýší sluneční záření, ohřívá se voda, odpařuje se, vytváří mraky (brání ohřívání země) a následuje déšť, který ochladí zemi (slunce ale může opět ohřívat zemi atd.) a tak se udržuje přijatelné klima na zeměkouli.
 • Voda, která se vypaří do atmosféry, s sebou nese energii Slunce jako latentní teplo. Díky němu se vytvářejí mraky a přes kondenzaci par do mraků se energie zase uvolňuje. Voda prostě přenáší teplo z troposféry do stratosféry. 
 • Díky střídání glaciálu, interglaciálu, včetně mezi cyklů, se přesouvá voda při ochlazení pevninu (dochází k většímu zalednění, vznikají ledovce na pólech a pevnině), klesá hladina o více jak 100 metrů a a při oteplení se ledovce rozpouští a zvyšuje se hladina oceánů, jde o cyklus, který tvá tisíce a desetitisíce roků.
 • Viktor Schauberger, dostředivý a odstředivý pohyb, teplo a chlad mění vlastnosti vody. Používal termín "zmnožení vody" (vírový pohyb vody), ke kterému dochází v ve vodních tocích.
 • Voda z pobřeží se ztrácí před příchodem Tsunami. 
 • Díky cyklickému rozmrzání a zamrzání půdy se díky roztažnosti vody zvětšuje mikroskopická propustnost i stlačené půdy (např. po těžké technice), půda může i díky jiným procesům akumulovat více vody, jde o dlouhodobý proces.
 • Byly zjištěny anomálie vody, které byly způsobené účinkem pyramid (pyramidového tvaru), mění se struktura vody, voda zamrzá až při vyšších minusových teplotách, než je bod mrazu.
 • Snadné bruslení či lyžování, za malý koeficient tření může především tzv. premelting - tenká vrstvička se strukturou podobnou vodě na povrchu ledu - a vznik malého množství kapalné vody na povrchu třením.
 • Regelace ledu: ukázkou důsledků nižší hustoty ledu vůči vodě je regelace ledu. Najdeme tenký, nejlépe měděný drátek a zatíženou smyčku pověsíme na kus ledu o teplotě blízko 0 °C (nikoliv rovnou z mrazáku - nutno hodinku "ohřívat" v ledničce). Drátek se ledem "protaví", ale kus ledu zůstane celý. Jev je důsledkem toho, že led plave na vodě. Při zvýšení tlaku je totiž stabilnější fáze o vyšší hustotě (voda), a proto led pod drátkem taje. Skupenské teplo, které je pro tání potřeba, se získá opětnou krystalizací vody v místech s menším tlakem, tedy nad drátkem. Teplo proudí drátkem seshora dolů (proto je vhodná měď, která má velkou tepelnou vodivost) a voda okolo drátku nahoru, kde opět mrzne. Rozdíl teplot při běžném uspořádání je několik setin stupně, a proto se pokus nepovede, pokud je led příliš studený.
 • Infračervené světlo nabíjí vodu.
 • více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

Planeta dýchá pulsuje a nasává vodu v souladu s precesním rokem, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v den rovnodennosti jedno a 13 000 roků dojde k apokalypse - potopě). Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) zajišťuje cyklický kyvadlový proces (mezi souhvězdím Draka a Orionu), který je propojen s precesními cykly rovnodennosti (nástup věku Lva a věku Vodnáře). Nyní se voda ztrácí, jako před Tsunami a následně dojde k jejím zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit (tuto schopnost mají i jiné minerály) - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až trojnásobný ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem" a transformací člověka (Vědomý člověk).

Hana Sahhu - Arah (23.1.2021) Voda je klíčem pro odemknutí aktivační paměti. Je jedno jestli to je voda z posvátných studánek, pramenů, nebo řek, ale jde o vodu jako živoucí informaci (jako jsme my krystaly) a i my jsme voda. Voda bude putovat ve vás a bude vás narovnávat do prapůvodního vědomí, které jsme nesli při prvotním příchodu na Zemi. Voda je klíčem pro mnohé lidi pro určité odemknutí a rozpomenutí, voda nese informace (má i historickou paměť) a každý člověk má tyto informace v jednoduché formě k využití. Bez vody se nedá žít. Každá kapka je klíčem, pracujte s vodou a může vám otevřít mnohé na co jsme připraveni. Jde vlastně o rozpomenutí si na vědomí prvotního počátku celého úkolu, nás jako duší při prvotní inkarnaci lidstva na Zemi. Voda je klíčem (k návratu ke Stvořiteli), pracujme vědomě s vodou, pijme ji vědomě a přijímejme, že tam je prapůvodní vědomí (informace, paměť vody ji v sobě obsahuje).

https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2014/07/struktura-anomalie-vody.html 

https://www1.lsbu.ac.uk/water/water_sitemap.html 

Tajemství Vody: Dokument | 2017 | CZ Dabing

 • Zde můžete vidět, jak vědci zaznačili podvodní oceány na mapě světa červenou barvou, ale nechápou, jak se do útrob země dostalo takové množství vody, (10 Tichých oceánů). Jednou za čas tato voda vystoupá na povrch a potom celou zemi zachvátí globální potopa (naposledy došlo k tomuto jevu před 5 000 roky (důsledkem byla erupce slané vody s párou, jako by praskl obří boiler). Hladina oceánů by stoupla o desítky metrů a do ovzduší se dostalo obrovské množství páry, které se dostalo prostřednictvím lijáků na zem. V důsledku tohoto jevu by pršelo 40 dní a nocí (jako velká potopa popisovaná v Bibli). 
 • Tektonické zlomy jsou místa, kde se mísí voda s magmatem, v důsledku toho je generována pára. 
 • Někteří vědci nevylučují možnost, že Země je na pokraji takové exploze, důsledkem by byla globální potopa. Někteří geofyzici takto vysvětlují původ některých vírů, které se objevují na různých místech světa. 
 • Známky budoucích změn už uvidíme na konci této dekády. Brzy budou nejstudenější roky těmi nejteplejšími v historii. Sahara se může změnit v kvetoucí oázu, arktické oblasti se stanou zelenými a naopak. Oteplení v některých částech může dosáhnout 10 -100 C. Tyto změny budou způsobeny změnami v našem životním prostředí. 
 • Změny klimatu začínají měnit faunu a flóru kolem nás, dochází k mutacím.
 • Katastrofy jsou cyklické, jako se střídá den a noc. Nyní jsme se ocitli na pokraji globální katastrofy. 
 • K poslední globální katastrofě došlo před 55 miliony roky (na pólech začali panovat tropické podmínky, došlo hromadnému vymírání druhů). Toto může být nejhorší možný scénář, ke kterému by mohlo dojít během několika dekád (desetiletí). Díky klimatickým změnám se bude muset přizpůsobit (mutovat, změní se tělo, oči, plíce atd.), adaptovat na nové prostředí i člověk, aby přežil.
 • Do konce příští dekády (2030) se 19 % souše může stát neobyvatelné. 
 • Zastřešená města (sklo nás bude chránit před vnějším světem) představují naši budoucnost, bez ohledu na to, jaké klima bude. BIOSPHERE2 (uzavřený systém) - zjistit schopnost člověka přežít. Vše bylo produkováno rostlinami: jídlo, kyslík, a voda. Pouze energie, která imitovala sluneční světlo přicházela z venčí.
 • Podle výzkumu vědců se z hlubin planety vynoří podivné procesy o kterých skoro nic nevíme. Zemské jádro se hýbe směrem k povrchu Země a nyní je vychýleno o 252 km směrem k Tichému oceánu. Pokud se bude jádro dále posouvat k zemskému povrchu, tak se planeta převrátí jako kolotoč s posunutým těžištěm. Vědci nyní zkoumají jádro planety (kapalné) a snaží se porozumět jeho precesi.
 • Číňané tvrdili, že před 100 lety započala nová éra od chvíle, kdy se započali hvězdy přesouvat z východu na západ.
 • Kniha Enochova: v době potopy Noe viděl, že se Země zakymácela a tak věděl, že přichází konec světa.
 • Nil v Egyptě tekl opačným směrem.
 • Rychlost otáčení země je nerovnoměrná a v minulosti docházelo ke změnám magnetických pólů. Mění se také polarita Země.
 • V Chamurapyho deskách se nacházel Babylon i Egypt na jiné zeměpisné šířce (mnohem severněji). Posunul se uhel osy země, nikoliv města, která je závislá na jádru naší planety. Do poslední změny osy země (inverze proběhla před 300 -350 000 lety) se severní pól nacházel až o 30° jižněji, než je dnes. Nyní je již něco podobného již na spadnutí, protože k té poslední došlo před 750 000 lety. Inverze již možná započala, ale věda neumí odpovědět, kdy skončí. 
 • Vědci považují zvuk (hučení, které jde z útrob země včetně vibrací bylo zaznamenáno v polovině 90tých let minulého století, v roce 2021 bylo zaznamenáno globálně na všech kontinentech), který vydává zemské jádro za předzvěst globálního vychýlení zemské osy. (obdoba zvuku trumpet v Jerichu). 
 • Pokud se bude zemské jádro posouvat dříve nebo později bude tlačit na plášť země a to by mohlo znamenat konec nás všech. Vzroste množství zemětřesení, sopečných erupcí a tsunami zejména v blízkosti tektonických zlomů u Indie a Tichomoří, začne se globálně měnit počasí, zvýší se skleníkový efekt. Sopečné plyny a popel zatemní atmosféru a sníží množství tepla, které přichází od Slunce. To bude začátek konce. 
 • Může zmizet magnetické pole Země, můžeme se také připravit na válku o vodu. 

Anomálie vody, zprávy z tisku:

13.12.2021 USA - Hadi Ghasemi, docent strojního inženýrství na Houstonské univerzitě, sledoval proces přeměny vody v led na molekulární úrovni a učinil senzační objev, píše server sciencedaily.com.

Ghasemi zkoumal kapičky vody o průměru až 2 nanometry a zjistil, že je možné je udržet v kapalném stavu tím, že je uvedl do kontaktu s měkkými povrchy, jako jsou gely či lipidy.

,,Zjistili jsme, že pokud je kapička vody v kontaktu s měkkým povrchem, může být teplota mrznutí výrazně nižší než u tvrdých povrchů. Kapka vody o velikosti několika nanometrů by se mohla vyhnout zamrznutí až do teploty -44 °C, pokud je v kontaktu s měkkým rozhraním," uvedl Ghasemi také pro časopis Nature.

Krajní teplota mrznutí vodní kapky je aktuálně -38 °C, což znamená, že jakákoli běžná vodní kapka zmrzne při určité teplotě mezi 0 °C a -38 °C. Pod touto teplotou bylo mrznutí až dosud nevyhnutelné.

Tento proces hraje rozhodující roli v přežití živočichů v chladném prostředí, protože zmrzlá kapička vody uvnitř buňky vede k jejímu prasknutí a smrti, ale je taktéž důležitý v dalších oblastech civilizovaného světa. Již dříve Ghasemi vytvořil materiál odpuzující led pro letecké aplikace s využitím nového konceptu zvaného lokalizace napětí. Jeho současné poznatky přispívají k lepšímu pochopení přírodních jevů a poskytují vodítka pro další návrh systémů proti námraze pro letectví, větrnou energii a infrastrukturu a dokonce i pro systémy kryokonzervace.

https://techsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/vedec-posunul-hranici-mrznuti-vody-do-mnohem-vetsi-minusove-teploty-jak-je-to-mozne/michalcerny/?

17.11.2021 Pokud jste někdy vylili vodu na horkou pánev, pravděpodobně jste si všimli, že se kapky kapaliny neodpařují, ale "kloužou" po povrchu pánve. Jedná se o takzvaný fenomén Leidenfrost, jehož nová forma byla zachycena na videu.

Při experimentu bylo použito několik kapalin - zpráva zveřejněná v časopise Physical Review Letters ukazuje, že kromě vody byly použity mimo jiné etanol, metanol, chloroform a formamid. Tyto látky mají různé teploty varu a studie chtěla zjistit, jak budou jednotlivé kapaliny reagovat nejen na zahřáté povrchy, ale také samy na sebe. Takto připravené dvojice byly umístěny na desku zahřátou na 250 °C a byly pozorovány jejich účinky.

Pokud je jedna kapka umístěna na povrch, jehož teplota přesahuje teplotu varu dané látky (v případě vody je to například 100 °C, zatímco etanol se začíná vypařovat při 50 °C), kapalina se pohybuje chaoticky a teprve po několika okamžicích "zmizí". Leidenfrost zjistil, že je to možné díky tvorbě malé bubliny páry, která vzniká za již zmíněných specifických podmínek. S podobným paradoxem se setkáváme i v letectví, kde hovoříme o přechlazené vodě, tj. kapalině, která si zachovává svůj předchozí stav skupenství, přestože její teplota je nižší než bod tuhnutí.

Ale zpět k experimentu, vědci se rozhodli rozlišit výše zmíněné kapaliny tím, že jim dali různé barvy. To umožnilo zjistit, jak bude látka reagovat na nové prostředí. Ukázalo se, že kapaliny s podobnými body varu se spojily téměř okamžitě, zatímco kapaliny s extrémně odlišnými parametry se spojily až po několika sekundách, jak je vidět na přiloženém videu.

Viditelné "odrážení" kapek je příkladem takzvaného trojitého Leidenfrostova jevu. Je založena na tom, že kapky vytvářejí bublinu páry, která je izoluje od zahřívaného povrchu i od nich samotných.

"K tomu dochází díky rozdílným bodům varu - teplejší kapka působí jako horký povrch pro kapku s nižším bodem varu, čímž současně vznikají tři kontaktní zóny.

https://techsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/leidenfrostuv-trojity-fenomen-neobvykla-zvlastnost-zachycena-na-videu/mediatrend/?

https://www.sciencealert.com/we-ve-just-discovered-a-new-kind-of-leidenfrost-effect?

17.11.2021 Ultra horký superionický led je nový stav hmoty a je mimo jiné odpovědí na záhadná magnetická pole kolem ledových světů. Vědci v podstatě vymáčkli kapku vody mezi dva diamanty a pomocí jednoho z nejvýkonnějších laserů na světě ji zahřáli na obrovskou teplotu. A výsledkem je nová a tajemná fáze vody.

Tato podivná voda, nazývaná superionický led, existuje pod stejnými tlaky a teplotami, jako jsou ve středu Země, což je skutečnost, která by mohla výzkumníkům brzy pomoci prozkoumat tajemství ukrytá v jádrech jiných světů.

Superionický led je 18. fází ledu

Kapalina, pára a led jsou nejběžnější fáze vody, ale molekuly vody se mohou usazovat i v jiných uspořádáních, která představují různé fáze. Vědci už identifikovali 20 fází vodního ledu, tedy 20 různých způsobů, jak se mohou vázané atomy vodíku a kyslíku naskládat při různých teplotách a tlacích.

Superhorký a vysoce natlakovaný superionický led je 18. fáze ledu a je jednou z nejpodivnějších. Je to proto, že jeho atomy kyslíku se uzamknou na místě jako v pevné látce, ale jeho atomy vodíku se poté, co se vzdají svých elektronů, stanou ionty, atomovými jádry zbavených svých elektronů a tudíž kladně nabité, které mohou volně proudit ledem, jako by byly tekutinou.

 • Představte si krychli, mřížku s atomy kyslíku v rozích spojených vodíkem. "Když se transformuje do této nové superionické fáze, mřížka se rozšíří a umožní atomům vodíku migrovat, zatímco atomy kyslíku zůstanou ve svých pozicích stabilní. Je to něco jako pevná kyslíková mřížka sedící v oceánu plovoucích atomů vodíku." Tyto plovoucí atomy vodíku blokují světlu průchod ledem a dodávají mu černý vzhled. 
 • https://tech.instory.cz/technologie/1621-ultra-horky-superionicky-led-je-novy-stav-hmoty-a-je-mimo-jine-odpovedi-na-zahadna-magneticka-pole-kolem-ledovych-svetu.html?<br>

17.12.2020 Horká voda může někdy zmrznout rychleji než studená, což je nepochopitelný jev zvaný Mpemba efekt. Vědci to nedokázali vysvětlit - a nebyli si jisti, že je to dokonce skutečné. Nyní vědci poprvé v laboratoři prokázali bizarní účinek ochlazováním skleněných kuliček, které nahradily složitější proces zmrazování vody. Vědci tvrdí, že za určitých podmínek mohou mít materiály chladicí "zkratku", která umožňuje teplejším předmětům ochladit se rychleji než chladnější

https://www.sciencenews.org/article/physics-new-experiment-hot-water-freeze-faster-cold-mpemba-effect<br>

26.11.2020 Čeští vědci popsali dokonalý trik. Voda za určitých podmínek nezmrzne ani když jsou teploty hluboko pod nulou. Tým výzkumníků z Akademie věd ČR prokázal, že voda za určitých podmínek může zmrznout až při teplotě minus 33 stupňů Celsia. Vědci tak popsali jev, kdy voda ohraničená v pravidelném malém prostoru ztuhne až při této teplotě.

V běžném prostředí naší planety dochází k tuhnutí vody při teplotě kolem nuly. Ve specificky tvarovaném prostoru však může být tato hranice posunuta o desítky stupňů pod bod mrazu. Tuto vlastnost molekul vody vědci objevili jejich umístěním do speciálně tvarovaných dutin z grafenu vyplněných oxidem křemičitým.

Vědci vytvořili nanoled

Vědcům se tak podařilo vytvořit jakýsi nanoled, jehož struktura je ovšem velmi odlišná od běžného ledu, který známe. Přírodní led je totiž tvořen krystaly hexagonální struktury, kdyžto nanoled má krystalické jádro pouze ve středu grafenové výduti. Tento výzkum může být využit například pro vývoj nových technologií a materiálů.

https://technika.magazinplus.cz/1916-cesti-vedci-popsali-dokonaly-trik-voda-za-urcitych-podminek-nezmrzne-ani-kdyz-jsou-teploty-hluboko-pod-nulou.html?<br>

25.7.2020 Pára může dosáhnout v podstatě libovolné teploty, a to v případě molekul až do hodnoty termální disociace na atomy. Na otázku odpověděl doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., z katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty UK.

Tak je ale v případě vody až hodně nad zmíněných 240 °C, řádově několik tisíc stupňů. S atmosférickým tlakem souvisí teplota varu - pokud bychom páru o dané teplotě stlačovali, tak ji při určitém tlaku zkondenzujeme na kapalinu (viděno obráceně, při vysokém tlaku bychom kapalinu museli zahřívat na vyšší teplotu, aby začala vařit, než při tlaku nízkém - příkladem může být např. teplota varu vody, která je za normálního tlaku v naší nadmořské výšce 100 °C, ale ve vysokohorských podmínkách v Himalájích klesne pod 90 °C).

Kapaliny mají ale i tzv. kritickou teplotu - to je teplota, nad kterou nelze páru zkapalnit ani za libovolně vysokého tlaku; daná látka pak existuje v tzv. superkritické fázi, a chová se dost divně - pohybuje se spíše jako plyn, ale rozpouští látky podobně jako kapalina. Kritická teplota pro vodu je 374 °C, superkriticky se začíná chovat nad danou teplotou při tlacích vyšších než 218 atmosfér.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/jake-maximalni-mozne-teploty-muze-dosahnout-vodni-para.A200715_164948_ln_veda_ape

1.2.2021 Neznáma pravda o vodě. Profesor Gerald Pollack, Washingtonská univerzita

 • Infračervené světlo nabíjí vodu (fotonická energie uspořádává a nabíjí vodu), 15% světla, které přichází ze Slunce je infračervené, proto je teplo. Jen vystavení se slunečnímu světlu se vytváří separace náboje vody (tuto energii dokážeme hromadit). 
 • Voda transformuje světelnou energii na mechanickou (pohybovou) energii. Bez EZ vody by nemohlo fungovat lidské tělo. 
 • Světelná energie by teoreticky mohla pomáhat průtoku červených krvinek přes kapiláry (podporuje krevní oběh). V těle nepumpuje krev pouze srdce, ale působí tam i jiné faktory (např. sluneční světlo -lidská fotosyntéza). My lidé získáváme energii z jídla, ale také ze světla (energie RA). Voda působením slunce se mění na EZ (eazy) vodu a ta dodává energii.
 • Mezi tuhým a kapalným skupenstvím vody je EZ voda (aby bylo možné zmrazit vodu, je nutné projít stádiem EZ vody, pokud chcete rozpustit zmrzlou vodu, nelze to přímo, ale děje se to prostřednictvím EZ vody). Struktura EZ vody není moc odlišná od struktury ledu. 
 • Voda absorbuje energii neustále. 
 • Při tvorbě mraků je důležitý elektrický náboj (může docházet k přepólování, podobně jako u Slunce), který je udržuje v atmosféře. Náboj mraků je kritický důležitý předpověď počasí. 
 • Každá buňka v těle je naplněná strukturovanou EZ vodou, v průběhu celého a v průběhu jakékoliv aktivity se mění skupenství vody ze standardní vody na EZ vodu. Pokud tělo nebude mít v sobě EZ vodu, tak nebude správně fungovat (je to zdroj zdraví). Cokoliv co nám pomůže vytvořit tuto vodu v těle nám přispěje k rozvoji zdraví. 
 • EZ voda se chová podobně jako krystal, její molekuly strukturované. 
 • 19. ledna se mění struktura vody (asi se to vztahuje k nějakému kosmickému procesu). Lidé v Rusku si v tento den chodí pro vodu, protože si myslí, že je to zdrojem vyléčení organismu. 
 • www.ivscience.org

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.