Velký Reset - restart, The Great Reset

Upozornění pro celý text: jedná se o osobní pohled autora setříděný, prostřednictvím architektury souvislostí, z různých střípků v jeho okolí, pohled nemusí být objektivní a autor se může ve svých úvahách a předpokladech mýlit (některé předpoklady se ani nemusí naplnit).

Celá "konspirační teorie" je postavena na tom, že světoví lídři, či elity (pánové za oponou), chtějí využít současnou pandemii a další události k na nastolení nového světového řádu. Má dojít ke zrušení kapitalismu a nástupu Technokracie (Imperialismus), má být omezena svoboda a nastolena kontrola nad lidmi. Mluví se o monitorování a digitálním dohledu nad lidmi. Dokonce má dojít ke zrušení soukromého vlastnictví, tedy ke komunismu (kde vše vlastní stát a nikoliv globální korporace). V tomto článku se proto podíváme na některé aspekty tohoto údajného "spiknutí globalistů" a pokusím se vysvětlit, o co ve skutečnosti jde.

Kousek pravdy

Říká se, že každá lež má v sobě kousek pravdy. Není tomu jinak ani v tomto případě. Plán tzv. "Velkého resetu" skutečně existuje. Jde o plán obnovy světa po skončení pandemie, který představilo Světové ekonomické fórum sdružující různé osobnosti byznysu, politiky či vědy. Za otce myšlenky Velkého resetu se dá považovat Klaus Schwab - zakladatel fóra. Díky rostoucím a nesplatitelným dluhům již nemohou "vyspělé západní státy" dále fungovat v současném modelu kapitalismu 21. století, proto přichází velký reset, který civilizaci směřuje do Metavese ("problémem ale nejsou vnitřní problémy, jako např. dluhy a systém, ale vnější nepřítel koronavirus, který to vše způsobil" a odhalil nedostatky neudržitelného systému). Poznámka: jeho pravý důvod může však být jiný (např. strach z "efektu velkého muže", nebo z konce kapitalismu a z nástupu nového společenského řádu, který bude akcentovat duchovní složku jedinců, celé civilizace jako základní pilíř a který může být spojen s novým vývojovým druhem člověka (HOMO Aquarius), který může vzniknout v souladu s ovulačním cyklem planety Země v rámci precesního roku, který je spojen s přechodem do věku Vodnáře).

K. Schwab prezentuje Velký reset jako plán obnovy po pandemii, který by měl zahrnovat udržitelný rozvoj, zelenou ekonomiku, dosažení větší rovnosti či digitalizaci. Schwab také tvrdí, že současný neoliberální model kapitalismu je třeba nahradit něčím, co nazývá kapitalismem stakeholderů (kapitalismus zúčastněných stran). Systémem, ve kterém se korporace nezaměřují pouze na profit, ale slouží stakeholderům - zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a komunitám (zisk se transformuje na službu a blaho ve prospěch všech). 

Zdroj: 22.12.2020 https://manipulatori.cz/velky-reset-nova-konspirace-o-svetove-totalite/

Koronavirová pandemie je současní plánu (koronavirusn a další události jsou hlavní příčiny, které decimují ekonomiku), který se nazývá Velký restart. Great reset je projektem pánů za oponou (vládnoucí elita prostřednictvím globálních korporací a lídrů). Za pouhé 2 roky globálního řízení vidíme, kam se civilizace dostala (lidé stojí proti lidem). Myšlenka velkého resetu není nová, reálně se začala veřejně prosazovat v první polovině roku 2020, kdy ho oficiálně oznámilo Světové ekonomické fórum, které se schází pravidelně v Davosu. Je to prý cesta, jak svět udělat lepším, podobně po jako po 2. světové válce (budování nového z trosek války s koronavirem, který způsobil ekonomickou devastaci). Koronavirus a další události pravděpodobně posloužili jako záminka pro realizaci a urychlení tohoto plánu, který chce vybudovat zcela nové základy pro naše hospodářské, školské, zemědělské, dopravní, komunikační, bankovní (i měnové), zdravotní, důchodové a sociální systémy (slibují více rovnosti a inkluze)Světová ekonomika je díky koronaviru a dalším událostem v troskách, abychom to napravili velkolepým globálním řešením jménem VELKÝ RESTART (RESET), musíme ji vypnout a znovu nahodit (není to o stisknutí tlačítka RESET).

 • Lidstvo je na křižovatce zda půjde cestou Projektu TOTAL CONTROL (varianta se stejným cílem, či jiný název pro Velký reset a Technokracii) - odpovědnost za svůj život přenechají druhým, nebo cestou "návratu k lidskosti" a duchovního rozvoje do tzv. "Nové země" - vezmou odpovědnost za svůj život do vlastních rukou. Facebook a další technologické firmy chtějí převést lidstvo z fyzického světa do virtuálního digitálního světa s využitím Velkého resetu, postupně vzniknou digitální virtuální státy, které nahradí současné národní státy. V jiné podobě jde o ovládnutí lidského vědomí a jeho totální kontrolu. Vznik plánu Velkého resetu (Velký reset je jen jeden z nástrojů pro jeho realizaci) je počátkem skryté totální války všech lidí proti lidem, kdy jde o ovládnutí vědomí lidí a nahrazení planety Země, Přírody a Stvořitele Digitálním diktátorem v Metaversu. Civilizace směřuje k samodestrukci.
 • Podle zakladatele summitu Klause Schwaba prý potřebujeme transformaci kapitalismu zaměřeného na zisk v kapitalismus zaměřený na obecné blaho (imperialismus v novém kabátě a s digitálním myšlením)
 • Vznik Technokracie je odrazem vývojového pádu člověka z 3D do 2D reality, kde existuje jen pravda a lež, 1 a 0 - tedy digitální myšlení, kde mizí lidství (existuje Homo Technologicus) a s ním spojené bytostné poznání sama sebe, spojené s usebíráním.
 • Od března 2020 probíhá systém globálního chudnutí (indukce chudoby) bez kterého nelze Velký reset realizovat. Pak se po pádu národních států a finančního systému může realizovat univerzální nepodmíněný příjem např. z federalizované EU, nebo DVS.. 
 • Současná civilizace se postupně posouvá (postupně v dílčích krocích se mění podmínky) prostřednictvím nastupující kontrolované společnosti,  digitalizace a Velkého resetu do tzv. metavesmíru (proces popisuje efekt vařené žáby), kde se z lidí stává postupně digitální zombii (Homo Technologicus). Velký reset je "cestovní mapa" pro realizaci a vstup do Metaversa
 • Globalizace vstupuje do poslední fáze: Digitální imperialismus = poslední fáze kapitalismu 21. století, (METAVERSE). DVS nepotřebují vlastnit jednotlivé země, mohou obchodem, službami a digitálním prostředím ovládnout populaci žijící v těchto zemích, jejich svět nemá hranice, je omezen pouze připojením na internet (to řeší satelitní internet).
 • Teze: Světový měnový systém funguje průměrně cca 40 -50 roků (1971 - rozpad Bretton Woods, 1976 vznik současné Kingstonského měnového systému), životnost současného je u konce, řízený pád je neodvratný a je potřeba vytvořit nový měnový systém např. na bázi CBDC (2023-4). Pravděpodobně dojde k tomu, že zlato, kryptoměny, diamanty atd. již nebude možné považovat za uchovatele hodnoty pro běžnou populaci. Pádu současného měnového systému bude předcházet pád akciových, komoditních a dalších trhů, případně další geopolitické, klimatické, potravinové, energetické a společenské faktory (narůstající strach, pády vlád, kolapsy států, růst nezaměstnanosti atd.). Kumulace těchto faktorů vytvoří chaos a to vytvoří prostor pro zavedení "přechodného" měnového systému a a klidnění situace. Bude to ale za cenu ztráty občanských práv a svobod, populace bude ještě více ovládána prostřednictvím peněz. Nový měnový systém může vzniknout až po pádu digitálního imperialismu.
 • Válka na Ukrajině: v březnu 2022 padl klíčový princip kapitalismu - nedotknutelnost soukromého vlastnictví - na kolena (zmrazení aktiv RF a jejich občanů, tím se otevírá prostor pro další znárodňování, zavedení nepodmíněného příjmu a tím konec osobního vlastnictví). Zbytku světa, zejména v Asii, se nelíbí, jak nyní Washington, Londýn a Brusel jednají, spouští se efekt sněhové koule.
 • Společnost se transformuje, pokud se transformují lidé ve vývojovém procesu. Klimatické změny, covid a konflikt na Ukrajině rozdělují jedince i společnost do nesmiřitelných pólů - polarizace ve společnosti (projevují se polarity v dualitě, to je nutný bod pro vývojovou transformaci jedinců a civilizace), vybití a transformace této energie dochází prostřednictvím konfliktů, protestů, nepokojů a válek (jsme na konci velkého civilizačního cyklu). Rostoucí polarizace v lidech i ve společnosti (polarita v dualitě) vede i ke zrychlení duchovního vývoje.
 • Jak transformovat společnost?

Teze, nepochopení významu současné pandemie: virus jsme si přitáhli, protože nám ukazuje způsob našeho života, tedy to, že žijeme na úkor hostitele (lidí, planety a Vesmíru), pokud to nepochopíme, přijdou další projevy nerovnováh a kolaps lidské civilizace. Zánik civilizací byl obvykle provázen konzumem, dekadencí, extrémy, válkami, pýchou atd. Tyto projevy vidíme všude kolem nás. Současně se ale vytváří prostor pro vznik nové civilizace (podobně jako v cyklu stromu).

 • Celý proces Velkého resetu vede ke zchudnutí většinové populace (konec osobního vlastnictví), který je po civilizaci nutný a díky tomu je současně umožněna neplánovaná transformace jedinců a společnosti (v souladu s ovulačním cyklem planety a inteligencí vesmíru) prostřednictvím skokové vývojové změny (duchovní rozměr, světlo poznání) prostřednictvím Transformačního bodu zlomu v nový společenský řád. Pokud se to nepodaří, lidstvo bude opakovat historické cykly, které popisuje prof. Bárta v 7 zákonech zániku civilizaci. 
 • Celý proces i jeho dílčí části jsou řízeny tak, aby si lidé mysleli, že nám vlády a politici pomáhají, že jsou na naší straně, jsou garanty bezpečnosti, nezávislosti, svobod a vše funguje, tak jak má (většina lidí to podporuje a tleskají v domnění, že je to vše děláno v jejich zájmu), ale opak je pravdou

Řada astrologů připisovala KONJUNKCI JUPITERU SATURNU - 21.12.2020 epochální význam (přechod do věku Vodnáře), který můžeme zjednodušeně nazvat: konec vlády starého krále Saturnu, kterou přebírá mladý princ JUPITER. A už máme jedno z vysvětlení, co je touto konstelací myšleno. Jde o VELKÝ RESET (Bohatí kapitalisté - soukromé vlastnictví, směřují společnost k socialismu a komunismu, tedy ke sdílené ekonomice a službám, ale zásadní rozdíl tkví v tom, že majetek zůstává v rukou nadnárodních firem a nikoliv rukou státu a lidí, ti nebudou nic vlastnit, ale budou sdílet a využívat nepodmíněný digitální příjem) a přechod do poslední vývojové fáze kapitalismu - Imperialismu a metavesmíru.

Kniha Klause Schwaba: Covid 19 VELKÝ RESET. K původnímu stavu se již nevrátíme, Covid je globální problém, proto je potřeba jej řešit globálními prostředky, lze očekávat zánik národních států a jejich kompetence budou přesunuty na vyšší úroveň. Čeká nás sdílená ekonomika, přechod na DIGITÁLNÍ FORMU PENĚZ - odbourání hotovosti, zavedení nepodmíněného digitálního základního příjmu, cílem je zotročená společnost?

 • Za předkladatele myšlenky velkého resetu lze považovat Klause Schwaba (duchovními otci jsou pánové za oponou - např. Globalisté). Světové ekonomické fórum (od 1987 se setkávají každoročně v Davosu) v těchto procesech hraje zásadní roli.
 • Podporuje průmysl 4.0 a robotizaci (o zdanění robotů a umělé inteligence se zatím nemluví).
 • Digitální měny (digitální euro) nahradí papírové peníze, zrychlí krachy malých a středních firem, dojde k omezení vlastnických práv, cestování a lidských svobod.
 • New 'year zero' (2020, Marshallův plán II), plán evropské obnovy zajistí více rovnosti a inkluze, je čas začít znovu budovat a stejně jako v roce 1946, na novém základu (pozn. čeká nás, nebo už proběhla tzv. JALTA II? - nové digitální přerozdělení světa).
 • V roce 2030 již bude vše "digitální", budu mít neomezený přístup k čisté energii a nebudu nic vlastnit (dům, auto, přístroje, oblečení atd.), ani nepotřebuji nic vlastnit, vše mohu získat jako placenou službu.
 • Jsou lidé na tuto změnu mentálně připraveni, nebo jde pouze o výsledek digitálního myšlení a tlaku vládnoucí elity, která nevnímá lidský a duchovní rozměr člověka a planety (obojí jsou živé svobodné bytosti, ne stroje, které v tomto systému pouze slouží ve prospěch elit), ale pouze žijí na jejich úkor?
 • Základní nepodmíněný příjem = konec osobního vlastnictví v novém ekonomickém systému.
 • DAVOS, agenda 2021
 • Ukrajina bude pravděpodobně první zemí (testovací experiment v praxi), kde se bude kompletně realizovat Velký reset v plném rozsahu, protože země je v totální chaosu a rozkladu, stát nefunguje. Prosakují nepotvrzené zprávy, že Klaus Schwab a V. Zelenskyj se dohodli na této cestě.

Velký reset jednoduše znamená, že úzká skupina osob (pánové za oponou) bude řídit a kontrolovat celou civilizaci, ve prospěch svých zájmů, díky pestré škále nástrojů a většinová populace tuto globální "past" nevidí, nevnímá a dílčí části systému dokonce vědomě podporuje, protože je to pohodlné, "výhodné", logické, "IN", snadné (když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, podobně jako při vstupu do EU) a zadarmo. Jsme na křižovatce, zda naše civilizace půjde cestou vytváření "umělého ekosystému (exploze)" (Homo Technologicus, digitalizace, robotizace, virtuální realita, humanoidní robot, vše řídí digitální diktátor v metavesmíru) nebo cestou "přírodního ekosystému (imploze)" (HOMO Aquarius, platí zde přírodní zákony, člověk je lidská bytost, planeta je živý organismu, vše propojuje Stvořitel). A jak předpovídají programovací knihy a filmy, tak se takové reality pravděpodobně dočkáme (RUR, Avatar, Matrix, Prométheus atd.).

Marketing Velkého Resetu (tato fráze se již používána minimálně od roku 2011) začal s předstihem už na začátku roku 2020, výrazně zrychlil po Brexitu a inauguraci prezidenta USA (klíčovým mezníkem byl i 6. leden 2021, kdy skočila éra Donalda Trumpa), kdy se spustily další procesy projektu.

https://www.weforum.org/agenda/2012/01/the-great-transformation-in-davos-new-models-to-address-old-challenges/

Vize 2022-2024: Před branami je konflikt dvou impérií USA, Číny (který nutně nemusí znamenat boj armád) a následný výprodej USD. To je spouštěčem pádu současného světového systému (ostatní podmínky jsou již splněny - rostoucí dluhy, inflace, tištění peněz, polarizace ve společnosti, chaos atd.). Konflikt na Ukrajině, kryptoměny, inflace, klimatické změny, nedůvěra a navazující procesy mohou být roznětkou v tomto procesu. Následně budou bankrotovat jednotlivé státy, nastane chaos a pořádek zajistí DVS (Technokracie, vláda korporací), které zavedou nepodmíněný příjem a kontrolovaný systém (Projekt TOTAL CONTROL, Velký Reset, The Great Reset), s využitím satelitního internetu jako řešení situace (nový světový řád).

Nástroje, které jsou používány pro realizaci velkého resetu:

Pro realizaci Velkého resetu (plán na dalších 10 roků a na konci bude vše "digitální") se využije koncept Digitálních virtuálních států, které jsou spojené se zánikem národních států a jejich kompetence budou přesunuty na vyšší úroveň, to zajistí rovnost pro všechny a svět bude "zelenější" (udržitelný), abychom vytvořili zdravější, spravedlivější a prosperující budoucnost. Některé dílčí části a nástroje nám mohou připadat bezvýznamné, ale propojením v jeden funkční celek vytvoří neproniknutelnou pavučinu, kterou lze lehce zneužít lidmi proti lidem, v tom tví podstata celého projektu (problémem nejsou nástroje a části plánu, ale myšlení lidí a jejich cíle). Nikoliv spolupráce lidí, ale nastává totální válka lidí s lidmi v různých podobách.

CÍLEM PROJEKTU "VELKÝ RESET" může být OVLÁDNUTÍ VěDOMÍ LIDÍ (a pro některé přenesení jejich vědomí do stroje a tím zajištění nesmrtelnosti - křemíkový člověk) a jejich přesun do metavesmíru prostřednictvím strachu, závislostí a ztráty kontroly nad sebou samými (ztráta svobodné vůle, integrity a lásky k sobě, mizí duchovní rozměr lidské bytosti). Mohou se z nás stát digitální zombie, které řídí "digitální bůh". Není náhodou, že "VELKÝ RESET" přichází s (který nám ukazuje, kde jsme manipulováni, závislí a kde žijeme v iluzi) falešnou transformací civilizace, která je urychlena na všech úrovních pány za oponou. Paralyzuje nás vlastní narůstající stres, strach, rostoucí objem informací a změn, které přestáváme vnímat (naplňuje se efekt vařené žáby). Je to doslova závod z časem, proces Velkého resetu je urychlen, aby se nenaplnil "efekt velkého muže" (nový vůdce a vzpoura mas) v důsledku příchodu mimozemských civilizací, nebo duchovního vývoje lidstva.

 • Vše co vytváří člověk (na rozdíl od planety Země, Přírody atd.) má v sobě obsažené něco, co můžeme nazvat "ničítkem, virem" (který po čase zajistí, aby to přestalo fungovat). Je to spása, nebo tragédie pro lidskou populaci?
 • Technologie omezují rozhodování člověka, pro člověka je to pohodlné a nemusí nést odpovědnost. Technologie sbírají  data o nás do zlatého rybníku (který je zdrojem nekonečných příjmů soukromých subjektů) a současně jsou konstruovány tak, že vytváří v lidech závislost (dopaminová závislost), digitální demenci atd.. Mizí lidství a kamení nám srdce (svět vnímáme jen z pohledu jedniček a nul - digitální myšlení).
 • Epidemie koronaviru, izolace lidí, nouzový stav, očkovací digitální pasy (Digitální zelený certifikát, který postupně nahradí občanky v EU), omezení pohybu osob, narušení setkávání lidí, kultury, cestování a společenských akcí, rozklad rodiny (LGBT, gender) a národních zvyklostí (digitální koncentrační tábory).
 • Polarizace ve společnosti (dva tábory, které stojí proti sobě), růst agresivity a strachu.
 • Masivní zadlužování států (věčné dluhopisy, kurzarbeit), rozklad národních států - kolaps a paralýza zdravotního, sociálního a důchodového systému, státních institucí a národní ekonomiky (záporné úrokové sazby, ekonomika digitálních platforem, kolaps malých firem a živnostníků včetně služeb, omezení pohybu osob, Zombie firmyDolaroví jednorožciDisruptoři, home officelockdown). 
 • Tisk peněz (kvantitativní uvolňování), je nástroj na skupování aktiv (kolonizaci aktiv) prostřednictvím centrálních bank (firem, lidí, bank, států) se ještě zrychlí, díky rostoucí inflaci a růstu úrokových sazeb.
 • Ekologické daně v různých podobách (emisní povolenky, emisní daně na automobily podle počtu ujetých km, daň z neekologických výrobků a nemovitostí atd.).
 • Tržní zdanění nemovitostí (zejména ve velkých městech a atraktivních lokalitách, kde pro běžnou populaci bude bydlení a nájem nedosažitelné), roční zdanění může dosahovat výše 1 - 2 % z tržní ceny nemovitosti. Vlastnění nemovitosti se stane pro většinovou populaci nedostupným. Vlastnictví nemovitostí bude pouze doménou bohatých (tyto nemovitosti budou skupovat velké nadnárodní korporace), ostatní lidé budou žít v nájmu, nebo budou dojíždět z větších vzdáleností, proto se budou budovat sítě rychlovlaků (kopíruje se model dojíždění v USA, kde se dojíždí i 100 mil autem, v Evropě to budou rychlovlaky). 
 • Sdílené vlastnictví (nebudu vlastnit dům, auto, spotřebiče, oblečení atd., vše budu moci mít jako službu), digitalizace státu a ekonomik, sdílená ekonomika (průmysl 4.0, robotizace, moderní technologie, Umělá inteligence, 3D tiskDisruptoři, start-upyAirbnb atd.), zdravotnictví (např. telemedicína), školství (distanční výuka, e-knihy), práva atd. Většina věcí, které budeme užívat, bude mít nemateriální podobu (svět se přesouvá do virtuální reality).
 • Byrokracie, cenzura, zahlcený soudní systém, rostoucí složitost zákonů, výrobků, systémů atd..
 • Vynucování, bez možnosti volby (demokracie se transformuje v diktát posvěcený závislou a vystrašenou většinou).
 • Uměle se vytváří různé krize (energetická, palivová, surovinová, výrobní, klimatická, potravinová, inflační, sociální, covidová, emotivní atd.), které se řetězí a vzniká globální multikrize, chaos a kolektivní pocit ohrožení a strachu. To jsou ideální a nutné podmínky (populace je lépe ovladatelná) pro naplnění dílčích kroků Velkého resetu, tím kolapsu společnosti a zavedení vynuceného nového systému a řádu (Technokracie).
 • ElekromobilitaAutonomní vozidla, vysokorychlostní železnice, sdílená doprava, Uber, rozvážkové služby, konec uhelných elektráren a nahrazení ropy nestabilními obnovitelnými zdroji energie.
 • Umělé maso, Hydroponie, aquaponievertikální farmy, jídlo v prášku (Solein, Sens, Mana, protein z červů atd.), geneticky modifikované plodiny (GMO), umělá hnojiva, doplňky stravy, průmyslově zpracované potraviny, balená voda, zelenina a ovoce po celý rok. Důsledkem těchto procesů je odklon od přírody, pokles imunity, nárůst civilizační nemoci, klesající porodnost, samodestrukce člověka a civilizace..
 • Technokracie - digitální diktátorNeofeudalismusKontrolovaná společnost se sociálním bonusem, Základní nepodmíněný příjem ( = konec osobního vlastnictví), růst nezaměstnanosti a chudoby.
 • Pokles úrovně školství, hloupnutí a degenerace obyvatel, distanční výuka ve školách, Digitální myšlení, digitální demence, dopaminová závislost (závislost na moderních technologiích a připojení k internetu atd.), e-knihy, čtečky, počítačové hry, robotičtí humanoidi učící děti doma i ve školách atd. (důsledkem je, že mizí myšlení ve vzájemných souvislostech a kritické myšlení - tzv. selský rozum), virtuální realita, sociální sítě, moderní technologie atd.
 • Digitální měny (digitální Euro - SBDC peníze, již se testuje min. od října 2020, nevolení centrální bankéři díky SBDC penězům budou ovlivňovat naše životy) na technologii blockchainu nahradí papírové peníze a s tím bude spojená Digitální měnová reforma a změna finančního systému (úspory a dluhy budou transformovány do nového systému). Digitální bankovní identita (digitální občanka), digitální klon člověka (digitální dvojník), genetické inženýrství - transhumanismus (změna pohlaví, vylepšení člověka atd.), satelitní internet, kybernetická (ne)bezpečnost.
 • Virtuální realita (sport, kultura, zábava, dovolená, přátelé, rodina, partner, bydlení, zážitky atd.), Homo technologicus, který žije život ve virtuální realitě (život se dá vypnout, nebo resetovat a začít znovu), aby neztratil své iluze a vlastní svět, který se mu v realitě rozpadl (jedinci nejsou schopni přijmout neustále změny běžné realitě).
 • Technologické firmy (GAFA) se snaží vytvořit Metaverse (náhrada současné reality, umělou, virtuální), jde o postupný rozvoj virtuální reality s více a více možnostmi, vznikne tak zcela nový komplexní svět (digitální planeta) pro celou populaci (jde o další díl do komplexní skládačky, předstupněm a mezikrokem pro realizaci metavesmíru je i digitální myšlení a zrychlený proces digitalizace), který nahradí ten současný, protože bude "pohodlnější a výhodné" v něm žít..  
 • Digitální paměť (cloudová úložiště, zlatý rybník, digitální ákáša) s využitím umělé inteligence a kvantových bionických superpočítačů, ty budou řídit celý digitální ekosystém včetně člověka, robotické technologie, umělou a virtuální přírodu (dochází k postupné metamorfóze z reálného světa do digitálního virtuálního světa).
 • Jsme otroky dění (máme závislost) kolem nás a největší strach máme z informací (informace se stala prostředkem konzumu a stále jich přibývá a nestačíme je již vnímat v souvislostech a zapomínáme co bylo včera), které mohou nabourat naši pravdu (pilíře bubliny ve které žijeme a také to, na čem lpíme, naši skrytou 13. komnatu), bublinu ve které žijeme a naše paradigma.
 • Změny klimatu, život na dluh planety a budoucích generací, lékem na tyto problémy má být udržitelný ekonomický růst a zelená ekonomika (zelená elektřina je další nástroj pro lepší ovládání populace v kontextu Velkého resetu), Green geal.
 • Technologická, biologická, informační, klimatická a kybernetická válka mezi globálními technologickými společnosti, národními státy i uskupeními států (jsou postaveni lidé proti lidem).
 • Geoinženýrství (ovlivňování počasí).
 • Programovací filmy.
 • Energetická závislost, rychlé odstavení některých států od jaderné energie (aby nebyli energeticky nezávislí, stali se energeticky závislí) a jiných zdrojů energie, např. Česká republika, Slovensko, Polsko atd. Vytvoření závislosti na dodávkách energie pro "vazalské státy" (kolonie), již nemohou být energeticky, potravinově atd. nezávislí, ale pouze závislí.
 • Odstraňování diverzity (která zajišťuje stabilitu systému), v různých oblastech společnosti (např. jiný názor - se nyní nazývá dezinformace, narůstá manipulace a tlak, digitalizace, elektromobilita, odstranění hotovosti, národnosti, států atd.) a nastolení rovnosti a stejnorodosti ve všem (ztráty vlastní volby a svobody, výběr je dán pouze omezeným rámcem možností). A naopak, to co tvoří základ, např. rodina, pohlaví, identita, tak tam vnáší rozklad a různorodost (diverzitu).
 • Vytváření iluzí, hledání viníka ve vnějším světě (Rusko, Čína, koronavir, klimatické změny) využívání strachu, informací či dezinformací, propagandy, přepisování historie a také používání metod typu např. Overtonových oken.
 • Přirozené záření Slunce je nahrazováno umělým zářením 5G sítěmi a dalšími druhy smogu, které nejsou pro lidské tělo přirozené a škodí mu (mají vliv na plodnost, psychiku, emoce atd.).
 • Postupné vědomé odkrývání zamlčované pravdy (existence mimozemštanů, jiné fyzikální zákony, nové technologie atd.) pro vytvoření iluze, že je to děláno ve prospěch lidí a nikoliv za účelem moci, ovládání, vytváření závislostí atd..
 • Důsledkem všech těchto procesů je rozklad a paralýza státnosti, sounáležitosti obyvatel k svému národu, přírodě, rodnému domu, městu či vesnici, své rodině, víře a tím se ztrácí vlastní identita (rozklad integrity obyvatel a jejich komplexní vykořenění).
 • Cílem celého procesu může být postupné ovládnutí vědomí lidí (tento proces popisuje efekt vařené žáby,  a efekt vyššího muže, aby se lidé nemohli vzbouřit) prostřednictvím výše uvedených vnějších i vnitřních nástrojů a tím  zajištění "nekonečné" moci pro pány za oponou. Hrozí tzv. efekt velkého bílého muže (např. příchod mimozemských civilizací na planetu s novými technologiemi, nebo duchovní probouzení jedinců) a proto se proces velkého resetu s využitím pandemie může zrychlit o 20 roků (z roku 2050 na rok 2030). Hrozbou pro tento proces je probouzení lidí, "otevírání jejich srdcí" a nastoupení cesty k pochopení sebe sama (vědomý člověk), přijetí své individuality, svého JÁ, své spirituality. Důsledkem celého procesu může být redukce populace, ať řízená, nebo neřízená.
 • Výše popsané body lze vyjádřit prostřednictvím Calhounova experimentu, jako "fázi zkázy a chaosu 2020 - 2032 (spojenou koncentrací lidí do měst s redukcí populace a její degenerací)", která je spojená s rostoucím konzumem (i digitálním) a je výsledkem materiálního a digitálního myšlení. To vše vede k samodestrukci jedinců a kolapsu společnosti.

Můžeme kritizovat používané nástroje v projektu Velkého resetu, ale podstatou, která tento proces může zvrátit, nebo transformovat, je omezení spotřeby, osvobození se ze zajetí strachu a změna myšlení lidí (od kritiky a boje k pochopení smyslu svého života a probuzení svého duchovního já - svého srdce), která spočívá v nastoupení cesty k vědomému člověku (dochází k vzestupu vědomí a následně i fyzického těla na novou duchovní úroveňa díky tomu se může postupně změnit i společnost a právě nyní si tuto cestu začíná uvědomovat spousta lidí kolem nás. ´

 • Může něco ohrozit realizaci Velkého resetu? Možná je to Fenomén (efekt) vyššího muže a "probuzení lidí"(uvědomí si, že formou evoluce nebo revoluce, mohou svým postojem ovlivnit realitu, ve které žijí), kteří nastoupí cestu pochopení sebe sama, k vědomému člověku v souladu s přírodou a Univerzem.

Velký reset je často spojován s přechodem k socialismu a komunismu, zásadní rozdíl je ale v tom, že majetek a finanční toky nevlastní stát, ale nadnárodní korporace a jde tedy o formu kapitalismu - Imperialismus (který je poslední vývojovým stádiem kapitalismu).

Po spuštění procesu v roce 2020 jsou dalšími klíčovými mezníky v nejbližších letech rok 2022 (plošné zprovoznění satelitního internetu) a rok 2024 (počátek kolonizace Měsíce, Vesmírů a nové přerozdělení sfér vlivu a světa- vznik DVS). V roce 2030 již bude vše "digitální", budeme mít neomezený přístup k čisté energii a nebudeme nic vlastnit. Společnost se bude dělit minimálně na dvě skupiny: 

Velký Reset (Zdeněk Chytra) není nic jiného, než ekonomická (korporátní socialismus, korporátní fašismus) a politická (jednotná a centralizovaná politika na vyšších místech, než je EU) přeměna globálního světa. Bankéři (defacto dnes ovládají min. západní svět) v tom hrají zásadní roli.

Odkazy:

 • https://cz24.news/nwo-velky-planovany-reset/
 • https://naseveru.org/2020/06/29/deep-state-priprava-velky-reset/<br>
 • https://www.project-syndicate.org/columnist/klaus-schwab
 • https://deqebat.com/welcome-to-2030-i-own-nothing-have-no-privacy-and-life-has-never-been-bettet

Transformace našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 

Tato agenda je akčním plánem pro lidi, planetu a prosperitu. Usiluje také o posílení všeobecného míru ve větší svobodě. Uznáváme, že vymýcení chudoby ve všech jejích formách a dimenzích, včetně extrémní chudoby, je největší globální výzvou a nepostradatelným požadavkem udržitelného rozvoje. Tento plán provedou všechny země a všechny zúčastněné strany jednající ve spolupráci. Jsme odhodláni osvobodit lidskou rasu od tyranie chudoby a nedostatku a uzdravit a zabezpečit naši planetu. Jsme odhodláni podniknout odvážné a transformační kroky, které jsou naléhavě nutné k posunu světa na udržitelnou a odolnou cestu. Když se vydáme na tuto kolektivní cestu, slibujeme, že nikdo nezůstane pozadu. 17 cílů udržitelného rozvoje a 169 cílů, které dnes oznamujeme, ukazují rozsah a ambice této nové univerzální agendy. Snaží se stavět na rozvojových cílech tisíciletí a dokončit to, čeho nebylo dosaženo. Snaží se realizovat lidská práva všech a dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek. Jsou integrované a nedělitelné a vyvažují tři rozměry udržitelného rozvoje: ekonomický, sociální a environmentální.

Cíle a cíle budou v příštích patnácti letech stimulovat činnost v oblastech zásadního významu pro lidstvo a planetu:

Cíle udržitelného rozvoje

 • Cíl 1. Všude skoncovat s chudobou ve všech jejích formách
 • Cíl 2. Ukončit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství
 • Cíl 3. Zajistit zdravý život a podporovat pohodu pro všechny v každém věku
 • Cíl 4. Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání a podporovat možnosti celoživotního učení pro všechny
 • Cíl 5. Dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílit postavení všech žen a dívek
 • Cíl 6. Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a hygienou pro všechny
 • Cíl 7. Zajistit přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny
 • Cíl 8. Podporovat udržitelný, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
 • Cíl 9. Budovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace
 • Cíl 10. Snížit nerovnost v rámci zemí i mezi nimi
 • Cíl 11. Učinit města a lidská sídla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná
 • Cíl 12. Zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby
 • Cíl 13. Přijmout naléhavá opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům *
 • Cíl 14. Zachovat a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro udržitelný rozvoj
 • Cíl 15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně obhospodařovat lesy, bojovat proti dezertifikaci a zastavit a zvrátit degradaci půdy a zastavit ztrátu biologické rozmanitosti
 • Cíl 16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit přístup ke spravedlnosti pro všechny a budovat účinné, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
 • Cíl 17. Posílit prostředky provádění a oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj

https://sdgs.un.org/2030agenda

22.1.2021 Velký reset, Pavol Lupták

 • Slovensko čekají těžké časy (příjmy rozpočtu 2021 cca 15, 8 miliardy EUR a výdaje cca 23, 8 miliard EUR), národní katastrofa, dluhový kolaps. Svět po koroně bude jiný jako před koronou (technicky to není možné).
 • Geopolitické změny, razantní výhybka s nástupem Joe Bidena (Demokratická strana a její neoliberální linie) znamená změnu politické orientace nejen v USA, ale v celém světě. To se dotkne i Slovenska (přestože představitelé Slovenska tvrdí, že vrátíme zpět do původního stavu před krizi).
 • Agenda OSN má vstoupit v platnost v roce 2030, Slovensko se k němu přihlásilo. Svět po roce 2030 bude silně totalitní a možná to bude horší jak bývalém režimu (spravedlivé rozdělování zdrojů a bohatství).
 • Současný světový měnový systém byl nastaven tak, aby majetek celého světa skončil v jedněch rukách (systémově je to tak nastavené) a zbytek světa byl v dluzích.
 • Banky a státy používají tyto nástroje na odstranění následků korona krize (nad rámec pravidel měnového systému): v roce 2008 to bylo např. kvantitativní uvolňování, záchrana hypotečního trhu atd. S příchodem krize 2020 bylo přijato centrálními bankami dalších 18 opatření (snížení kapitálové přiměřenosti - finanční polštář, snížení povinných rezerv téměř na nulu, snížení úrokové míry pro banky, zvýšení likvidity pro firemní sektor, zvýšení likvidity na mezibankovním trhu, sanace a odkupy studentských půjček, programy na podporu municipalit, atd.)
 • EU má nachystaný balík 750 miliard EUR na obnovu ekonomiky. V zelené evropské ekonomice se plánuje zakázat po roce 2030 výrobu automobilů se spalovacími motory.
 • S virem nemůžeme bojovat (vyhrát), ale musíme se naučit koexistovat. Vůbec nevíme co ještě na nás čeká a jaké budou výsledky očkování.
 • Může dojít k tomu, že bude málo potravin a budou na lístky. Slovensku reálně hrozí, že nebude mít co jíst, pokud nebude potravinově soběstačné. Díky výpadků příjmu nebude mít Slovensko peníze na nákup potravin.
 • Nyní si představme, že máme Lockdowny a někdo spustí Velký reset, který začne zastavením finančních toků, začne pádem bank (porušují se základní ekonomické pravidla, systém je na páku, velká část zdrojů bank je investováno na burze do akcií).
  Základní pravidlo: mám příjmy a výdaje, pokud mám zdravou ekonomiku, tak výdaje musí být nižší než příjmy (tvořím rezervy do budoucna a mám na investice). Od roku 1976 se celý svět pouze zadlužuje a nyní tento nesplatitelný dluh atakuje hranici 300 bilionů USD.
 • Inflace není, protože peníze celého jsou uloženy v derivátech (obchody na páku, forex, dluhopisy, certifikáty, opce atd.).
 • Akcie nemohou růst do nebe, od března 2020 rostou v rozporu se zdravým rozumem (došlo ke krizi a propadu ekonomiky větším než byl v roce 2008). Se 100 % jistotou trhy náhle padnou, kdy to bude vám nikdo nepoví, ví to pouze ti, co to ovlivňují. Dle mého názoru to bude již letos, ale mohu se mýlit. Trhy již spadnou pod reálnou hodnotu akcií, na úroveň roku 2000 (Dow Jones z 31 000 na 17 000 bodů). Pokud dojte k takovému propadu (hluboko pod nákupní ceny akcií), tak pokud budou ztráty větší než základní jmění bank, zkrachují.
 • Takové změny se dějí při kataklyzmatech (1. světová válka, 2. světová válka atd., i koronavir má podobný charakter, ale může přijít ještě něco horšího) a tehdy dominoval USD, od roku 1976 (nový světový finanční systém) a začala se hra na dluh a světová ekonomika jede již 50 roků na nekončícím zadlužování, které je nyní dosáhlo nějaké mezní hranice (už před korona krizí se hromadily nové neprodané automobily na skladech a další výrobky, které se neprodaly a sešrotovaly atd.).
 • Jak bude vypadat svět po systémové změně (Velkém resetu, který naznačují velcí hráči) nevíme, ale víme, že vlády jsou pouze služebníci pánů za oponou.
 • Prioritou je zachránit si své životy a mít potraviny, pokud je to možné, tak se lze chránit soběstačností (zahrada, fotovoltaika, vlastní studna atd.).
 • Hrozí velké zchudnutí většinové populace a velké přerozdělování majetků. V krizi se majetek neztrácí, pouze se přesouvá, koncentruje se již dlouhodobě do rukou úzké skupiny osob (pánů za oponou).

10.2.2021 Great "Reset" je hrozbou pro každého z nás. Víte, kdo ho prosazuje v ČR?

Velký reset zprávy z tisku:

28.7.2023 Blíží se novinky v digitalizaci. Občanka v mobilu, plná moc i rodičák z domova. Ještě letos se rozjede aplikace eDoklady. V praxi to bude znamenat, že lidé místo plastových karet, jako je občanka nebo řidičský průkaz, budou mít jejich oficiální kopii v mobilu. Vypadat by to mělo podobně, jako když lidé během covidu ukazovali kód o očkování. Stát pak o projektu mluví jako o "předskokanu Evropské digitální peněženky", což je hlavní součást rozvíjené evropské digitální ekonomiky.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-blizi-se-novinky-v-digitalizaci-obcanka-v-mobilu-plna-moc-i-rodicak-z-domova-234705#

11.7.2023 Brusel - Evropská komise (EK) oznámila novou dohodu o předávání dat evropských uživatelů do Spojených států. Opatření, která přijaly Spojené státy, zajišťují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů Evropanů, uvedla komise. Předchozí dohodu o přenosu dat, známou jako Privacy Shield (štít EU-USA), zneplatnil v roce 2020 Soudní dvůr EU. Podle něj nezajišťovala dostatečnou ochranu dat evropských uživatelů.

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/evropska-komise-oznamila-dohodu-o-predavani-dat-do-spojenych-statu/2388441

14.4.2023 Mouka s cvrčky, snacky z larev, těstoviny s hmyzem. Obchody v Česku zkoušejí, jak zákazníci přijmou hmyzí proteiny v potravinách. Opoziční hnutí SPD chce navrhnout novelu zákona o potravinách, která by nařizovala výrobcům hmyz přidávaný do výrobků označovat červeným tučným písmem o minimální velikosti fontu 18. V České republice je hmyz schválený k bezpečné konzumaci zatím ale ještě poměrně marginální záležitostí. Kdo však hledá, má už z čeho vybírat. V regálech jsou desítky potravin s hmyzím proteinem.

Evropská unie pouští hmyz na talíř od roku 2021, kdy umožnila použití moučných červů v potravinářství. Dodnes povolila sarančata, larvy potemníka moučného, larvy potemníka stájového a cvrčka domácího. Osm dalších druhů momentálně čeká na schválení. Larvy se mohou prodávat mražené, sušené, v podobě prášku či pasty. Cvrčci v podobě prášku.

 • Hmyz je považován za udržitelnou potravinu. Podle jedné ze studií, jejíž závěry publikoval deník Deutsche Welle, potřebují mouční červi až o 70 procent méně půdy a produkují o 23 procent méně skleníkových plynů než brojleři. 
 • Hmyz je považován za potravinu budoucnosti, protože může pomoci řešit demografické problémy s přibývající světovou populací a snižovat emise skleníkových plynů, jako je metan. Evropská strategie "Z farmy na vidličku" vnímá hmyz jako alternativní zdroj bílkovin, který může EU usnadnit přechod na udržitelnější potravinový systém. 
 • Až šedesát procent suché hmotnosti hmyzu tvoří bílkoviny. "Hmyz představuje zajímavou alternativní potravinu i krmivo s velkým budoucím potenciálem.
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-retezce-experimentuji-s-hmyzem-je-uz-v-desitkach-potravin-229450# 

16.3.2023 EK nás podrazila. Běžní lidé nebudou mít na auta, říká Vondra. Evropská komise nedávno ke všeobecnému zděšení představila novou regulaci automobilů, známou jako Euro 7. Podle mnohých kritiků by zavedení této normy do praxe znamenalo likvidaci automobilu jako dopravního prostředku pro široké vrstvy. Jedním z nich je i Alexandr Vondra, europoslanec za ODS a zpravodaj normy v Evropském parlamentu. V druhé půli rozhovoru pak probíráme budoucnost V4, organizace, kterou Vondra pomáhal zakládat.

 • Evropská komise nás podrazila. Její místopředseda pro Green Deal Frans Timmermans opakovaně sliboval, že projdou-li nulové limity na CO2 u osobních aut v roce 2035, tak Euro 7 bude jenom taková light verze. Když ji pak loni v listopadu zveřejnil, bylo to všechno jiné, jenom ne light verze. Návrh je velmi tvrdý, může mít dalekosáhlé důsledky, ne někdy za deset let, ale prakticky okamžitě.
 • České předsednictví, jinak vcelku úspěšné, udělalo jednu chybu, když paní ministryně Hubáčková slibu uvěřila a nechala v říjnu ty limity na CO2 schválit v trialogu. Měla to odsunout, až uvidíme návrh na Euro 7, a nenechat se uchlácholit Timmermansovým šidítkem. Nemůžeme jen důvěřovat, musíme prověřovat. Všechno v EU je tvrdý výměnný obchod. Deal musíme dělat ve dveřích a nenechat dveře zaklapnout dřív, než dostaneme protihodnotu.
 • Problémy jsou trojího typu. Zaprvé návrh Euro 7 je vztažený na všechno. Na osobní auta, dodávky, náklaďáky i autobusy. Všechno se hází do jednoho pytle, což je nesmysl a působí to potíže. Zadruhé, pokud jde o auta se spalovacím motorem, návrh rozšiřuje požadavky na snižování jiných emisí, než je CO2, a hlavně zavádí jejich on-line monitoring, jestli se ty normy plní v jakýchkoli myslitelných jízdních situacích. Dovedeno do absurdity, pokud někdo pojede po dálnici 200 kilometrů za hodinu, čili překračuje povolenou rychlost a přitom zvyšuje své emise, tak to je přece práce pro policii. Proč by za to měli pykat automobilky a řidiči, kteří jezdí spořádaně?
 • Pomocí různých softwarových zařízení, která by se musela instalovat do aut. Dojde k tomu, že kvůli nákladům na zabudování systémů do aut automobilky fakticky přestanou vyrábět levnější auta se spalovacími motory, u nás typicky Škodu Fabia. Pokud Euro 7 vstoupí v platnost tak, jak je navržené, ukončí výrobu menších aut ne v roce 2035, ale v roce 2025 nebo 2026.
 • https://echo24.cz/a/HdfsP/tydenik-echo-rozhovor-vondra-kritika-ek-elekromobilita-norma-euro-7? 

3.3.3023 Ministr pro digitalizaci Ivan Bartoš tvrdí, že do konce roku bude místo občanky stačit lidem chytrý telefon v kapse. Jak se daří práce na vlajkové lodi digitalizace Česka? "Věřím, že stíháme konec roku 2023. Že bude hotová nejen ta aplikace, kdy člověk bude mít alternativu k plastové kartičce, ale hlavně to závisí na tom, aby byly orgány státu a instituce připraveny ten QR kód použít," říká o chystané elektronické občance vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti).

E-občanka má být prvním, ale zdaleka ne jediným dokladem, který se má z papíru nebo plastové kartičy překlopit do řeči jedniček a nul. V eDokladovce, nebo chcete-li elektronické pěněžence, má postupem času přibýt třeba kartička zdravotního pojištění, e-recepty od doktora, informace o dětech, řidičský průkaz, potvrzení o studiu nebo rodný list. To všechno má vyústit v Evropskou elektronickou identitu, ke které by se podle Bartoše mělo Česko propracovat v roce 2026. Zatím jde ale o hudbu budoucnosti. Digitalizaci Česka má zařídit čerstvě založená Digitální a informační agentura (DIA). Její zaměstnanci mají do konce letošního roku vyrobit aplikaci, kterou si lidé nainstalují do telefonů.

 • Zneužití elektronické identity ve fyzickém světě je vlastně minimální. Do telefonu se musíte dostat pomocí hesla, předpokládám, že aspoň takovéhle zabezpečení má většina lidí. Pokud vám někdo nezcizí zároveň přístupy na Portál občana, tak prostě když zjistíte, že vám někdo ukradl telefon, tak zneplatníte údaje na Portálu občana, a až budete mít nový telefon, tak si ty údaje jako obnovíte i s nějakým časovým razítkem.
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-bartos-o-elektronicke-obcance-bude-bezpecnejsi-nez-plastova-karticka-227002#

28.2.2023 Na českém trhu se otevírá prostor pro profesionální a finančně zajištěné investory do nájemního bydlení. Především horší dostupnost hypoték mnoha lidem znemožnila pořízení vlastního bytu. Developeři loni v Praze prodali 3100 nových bytů, což jsou pouhé dvě pětiny ze 7450 bytů z roku 2021. Výpadek koncových zákazníků by rádi vyplnili takzvaní institucionální investoři, kteří kupují a provozují nájemní byty ve velkém. "Je nesporné, že institucionální investoři potáhnou v dalším období trh," konstatuje Tomáš Hečko, mluvčí developera Finep. Ten spolupracuje se společnostmi Zeitgeist nebo Heimstaden – největšími pronajímateli bytů v Česku. "Za poslední rok jsme v rámci spolupráce prodali vyšší stovky bytů do nájemního segmentu," říká Hečko bez upřesnění. "V posledních měsících registrujeme vznik a zájem nových hráčů, kteří sází na dlouhodobost investic do bydlení," doplňuje.

https://archiv.hn.cz/c1-67176990-bytove-novostavby-budou-stale-casteji-koncit-jako-najemni-domy-v-rukou-fondu-jednani-s-developery-uz-bezi

14.2.2023 V příštích letech můžeme začít platit digitálními penězi, které nahradí papírovou hotovost. Centrální banky už mají pilotní projekty. Mají být bezpečnější a rychlejší při platbách a také anonymní jako hotovost.

 • Mladá generace nebude chtít používat papírovou hotovost. A digitální měna je zabezpečený systém, který bude chránit soukromí občanů. Digitální peníze by navíc mohly být pojištěné jako bankovní vklady.
 • Elektronické peníze, jimiž všichni platíme, už dnes neprocesují jen obchodní banky, jako tomu bylo od 80. let minulého století. Jsou to velmi často technologické platformy, jako například čínská Alibaba nebo americké firmy Google Pay či Apple Pay a PayPal, které v aplikacích zprostředkovávají obrovské množství plateb.
 • Tento překotný vývoj, kdy význam hotovosti klesá, ohrožuje moc centrálních bank, které se snaží, aby velké technologické firmy nepřevzaly nad penězi kontrolu. Pracují proto na vytvoření vlastních digitálních měn (CBDC), které by mohli používat místo papírové hotovosti občané: měly by být bezpečnější a rychlejší při platbách doma i do zahraničí a také anonymní jako hotovost.
 • Podle švýcarské Banky pro mezinárodní platby, která je "bankou centrálních bank", existují při použití digitálních a programovatelných peněz výrazně pozitivní synergie se státem i veřejnými rozpočty. "Mince by mohla být naprogramovaná tak, že při placení určitého zboží by byly automaticky nastaveny odvody DPH či daně z příjmů. Z každé koruny by se tak odváděly daně přímo do státního rozpočtu a výrazně by se zjednodušila administrativa.
 • Velkým motivem zavádění digitálních měn je pro centrální banky také efektivnější provádění měnové politiky a řízení ekonomiky. Centrální banka by mohla na digitální měně nastavovat pozitivní i negativní úrokové sazby, a stahovat tím peníze z oběhu, nebo naopak jich do oběhu pouštět víc. Firmy i občané by tak například během krize byli nuceni investovat a utrácet, aby ekonomika z krize vyšla rychleji. Efektivněji by bylo možné zkrotit inflaci. Na digitálním euru výrazně pracuje Evropská centrální banka, která by měla už na jaře představit první nástin toho, jak by to mohlo fungovat.
 • ClearBank, ve které je velkým akcionářem tuzemská největší investiční skupina PPF, spolupracuje s anglickou centrální bankou na vývoji digitální měny CBDC a uvažuje také o vlastní digitální měně. Změnu ve finančním světě nazývá "Kodak moment", protože celý obor tradičního tisku se přes noc změnil vynálezem digitálního tisku. "Nabízíme teď běžný účet, virtuální účet, spořicí účet a v budoucnu bychom mohli nabídnout i digitální účet, na němž byste mohli mít v digitální peněžence stablecoin ClearBank.
 • Elektronické peníze drží na svých účtech obchodní banky a technologické společnosti, které chtějí vědět, za co zákazníci peníze utrácejí. Získaná soukromá data používají k tomu, aby zvýšily svůj zisk, ty otrlejší firmy s daty pak přímo obchodují. Když hotovost zmizí, elektronické peníze už nepůjdou snadno vyměnit za zcela bezpečné a anonymní veřejné peníze, tedy hotovost.
 • Dalším problémem je stabilita samotného systému. Vytvořením účtů v centrální bance by mohly o vklady přicházet obchodní banky. Lidé by si jednoduše mohli říct, že centrální banka je bezpečnější než obchodní, a všechna svá depozita převést. "Z tohoto důvodu by se mohla úložka v centrální bance omezit například hranicí milionu korun.
 • Podle závěrů studie by v budoucnu mohly vzniknout po zavedení CBDC "tlaky na rozšíření aktivit centrální banky o úvěrování a podporu různých prioritních společenských cílů, například boj s klimatickými změnami, nerovností, podpora bydlení mladých, zajišťování prostředků na stáří". Jinými slovy, další tlak na financování státního dluhu vydáváním nových peněz, což přispívá k inflaci.
 • Digitální věk je pro banky turbulentní. Na burzách mají obecně nižší hodnotu než firmy z jiných oborů (to se netýká Česka, kde prosperují výtečně). Hrozí jim střet s globálními giganty jako Amazon, Google, Microsoft, PayPal a Spotify, které mají výrazně lepší ekonomický model. Bankám se zatím moc transformace na digitální IT firmy nedaří.
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-prichazi-digitalni-hotovost-je-to-stejna-revoluce-jako-vznik-bankovek-225340# 

24.1.2023 Ode dneška mohou výrobci potravin přidávat cvrččí prášek do produktů na bázi mouky. Evropská unie přidala na seznam schválených potravin cvrčky domácí (Acheta domesticus). Podle unijního nařízení se cvrčci smí požívat mražení, sušení nebo semletí na prášek. Cvrčky smí na evropský trh uvádět pouze jedna společnost, a to Cricket One Co. Ltd původem z Asie.

 • Společnost v roce 2019 zažádala Evropskou komisi, aby mohla uvést na trh EU částečně odtučněný cvrččí prášek. "V žádosti bylo požadováno, aby částečně odtučněný prášek ze cvrčka byl používán ve vícezrnném chlebu a pečivu, keksech a slaných tyčinkách, cereálních tyčinkách, suchých směsích pro pečené výrobky, sušenkách, omáčkách.
 • Ve čtvrtek přijde podobné nařízení pro larvy potemníka stájového (Alphitobius diaperinus). Dalších osm žádostí o připuštění dalších druhů hmyzu unijní úřady zkoumají. Podobná pravidla už existují pro sarančata stěhovavá a larvy moučného brouka.
 • Hmyz je považován za výživný a bohatý na bílkoviny a je součástí běžné stravy v mnoha zemích. Může také přispět k udržitelné stravě, protože ho lze chovat relativně úsporným způsobem.
 • Může ale představovat riziko pro alergiky. Podle zkoumání komise cvrččí prášek může vyvolat alergické reakce u osob alergických na korýše, měkkýše a prachové roztoče. Do cvrčků se navíc mohou dostat i jiné alergeny, které jsou přítomné v substrátu, jímž je hmyz krmen.
 • Zatímco cvrčci jsou považováni za bezpečné a zdravé k jídlu, pro ty, kteří jsou alergičtí, představují vážnou hrozbu," uvedla skupina. "Při požití mohou cvrčci způsobit anafylaxi a další závažné reakce.
 • Studie naznačují, že pro stejné množství vyprodukovaných bílkovin potřebuje hmyz, zejména mouční červi, mnohem méně půdy než jiné zdroje živočišných bílkovin. Studie o cvrčcích naznačuje, že jsou dvakrát účinnější při přeměně krmiva na maso než kuře."
 • https://www.dailywire.com/news/european-union-approves-cricket-powder-as-component-of-flour-based-foods-despite-inconclusive-allergy-data
 • https://www.weforum.org/agenda/2022/02/how-insects-positively-impact-climate-change/
 • https://echo24.cz/a/HZkRr/zpravy-ekonomika-cvrcci-prasek-hmyz-mouka-eu?

17.12.2022 Politiky a omezení, které západní země zavedly během pandemie coidu-19 mohou připravit půdu pro "automatizovaný systém sociálního kreditu a digitálního pasu, který by ohrozil práva občanů", prohlásil v rozhovoru pro Sky News známý kanadský psycholog Jordan Peterson. Většina veřejnosti podle něj ani netuší, že by k tomu mohlo dojít. Varoval západní země, že je vysoce pravděpodobné, že do jejich společnosti přijde "totalitní systém sociálního kreditu". Tedy systém, na jehož základě budou občanům poskytovány různé úrovně přístupu k veřejným službám, jejich sociální kredit bude posuzován na základě společenského chování jednotlivce. Tento systém v současnosti praktikuje Čína.

 • Systém sociálních kreditů, který využívá Čína, reguluje chování svých občanů na základě bodového systému. V jeho rámci jsou občané řazeni v různých oblastech občanského života pomocí údajů shromážděných ze soudních dokumentů, vládních nebo firemních záznamů a v některých případech i od občanských pozorovatelů. 
 • Lidé s vyšším skóre mají lepší podmínky pro získání bankovní půjčky nebo bezplatné lékařské prohlídky. Body se jim odečítají například za dopravní přestupky nebo nesplácení úvěru, mezi přestupky ale patří i kouření v nekuřáckých zónách, přílišné hraní videoher nebo zveřejňování falešných zpráv. Lidem se špatným sociálním kreditním skóre může být například zakázáno kupovat letenky nebo lístky na vlak, studentům může být ale i zakázáno studovat v případě špatného skóre jejich rodičů. 
 • https://echo24.cz/a/H4Kr4/zpravy-svet-jordan-peterson-system-socialniho-kreditu?

12.12.2022 Česko by mělo spustit digitální peněženku na národní úrovni, takzvanou eDokladovku, která má sloužit k elektronickému prokazování totožnosti v EU, na přelomu let 2023 a 2024. Na setkání s novináři to dnes uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) (ČTK)

14.10.2022 Sněmovna schválila zákon o národních sankcích vůči zahraničním společnostem a cizincům, kteří se dopustí závažných protiprávních jednání. Stát jim bude moci například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území nebo zmrazit majetek. Norma umožní zavést restrikce také proti organizacím a režimům, které porušují lidská práva nebo používají teroristické metody a kybernetické útoky (ČTK) 

15.8.2022 Za zhoršenou dostupnost nájemního a vlastnického bydlení mohou i požadavky na vyšší standard. Na pražském trhu jej chce spolu s vysokou úrovní služeb nabídnout první koncept institucionalizovaného celoživotního nájemního bydlení pod jménem XPlace. Kvůli rostoucím cenám hypoték se opět rozšíří okruh lidí, kteří nedosáhnou na vlastní bydlení. Musí se proto stále častěji spokojit s nájemními byty. Jak je na tom trh s nájemním bydlením? Co by měli udělat stát nebo samospráva, aby se dostupnost bydlení zvýšila? To jsou témata, která s redaktorem deníku E15 Romanem Pospíšilem rozebrali hosté pořadu Pod lupou: Antonín Juriga, zástupce společnosti XPlace, Jan Žůrek, spoluzakladatel české kanceláře KPMG, Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema a Jaromír Hainc z Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR).

 • Čerstvá statistika Českého statistického úřadu říká, že od začátku 90. let se u nás vystavilo zhruba 500 tisíc nových domů na bydlení. To je zhruba pětina stávajícího bytového fondu, který tady existuje. V posledních deseti letech je tedy výstavba rychlejší než růst populace. Matematicky se tedy zdá, že by mělo být vše v pořádku. Tyto úvahy ale rychle vyvrací Antonín Juriga. Podle něj si musíme si uvědomit, že je v Praze řada lidí, kteří tady nemají trvalé bydliště, ale v hlavním městě bydlí a pracují. "Lidé vždycky migrovali do velkých sídel, a je tomu tak i dneska.
 • Při sčítání lidí v roce 1991 byla v Praze průměrná plocha na jednoho člověka 16 m2. O 20 let později to bylo 32 m2. To znamená, že došlo ke zvýšení standardu na dvojnásobek a ten prostor se neustále zvyšuje. A to se ještě neblížíme standardu v západoevropských zemích.
 • https://www.e15.cz/video/pod-lupou/pod-lupou-za-zhorsenou-dostupnost-najemniho-a-vlastnickeho-bydleni-mohou-i-pozadavky-na-vyssi-standard-na-prazskem-trhu-jej-chce-spolu-s-vysokou-urovni-sluzeb-nabidnout-prvni-koncept-institucionalizovaneho-celozivotniho-najemniho-bydleni-pod-jmenem-xplace-1391694?

22.5.2022 Velký reset má změnit kapitalismus na systém podobný komunismu

Stali jsme se svědky dlouhé a komplikované sebevraždy západní civilizace a všechny naděje, že někdo zatáhne za záchrannou brzdu, zatím berou za své. Západ, který se stal během posledních dvou, tří tisíciletí nejtvořivější lidskou civilizací, se nyní podle spisovatele Benjamina Kurase, z pocitu viny z úspěchu a studu za to, že se má líp, snaží obětovat sám sebe, nebo se potrestat. V ideologické rovině jde o vyvrcholení nového vítězného tažení marxistů v novém kabátě, kteří podobně jako na konci 19. století rozdmýchávají uvnitř jednotlivých společností konflikty, které ničí tradiční instituce a vazby. Rodina je vystavena tlaku genderových aktivistů, ekonomika je podvazována ekologismem, možnost volby a svobody projevu dusí politická korektnost a přepisuje se historie. O křečích západní civilizace si s Benjaminem Kurasem budeme povídat i dnes.

Martina: Ve spoustě tvých knih ses projevil jako prognostik, protože Bílý muž vyšel znovu po deseti letech, a mnohé věci se teprve teď potvrdily. Máš tudíž s těmito sebevražednými myšlenkami a činy Západu bohaté zkušenosti - a přemýšlení nad těmito kroky se věnuješ už dlouhou dobu. Je ale něco, co tě stále nově dokáže na sebevražedných postojích a krocích Západu překvapit?

Benjamin Kuras: Dokáže mě překvapit, do jakých různých oborů myšlení a společenských forem se tato sebevražedná tendence dostává. Napřed to byly třídy, pak rasy, národnosti a etnika, a teď je to sexuální minorita, transsexuální minorita, která utočí už i na feministky, protože ty chtějí hájit práva žen, a nechtějí, aby se muži, kteří zůstávají muži, ač si říkají ženy, dostávali do míst, které jsou vyhrazeny ženám. Takže pak jsou ženy perzekvovány jako anti-transgenderistky. Jsem překvapen právě tím, do jakých absurdit, a do jakých oborů lidské činnosti tato destrukce dokáže zasáhnout. Chápu rasovou nenávist, nehlásíme se k ní, ale chápu, že vzniká. Chápu ekonomickou nenávist. Ale to, že už i radikální feministky dostanou vynadáno za to, že se jim nelíbí transgenderoví muži, transgenderisté, kteří se vydávají za ženy, tak to už chápu těžko. Pokládám to za komedii, ale ono to ohrožuje životy. Spisovatelce Rowlingové, která je agresivní feministka, každopádně radikální feministka, už vyhrožují i vraždou, a vymysleli pro ni krásný název, a to "feministka nenávidějící transgenderisty", jednou zkratkou TERF, což je nová nadávka pro feministky, které nenávidí transgenderisty.

Martina: Jestli tomu rozumím správně, tak nová levice, která se začala formovat, řekněme, v Americe ve druhé polovině 30. let na univerzitách, si tyto menšiny vytvořila sama?

Benjamin Kuras: Všechny jsou umělé.

Martina: A pak se jich začala strašně bát.

Benjamin Kuras: Jednak, a jednak je na nich absurdní, jak se můžou dát dohromady ve společném boji proti kapitalistickému establishmentu feministky s islamisty, protože islamisté by samozřejmě feministky nejraději zahalili do stanu.

Martina: Stejně homosexuálové.

Benjamin Kuras: A stejně homosexuálové. A tyto dva konce se dokážou spojit dohromady proti nenáviděnému bílému, a navíc heterosexuálnímu muži.

Existuje spousta bělochů, kteří jsou otevřeně rasističtí proti bílé rase

Martina: Zmiňoval jsi, že politici už se těmito věcmi ani nezabývají, a novináři je opakují. Myslíš, že už to ani nevidí? Že už to ani nedokážou rozeznat? Nebo moc dobře vědí, co dělají, když třeba umožní, aby menšiny byly velmi otevřeně rasistické, zatímco kdyby si většina dovolila totéž, co menšina, tak bude rozsápána?

Benjamin Kuras: Nejenom, že menšiny jsou otevřeně rasistické, ale existuje spousta bělochů, kteří jsou otevřeně rasističtí proti bílé rase. Už je to snad deset let, kdy funkcionáři v BBC začali říkat, že BBC je "ohavně bělošská". Nebo se ministerstvo kultury ptalo Národní galerie, jak je možné, že když máme 15 procent etnických, tedy neevropských Londýňanů, (tehdy to bylo 15, a dnes je to 50 procent), tak že jenom 0,3 procenta chodí do galerie? A že se musíme postarat o to, aby množství návštěvníků nebritského, etnického původu, kteří navštěvují Národní galerii, odpovídalo počtu, kolik jich je ve společnosti. A ředitel Národní galerie řekl: Vy jste blázni. Co mám dělat? Mám vyhánět bělochy, chodit na ulici, a nahánět sem černochy a Indy, které to vůbec nezajímá?

Martina: A jak to rozlouskli?

Benjamin Kuras: Nakonec z toho samozřejmě sešlo. Ale že to vůbec mohlo někoho napadnout? To jsou absurdní věci, a bylo to už asi před deseti Lety. A pozor, teď třeba zase Národní galerie označuje obrazy starých mistrů, které patřily někomu, kdo vlastnil otroky. Takže označili obrazy od Rembrandta, nebo Rafaela, a to tak, že jsou tam cedulky, že to vlastnil otrokář. A nějaký vtipálek si z toho udělal srandu, že by ty obrazy měli darovat na Black Lives Matter.

Martina: Všechno souvisí se vším, a tyto záležitosti přímo souvisí také se svobodou slova, protože vzniká situace, jak už jsem zmínila, kdy některé menšiny mohou manipulovat s fakty, nebo třeba i lhát, vynášet rasistické výroky, a projde jim všechno, zatímco většina by byla za stejná slova perzekvovaná. Řekni mi, kam to může vést? Protože pořád je to většina a menšina.

Benjamin Kuras: Celé to vede k rozkladu většinové společnosti, která je rozeštvávána, jedna menšina proti jiné menšině, a všechny menšiny dohromady proti takzvané většině. Jenomže my už nevíme, kdo má být menšina, protože menšin už je tolik, že nevím, kdo je většinou. Je to rozklad, společenský rozklad západní společnosti. K tomu to spěje, tam to směřuje. Každý pokus o zastavení, nebo nápravu je okamžitě někým napadán jako rasistický, antigenderistický, antifeministický, antihomo, všecko možné. A já nevidím žádnou jednotící sílu, a teď mluvím o západní části Evropy, protože ve východní Evropě je to pořád ještě trochu jinak, protože jsou tady ještě dostatečně početné generace, které si pamatují, jak totalitní myšlení nastupuje do veřejného prostoru, jak začíná. A spousta lidí to dokáže identifikovat, i když je to zatím ještě v zárodcích. Zatímco v západních zemích, kde to nezažili, nezažili komunismus, pochod institucemi nevnímají.

Velký reset a pánové z Davosu chce předělat kapitalismus na podílnický kapitalismus podobný komunismu, kde všichni mají na všem podíl, a nikomu nic nepatří

Martina: Benjamine, to všechno, o čem jsme se bavili, vypadá jako jakýsi plán, který se zrodil někdy ve 30. letech minulého století. Ale to, k čemu to nyní vede, se jeví jako naprostý chaos. Myslíš, že na konci tohoto plánu by měl být chaos? Nebo je chaos jen předstupněm očištění Západu, očištění bílého muže, nebo jak to správně nazvat?

Benjamin Kuras: Teorie očištění, katarze, jak se říká v řeckém dramatu, v tom je. Velké počty různých menšin se shodují, že západní civilizace je zkažena, je zdrojem všeho zla, a musí být radikálně transformována. To je obamovský přístup. My ji dneska máme ve Velkém resetu, Great reset, který vymysleli pánové na ekonomickém fóru v Davosu, jež chce předělat kapitalismus na to, čemu říkají stakeholder capitalism, podílnický kapitalismus, který se podobá starému komunismu, kde všichni mají na všem podíl, a nikomu nic nepatří.

Martina: A myslíš, že se to podaří ještě zvrátit? My oba asi tušíme, na základě nejrůznějších utopií a historických zkušeností, že to končí životem, který se nebude líbit ani menšinám.

Benjamin Kuras: Hlavně menšinám se to nebude líbit. Zastavit se to dá. Jak říkám, východní část západní Evropy, čili střední Evropa, k níž možná Ukrajina nějakým způsobem přispívá - myslím teď mentálně a psychologicky -, protože EU to cítí jako další stupeň ohrožení, že se Ukrajina vrátila k vlastenectví, patriotismu, které už je v EU pokládáno za nadávku, nebo za sprosté slovo, protože všechny instituce EU jsou proti národovectví. A Ukrajina ukázala, že se právě Putinovi podařilo, když chtěl Ukrajinu jako národ zničit, z ní udělat národ. Najednou se tam sjednotila spousta lidí, kteří byli třeba proti sobě. A myslím, že se to týká velkého počtu rusky mluvících Ukrajinců, kteří si možná před touto válkou nebyli jisti, jestli patří k Ukrajině, nebo k Rusku. Jsem přesvědčen, že až tato válka skončí, tak by měli udělat v Ruskem obsazených částech, jako je třeba ten Mariupol, referendum, aby se ukázalo, kolik z Rusů, kteří se pokládali za Rusy, se ještě za Rusy pokládá, nebo spíše za Ukrajince poté, co tam Rusové provedli i Rusům, protože když tam rozmlátili celé město, tak samozřejmě pobili i Rusy.

Za covidu jsme viděli, jak snadno jsme se vzdávali svých svobod, a přijali, že někam nesmíme, musíme nosit náhubek a nesmíme chodit do práce

Martina: Ale tomu, co říkáš, by odpovídala teorie, že až zkouška a útok zvenčí vytvoří zase soudržnost národa. Protože když si vzpomeneme na Ukrajinu, tak před tím politická garnitura obírala vlastní lidi, vše rozkrádala, a svou zemi v mnoha případech oslabovala. Pamatujeme mnohé kauzy.

Benjamin Kuras: Ukrajinští oligarchové se s ruskými oligarchy domlouvali na společných kšeftech.

Martina: Takže myslíš, že i nás bude muset potkat něco zvenčí, abychom se vzpamatovali?

Benjamin Kuras: Jak praví staré přísloví, hloupý člověk se učí svými stejnými chybami, chytrý člověk se učí chybami druhých, tak doufám, že my se ponaučíme chybami, které provedla Ukrajina, nebo jichž se dopustila Ukrajina, dá-li se to vůbec pokládat za chyby. A spousty chyb se dopustila západní část EU, a největší chybou bylo, že věděli, že ani Rusko, ani Čína, nejsou spolehlivým partnery. To se vědělo už dávno, ale nikdo si nechtěl přiznat, že se na ně vytvořila taková závislost, která by mohla být nebezpečná, kdyby došlo k opravdovému konfliktu. Když Putin vypne plyn do Evropy, tak Rusko přežije i tak, protože Rusové, jak známo, přežijí na slupkách od brambor, jak se vědělo z různých dob ruské chudoby, takže Rusové by to vydrželi, ale Evropa by to vydržet nemusela.

Martina: Říkáš, že se možná poučíme na chybách jiných. Je zjevné, že na historických zkušenostech jsme zrovna nestavěli, protože v knize spolu s Hannah Arendtovou říkáš: "Úspěch totalitarismu stojí na nečekaném a děsivém zvratu v psychologii masy, totiž na tom, jak snadno se jednotlivci vzdávají svých běžných osobních a sobeckých zájmů, a jednají proti sobě samým ve prospěch hnutí, nebo státu." O tom jsme vlastně trošku mluvili.

Benjamin Kuras: Krásně jsme to viděli za covidu, jak snadno jsme se vzdávali toho, že nesmíme tam, nebo onam: Musíme nosit náhubek, nesmíme chodit do práce. A toho si právě všímá autor Velkého resetu z Davosu, jak snadné bylo zbavit individuality ty, kteří trvali na svých svobodách, a jak snadno jsme se jich všichni vzdávali.

Cenzura je vždy nebezpečná, protože jakmile je zastaven přístup k nepřátelským médiím, tak pak nevíme, co se na nás chystá

Martina: Vy tam dodáváte, spolu s Hannah Arendtovou: "Tak se zrodí masový člověk, který ztratil veškerou autonomii, a nastala masová doba." Myslíš, že se takto opět rodí masový člověk?

Benjamin Kuras: Doufám, že se rodí, nebo vyrůstá generace dnešních dvacátníků, kteří proti tomu budou rebelovat, doufám. Nedovedu to zaručit. V jedné recenzi na Soumrak bílého muže jeden český novinář z Kanady psal, že mi závidí optimismus, že se to dá napravit, který ještě mám, a že on už ho nemá.

Martina: Nedávno jsem narazila na jednu neziskovku, která se chlubila tím, že by si nikdy nevzala peníze od žádné firmy, která znečisťuje životní prostředí. Tak jsem se podívala na stránky a zjistila, že to ani nepotřebuje, protože je financuje nadace Rosy Luxemburgové. Rozumíš tomu? Myslíš, že je to třeba proto, že netuší, kdo byla Rosa Luxemburgová? Nebo je to výsledkem vítězného pochodu institucemi?

Benjamin Kuras: Je jedna z nich. My si pamatujeme, kdo byla Rosa Luxemburgová, ale mladá generace to nemusí vědět. Mladá generace neví, kdy skončila 2. světová válka, nebo co je Vítězný únor.

Martina: Řekl jsi, že možná budou rebelovat a že se to možná podaří zvrátit. Ale rebelovat mohou v případě, že ve světě nepřeváží současná móda, a to je cenzura. EU nechala zablokovat některá ruská média už den až dva po invazi stejně, jako naše vláda, která tak o několik dnů předběhla ruskou cenzuru, která začala blokovat prozápadní média v Rusku až potom. Co si o tomto myslíš? Je to výjimečný krok ve výjimečné situaci? Dá se to pochopit? Nebo to odpovídá trendu, který už je tady nastaven?

Benjamin Kuras: Dá se to pochopit jedině u Ukrajinců, kteří jsou přímo ve válce. Ve válce je to možné, ačkoliv víme, že třeba Británie za 2. světové války žádné cizí rozhlasy necenzurovala, ani netrestala, když je někdo poslouchal, a až teprve po válce popravila hlavního řečníka, který hájil nacismus z Berlína. Cenzura je vždy nebezpečná, protože jakmile se mi zastaví přístup ke mně nepříznivým, nepřátelským, nebo dokonce smrtelně nepřátelským médiím, tak pak nevím, co se na mě chystá.

To, že novináři, politici, policie a sociální služby zatajovali informace, že pákistánské gangy ve Velké Británii znásilňovaly anglické puberťačky, zlomilo charakter britského národa

Martina: A jak přemýšlejí.

Benjamin Kuras: A jak přemýšlejí. Proto bych byl pro to, aby se všude všechno nechalo běžet tak, jak bylo, a když někdo vysílá vyložené lži, tak je musím porovnat s fakty odtamtud. Pamatuji, když jsem ještě dělal v zahraničním vysílání BBC World service, které nevysílalo nic, co nebylo potvrzeno ze tří nezávislých zdrojů. To jednou bylo až ad absurdum, zrovna jsem byl ve službě, kdy celý svět už hlásil, že byl zastřelen Sadat, a my jsme to ještě nevysílali, protože pořád nepřicházelo třetí nezávislé potvrzení. Takže to trochu došlo do absurdity. Ale spolehlivost BBC tehdy stála právě na těchto třech nezávislých zdrojích, a díky tomu se dalo BBC věřit, což už dávno padlo, protože to BBC už nedělá.

Martina: Právě jsem se chtěla zeptat, protože jsi zdůraznil slovo "tehdy", a dnes, když čtu o BBC, tak už se mi rozhodně nezdá, že by ji nezávislá media popisovala jako etalon spolehlivé, kultivované žurnalistiky.

Benjamin Kuras: To už dávno není. Mluvil jsem o 80.-90. letech. Ale kolem roku 2000 se to zlomilo.

Martina: Jak? Proč?

Benjamin Kuras: Na autocenzuře. Byla to hlavně autocenzura. Různí lidé věděli o pákistánských ganzích, které ve velkém znásilňovaly anglické puberťačky. Hlásilo se to policii, hlásilo se to novinářům, politikům i sociálním službám, a nikdo s tím nechtěl mít nic společného. A byly tam dívky, které se hroutily, a byly třeba zraněné. Rodiče chodili na policii, a policie je posílala pryč. Dvacet let se to zamlčovalo. A byla v tom tehdy i BBC.

Martina: A to jí, myslíš, zlomilo charakter?

Benjamin Kuras: Ano, myslím, že ano. A to, že to tolerovali dvacet let, také zlomilo charakter celého britského národa. Když se to provalilo, a začalo se o tom konečně mluvit, i o tom, že se tolerovalo, že to tolerovaly státní instituce, policie, média, tak to kolem roku 2000 zlomilo charakter britského národa.

Soud v Anglii nedávno zvrátil rozsudek, že jeden profesor měl zaplatit pokutu za slova, že islám omezuje svobodu slova. Takže nyní máme precedent, ve kterém soud potvrzuje, že islám svobodu slova opravdu omezuje.

Martina: Ve jménu čeho? Protože když někdo lže, nebo něco zatajuje, tak to vždy zdůvodňuje tím, že nemohl dělat nic jiného, nebo že to myslel dobře.

Benjamin Kuras: Ve jménu klidu a pohody.

Martina: Koho?

Benjamin Kuras: Byla to víra. Vzpomínám na lidi, které jsem znal a které jsem na to upozornil. A ti říkali, že je to nepatrná menšina. A já říkal, že když začínali nacisti, tak to taky byla nepatrná menšina, a že radikálové jsou vždy ze začátku nepatrná menšina, a pak násilím a indoktrinací ovládnou většinu. A pár lidí kvůli tomu přestalo mluvit. Každý měl strach být označen za rasistu, xenofoba a islamofoba, protože by přišel o práci. Už to tak bylo nastaveno. Je skoro zázrak, že u toho nedávného učitele, profesora, zvrátili rozsudek, že měl zaplatit pokutu za to, že řekl, že islám omezuje svobodu slova. Takže nyní máme precedent, ve kterém soud potvrzuje, že islám opravdu omezuje svobodu slova. Kolik lidí tento soudní precedent využije, to nevím.

Martina: Kolik soudců.

Benjamin Kuras: Kolik soudců, které univerzity vezmou na vědomí, že když pan profesor řekne, že islám omezuje svobodu slova, tak mu řeknou: "Dokaž to!" A on to dokáže.

Martina: Řekl jsi, že ututlaná kauza znásilňování britských dívek zlomila Británii charakter. Ale v Británii teď po vpádu Ruska na Ukrajinu nebyly zlikvidovány žádné proruské servery, a dokonce ani vyloženě ruská média. Jak si to vysvětluješ?

Benjamin Kuras: Možná to byla tradice, protože Británie věděla, že to ani za války nepotřebovala. V oficiálních médiích jsou většinou proukrajinské články, ale jsou tam novináři, kteří - třeba takový Hitchens -, který byl zpravodajem v Rusku a na Ukrajině v době, kdy se hroutil Sovětský svaz, a zažil tam konec komunismu, který se snažil vysvětlit, že Ukrajina se od Ruska tolik nelišila, že tam diktatura a korupce byly stejné, podobné, a že protiruská vlna teď zachází moc daleko v tom, že se ruší Čajkovský, nebo Čajkovského koncerty. Mimochodem, komu se stýská po ruské hudbě, tak jsem zjistil, že na Classic Praha od rána, když vstanete v pět hodin, a snídáte do sedmi, do osmi, nikdy nehráli tolik ruské muziky jako teď. Možná je to kompenzace.

Jakmile můj stát, moje vláda, začne cenzurovat, tak jí nemůžu věřit, že to, co říká, je pravda

Martina: Protože Národní divadlo zrušilo Čajkovského operu.

Benjamin Kuras: Takže komu se stýská po ruské hudbě, tak já jsem dneska během půl hodiny při snídani slyšel Čajkovského, Borodina i Rimského Korsakova.

Martina: Jsi šťastný člověk, když můžeš snídat od pěti do osmi. Benjamine, tys zmínil, jak reportoval o dané situaci novinář Hitchens. Ale kdyby u nás, nebo jinde v Evropě někdo chtěl jenom hledat příčiny tohoto konfliktu, tak v této emočně vypjaté době by se asi se zlou potázal, a byl by pravděpodobně označen jako proruský, nebo ruský troll, a podobně. Řekni mi, čím to je, že kontinentální Evropa bez zaváhání zareagovala tak, jak zareagovala, to znamená zastavením toku informací z Ruska? Možná zareagovala poměrně nebezpečným způsobem. Čím to je?

Benjamin Kuras: Je to nebezpečné z několika hledisek. Za prvé, jak už jsem řekl, mi chybějí informace o tom, co se na mě od nepřítele chystá, nebo proč je vlastně nějaký člověk mým nepřítelem, a proč bych s ním měl nesouhlasit.

Martina: A jak manipuluje s fakty.

Benjamin Kuras: To je jedna věc. Druhá věc je, že jakmile můj stát, moje vláda, začne cenzurovat, tak jí nemůžu věřit, že to, co říká, je pravda.

Definice svobody slova: Vzít na vědomí i nepříjemné a nepohodlné informace. A u těch, které se zdají nepravdivé, prokázat, že nejsou pravdivé.

Martina: Ani v jiných případech.

Benjamin Kuras: Protože si to nemůžu srovnat s něčím jiným. Mám-li to tak jednostranné, tak bych tomu třeba mohl věřit, ale fakt, že nemám opačnou, alternativní informaci, vzbuzuje podezření, že nemusím nutně věřit tomu, co se mi říká, když vím, že druhá strana je cenzurována. Myslím, že to byl poslanec Foldyna, který v nějakém interview říkal, že Fiala v žádném Kyjevě nebyl. Jak to můžete říct? On říká, že vláda, která cenzuruje, mi lže, takže Fiala v Kyjevě nebyl. Může to dojít do takové absurdity, že si začali dokonce počítat, že cesta do Kyjeva trvá 30 hodin, a oni tam byli za 24 hodin. Tak daleko to může dojít, když vláda začne cenzurovat informace druhé strany, takže nevěříš ani v takovou věc, že někdo někde byl.

Martina: A můžeš v takové situaci do určité míry třeba připustit častý argument, že to je ochrana lidí před hate-speech, manipulací a dezinformací, před tím, jak rafinovaně v tomto případě Rusko manipuluje s informacemi? Dá se přijmout, že nás chtějí takhle chránit?

Benjamin Kuras: Nedá. Definice svobody slova je velice jednoduchá, a to že musím přijímat i informace, které jsou mi nepříjemné, nepohodlné nebo se mi zdají nepravdivé. Musím vzít na vědomí, že existují, a jsou-li nepravdivé, tak to musím prokázat.

Martina: Myslíš, že si západní vlády myslí, že jejich občané jsou hlupáci?

Benjamin Kuras: Každá vláda si myslí, že občané jsou hlupáci. "Jinak by mě přece nevolili," řekne si každý politik: "Jak můžou volit mě?"

Martina: To je tedy velká zkratka, ale já bych takovou sebereflexi od politiků neočekávala.

Benjamin Kuras: Teď se nám podařil dobrý vtip.

Martina: Dobře, řekl jsi, že podstatou svobody slova je přijmout všechny informace, které přicházejí na světlo boží.

Benjamin Kuras: Člověk roste intelektuálně a znalostně jen tím, že je konfrontován s informacemi, které neznal, které se liší od jeho bubliny, ve které žije. A dokud tuto bublinu nezačne rozšiřovat, tak se z ní stane krabice, a z ní potom tvrdá bedna. A z toho se už nedostaneš ven.

https://www.radiouniversum.cz/kuras-benjamin-2d-velky-reset-ma-zmenit-kapitalismus-na-system-podobny-komunismu/

20.4.2022 Neznámý pachatel - pravděpodobně ruský voják - údajně z Hostomelu u Kyjeva ukradl sluchátka Apple. Ta nyní informují původního majitele o své poloze. I s takovými netradičními důkazy budou na Ukrajině pracovat týmy vyšetřovatelů.

Přesná pozice vojenských jednotek patří mezi přísně utajované skutečnosti. Není těžké si domyslet proč. Pokud někdo zná polohu vojáka, může ji dlouhodobě sledovat, odvozovat z toho situaci, predikovat další pohyb a v případě potřeby lze souřadnice využít i k přesně cílenému útoku.

Ruské invazní jednotky mají na Ukrajině už od začátku vojenské agrese řadu technických problémů. Nefungovala jim například šifrovaná komunikace, a tak si s vedením volali pomocí mobilních telefonů. Ty lze snadno odposlouchávat, a ukrajinská rozvědka tak získala nejen údaje o poloze, ale i velké množství kompromitujících materiálů, kde se ruští vojáci dokonce přiznávají k válečným zločinům.

Tato sluchátka mají poměrně novou funkci pro vyhledání založených, ztracených nebo ukradených sluchátek. A nejde jen o nějaké pípátko, které by se aktivovalo po aktivaci v mobilní aplikaci. Zařízení od Apple - včetně AirPodů - lze totiž na dálku lokalizovat pomocí funkce iCloud Find My.

Miniaturní sluchátka nemají GPS přijímač ani žádnou možnost vysílání přes mobilní síť. Apple k jejich detekci využívá síť svých ostatních produktů, především iPhonů. Pokud nějaký iPhone ve svém okolí zachytí bluetooth vysílání ztraceného zařízení (třeba právě sluchátek), pošle tuto informaci na servery Apple spolu se svou vlastní polohou.

A tak se Semenec po přihlášení dozvěděl, že jeho sluchátka z Hostomelu doputovala až do Gomelu, který leží v Bělorusku. Vzhledem k okolnostem se pro ně samozřejmě nevydal, ale jejich polohu přes aplikaci nadále sledoval.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-sluchatka-apple-zradila-zlodeje-hlasi-ted-aktualni-polohu-ruskych-jednotek-198867# 

21.3.2022 21.3.2022 Hackeři z hnutí Anonymous podnikli od začátku války na Ukrajině již tisíce útoků na ruské a běloruské cíle. V pondělí ale varovali, že se zaměří i na podniky, které stále ještě spolupracují s Ruskem či v zemi přímo podnikají. Učiní tak v případě, pokud své aktivity během následujících 48 hodin neukončí.

 • Seznam společností, kterým hackeři vyhrožují, je poměrně obsáhlý. Nachází se na něm například Burger King, Subway, Oreo, Bridgestone, Citrix, Marriott, Raiffeisen Bank či Nestlé. "Vyzýváme všechny společnosti, které nadále působí v Rusku tím, že platí daně do rozpočtu kremelského zločineckého režimu: Stáhněte se z Ruska! Dáváme vám 48 hodin na rozmyšlenou, jinak budete pod naším cílem!"

 • Hackeři se ale zároveň pochlubili, že útočí také na počítačové systémy bank, nemocnic, letišť a nejrůznějších ruských společností. Kybernetickým nájezdům hnutí Anonymous se nevyhnuly ani weby proruských hackerských skupin. A to nejen v Rusku, ale také v Bělorusku.

 • https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/clanek/neskoncujete-s-ruskem-znicime-vas-vyhrozuji-hackeri-nestle-i-raiffeisen-bank-40391174#

21.3.2022 U dočasně uvolní antimonopolní pravidla, aby pomohla zmírnit dopady problémů v dodavatelských řetězcích způsobené zavedením protiruských sankcí za rozpoutání války na Ukrajině. Evropská komise dnes uvedla, že tak chce umožnit tisícům firem v EU společně nakupovat, dodávat či distribuovat nedostatkové zboží bez obav, že poruší pravidla hospodářské soutěže (Bloomberg). 

21.3.2022 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že vznikne zákon, který umožní vypnutí lživých serverů. Připravuje se i postup proti "Putinově bandě", která získává veřejné zakázky.

Nedílnou součástí ruské války na Ukrajině je šíření dezinformací a vylhaných poplašných zpráv. Stát v současnosti nemá nástroje, jak proti zdrojům nepravdivých informací zakročit. To by se brzy mělo změnit. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že vláda chystá zákon, na jehož základě bude možné vypnout dezinformační weby. "Musíme připravit právní úpravu. Pohlídáme, aby nedošlo k tomu, že budeme ničit svobodu slova. Každopádně musíme zabránit, aby cizí stát mohl šířit poplašené zprávy a dezinformovat naše obyvatelstvo," uvedl ministr Blažek.

Je Zetko novou svastikou? Teď bych to nesrovnával. Hákový kříž je spojený s holokaustem a masovým vyvražďováním. Nejsou důkazy, že by Rusko a ruská armáda něco takového dělaly. Hákový kříž se postupně stal symbolem zla. To písmeno Z symbolizuje zlo dostatečně.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-vypneme-dezinformacni-weby-chystame-k-tomu-zakon-planuje-ministr-194370#

11.3.2022 Washington hodlá omezit Rusům přístup ke kryptoměnám. Toto prohlášení učinila tento týden náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Nulandová. Evropská unie také hodlá bojovat proti používání kryptoměn za účelem obcházení sankcí . Zablokování přístupu k 25 tisícům peněženek ruského původu oznámila také kryptoburza Coinbase, jedna z největších na světě. Zcela omezit používání bitcoinových peněženek ruskými obyvateli a organizacemi (stejně jako těžbu) však nebude možné - podnikání s obcházením velkých centralizovaných burz však bude obtížnější. Podrobnosti - v materiálu "Izvestia".

V posledních šesti měsících se v ruských mocenských kruzích rozhořel spor o to, co by se mělo dělat s rostoucím odvětvím kryptoměn. Centrální banka zaujala pozici úplného zákazu, zatímco ministerstvo financí trvalo na tom, že těžba a využívání kryptoměn je příležitostí, která mimo jiné může přinést do rozpočtu peníze ve výši miliard rublů ročně. Jen je potřeba to pořádně regulovat. Po zahájení speciální operace na Ukrajině a zavedení četných sankcí vůči finančnímu sektoru Ruska a ekonomice jako celku se zdá, že se problém vyřešil sám. Kryptoměny mohou být způsobem, jak obejít sankce, alespoň v některých specifických případech.

Po zmrazení rezerv centrální banky v cizí měně, odstavení SWIFT pro několik bank a stažení platebních systémů z Ruska, bitcoin a další virtuální měny v zemi vzrostly na popularitě. Tato myšlenka od samého počátku dráždila vládnoucí kruhy USA a Evropské unie. Ministři financí EU se na začátku března dohodli, že zakročí proti pokusům obejít sankce prostřednictvím kryptoměn.

https://iz.ru/1302865/dmitrii-migunov/virtualnye-sanktcii-smogut-li-ssha-zapretit-rossiianam-bitkoin

11.3.2022 Americká společnost Meta dočasně umožní sociálním sítím Facebook a Instagram v některých zemích neblokovat výzvy uživatelů k násilí vůči ruským občanům a zejména vojákům. Změna v politice Meta omezit nenávistné projevy souvisí s ruskou vojenskou operací na Ukrajině, uvedla v pátek agentura Reuters s odkazem na interní e-mail společnosti. Z e-mailů Meta se zdá, že výzvy k násilí proti Rusům jsou povoleny, pokud zpráva výslovně odkazuje na vojenskou operaci na Ukrajině. Změny ve firemní politice se týkají Arménie, Ázerbájdžánu, Maďarska, Gruzie, Lotyšska, Litvy, Polska, Ruska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a Estonska.

Společnost také podle agentury dočasně neodstraní v Polsku, Rusku a na Ukrajině výzvy k smrti proti prezidentům Ruské federace a Běloruska Vladimiru Putinovi a Alexandru Lukašenkovi.

https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-facebook-instagram-temporarily-allow-calls-violence-against-russians-2022-03-10/

https://tass.ru/ekonomika/14034415

23.12.2021 Do lidského těla je lze dostat jednoduchým vpichem injekcí. Čipy však nemají sloužit ke sledování osob, jak často uvádějí různé konspirační teorie. Experti tvrdí, že u lidí chtějí jen monitorovat jejich zdraví, napsal Euronews.

Vědci z Kolumbijské univerzity tvrdí, že se jim podařilo vyvinout nejmenší čip na světě, jehož objem je pouhých 0,1 mm3, což je zhruba srovnatelné s roztočem. Mikročip viditelný pouze mikroskopem, může podle nich zcela změnit přístup k lidskému zdraví.

Bezdrátovým zařízením lze sledovat u lidí jejich dlouhodobé zdravotní stavy a v mnoha případech udržovat nemocné i při životě. Podobná implantovaná zařízení se totiž již dlouho osvědčují při léčbě různých nemocí i zlepšování funkcí orgánů a částí těla.

Příkladem nejpoužívanějších zařízení jsou kardiostimulátory, které výrazně zlepšují celkovou kondici a zachraňují životy nespočtu pacientů. Většinou jsou ale nepraktické. Vyžadují mnoho obvodů, drátů a baterií a k jejich zavedení do těla je nutný chirurgický zákrok.

https://techsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/vedci-maji-mikrocipy-velikosti-zrnka-soli-lide-je-budou-mit-v-tele-aniz-by-si-to-vubec-uvedomovali/lubosvojtech/

3.12.2021 Bankovní identitu má skoro polovina Čechů. Roste i zájem o datové schránky (3.12.2021)

Občané mohou už více než tři čtvrtě roku přistupovat ke službám veřejné správy prostřednictvím přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví. Po tuto dobu funguje služba bankovní identity, která je výsledkem spolupráce Ministerstva vnitra, tuzemských bank a České bankovní asociace. Zájem Čechů o tento způsob komunikace roste, k dnešnímu dni je v oběhu bezmála 8 milionů identifikačních prostředků, které jsou rozprostřeny mezi 4,7 milionu občanů. Během pandemie raketově narostl i zájem o datové schránky - jejich počet vzrostl na téměř 1,4 milionu.

Z dat Ministerstva vnitra vyplývá, že alespoň jednou se pomocí bankovní identity přihlásilo přes 586 tisíc uživatelů. Ministerstvo přitom eviduje jak počet prostředků pro elektronickou identifikaci vydaných jednotlivými bankami, tak počet unikátních přihlášení. "Obliba systému bankovní identity setrvale roste a rozšiřuje se okruh uživatelů. nástupem bankovní identity pak můžeme bez nadsázky říci, že letošní a minulý rok se dají nazvat obdobím rozmachu elektronické identifikace.

https://www.kurzy.cz/zpravy/622417-bankovni-identitu-ma-skoro-polovina-cechu-roste-i-zajem-o-datove-schranky-3-12-2021/

2.8.2021 Úřady začnou od pondělí vydávat nový typ občanských průkazů vybavený zabezpečeným čipem s biometrickými údaji. Změnou, která vychází z evropského nařízení, se ztíží možnost doklady padělat a zneužívat. Kvůli přípravě nebylo od čtvrtka do neděle možné žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/urady-zacaly-vydavat-nove-obcanky-s-biometrickymi-udaji-40367846#

31.7.2021 Zakladatel největší sociální sítě Mark Zuckerberg sestavil produktový tým, jehož cílem je vytvoření tzv. metavesmíru. Tento svět virtuální reality, kde bychom budovali naše digitální já, by rád spustil v horizontu několika let.

Poslední roky se nesou v duchu souboje miliardářů o dosažení kosmu. Richard Branson vystoupal v červenci ve svém testovacím letu k hranici vesmíru. Krátce poté se ještě o kus dál podívala raketa New Shepard Jeffa Bezosa. Plány Elona Muska sahají k Marsu. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg dceřinou raketovou firmu nemá, a tak si plán dosažení vesmíru vyložil po svém. Stvoří svůj vlastní.

 • Ambiciózní cíl: transformovat během pěti let mediální impérium Facebook na metavesmír (někdy se metavesmír označuje za ideového následovníka internetového kyberprostoru). Tedy svět digitální reality pro práci, komunikaci i hraní uživatelů, kteří by se do virtuálního světa připojovali s VR headsety, ale i přes počítač nebo telefon.
 • Dnes je chápán metavesmír jako nadstavba internetu, v níž by vznikl zcela nový komplexní svět pro naše digitální já.
 • Abychom dosáhli naší vize metavesmíru, musíme vybudovat spojnice mezi dílčími minisvěty. Tak se zbavíme fyzikálních omezení a budeme se mezi nimi přesouvat stejně snadno, jako se pohybujeme doma z jedné místnosti do druhé.
 • Již dnes můžeme hrát nebo se scházet ve virtuální realitě - vizí je zde však žít. Důležitým rysem je proto vytvoření podmínek i pro socializaci, aby se zde digitální verze uživatelů mohly v reálném čase bavit, pracovat i běžně komunikovat.
 • Facebook již nyní disponuje masivní uživatelskou základnou, která se blíží třem miliardám uživatelů. Kromě toho mu patří i Instagram, raketově rostoucí vizuální síť. Zároveň do mediálního konglomerátu spadají i divize specializující se na vývoj augmentové (AR, jde o propojení virtuálního světa a reálného, pozn. red.) a virtuální (VR) reality.
 • V budoucím metavesmíru by měl Facebook monopol na veškerá pravidla (vyvíjí vlastní technologii), aniž by byl svázán diktátem konkurenční platformy, kterou by využíval.
 • V metavesmíru bude možné sbírat ještě více dat o uživatelích. "Nešlo by jen o to, kam kliknu a co se rozhodnu sdílet, ale i o to, kam se rozhodnu jít, jak stojím, na co se nejdéle dívám, o drobné způsoby, jak fyzicky pohybuji svým tělem a reaguji na určité podněty. Byla by to přímá cesta do našeho podvědomí, a to je pro datového kapitalistu zlato.
 • Očekávejme postupný rozvoj virtuální reality s více a více možnostmi v mezích daných legislativou. Musíme si také počkat na to zásadní: reakci nás, publika.
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/virtualni-utopie-nebo-zlaty-dul-sef-facebooku-chce-stvorit-metavesmir-171022#

19.5.2021 Během několika týdnů začnou první firmy v Česku nabízet službu BankID. Díky ní lidé nebudou muset nikam chodit například při změně smluv s dodavateli plynu nebo elektřiny, ubude papírování a víc služeb půjde zařídit on-line. BankID totiž umožní zákazníkům totožnost ověřit stejně, jako když se přihlašují do internetového bankovnictví - pomocí mobilní aplikace a bezpečnostního klíče.

"Dá se očekávat, že banky pocítí větší tlak na hackování systémů," říká v rozhovoru pro HN Ondřej Říha, majitel softwarové společnosti Digital Solutions. Ta firmám pomáhá zapracovat službu BankID do jejich IT systémů. Bezpečnostního selhání na straně bank se ale Říha neobává. "To sami lidé budou muset být obezřetnější. Bude potřeba větší osvěta, aby uživatelé věděli, jak přístup k bankovnímu účtu ochránit a používat tak, aby nenaletěli podvodníkům," vysvětluje.

Nejnižší ověření stojí jednu korunu. Základní je za 30 a nejvyšší za 150 korun - záleží na tom, jak moc detailní údaje o identitě klientů bude firma k ověření vyžadovat. U našich klientů vnímáme, že to kompletní ověření, když mají hodně dokumentů, je docela drahé. I velké společnosti, jako je ČEZ, zvažují, co budou používat a co ne. Společnost Bankovní identita je dominantním hráčem a nemůže tak nabízet množstevní slevy. Věřím ale, že ceny budou časem klesat. Velcí dodavatelé energií či telekomunikační firmy na to budou tlačit. Na tom se svezou i ty menší firmy.

https://archiv.ihned.cz/c1-66924310-lide-budou-muset-byt-opatrnejsi-s-bankovni-identitou-vzroste-tlak-na-hackovani-systemu-rika-sef-softwarove-firmy<br>

14.5.2021 Evropská unie plánuje, jak během letní sezony obnovit volné cestování. Zájem o pobyty v cizině je totiž obrovský. Jen z Česka chce vycestovat za hranice více než milion lidí. Řešením pro cestovatele mají být evropské covidové pasy. Ještě předtím chce ale Česko uzavřít dohodu se sousedními státy a také v rámci visegrádské čtyřky. Čeští zástupci se již takto dohodli například s Maďarskem.

Europoslanci již odsouhlasili, že se bude uznávat jen očkování schválenými vakcínami Evropskou lékovou agenturou. Chystaný evropský covid pas by mohl fungovat na principu QR kódů a počítá se také s jeho papírovou podobou. Půjde o certifikát, který umožní cestování pouze v rámci Evropské unie, nikoliv za její hranice.

Hlavními kritérii má být očkování, negativní test a přítomnost protilátek. Členské státy si následně samy vytváří vlastní aplikace. Právě v těchto aplikacích bude uložený jednotný unijní certifikát. 

https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/covid-pas-ambiciozni-plan-ktery-by-mohl-vyresit-cestovani-v-dobe-pandemie-a-nejen-to-1380494 

2.5.2021 Očkování funguje. Čeští vědci se ale rozcházejí v tom, zda a jak rychle zavádět covid pasy jako vstupenky k návratu do běžného života. Varují před dělením společnosti do více kategorií. Někteří v tom spatřují "umělý byznys". Riziko, že budou naočkovaní lidé dále šířit nemoc covid, je velmi nízké. Shoduje se na tom většina českých vědců a vyplývá to také z aktuální zprávy Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDPC), jejíž základní teze uveřejnil na svých stránkách Státní zdravotní ústav.

Pokud se však chce Ministerstvo zdravotnictví řídit odborným názorem v otázce zavedení covid pasů pro očkované, jednoznačnou odpověď nedostane. Oslovení vědci totiž nejsou jednotní. Covid pasy mají v budoucnu posloužit jako "vstupenka" do zahraničí, případně na různé sportovní či kulturní akce.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zavest-ted-covid-pasy-budme-opatrni-varuji-vedci-152214#<br>

18.4.2021 Plošné sledování uživatelů na sociálních sítích či umožnění kohokoliv lokalizovat. Toho se obává řada europoslanců, kteří varují před návrhem nařízení pro umělou inteligenci. Tu zpracovala Evropská komise, která finální verzi chtěla představit až v příštím týdnu. Návrh ale unikl a mezi zástupci Evropského parlamentu vzbuzuje obavy, protože podle nich tvrdě zasahuje do osobních práv.

Evropská komise několik měsíců připravovala návrh, který by reguloval využití umělé inteligence. To se mělo týkat zejména počítačových algoritmů, kde by umělá inteligence měla být více bezpečná či transparentní. Dokument ale předčasně unikl a o jeho podobě informoval například server Politico či BBC.

Návrh má přes osmdesát stran a objevují se v něm i znepokojivé návrhy, před kterými varují europoslanci. Používání na rozpoznávání obličejů pro sledování mají být podle návrhu zakázány. Výjimka ale míří na používání těchto systémů v armádě či při zajištění veřejné bezpečnosti. To je například při podezření z chystaného teroristického útoku či podobných hrozeb. Panují ale oprávněné obavy, že by se tato výjimka mohla zneužívat pro plošné sledování lidí a navíc by se jednalo o tvrdý zásah do soukromí.

Veřejné orgány by tak mohly sledovat lokaci, soukromou komunikaci nebo sociální sítě se všemi záznamy. To je ale podle europoslanců velmi snadno zneužitelné.

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) také varuje, že dokument zatím není oficiální. Přesto by se podle něj měla umělá inteligence už nyní v Evropské unii rozvíjet. "Dávat však už teď, kdy ani nevíme, jak přesně budeme AI definovat, bianco šek veřejným orgánům, mi přijde předčasné. Nehledě na to, že jde o potenciálně tak velký zásah do svobod občanů, že by se tím měly zaobírat primárně jednotlivé národní parlamenty a ne unijní instituce," řekl pro Echo24 Vondra.

https://echo24.cz/a/SbkNY/uredni-smirovani-na-obzoru-unikly-dokument-planuje-sledovani-pro-ochranu-verejne-bezpecnosti<br>

26.3.2021 Zajít si sednout na zahrádku restaurace, nechat se ostříhat a k tomu si koupit dobrou knížku. Věci běžné v době před covidem po dlouhých měsících lockdownu netrpělivě vyhlíží už skoro každý. Vedle zákazníků obzvláště provozovatelé všech služeb a obchodů, kteří kvůli striktním opatřením proti šíření nemoci musí mít už řadu měsíců zavřeno, a přicházejí tak o obživu. I proto se teď upínají k novému projektu, který by mohl rozvolňování výrazně urychlit. Jedná se o mobilní aplikaci, kterou nyní vyvíjí stát a o jejímž využívání intenzivně jedná s Hospodářskou komorou.

Lidem by měla umožnit využít opět různé služby, když se prokážou očkováním proti covidu, výsledkem testu protilátek po prodělání nemoci či potvrzením o negativním testu za posledních 24 hodin. Aplikaci by si každý stáhl do mobilu, získal by tím přístup ke svým ověřeným údajům a pak je ukázal, než usedne třeba v zahradní restauraci.

Nyní si lidé mohou průkaz o očkování stáhnout z portálu Ocko.uzis.cz. "Do konce dubna tam budou i informace o testování. Mobilní aplikaci děláme současně," řekl HN Vladimír Dzurilla, šéf státní IT agentury NAKIT, která na vývoji už týdny pracuje. "Kdy se ale začne používat mezi lidmi, to záleží na vládě, ministerstvu zdravotnictví a epidemické situaci," dodal. Později by měla být přidána i data o prodělané nemoci. Ministr zdravotnictví Jan Blatný zatím nechce o rozvolňování mluvit. V polovině dubna by ale měla vláda na základě dat rozhodovat o dalším postupu.

Na co nejrychlejší uvedení aplikace do života tlačí podnikatelé. Hospodářská komora i další svazy o tom už tento týden jednaly se zástupci státu i epidemiology, kteří vládě radí. "Když někdo může s negativním testem stát osm hodin u montážní linky nebo byl očkovaný, nedává přece smysl, aby se pak nemohl jít nechat ostříhat nebo si dát pivo na zahrádce," říká viceprezident Hospodářské komory a zároveň prezident Svazu obchodu Tomáš Prouza. Nová aplikace s údaji o "bezinfekčnosti" by měla být platná i v zahraničí a vychází z představy evropských covid pasů neboli digitálních zelených certifikátů. Minulý týden je navrhla Evropská komise. Cílem je hlavně usnadnit cestování v rámci EU. Celý projekt ale ještě musí schválit členské státy a europarlament. S jejich vznikem se tak nepočítá dřív než v červenci. Česko chce být se svou aplikací rychlejší. "Důležité ale také je, aby aplikace fungovala a měla přístup k datům. Aby to nedopadlo jako s eRouškou," upozorňuje Prouza. Zmíněná aplikace měla pomocí mobilů mapovat rizikové kontakty lidí s covidem, právě kvůli nepřístupnosti osobních údajů ale fakticky nefunguje.

https://archiv.ihned.cz/c1-66901220-do-hospody-ci-do-obchodu-jen-s-aplikaci-ktera-ukaze-ockovani-ci-negativni-test-je-skoro-hotova-ceka-se-na-vladu<br>

17.3.2021 Jednotné covidové pasy, jejichž parametry dnes navrhla Evropská komise, by se v Evropě mohly začít používat zhruba od konce května či od června. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jde podle něj o dočasné řešení. Jakmile WHO konstatuje, že koronavirová pandemie skončila, je cílem se vrátit k běžným podmínkám cestování.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4630409/ek-navrhla-covidove-pasy-u-nas-by-se-mohly-vyuzivat-zhruba-od-cervna.html<br>

16.3.2021 Lidé v Evropské unii by měli dostat elektronické očkovací pasy (Digitální zelený certifikát) s údaji o tom, kdy a jakou vakcínou byli očkováni. Díky tomu by pak mohli volně cestovat po EU jako před pandemií. Takový návrh ve středu předloží Evropská komise. HN mají jeho text k dispozici.

Odjet do jiné země unie by mohli i ti lidé, kteří sice očkováni nebyli, ale zotavili se z covidu, takže mají v těle protilátky. Ostatní by pro překročení hranic dál potřebovali negativní test nebo by museli zamířit do karantény. Údaj o prodělaném onemocnění nebo o výsledku testu by očkovací pas rovněž obsahoval. Dokument má sice mít elektronickou formu, ale na vyžádání by ho lidé mohli získat i na papíře. Takzvaný očkovací pas, který Evropská komise ve středu navrhne, se má oficiálně jmenovat Digitální zelený certifikát. Jeho držitelé by mohli nejen cestovat, ale také třeba navštěvovat koncerty, restaurace a další místa s větší koncentrací lidí. To, zda účast na takových akcích bude podmíněna předložením pasu, si může rozhodnout každá země EU sama za sebe. 

 • Evropská komise zdůrazňuje, že v žádném případě nesmí dojít k diskriminaci lidí, na které při očkování ještě nevyšla řada nebo ho nemohou podstoupit ze zdravotních důvodů. Proto má podle ní návrat k životu před pandemií umožnit nejen doklad o očkování, ale i potvrzení o negativním testu nebo o prodělání covidu.

 • Unijní očkovací pas začne platit, jen když ho schválí členské země a Evropský parlament. Je důležitý hlavně pro jižní státy, které chtějí, aby se rychle obnovil turistický ruch. "Česko návrh podporuje, protože umožní volně cestovat v rámci celé EU, což je důležité nejen pro občany, ale i pro firmy, které na unijní trh vyvážejí

https://archiv.ihned.cz/c1-66895880-cestovani-po-evrope-nebo-vstup-do-restaurace-zaruci-jen-ockovani-schvalenymi-vakcinami-nikoliv-sputnikem<br>

15.3.2021 Pandemie nemoci covid-19 výrazně posílila dominantní postavení velkých podniků, což by mohlo ve středně dlouhém období brzdit hospodářský růst a podkopat inovace a investice. Uvedl to dnes Mezinárodní měnový fond (ČTK).

9.3.2021 Evropská komise bude mít návrh do 17. března. Použití očkovacího pasu by tedy skutečně mohlo být otázkou května. Chceme každopádně funkční řešení pro letní cestování. Ideální by bylo, aby šlo o společný celounijní postup a měli jsme tak stejná pravidla pro všechny."

"Covid pas by měl fungovat digitálně a mohli bychom v něm mít kromě očkování i potvrzení o testech. Samozřejmě za předpokladu bezpečného sdílení dat. Vznikl by tak nástroj, který usnadní cestování v rámci EU, a to i za příbuznými nebo na zahraniční pracovní jednání. Do praxe už uvedl obdobu očkovacích pasů například Izrael, který vede celosvětové tabulky v proočkovanosti anticovidovou vakcínou svých obyvatel. "Už má systém takzvané digitální zelené karty a očkovaným Izraelcům chce na základě toho povolovat cestování Řecko. Kypr se podobně staví k cestování očkovaných Britů. Tam se můžeme inspirovat," upozornil Tomáš Petříček.

Všichni šéfové členských zemí Evropské unie se už na konci února shodli na tom, že potřebují digitální osvědčení o vakcinaci. Podle německé kancléřky Angely Merkelové by to jednak mělo umožnit cestování v rámci Unie a zároveň by to mohlo umést cestičku i cestování ze třetích zemí do Evropy. 

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/covid-pasy-by-mohly-byt-uz-v-kvetnu-40353364#<br>

7.3.2021 Vznik nového "popandemického" systému a "velký restart". To jsou hlavní cíle letošní konference Davos 2021, na které tradičně vystupují nejmocnější politici a byznysmeni, kteří v pozadí nastavují směr, jakým se bude ubírat svět. Mezi výzvy budoucích let, které řečníci Davosu jmenují, patří například zelená politika a změna ekonomického modelu. Ústředním motivem Davosu 2021 je boj s pandemií. Virtuální konference se v lednu účastnili například francouzský prezident Emmanuel Macron, německá kancléřka Angela Merkelová, ruský prezident Vladimir Putin, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, čínský prezident Si Ťin-pching, strážkyně evropské pokladnice Christine Lagardeová, indický premiér Naréndra Módí či generální tajemník OSN António Guterres a řada dalších.

Mezi hlavní pilíře budoucí transformace má patřit:

 • Soumrak kapitalismu. Prezident a zakladatel WEF Klaus Schwab na konferenci nastínil potřebu "velkého restartu" politického i ekonomického uspořádání. Koronavirová krize podle něj odkryla slabiny starého systému, kapitalismu, a ukázala jeho nevhodnost pro 21. století. Restart systému vidí Schwab v transformaci kapitalismu zaměřeného na zisk v kapitalismus zaměřený na obecné blaho. Šéf WEF používá termín "stakeholder capitalism", který se dá do češtiny přeložit zhruba jako kapitalismus zúčastněných stran (vychází ze stejnojmenné ekonomické teorie). Starý kapitalismus, který generuje zisk výhradně pro potřeby jedné firmy a jejích akcionářů, by se měl podle Schwaba proměnit v systém, kdy společnosti spolupracují s politickým sektorem a do popředí staví veřejný zájem.
 • Vysoké zdanění bohatých. Řečníci Davosu vyzdvihují taktéž potřebu rovnosti lidí, která je podle nich nezbytná pro kvalitní globální spolupráci. Pandemie podle nich vrazila klín mezi bohaté a chudé a je zapotřebí nastavit co nejrychleji ekonomický balanc. K tomu má sloužit právě vysoké zdanění bohaté vrstvy a finanční podpora sociálně slabých a nezaměstnaných. "Rok 2021 je rokem obnovy ve dvou fázích. Vlády a banky v té první podpoří ekonomiku napříč sektory a v té druhé vznikne zcela nový ekonomický model. Ten může profitovat z digitalizace," uvádí Evropská komise. Zde je možné, že světoví lídři míní novým ekonomickým modelem zavedení digitálních měn centrálních bank (CBDC), systému, kde by byl každý virtuální dolar, euro, koruna v hledáčku centrální banky dané země. Na vznik a silnou centralizaci CBDC dlouhodobě upozorňuje kryptoměnová komunita .
 • Zelená politika a nulové emise. Třetím pilířem letošního Davosu je potřeba ekologické politiky a rozvoj udržitelných zdrojů. Političtí lídři usilují o redukci uhlíkové stopy a je zřejmé, že budou finančně podporovat "zelené" společnosti.

Kontroverzní a nepokrytě levicové myšlenky z Davosu se na internetu dočkaly masivní negativní reakce. Lidé kritizují, že budoucnost světa formují v rámci Davosu lidé, které nikdo nikam nezvolil. WEF publikovalo záznam konference na YouTube, uživatelé sepsuli například i vystoupení francouzského prezidenta Macrona a prezidenta WET Schwaba. "Nepamatuji si, že bych zvolil tohoto člověka, aby mi diktoval, jakým směrem se bude svět otáčet," napsal jeden z uživatelů. Řada lidí pak vystoupení politiků v Davosu spojuje s náboženským přesvědčením. "O velkém restartu doslova píše biblická kniha Zjevení," uvedl další komentující.

Je zřejmé, že pandemie a ekonomické potíže milionů lidí po celém světě způsobily vzestup levicových a často populistických politiků. První střípky z Davosu se začínají zhmotňovat. Například v Německu chce strana Zelených zakázat bohatým, aby si postavili rodinný dům.

https://cnn.iprima.cz/stary-system-nestaci-mocni-politici-volaji-po-restartu-sveta-a-nahrade-kapitalismu-20428<br>

4.3.2021 Zhruba čtrnáct století poté, co vynalezla bankovky, spouští Čína nejnovější ekonomický experiment: testuje národní digitální měnu eCNY. Čína se snaží předělat způsob, jakým fungují běžné peníze, a zavádí vlastní digitální měnu. Centrální banka již tuto možnost testuje i ve větších městech, jako jsou Peking a Šanghaj. Na rozdíl od jiných kryptoměn, které jsou decentralizované, aby je nemohla ovládat žádná společnost ani vláda, digitální měny vytvořené centrální bankou dávají vládám větší finanční přehled a sílu.

Podle Banky pro mezinárodní platby za posledních 12 měsíců experimentovalo s vlastními digitálními měnami více než 60 zemí, o rok dříve jich bylo 40. Mezi ně patří Švédsko, které v reálném světě zkouší digitální korunu, a Bahamy, které zpřístupnily všem občanům digitální měnu Sand Dollar. Národní kryptoměna funguje například i v Kambodži.

Číně jde o vývoj nových nástrojů pro sběr dat a jejich využití, aby ekonomika byla inteligentnější a využívala informace v reálném čase. Vývoj národní digitální měny v Číně začal v roce 2014, kdy Čínská lidová banka vytvořila vývojářskou skupinu. Stalo se to krátce poté, co si v zemi získal výraznější pozornost bitcoin. O dva roky později vznikla v centrální bance divize nazvaná Digital Currency Institute. A loni odstartovalo testování eCNY ve městech Šen-čen, Su-čou, Siung-an a Čcheng-tu. Peking doufá, že nová technologie pomůže mezinárodně podporovat jüan a oslabí nadvládu amerického dolaru. Další cíle čínské virtuální měny však ostře kontrastují s veřejnou diskuzí o otázce kryptoměn v dalších částech světa.

 • Zatímco v USA jsou kryptoměny zcela nezávislé, v Číně je projekt digitální měny svázán s úsilím komunistické strany o udržení kontroly nad společností a ekonomikou. Tato technologie je částečně navržena tak, aby posílila sílu dohledu. Čínský digitální jüan je digitální měna centrální banky, což z ní činí v některých ohledech opak kryptoměn, jako je bitcoin,
 • Běžné kryptoměny jsou zásadně decentralizované; nejsou vydávány ani podporovány vládami. Naopak e-jüan je součástí čínského mocenského aparátu. Je vydáván a regulován centrální bankou a jeho status zákonného platidla zaručuje čínský stát.
 • Peking si klade za cíl využít tuto funkci k boji proti praní peněz, korupci a financování terorismu a zároveň posílit již tak impozantní kontrolní pravomoci vládnoucí komunistické strany
 • https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/cina-testuje-vladni-kryptomenu-cilem-je-dokonaly-prehled-1378438? 

1.3.2021 Vědci Evropské unie spustili velmi ambiciózní projekt Destination Earth (DestinE), který by měl vést k vytvoření detailní digitální simulace celé planety Země. Jeho hlavním účelem bude modelovat budoucí klimatické trendy a hodnotit rizika možných katastrofických událostí, k nimž by mohlo dojít právě kvůli klimatu.

Projekt Destination Earth by měl přispět k úsilí Evropy stát se k roku 2050 uhlíkově neutrální. Digitální dvojče Země by mělo být spuštěno do deseti let. Umožní digitální modelování rozmanitých prostředí a procesů, které v nich probíhají, stejně jako vývoj a dopady změn klimatu. Badatelé si hodně slibují také od možnosti analyzovat budoucí environmentální katastrofy a plánovat možná řešení.

Aby bylo možné vytvořit a provozovat model Destinaton Earth, bude nutné zapojit mohutnou výpočetní sílu superpočítačů a cloudových systémů. Digitálně Země totiž bude modelována rozlišením na 1 kilometr, což znamená přímo apokalyptické nároky na výpočty. Bude to chtít "exascale" superpočítače, které zvládnou 10¹⁸ FLOPS, čili operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu. Takové superpočítače je ale nejprve nutné postavit, což má Evropská unie v plánu, i díky projektu Projekt Destination Earth.

https://www.stoplusjednicka.cz/evropsti-vedci-stvori-digitalni-verzi-zeme-kvuli-priprave-na-budouci-katastrofy 

1.3.2021 Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová říká, že EU tento měsíc představí návrh koronavirového pasu s cílem napomoci opětovnému otevírání cestovního ruchu (FT) 

25.2.2021 Lídři zemí EU vyjádřili na včerejším virtuálním summitu své rozhořčení ze zpožděných dodávek vakcín od nasmlouvaných farmaceutických firem. EU podle nich musí co nejdříve urychlit schvalování, výrobu a distribuci vakcín proti covidu-19, aby očkování mohlo po počátečních problémech nabrat tempo. Podle zdrojů EURACTIV.com chtějí také přísnější zákaz vývozu vakcín z Evropy pro firmy, které nerespektují kontrakty. Lídři mají také v plánu během příštích tří měsíců připravit podmínky pro vytvoření společného očkovacího certifikátu (The Capitals).

20.2.2021 Bez vakcíny nedostanete práci. Firmy v Británii začaly tlačit na očkování. Nejste očkovaní, nemáte práci. Většina britských firem chce pro své zaměstnance zavést povinné očkování proti covid-19. Premiér Boris Johnson uvedl, že britská vláda nemá v plánu zavádět takzvané domácí vakcinační pasy. Podobný krok by podle něj mohl vést k porušení mnohých morálních pravidel a vyvolat právní následky. Britský vládní koordinátor pro očkování Nadhim Zahawi ale minulý týden připustil, že některé britské společnosti mohou prosazovat svá vlastní pravidla a že rozhodnutí o povinném očkování zaměstnanců je na nich. Sám ale varoval před tím, že používání vakcinačních pasů považuje za "chybné".

Jsou dokonce ifirmy, kde pravidlo "no jab, no job" již platí. Tak například společnost Barchester Healthcare, která provozuje více než 200 pečovatelských domů, uvedla, že nebude přijímat nové zaměstnance, kteří odmítnou vakcínu proti koronaviru z jiných než zdravotních důvodů. Podobnou politiku zavádí pro nové zaměstnance také londýnská firma Pimlico Plumbers. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bez-vakciny-nedostanete-praci-firmy-v-britanii-zacaly-tlacit-na-ockovani-143397#

12.2.2021 ECB vydala důrazné varování před zapojením velkých technologických společností do projektů okolo kryptoměn. Varovala, že tento krok by mohl ohrozit soukromí, vytvořit další rizika pro hospodářskou soutěž a dokonce "ohrozit měnovou suverenitu" (The Capitals) 

10.2.2021 Viceguvernér kanadské centrální banky Lane: Pandemie urychlila práci BoC na přípravě možného spuštění digitální měny. Neví se ale, jestli ji Kanaďané budou chtít používat (Reuters). 

3.2.2021 Macron, Merkelová, von der Leyenová a další: Svět po covidu už nebude stejný. Uzdravit ho můžeme jedině společně. V září 2000 podepsalo 189 zemí "Deklaraci tisíciletí", a utvořily tak zásady mezinárodní spolupráce pro novou éru pokroku na cestě ke společným cílům. Po studené válce jsme si byli jisti svou dovedností budovat multilaterální řád schopný vypořádat se s velkými výzvami naší doby: hladem a krajní chudobou, poškozováním životního prostředí, nemocemi, hospodářskými šoky a prevencí konfliktů. V září 2015 se znovu všechny země přihlásily k ambicióznímu programu společného zvládání globálních výzev: Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030. https://sdgs.un.org/2030agenda

Náš svět prožívá rozvoj trendů, které směřují k celosvětově vyšší prosperitě, ale současně k přetrvávajícím či sílícím nerovnostem. Demokracie sice expandují, ale zároveň dochází k obrodě nacionalismu a protekcionismu. Během uplynulých desetiletí se do našich společností zakously a naši společnou politiku oslabily dvě zásadní krize, které vzbuzují pochybnosti nad naší schopností překonávat šoky, řešit jejich příčiny a zajišťovat lepší budoucnost pro nadcházející generace. Připomínají nám rovněž, jak jsme na sobě vzájemně závislí.

Nejzávažnější krize vyžadují, aby naši budoucnost formovala ta nejctižádostivější rozhodnutí. Jsme přesvědčeni, že současná krize může být příležitostí, jak prostřednictvím účinné spolupráce, solidarity a koordinace obnovit konsenzus ve prospěch mezinárodního řádu založeného na multilateralismu a vládě práva. V tomto duchu jsme odhodláni usilovat společně s OSN, regionálními organizacemi, mezinárodními fóry typu G7 a G20 a ad hoc koalicemi o zvládnutí globálních výzev, jimž čelíme dnes a budeme čelit v budoucnu.

První stav nouze je v oblasti zdraví. Krize covidu-19 je největší zkouškou globální solidarity za poslední generace. Připomněla nám samozřejmou skutečnost: tváří v tvář pandemii je řetěz zajištění našeho zdraví jen tak pevný jako nejslabší zdravotnický systém. Výskyt covidu-19 kdekoli na světě je hrozbou pro osoby a ekonomiky úplně všude.

V tomto ohledu plně podporujeme globální platformu Urychlovač dostupnosti nástrojů proti covidu-19 (ACT), již v dubnu spustili partneři Světové zdravotnické organizace a G20.

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator

Má-li ale platforma ACT splnit své poslání, naléhavě potřebuje širší politickou a finanční podporu. Prosazujeme také volný tok dat mezi partnery a dobrovolné uvolňování licencí k duševnímu vlastnictví. V dlouhodobějším výhledu budeme také potřebovat nezávislé a ucelené zhodnocení naší reakce, abychom si z této pandemie vzali ponaučení a lépe se připravili na další. 

Vzestup nových technologií je skvělým přínosem pro pokrok a inkluzi, neboť přispívá k otevřenosti a odolnosti společností, ekonomik a států, a zároveň se projevil jako spásonosný během pandemie. Přesto téměř polovina světové populace - a víc než polovina žen a dívek světa - zůstává offline a tyto přínosy jsou pro ně nedostupné. Značnou moc nových technologií lze navíc zneužívat k omezování občanských práv a svobod, šíření nenávisti či páchání závažných zločinů. Abychom vytvořili bezpečné, svobodné a otevřené digitální prostředí, kde je zaručen tok dat tak, aby byla důvěryhodná, musíme stavět na stávajících iniciativách a zapojit do nich dotčené strany s cílem účinně regulovat internet. 

https://nazory.ihned.cz/c1-66877270-macron-merkelova-von-der-leyenova-a-dalsi-svet-po-covidu-uz-nebude-stejny-uzdravit-ho-muzeme-jedine-spolecne

Davos 25. - 29. ledna 2021: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021

27.1.2021 Vzpoura lidu z Robinhoodu. Malí spekulanti koordinují obchody a zatápějí fondům, pomáhá jim i Musk. Menší burzovní hráči v USA na Wall Street zle zatápějí velkým investičním fondům. Některé z nich kvůli tomu zaznamenaly obrovské ztráty. Středobodem veškerého dění je diskusní fórum r/WallStreetBets s více než dvěma miliony členy na sociální síti Reddit, kde individuální spekulanti domlouvají a koordinují své obchody. "Nikdy jsem nic takového nezažil," prohlásil Jim Cramer, známý a dlouholetý burzovní komentátor stanice CNBC.

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/

Jen v posledních dnech a týdnech dokázali spekulanti v několika případech vyhnat svými nákupy kurz akcií firem, na něž se hromadně zaměřili, o desítky procent nahoru. A leckdy dokonce i na několikanásobek původní ceny. Ve všech výše zmíněných případech se zaměřili na společnosti, které jsou z různých důvodů v horší finanční kondici, či byly dokonce na pokraji bankrotu a jejichž kurz v předchozím období nerostl.

U takovýchto podniků fondy a další profesionální investoři často sázejí prostřednictvím takzvaných prodejů nakrátko (anglicky short selling) na pokles ceny akcií. Věří, že cena klesne a oni cenné papíry později nakoupí se ziskem zpět. Hromadné nákupy individuálních spekulantů však ženou kurzy nahoru a zaskočené fondy ve snaze zabránit ztrátám dříve prodané akcie nakupují zpět. Dochází k jevu, který se nazývá short squeeze - toto uzavírání krátkých pozic ze strany fondů vyvolává tlak na další růst ceny.

 • Jsem šokovaný myšlenkovými pochody těchto lidí. Každý normálně myslící člověk ví, že takový styl obchodování nemůže mít dlouhého trvání,"
 • Svou sílu na burzách navíc drobní hráči, kteří obchodují přes platformy typu Robinhood, znásobují tím, že ve většině případů nekupují přímo akcie daných společností, ale takzvané call opce. Jde o burzovně obchodovaný nástroj, který dává jeho držiteli právo nakoupit k určitému datu v budoucnu podkladovou akcii za předem stanovenou cenu.

 • Výhodou takové spekulace je, že za opci zaplatí investor nebo spekulant cenu, která obvykle činí jen zlomek kurzu samotné akcie. Jinak řečeno, na spekulaci stačí menší kapitál, než kdyby investor nakupoval přímo akcie. Pokud roste kurz akcie, zvyšuje se i cena call opce.

 • Zájem menších investorů o obchodování na burze vzrostl loni na jaře, když začala pandemie. Jejich zájem o investování a spekulace pohání nejen snaha vydělat, ale často i pouhý nedostatek jiné zábavy.

 • https://byznys.ihned.cz/c1-66874070-mali-spekulanti-zatapeji-velkym-fondum-domlouvaji-se-na-siti-reddit-obchoduji-pres-robinhood

25.1.2021 Evropská komise (EK) by v rámci boje proti praní špinavých peněz mohla sáhnout ke sjednocení limitu pro platby v hotovosti. Podle německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung to vyplývá z dokumentu z pátečního jednání evropských úředníků, který má deník k dispozici. V tuto chvíli se horní hranice pro platby v hotovosti v evropské sedmadvacítce liší. Nejpřísnější jsou pravidla v Řecku, kde nejsou možné platby v hotovosti nad 500 eur (13 tisíc korun). Naopak nejvyšší limit mají Chorvati, a sice 15 tisíc eur (390 tisíc korun). V Česku činí horní hranice pro platby v hotovosti 270 tisíc korun a je tak po Chorvatsku druhá nejvyšší.

Devět členských států EU potom k nelibosti EK limit pro platbu v hotovosti vůbec nemá. Jedná se o Estonsko, Finsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Maltu, Německo, Rakousko a Švédsko.

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/evropska-komise-chce-kvuli-prani-spinavych-penez-omezit-platby-v-hotovosti-40348902#

24.1.2021 Americký akciový trh v posledních měsících zaplavují akcie firem, které vznikly jen proto, aby vyhledávaly akviziční příležitosti. Investoři jim loni svěřili rekordních 82 miliard dolarů, tedy přibližně 1,8 bilionu korun, přestože ani nevědí, do čeho budou investovat. Část expertů se proto domnívá, že tyto podniky by nakonec mohly být novým zdrojem spekulativní bubliny. Uvedl to server listu The Wall Street Journal (WSJ).

Řeč je o firmách, které se označují zkratkou SPAC, podle anglických slov special-purpose acquisition companies. Tedy o firmách, jejichž cílem je zaměřovat se na akvizice. V poslední době tyto podniky vyhledávají zejména start-upy v odvětví vyspělých technologií. Angažují se v nich i známá jména, nejen proslulý investor William Ackman, ale také například bývalý hráč basketbalové NBA Shaquille O'Neal či bývalý předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan.

SPAC jsou čím dál častějším nástrojem financování pro soukromé firmy, které mají zájem dát své akcie na veřejný trh. Takto se v roce 2019 například dostala na burzu společnost Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona. Vhodný akviziční cíl tak nyní hledá už skoro 300 firem označovaných jako SPAC. K dispozici mají celkem zhruba 90 miliard dolarů (kolem 1,9 bilionu korun) a v posledních týdnech vzniká v průměru pět takových firem každý pracovní den.

 • Od začátku letošního roku vzniklo už 67 SPAC, které od investorů získaly téměř 20 miliard dolarů. To je výrazně nad částkou za celý rok 2019, která byla rekordní, než se fenomén SPAC loni prudce rozšířil. SPAC za loňský rok získaly do té doby nevídaných 82 miliard USD.
 • "Když slyšíte, že o SPAC už mluví všichni, vyvstává otázka, zda už z toho není spekulativní mánie," řekl člen vedení společnosti Westchester Capital Management Roy Behren, který sám do firem SPAC investuje. Jako problém by se mohl ukázat i málo průhledný proces oceňování firem, který může vést k tomu, že SPAC nakoupí předražené firmy. Opakovat by se proto mohla situace z přelomu tisíciletí, kdy splaskla bublina internetových akcií a nastal propad na burzách, upozorňuje Atwater z Financial Insyghts.
 • https://www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/wall-street-je-precpana-akvizicnimi-stopari-se-dvema-biliony-dolaru-se-pousti-po-jakekoli-stope-1377326

21.1.2021 Přitvrdíme vůči rudým zónám. A to je i Česko, shodli se lídři EU. Lídři EU jednali o koronavirové pandemii. Více než čtyři hodiny diskutovali o možném zavření hranic. Kvůli zajištění vnitřního trhu se však rozhodli nechat hranice otevřené.

"Necháme hranice otevřené, ale musíme se zaměřit na konkrétní kritické zóny," řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci, která následovala po několikahodinovém jednání lídrů EU. Pro členské země naprosto zásadní udržet v chodu vnitřní trh. Šéfka Evropské komise také zopakovala, že podle nich nejdůležitější je zaměřit se na zóny, které jsou aktuálně v nejhorší situaci. Označila je za "rudé zóny". Do ní aktuálně patří i Česká republika. "Tyto zóny se musí připravit na to, že ostatní státy budou vyžadovat negativní testy na covid-19". Řekla také, že EU důrazně nedoporučuje lidem v takových zónách cestovat nejen mezi regiony, ale především přes hranice.

Očkovací pas

Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel na tiskové konferenci zmínili také očkovací pasy. "My už takový pas máme, je to WHO žlutý dokument o očkování," řekla von der Leyenová. Jde o snahu některých států zajistit systém společný celé EU, pomocí kterého by mohlo fungovat bezpečné cestování mezi členskými státy. Tak zvaný očkovací pas prosazovaly především jižní státy jako Řecko nebo Portugalsko, které mimochodem od začátku ledna předsedá Radě EU, a to kvůli turismu, který jejich země ekonomicky posiluje.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-je-ruda-zona-a-z-tech-radeji-nikam-necestujte-shodli-se-lidri-eu-138855

12.1.2021 KLAUS SCHWAB new 'year zero'. Po katastrofickém zničení druhé světové války následovala éra nebývalého růstu a materiální prosperity. Nyní, když krize COVID-19 odhalila nedostatky institucí a filozofie vládnutí té doby, je čas začít znovu budovat znovu - a stejně jako v roce 1946, na novém základu.

DAVOS - Rok dopředu by mohl být historický - a to pozitivně. Sedmdesát pět let po původním "Year Zero", který následoval po druhé světové válce, máme znovu šanci znovu vybudovat. Proces po roce 1945 byl doslovný: budování nového z trosek války. Tentokrát se pozornost soustředí na hmotný svět, ale také na mnohem více. Musíme usilovat o vyšší stupeň společenské propracovanosti a vytvořit pevný základ pro blaho všech lidí a planety.

Po druhé světové válce jsme vyvinuli novou ekonomickou filozofii založenou na spolupráci a integraci, jejímž primárním cílem je materiální blahobyt. Tento projekt dal vzniknout mezinárodním organizacím, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond a OECD, jakož i opatření, která by se vyvinula do Světové obchodní organizace a Evropské unie. Neoliberalismus - neochvějný závazek k volným trhům a omezené vládě - vládl na Západě, kde přinesl desetiletí prosperity a pokroku.

Ale tento model se rozpadl. Zatímco COVID-19 zasadil poslední ránu, již po nejméně dvě desetiletí je jasné, že poválečný model již není udržitelný z environmentálního ani sociálního hlediska (vzhledem k dnešní vysoké míře nerovnosti). Anglický historik Thomas Fuller skvěle řekl, že "nejtemnější hodina noci přichází těsně před svítáním." Přesto nemůžeme jednoduše předpokládat, že bude následovat lepší rok annus horribilis, který přinesl největší krizi veřejného zdraví a nejstrmější recesi za celé století. Musíme jednat, abychom to dokázali.

https://www.project-syndicate.org/onpoint/2021-year-zero-after-covid-by-klaus-schwab-2021-01?barrier=accesspaylog

https://www.chinadaily.com.cn/a/202012/07/WS5fcd6d44a31024ad0ba9a069.html

18.12.2020 Velký restart by to tedy chtělo, to zcela nepochybně. Zlikvidovat největší světové bankovní skupiny. Nuceně rozbít největší světové korporace do mnoha menších firem. Zrušit nespravedlivé dluhy a vůbec neřešit, jaký to bude mít dopad na manažerské bonusy. Jednorázově zdanit nebo zabavit největší světové majetky. Zastavit volný pohyb kapitálu. Dát jednotlivým národním státům možnost, aby si samy řídily své ekonomické záležitosti, včetně práva odmítnout mezinárodní arbitráže a práva stanovovat kvóty a celní tarify.

Bylo by tím pár lidí zruinováno? Nepochybně ano. Byla by to škoda? Ani náhodou.

Konec konců, v některých historických společnostech probíhaly takové resety pravidelně. Čas od času byli propuštěni otroci, koupená půda byla vrácena původním majitelům a začínalo se zase od nuly. V evropských dějinách byl tento princip zcela opuštěn, což umožnilo neomezenou akumulaci kapitálu a hospodářský růst. Jenže dnes jsme v situaci, kdy další hospodářský růst už nevede ani ke zvyšování životní úrovně občanů, ani ke zlepšení žádné jiné oblasti jejích životů. Právě naopak. Čím více ekonomiky rostou, tím hůř se většině daří. To, že jsou dostupnější iPhony, to není dostatečná náhrada za nemožnost sehnat dostupné bydlení.

https://www.protiproud.cz/politika/5499-velky-reset-pohled-ze-slonovinove-veze-forum-nikoli-obcanske-jake-jsou-gender-aspekty-covidu-zazit-krachy-nevadi-chrlici-frazi-bez-schopnosti-premyslet-prijde-pad-nebo-nas-stihnou-vymenit.htm<br>

18.12.2020 Bulharský premiér Bojko Borisov očekává příchod bezprecedentní finanční a ekonomické krize. Evropské státy podle něj začnou bankrotovat nebo budou mít 15% deficity (The Capitals) 

11.11.2021 https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/

3. června 2020 Nyní je čas na "skvělý reset". Uzávěry COVID-19 se mohou postupně uvolňovat, ale obavy o sociální a ekonomické vyhlídky světa se jen prohlubují. Existuje dobrý důvod k obavám: prudký hospodářský pokles již začal a my bychom mohli čelit nejhorší krizi od 30. let. I když je tento výsledek pravděpodobný, není nevyhnutelný.

Abychom dosáhli lepších výsledků, musí svět jednat společně a rychle a předělat všechny aspekty našich společností a ekonomik, od vzdělávání po sociální smlouvy a pracovní podmínky. Musí se účastnit každá země, od Spojených států po Čínu, a každý průmysl, od ropy a plynu po technologie, musí být transformován. Stručně řečeno, potřebujeme "velký reset" kapitalismu. Existuje mnoho důvodů, proč usilovat o velký reset, ale nejnaléhavější je COVID-19. Poté , co pandemie již vedla ke stovkám tisíc úmrtí, představuje jednu z nejhorších krizí v oblasti veřejného zdraví v nedávné historii. A vzhledem k tomu, že v mnoha částech světa stále přibývají oběti , ani zdaleka nekončí.

To bude mít vážné dlouhodobé důsledky pro ekonomický růst, veřejný dluh, zaměstnanost a blahobyt člověka.

Program Great Reset by měl tři hlavní součásti.

První by nasměroval trh k spravedlivějším výsledkům. Za tímto účelem by vlády měly zlepšit koordinaci (například v daňové, regulační a fiskální politice), vylepšit obchodní ujednání a vytvořit podmínky pro "ekonomiku zúčastněných stran". V době snižování daňových základen a stoupajícího veřejného dluhu mají vlády silnou motivaci k provádění těchto opatření.

Vlády by navíc měly provádět dlouhodobě prováděné reformy, které podporují spravedlivější výsledky. V závislosti na zemi to může zahrnovat změny daní z majetku, zrušení dotací na fosilní paliva a nová pravidla upravující duševní vlastnictví, obchod a hospodářskou soutěž.

Druhá složka programu Great Reset by zajistila, že investice budou prosazovat sdílené cíle, jako je rovnost a udržitelnost. Zde představují rozsáhlé výdajové programy, které mnoho vlád provádí, velkou příležitost k pokroku. Evropská komise například představila plány na ozdravný fond ve výši 750 miliard EUR (826 miliard USD). USA, Čína a Japonsko mají také ambiciózní plány hospodářských stimulů. Spíše než používat tyto fondy, stejně jako investice od soukromých subjektů a penzijních fondů, k vyplnění trhlin ve starém systému, měli bychom je použít k vytvoření nového, který bude odolnější, spravedlivější a dlouhodobě udržitelnější. To znamená například budování "zelené" městské infrastruktury a vytváření pobídek pro průmyslová odvětví, aby zlepšily své zkušenosti s metrikami v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy věcí veřejných (ESG).

Třetí a poslední prioritou programu Great Reset je využití inovací čtvrté průmyslové revoluce k podpoře veřejného blaha, zejména řešením zdravotních a sociálních výzev. Během krize COVID-19 se společnosti, univerzity a další spojily, aby vyvinuly diagnostiku, terapeutika a možné vakcíny; zřídit testovací střediska; vytvořit mechanismy pro sledování infekcí; a dodávat telemedicínu. Představte si, co by bylo možné, kdyby v každém sektoru bylo vyvíjeno podobné společné úsilí.

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/

https://soundcloud.com/world-economic-forum/the-great-reset?in=world-economic-forum/sets/world-vs-virus

3. dubna 2020 Bill GatesV roce 2015 jsem vyzval světové vůdce v rozhovoru TED, aby se připravili na pandemii stejným způsobem, jakým se připravují na válku - spuštěním simulací k nalezení trhlin v systému. Jak jsme viděli letos, čeká nás ještě dlouhá cesta. Stále však věřím, že pokud nyní uděláme správná rozhodnutí, která budou vycházet z vědeckých poznatků, údajů a zkušeností lékařů, můžeme zachránit životy a vrátit zemi zpět do práce.

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/united-states-coronavirus-bill-gates

V roce 2014 se svět vyhnul celosvětovému vypuknutí eboly, a to díky tisícům obětavých zdravotnických pracovníků - a upřímně řečeno, hodně štěstí. Při zpětném pohledu víme, co jsme měli udělat lépe. Takže teď je čas, Bill Gates navrhuje, abychom uplatnili všechny naše dobré nápady v praxi, od plánování scénářů přes výzkum vakcín až po školení zdravotnických pracovníků. Jak říká: "Není třeba paniku ... ale musíme jít."

https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...