Transformační bod zlomu (nulový bod)

Bod zlomu se skládá s dílčích bodů zlomu, které jsou vzájemně provázané informační síti (dílčí porušení bodu zlomu, nenaruší celou provázanou sít, její stabilitu nedojde ke zhroucení a změně stavu), pokud dojde k řetězení bodů zlomu (polarita v dualitě naakumulovala energii, která spolu bojuje v nesmiřitelném boji, spouští se domino, až se všechny energie vyčerpá) v krátkém okamžiku, dochází k tzv. "TRANSFORMAČNÍMU BODU ZLOMU" (souběhem, nebo řetězením dílčích bodu zlomu, dochází k narušení diverzity, celistvosti systému a nastává samodestrukční proces v jednom okamžiku, nebo ve velmi krátkém časovém období v závislosti na složitosti a provázanosti systému). Příkladem může "Sametová revoluce" v roce 1989, 1939, 2022, maturita, státnice, zbouraný dům po zemětřesení (výbuchu atd.) nebo stržený ubrus na Vánočním stole plný jídla a pití. Transformační body zlomu jsou také provázány s planetárními systémy, například s konjunkcemi nebo opozicemi Saturnu a Pluta a precesním rokem.

 • Neviditelný Covid, klimatické změny, energetická krize, inflace, migrace, konflikt na Ukrajině atd. jsou evoluční činitelé, kteří působí hromadně na lidskou transformaci i v duchovní (neviditelné) úrovni a přijdou další události, aby se urychlil transformační vývojový proces (vývojový proces polarity v dualitě) a naakumulovala potřebná energie, která umožní, aby lidská populace prošla transformačním bodem zlomu (dojde ke skokovým změnám) - zábleskem světla poznání JÁ VÍM (jsem napojen na 5 element éter)Transformační bod zlomu má obvykle globální působnost, dopady a je provázán se změnami přírodního prostředí.
 • Za transformačním bodem zlomu následuje skoková vývojová změna (může mít obě polarity), která umožní současné populaci "žití v přítomném okamžiku". (kde nebude působit a řídit svět lidská paměť, ego, lidská individualita, fyzické tělo atd.) propojením s 5 elementem éterem.
 • Transformaci, kterou prochází jednotlivec, může připodobnit k minci, která má dvě strany (polarita) a hranu na které může za určitých podmínek stát. Každá strana mince je jiná, ale přesto je jsou obě strany součástí celku. Každou ze stran mince nemůžeme vidět současně a proto dochází k polarizaci v dualitě těch, kteří sledují pouze jednu stranu mince (která se liší od druhé strany mince). Pochopení, že odlišné strany mince jsou součástí celku - mince, vede k poznání a prožití - JÁ VÍM, které umožňuje transformaci jedince a populace. Pouze ten, co chápe minci jako celek (a prožil si to, dopřál si čas ji pozorně pozorovat) a nenechá se zmást oddělenými stranami mince (polaritami, které stojí proti sobě a nemůžeme je současně vidět), může díky integrací polarit v jeden celek (minci) postoupit na úroveň, kdy vidí "novou zemi".

 • Vývojový proces: Víra (podsunutá pravda) - transformační bod zlomu - vědění (prožité poznání) - JÁ VÍM. Nadsmyslový vjem (např. prostřednictvím duchovního záblesku, dojde k bodu zlomu, velkému skoku a změně kvality - dojde k mezní situaci, kdy ztratíme veškeré jistoty o které se opíráme) se projeví úplnou změnou osobnosti A V NOVOU KVALITU - JÁ VÍM (jsem napojen na 5 element éter).

Probíhá, nebo se připravujeme na tzv. "CELOPLANETÁRNÍ VÝVOJOVOU METAMORFÓZU JEDINCŮ I LIDSTVA", která je spojená i se změnou možností, myšlení (osobní odpovědnost za svoje činy a z toho plynoucí důsledky), paradigmat, přírodního prostředí, společenského řádu a s tzv. "TRANSFORMAČNÍM BODEM ZLOMU" JÁ VÍM A MY VÍME (polarizace způsobuje přerušení vývoje a po překročení mezního bodu následuje uvolnění energie a může dojít k transformační pulsové skokové vývojové změně do nových podmínek, podobně jako v menší míře lokální změna v roce 1918, 1938, 1948, 1968, 1989. Jsme připraveni na takovou změnu nebo příležitost), který je provázán i s přechodem do věku Vodnáře v rámci precesního roku. Vznik Československa byl spojen se španělskou chřipkou, co nám přinese pandemie koronaviru po roce 2020, zástupný konflikt na Ukrajině (válka civilizačních modelů), finanční krize a další události?

 • 5. civilizační zlom (nazvaný prof. Staňkem Společností 5.0), spočívá ve změně vzorců myšlení, zvyklostí, odpoutání od závislostí a skokové změně myšlení na základě prožitého poznání (můžeme se opět naučit "myslet", rozpustit staré vzorce myšlení a žít svůj vlastní život v rovnováze materiálního a duchovního informačního toku, a NE život druhých lidí, např. prostřednictvím televize, sociálních sítí a pouze v materiálním světě orientovaném na zisk, moc a úspěch).
 • Vznikne celoplanetární civilizace o které mluví prof. Bárta, nebo barevný svět?
 • Klíčoví v tomto procesu jsou i děti a jejich výchova (první priorita, dlouhodobý proces).
 • Příkladem celoplanetárního transformačního bodu zlomu je přechod z věku Ryb do věku Vodnáře a s tím spojený souběh cyklů a řetězení událostí a dílčích bodů zlomu (duchovní vývoj a transformace člověka - HOMO Aquarius), kdy se akumuluje energie potřebná pro změnu.
 • Polarita v dualitě v různých formách se zviditelňuje (akumuluje se obrovská energie, která čeká na spouštěč, aby se vybila prostřednictvím skokové změny) a vytváří podmínky pro transformační bod zlomu, který vzniká řetězením dílčích bodů zlomu (naakumulovaná energie v pólech se vyhrotí do extrému a tím je možná skoková změna, pokud se to nepodaří dojde k vybytí energie prostřednictvím války či jiných katastrof), které provází i působení živlů.
 • Společnost se transformuje, pokud se transformují lidé (uvědomuji, že jsem tu sám za sebe, nikdo mě neřídí ani neovlivňuje) ve vývojovém procesu. Klimatické změny, covid a konflikt na Ukrajině rozdělují jedince i společnost do nesmiřitelných pólů - polarizace ve společnosti (projevují se polarity v dualitě, to je nutný bod pro vývojovou transformaci jedinců a civilizace). V evolučním procesu může dojít ke skokové vývojové změně, nebo v destruktivním procesu k vybití této energie dochází prostřednictvím konfliktů, protestů, nepokojů a válek (konec velkého cyklu). Rostoucí polarizace v lidech i ve společnosti (polarita v dualitě) vede ke zrychlení duchovního vývoje.
 • Při průchodu transformačním bodem zlomu dochází k chaosu a následně ke skokové změně (jak na makro i mikroúrovní), kterou provází "osvícení".
 • Při průchodu transformačním bodem v osobní rovině je zbavuje závislosti na rozumu a emocích (dochází k zapomínaní naučených informací a vzorců) a napojujeme se na informační pole inteligence vesmíru (dochází i k tomu, že slovy nedokáže popsat realitu, kterou vnímáme) a s některými lidmi můžeme komunikovat beze slov. Pro získávání informací již nepotřebujeme studovat knihy atd., ale informace získáváme z ducha, vesmírné inteligence - JÁ VÍM (jsem napojen na 5 element éter).
 • Mezní okamžik: jedinec je v ohrožení smrti, se kterým se člověk nesetkal (osobní bankrot, ztráta partnera, havárie, nemoc atd.), tento prožitek umožňuje změnu paradigma a urychluje vývoj člověka (jak v materiální, tak duchovní úrovni). Mezní okamžik se odehrává i na úrovni civilizace (klimatické změny, jaderná válka, potopa světa, kometa atd.), který nazýváme transformační bod zlomu a umožňuje změnu společenského řádu, pokud tímto procesem poznání projdou jednotlivci na planetě.

Jednou za cca 26 000 (kosmický, precesní rok, EON) při přechodu z věku Ryb do Vodnáře dostává lidstvo šanci, pokud se nakumuluje dostatek energie na kvantovou transformaci (která probíhá po dobu i několika generací, započala v druhé polovině minulého století a příchodem indigových a dalších dětí), dochází k vývojovému vzestupu (kvantový skok, ovulační cyklus planety), kdy z Homo Sapiens může dojít k vývojové kvantové transformaci například v HOMO Aquarius, pokud bude dostatek energie (jak z vejce - evoluce, tak z popela - pták FENIX, revoluce), které se akumuluje z veškerých nerovnováh či kolapsů jedince, rodu, společnosti, civilizace, přírody A VÝSLEDKEM JE JÁ VÍM (dojde k mezní situaci, kdy ztratíme veškeré jistoty o které se opíráme a dospějeme k novému poznání), jsem napojen na 5 element éter. Pokud se to nepodaří, tak další příležitost bude až za 26 000 roků (Tomáš Pfeiffer). Jsme ve fázi (uprostřed cyklu), kdy starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu) po svém pádu a současně poskytl dostatek živin pro své potomky (současné lidstvo však žije na dluh a pro své potomky zanechá dluhy, vyprahlou zemi bez půdy a lesů). Více

Exponenciální růst a NÁHLÉ extrémy jsou doprovodnými znaky, které signalizuji příchod bodu zlomu (řetězení bodu zlomu). V současné době mluvíme o Transformačním bodu zlomu, který kompletně změní podmínky pro život na planetě. Tento proces též popisuje Herakleitův zákon, který je jedním ze 7 pilířů - podmínek. Při jejich naplnění následuje chaos, kolaps, zánik jedné civilizace a vznik nové. Podle Prof. Miroslava Bárty se již naplnilo všech 7 zákonů -podmínek zániku civilizací. Jakmile dosáhne exponenciální růst vrcholu a nastává bod zlomu, nebo Transformační bod zlomu, dochází k řetězení událostí (lavina, domino), které již nelze odvrátit, nastává chaos (očistný kolaps) a nové poznání JÁ VÍM (jsem napojen na 5 element éter). Jde o jeden se samoregulačních DUCHOVNÍCH principů (bezpečnostních protokolů), které fungují na planetě a jsou provázané s přírodními cykly a živly.

Globální bod zlomu klimatických podmínek na Zemi

12.7.2022 Kdyby člověk narozený v Praze třeba v roce 1000 mohl cestovat v čase a "přistál" v Praze roku 1800, většina z toho, co by kolem sebe viděl, by pro něj byla pochopitelná. Ale kdyby obyvatel Prahy počátku 19. století viděl dnešní české hlavní město, nerozuměl by ničemu. Začátek a důvody toho všeho identifikoval americký ekonomický historik Brad DeLong. Podle něj nastal zlom kolem roku 1870, tedy ve stejném roce kdy vyšla kniha Dvacet tisíc mil pod mořem od Julesa Verna. Od té doby se úroveň dostupných technologií zdvojnásobila zhruba každých 35 let, tedy jednou za generaci. Ale například v letech 1500 až 1800 by k tomu přitom bylo potřeba 500 let.

"Je to něco naprosto mimořádného. Dnes jsme z hlediska úrovně našich technologií od roku 1870 stejně vzdáleni, jako byli lidé žijící v roce 1870 vzdáleni od doby bronzové, tedy zhruba od roku 2000 před naším letopočtem," píše DeLong, který je profesorem na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Podle DeLonga se rozvoj po roce 1870 mimořádně zrychlil ze tří důvodů. Prvním bylo propojení vědy a výroby, kdy poznatky vědců a vynálezců byly rovnou uváděny do praxe přímo v rámci podniků. Ty začaly být mnohem větší než dřívější manufaktury a umožňovaly tak masovou výrobu - což je druhý důvod. A tím posledním byla globalizace - dramaticky klesla cena dopravy napříč světem, čímž se také rychle šířily nejen výrobky, ale i znalosti. "Co jedna firma vyrobila, druhá napodobila. A to celosvětově.

 • Historik Dominic Lieven už dříve napsal, že "během dvou generací před rokem 1914 se evropská společnost jako celek proměnila víc než během předcházejících mnoha staletí"
 • Bleskurychlý pokrok v technologiích a v bohatství, který nastal po roce 1870, nešel ruku v ruce s pocitem štěstí a spokojenosti obyvatel Spojených států a západní Evropy (právě na tyto regiony se soustřeďuje).
 • Výrazný nárůst spokojenosti a optimismu lze podle něj na datech dokázat jen ve dvou obdobích - od roku 1870 do vypuknutí první světové války v roce 1914 a poté zhruba ve 30 letech následujících po druhé světové válce. Dlouhodobě se pak prohlubovala míra nerovnosti ve vyspělém světě, byť v posledních několika letech se tento trend změnil. Vliv také měly stále vyhrocenější politické spory uvnitř jednotlivých zemí. Lidstvo své mimořádné technologické inovace často použilo k destruktivním účelům - 20. století tak přineslo nejen ohromující materiální pokrok a snížení míry chudoby, ale také nejničivější konflikty a nejhorší režimy v dějinách.
 • https://archiv.hn.cz/c1-67091920-zlom-od-ktereho-jsme-neskutecne-zbohatli-od-roku-1870-lidstvo-padi-kupredu-a-ekonom-vysvetlil-proc

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...