Calhounův experiment

Jaký má vliv hustota myší kolonie na chování myší, při dostatku potravin a vody? Na počátku experimentu dal doktor Calhoun do nádrže osm naprosto zdravých myší, čtyři samečky a čtyři samičky. V první fázi nastala populační exploze po dobu 315 dní. Nastal zlom a druhá fáze rovnováhy, myši se množili méně. Potom následovala třetí fáze zkázy. V myší společnosti se objevila skupina vyvrženců, kterým skupina zajistila místo ve středu nádrže. Zástupci této skupiny byli častým terčem agrese silnějších hlodavců. Skupina vyvrhelů byla často pokousaná, potrhaná. Zpravidla to byly mladé myši, které nebyly schopny zaujmout svá právoplatná místa v hierarchii hlodavců. To proto, že starší generace žila v ideálních podmínkách delší dobu a dospělí nechtěli dávat přednost mladším. Tato situace mladé myší samce psychicky zlomila a oni přestali bránit březí samice. Vznikla skupina krasavců, věnovali se krmení a neměli zranění - neúčastnili se bojů a nebyli schopní interakce s okolím, nechránili své samice, neměli zájem o reprodukci a nebojovali o své území.Rezignovali na "společenské a rodinné funkce". Po 1780 dnech od zahájení experimentu zemřela poslední myš. více

Calhounův experiment a jeho teze:

 • Jakmile žijí živé bytosti v podmínkách přeplněnosti a přelidnění, chování živých bytostí se změní z konstruktivního a pozitivního na destruktivní a deviantní.
 • Calhoun opakovaně dokázal, že celé populace myší, které neohrožovalo nic, o nic nebojovaly a o nic se nemusely snažit, zdegenerovaly natolik, že to vedlo k jejich vyhynutí. Bez boje o přežití, bez vzájemné pomoci v nouzi a bez utrpení byl život povrchní a zbytečný. Tento boj totiž spojoval celé společenství.
 • Přelidnění na malém území tedy způsobuje identické projevy jako u sociálních zvířat, tak i u lidí. Naše křivka zániku již v této chvíli lze směřuje dolů. Lidé jsou však, na rozdíl od myší, myslícími tvory a bolestivě pociťují tuto sociální odtrženost, proto začali vytvářet paralelní struktury. Začali si budovat společnosti virtuální.
 • V případě, že jsou všechny sociální role ve společnosti obsazeny, je pro jednotlivce zápas o ně až tak namáhavý, že má za následek celkové zhroucení sociálního chování a zánik populace.

Chování zkázy přinesla do společenství myší limitace prostoru a sociálních rolí (ale také chybějící diverzita v podobě druhové pestrosti a flory jako v přírodě - limitovaný prostor a chybějící další živočichové - byli izolovaným společenstvem, který neumožňoval kontakt s dalšími živočichy).

Kolonie myší měly rozdělené úkoly a tím, že mladé vyhostili z jejich společnosti, tito se neměli od koho naučit sociálnímu chování. Byli pro komunitu nepotřební. Jejich frustrace vedla k sociálně nevhodnému chování. Nemohli tedy předat žádné vzorce sociálního chování ani svým mladým. Takto bylo do společnosti napevno zakódované patologické chování, které vedlo ke zkáze celé populace. Kondenzování lidstva na malém prostranství už dnes vykazuje podobnost s populací myší v experimentu. A příklady najdeme i v minulosti. 

Západní civilizace, fáze Calhounova experimentu spojené s oteplením:

Cykly průběhu calhounova experimentu se opakují vždy po oteplení v pravidelných cyklech, které korespondují s cykly malé doby ledové (1400- 1850) a příštích desetiletích po teplém mezidobí se očekává příchod dalšího cyklu teplotního minima tzv. MODERN minimum.

1400 - 1510 Spörerovo minimum (nebo 1450 -1500), Malá doba ledová (1400-1850)  následovalo oteplení

 • španělští dobyvatelé zavlekli na přelomu 15. a 16. století do Ameriky neštovice, za pouhých sto let od objevení Ameriky v roce 1492 bylo vyhlazeno až 90 % původních obyvatel díky neštovicím a conquistadorům Francisca Pizarra a Hernána Cortése

1638 - 1715 Mauderovo minimum, Malá doba ledová (1400-1850), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu-  následovalo oteplení

1815 -1835 De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu, Daltonovo minimum (1790 - 1830), Malá doba ledová (1400-1850), od konce tohoto minima je dynamický růst populace a rozvoj lidské civilizace (zdokonalení parního stroje) - následovalo oteplení

2025 - 2050 MODERN  minimum De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu

Západní civilizace, fáze Calhounova experimentu:

 • Od roku 1800 do cca 1980 - 2000, jsme byli ve fázi populační exploze (populace vzrostla 6x)start průmyslové revoluce a oteplení.
 • Nyní jsme ve fázi rovnováhy (2000 - 2020) a vrcholu blahobytu, kdy se vytváří závislost, svět se globalizuje, žijeme v blahobytu, klesá porodnost, rozvíjí se sexuální úchylky, populace stárne, vytváříme umělé prostředí pro život - roboty a virtuální realitu , protože díky klimatickým změnám se zmenšuje plocha vhodná k životu a zvyšuje se hustota zalidnění, přestože populace nedosáhla vrcholu, který byl stanoven na cca 9 miliard lidí, klimatické změny proces viditelně zrychlují minimálně od roku 2015.
 • Po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy a chaosu 2020 - 2032 (kolaps, všechny sociální role jsou ve společnosti obsazeny, nastává zdánlivý chaos a strach), rezignovali jsme na "společenské a rodinné funkce", spíme, jíme a staráme se pouze o sebe (někteří jsou egoisti, sebestřední sobci), část populace nemá zájem o opačné pohlaví, někteří se věnují kultu svého těla atd., jsme psychicky rozložení (naplňuje se duchovní a fyzická smrt jedinců - nemají smysl života, nastává "stav vyhoření"), nechceme se přizpůsobovat a směřujeme do Technokracie s kontrolovanou společností a sociálním bonusem (společnost řídí umělá inteligence s digitálním diktátorem místo člověka, tím podporuje další degeneraci lidstva, nastává "digitální potopa světa" - obdoba potopy světa, Noe a jeho archa), kde dobrovolně vstupujeme do "digitálních koncentračních táborů" - přecházíme do virtuální reality, kde vládne digitální diktátor. Místem, kde se naplní fáze zkázy budou velké aglomerace, kde žije více jak 60 % světové populace (velké aglomerace na pobřeží jsou také ohroženy stoupající hladinou oceánů) a tento trend dále koncentrace do měst dále narůstá. Klíčové bude myšlení lidí (nikoliv místo pobytu). Právě blahobyt a závislost na virtuální realitě a technologiích budou klíčovými faktory. Odpoutáním se ze závislostí, změna paradigma jedince a společnosti, "otevřené srdce" a tvůrčí proces vědomého člověka je lékem na fázi zkázy a chaosu.
 • Fáze transformace a zrodu (2033 - dále) - nový počátek (změna paradigmatu jedince a společnosti, dokončený duchovní vývoj jedince, osvobození se ze závislostí) - "barevná společnosti" a vědomý člověk (HOMO Aquarius) tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita (tím neokrádáme o energii nikoho v okolí, proto se jinak vzájemně obíráme o energii -dualita) - tvořením (energie lásky) zvyšujeme své vibrace a i svého okolí, zvyšujeme energii - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti a nemůžeme zvýšit své vibrace). Místo boje o energii, ji tvoříme a osvobozujeme se od závislostí a boje o energii (boj znamená krádež energie jiným, pokud nejsme v tvůrčím procesu).

Růst teploty o 2°C (450 ppm, rok 2035 a možná již v tomto desetiletí) způsobí bod zlomu (systém a jeho současná rovnováha se rozvrací) a rychlé roztávání ledovců a stoupání hladiny oceánů, podle světové banky růst průměrné teploty o 3-4°C je neslučitelné se životem civilizace, čeká nás pokles populace na cca 1 miliardu (Graeme Maxton, Zmena alebo kolaps 2019)

 • V Číně příroda koronavirem reguluje přelidnění. Na přemnožená prasata také přišel prasečí mor, říká kardiolog prof. Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEMu. V Číně je populace přemnožená a u každého živočišného druhu, když se přemnoží, tak se něco stane. Příroda to začne korigovat." Na počty nakažených a zemřelých v Číně je potřeba nahlížet v měřítku a přihlížet k okolnostem. (7.3.2020)

Když Calhoun zjistil, kdy to se společností dopadne špatně, začal pátrat po tom, co udělat, aby to dopadlo dobře.  Přinutil myši k zájmu o jiné. Přiměl je k interakcím a vzájemné pomoci. Pokud se chtěla myš napít, potřebovala k tomu jinou, aby jí na malou chvíli stlačila drobnou páčku. Pokud ta na páčce stála, voda tekla a myška se mohla napít. Pak se mohly vystřídat. Nucenou spoluprací jim zpestřil život natolik, že myši neunikaly ze společnosti, více si všímali jedna druhé, pěstovaly si sociální chování, každá z nich měla důležitou roli. Armagedon se nekonal.

Populace si udržovala svůj počet a do chodu společnosti byli zapojeni všichni. Vědci to nazvali - "revoluce soucitu".

Vysvětlení růstu populace za posledních 200 roků a následně redukce populace: Během posledních 200 roků probíhala populační a průmyslová exploze (extrém za kterým následuje bod zlomu), počet obyvatel na planetě se zvýšil více jak 7x (roste koncentrace populace ve velkých aglomeracích) a exponenciálně růst i průmysl. Čeká nás transformace, transformační bod zlomu (ZERO POINT), který se kryje s přechodem věku Ryb do Vodnáře. Proto v tomto období téměř vše exponenciálně roste včetně populace. Transformace znamená přechod z duality (dobro a zlo, rozum a víra atd., Homo sapiens) v jednotu (vznik HOMO Aquarius, duchovní transformace prostřednictvím zvýšení vibrací - rezonance a solárního záblesku). Jde o vývojový kvantový skok spojený s průchodem fotonovým pásem v intervalu 2022 -2034. Následně se populace opět sníží během cca 200 roků na harmonický stav (naplní se tzv. Herakleitův princip). Pokud se duchovní transformace nepodaří, další pokus má lidstvo za dalších cca 26 000 roků

 • Dualita umožňuje i duchovní rozvoj člověka (závislostní model otrok - otrokář) a díky poznání se zvyšují vibrace člověka (člověk se stává vědomým), které se transformují na rezonanci lásky - stejnorodé přitahuje stejnorodé vibrace (dokončil se vývoj duše ve fyzickém těle), mizí strach.

Japonsko, Calhounův experiment v praxi:

Příkladem omezeného prostoru při relativně neomezených zdrojích je Japonsko. Podle údajů o světovém obyvatelstvu, které zveřejnil Populační referenční úřad USA, Japonsko zaznamenává největší pokles v počtu obyvatel ze všech zemí světa. V roce 2012 bylo Japonců přibližně 130 milionů. Při přetrvávajících trendech a porodnosti se odhaduje, že do roku 2050 klesne populace pod 95 milionů (je ve fázi zkázy a chaosu).

Vysvětlením možná může být fakt, že Japonsko je ostrov (a také stát uzavřený do sebe), který ztratil potřebnou diverzitu a jeho obyvatelé směřují ke kolapsu. Pokud by se podpořila diverzita, mohlo by dojít k zastavení tohoto procesu? Nebo existuje jiná cesta nebo stimul?

 • Zvířata mají společné vědomí (totéž uvádí Rudolf Steiner) jsou řízeny centrálně, nemají svobodnou vůli, na rozdíl od člověka, a také zvířata na rozdíl od člověka nemají pohled z hlediska věčnosti.  proto nelze přijmou nebo aplikovat závěry Calhounova experimentu na lidskou populaci.
 • Je zde však určitá podobnost se zánikem a potopením Atlantidy a nesprávným použitím technologií a experimentů, které byli důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa.
 • Nyní jsme již v tomto podobném bodě (fáze cyklu), také jsme se odklonili od vědomí (a také nevnímáme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, ale pouze tady a teď) a experimentujeme s technologiemi (proces se zrychluje) a může se opakovat podobná situace, která vyústila v potopu světa.

Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model blahobytu a kolapsu (jako myši v Calhounově experimentu v zajetí blahobytu) a hrozí zánik podobný "hromadnému vymírání a potopení Atlantidy" (pozůstatek Bermudský trojúhelník se svými anomáliemi), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií a různými i genetickými experimenty, které byli důsledkem odklonu od vědomí, skončilo to potopou světa a hromadným vymíráním. A nyní, podobně jako v Atlantidě používáme také technologie a experimentujeme geneticky s člověkem, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí a také nesprávně chápeme důsledky našich činů z pohledu věčnosti (my žijeme pouze "tady a teď", důsledky nevnímáme). Je zde však určitá podobnost s minulostí v přítomnosti (nyní bod podzimní rovnodennosti) - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent spojený s elementy země a ohně (záblesk, rezonance), pokud lidstvo neudělá zásadní změnu ve způsobu myšlení a v duchovním vývoji.

Úvaha: smyslem informací není vyvolat strach u jedinců či společnosti, ale ukázat možnost, kterou může civilizace projít. Člověk se nemusí bát, cestu může hledat v poznání sebe a zklidnění, které umožní vnímat svůj vnitřní hlas, který nás propojí s vědomím. Svou energii již nemusíme věnovat vnějšímu světu, kde probíhá souboj duality (pravda a lež, černá a bílá) a který odebírá energii a poznání (blokuje vývoj). Ale naopak energii dáváme tomu, co nás posouvá k vědomí. Stáváme se vědomím člověkem, který je příkladem pro ostatní.

 • Tam, kde dávám svou energii (zájem), to podporuji a naopak, co nemá energii to zaniká.

Fáze vývojového duchovního procesu DE LUCE (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů, mám otevřené srdcem, jsem vědomý člověk a vnímám "barevný svět"(protože jsem zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci lásky a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk(změna myšlení, změna současného paradigma), který umožňuje hromadnou transformaci a a také vznik nového vývojového druhu člověka.

Stárnutí populace a vymírání populace

 • Japonsko, extrémní pokles porodnosti a enormní zadlužení Japonska (250% HDP).
 • Růst sebevražd i díky pandemii koronaviru.
 • Z nedávného průzkumu mladých Japonců vyplynulo, že přes 45 % Japonců ve věku 16 až 24 let nemá žádnou zkušenost s reálným sexem a 80-90 % mužů z uvedené skupiny chce ve svém panictví pokračovat nadále.
 • Evropa - EU - porodnost je průměrně 1,54 dětí na jednu ženu.
 • Podle odborníků společnost degraduje (plození potomků přestává být atraktivní) a odborníci očekávají, že již za 50 let se v Evropě jiné dítě než z umělého oplodnění nenarodí.
 • Podle projekce OSN bude v roce 2050 žít na celém světě 3,7 milionu stoletých lidí, v roce 1960 to bylo pouze 20 000 lidí.

V jaké vývojové fázi se nachází civilizace?

Z demokracie a "nezávislé společnosti" se během tohoto desetiletí ve vývojovém procesu civilizací přesouváme do nejnižšího stupně "závislé společnosti" - Technokracie (doba tma, otroctví, závislost, agresivita, popření demokracie, digitální globální diktátor) - vznikají digitální virtuální státy. Níže je uvedena zjednodušená možná interpretace vývoje a fáze DVS.

 • Vznik internetu na počátku devadesátých roků minulého století - 1.fáze budování prostředí, základy.
 • Vznik sociálních sítí a přechod komunikace na síť (do digitálního prostředí), vytvoření závislosti na sociálních sítích prostřednictvím internetu - 2.fáze sdružování lidí v digitálním prostředí a vytváření závislosti, ovlivňování vědomí lidí (stěny domu).
 • Masové globální zadlužování států a v posledním období fáze rozkladu dojde ke zchudnutí většinové populace, rozvíjí se digitální globalizace (od roku 2008), vznik digitálních měn (od 2010) . Spolurozhodování, cenzura, ovlivňování a kontrola veřejného dění technologickými firmami, rozklad rodin, kontrola a atomizace obyvatel, postupný přechod do virtuální reality (digitálního prostředí) prostřednictvím DVS s podporou národních států. Epidemie koronaviru (od března 2020) urychlila nástup Technokracie a tím odstartovala nástup nového společenského řádu (končí doba vlády ropy a začíná období vlády elektrické energie), kde dominantními ve všech oborech se stávají technologie a člověk je odsunut do pozadí - 3.fáze rozkladu stávajícího systému (národních států a demokracie).
 • Pořádek a řešení zajistí Technokracie a digitální globální diktátor (digitální bůh) - 4.fáze globální digitální diktatury (střecha domu DKT - dokončení a kolaudace, zabydlení), byla odstartována v březnu 2020 a dobíhá fáze rozkladu stávajícího systému.
 • Na pozadí celého procesu probíhá osobní rozvoj vědomí jednotlivců a propojení s kolektivním vědomím - 5.fáze kolapsu globální digitální diktatury (fáze zkázy Calhounova experiment) a vznik "barevné společnosti" (změna paradigmatu společnosti), lidé preferují lidský faktor a co nemá energii a pozornost, to zaniká.

To je nutný proces, aby se lidská populace poučila a pochopila sama sebe jako lidské bytosti, která má jak duchovní tam materiální složku a je propojená s přírodou a Universem.

Zdroj: https://naseveru.org/2019/07/28/calhounuv-experiment-na-mysich/

https://www.awashop.cz/calhounuv-experiment-c2872/

Související články:

31.1.2021 Číně hrozí populační krize, varují demografové a sociologové. Klesá zájem o sňatek, klesá porodnost a naopak roste věk vstupu do manželství. Na vině je podle odborníků politika jednoho dítěte, emancipace i pracovní podmínky. V Číně přibývá mladých lídi, kteří odkládají nebo dokonce odmítají sňatek. Za šest let se počet párů, které se rozhodly vstoupit do manželství, snížil o 41 procent. Zatímco v roce 2013 proběhlo 23,8 milionu svateb, o šest let později to bylo už jen 13,9 milionu, uvádí Čínský statistický úřad. Příčinou je rostoucí blahobyt, vzdělání a emancipace žen v nezdravé podobě.

 • Komunistická strana se obává hrozící populační krize, která by výrazně narušila ekonomickou a sociální stabilitu celé země. "Manželství a reprodukce spolu úzce souvisejí. Menší počet manželství bude mít vliv na porodnost, což zase ovlivní ekonomický a sociální vývoj země.
 • Čínské úřady pokles počtu manželství přisuzují následkům politiky jednoho dítěte, která vešla v platnost v roce 1979. Demografové už několik let varují před populační krizí, už v roce 2014 totiž počet obyvatel v produktivním věku začal klesat poprvé za více než třicet let. Následující rok čínská vláda oznámila konec politiky jednoho dítěte, počet dětí byl ale stále omezen na dvě. Ani toto uvolnění ale nezabralo a porodnost i zájem o sňatek nadále klesá.
 • Od roku 2016 pak začal počet žen převyšovat počet mužů na vysokých školách (52,5 %) i v postgraduálním studiu (50,6 %). "S vyšším vzděláním ženy získaly ekonomickou nezávislost, takže manželství již pro ně není nutností, jako tomu bylo v minulosti
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/snatku-ubyva-zalozeni-rodiny-se-odklada-cina-se-obava-populacni-krize-140166# 

20.12.2020 Japonský premiér Jošihide Suga dal naději párům snažícím se zplodit potomky slibem, že jim vláda uhradí z veřejného zdravotního pojištění nemalé náklady na umělé oplodnění. V projevu v parlamentu ujistil poslance, že se hodlá dlouhodobě zabývat nízkou porodností.

Finanční podpora dětí ze zkumavky začne v roce 2022 a bude pokrývat více než dvě třetiny nákladů. Mezitím vláda bude zájemcům poskytovat v závislosti na výšce příjmu na pořízení potomka ze zkumavky zvláštní sociální dávku. V Japonsku není neplodnost úředně pokládána za nemoc, takže si její léčení zatím musejí lidé hradit sami. Páry vyjde jedna léčba na několik stovek tisíc jenů, tedy na desítky tisíc korun. Některé dvojice za opakovanou kúru ale utratí během několika let miliony jenů. Plodnost (fertilita), tedy průměrný počet dětí, které se během života narodí ženě, dosáhla v Japonsku v roce 2019 1,36. Přitom hodnota 2,1 je nezbytná proto, aby obyvatelstva neubývalo. Denně se počet obyvatel ve třetí největší ekonomice světa sníží o tisícovku.

Vláda předloni vyhlásila cíl dosáhnout fertility 1,8 a v tomto úsilí se jí podpora umělého oplodnění zdá rozumným východiskem. Už před více než deseti lety přijal parlament z iniciativy kabinetu zákon, podle něhož na mateřské může zůstat jeden z rodičů do prvního roku dítěte a přitom pobírat až dvě třetiny platu. Japonská populace dnes čítající 126 milionů podle matematických modelů poklesne do roku 2053 pod sto milionů. V roce 2065 bude podle Národního ústavu pro výzkum obyvatelstva a sociální zabezpečení žít v posledním císařství světa 88 milionů lidí, přičemž 38 procent z nich bude starší než 65 let.  Japonci kromě toho, že nechtějí mít potomky, odmítají i sex. Jak napsal deník The Japan Times, až čtvrtina z nich ve věku od 18 do 40 let nemá sexuální zkušenost s heterosexuálním partnerem. 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/japonsko-chce-vic-deti-priplati-40345494#

30.11.2020 Za říjen spáchalo sebevraždu více Japonců, než kolik zabil covid za rok 2020. Japonské vládní statistiky ukazují, že počet sebevražd v zemi za říjen překonal počet obětí koronaviru za celý dosavadní rok, píše CNN. Podle policejních údajů stoupl celkový počet sebevražd v říjnu na 2153. Kvůli onemocnění covid-19 v zemi od začátku roku zemřelo 2087 lidí

 • Počet sebevražd v Japonsku stoupl v říjnu již čtvrtý měsíc po sobě na nejvyšší měsíční úroveň za posledních více než pět let. Podle expertů tento trend souvisí s ekonomickými dopady epidemie nemoci covid-19, a to především na ženy. 
 • To naznačuje, že i jiné země by mohly v budoucnosti zaznamenat podobný nebo dokonce větší nárůst počtu sebevražd 
 • Mezi faktory, které k vysoké míře sebevražd v Japonsku přispívají, podle CNN patří dlouhá pracovní doba, sociální izolace a kulturní stigma kolem problémů duševního zdraví. 
 • V globální studii neziskové mezinárodní humanitární organizace CARE, které se zúčastnilo více než 10 000 lidí, uvedlo zhoršené duševní zdraví během pandemie 27 % žen a 10 % mužů. Podle studie jdou obavy z výpadku příjmů ruku v ruce s tím, že se japonské ženy musí kromě svých běžných pracovních povinností starat o děti, které kvůli koronavirovým opatřením nechodí do školy. 
 • Japonsko drží neveselý primát země s nejvyšším počtem sebevražd v přepočtu na 100 000 obyvatel mezi vyspělými státy skupiny G7. A také je jedinou zemí G7, kde je sebevražda hlavní příčinou úmrtí lidí ve věku od 15 do 39 let. Zatímco téměř u všech věkových skupin se počet sebevražd snížil, míra sebevražednosti pro osoby mladší 20 let za posledních 10 let zůstává stále téměř stejná, ukazují statistiky ministerstva zdravotnictví. 
 • Země podle webu Japan Times zažila prudký nárůst sebevražd v roce 1998. Nezaměstnanost spojená s bankrotem velkých korporací jako Yamaichi Securities nebo banky Hokkaido Takushoku vedla k tomu, že si mnoho mužů středního věku vzalo život. Počet sebevražd dosáhl vrcholu v roce 2003.

 • Sebevražda je odvěkým japonským způsobem, jak se vyhnout hanbě nebo ztrátě cti. Po mnoho let bylo vyhledání psychologické pomoci stigmatizováno. Japonsko je jednou z mála zemí G7, která pravidelně zveřejňuje údaje o sebevraždách - nejnovější národní údaje například pro USA pocházejí z roku 2018.

 • Od roku 2009 se počet sebevražd v Japonsku meziročně snižoval až do roku 2019, kdy podle ministerstva zdravotnictví klesl na zhruba 20 tisíc, tedy nejnižší počet od roku 1978, kdy místní zdravotní úřady začaly vést záznamy.

 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/za-rijen-spachalo-sebevrazdu-vice-japoncu-nez-kolik-zabil-covid-za-rok-2020-131729#

9.11.2020 Robotika kráčí mílovými kroky za snem vytvoření člověku podobné bytosti. Na této strastiplné cestě však zaznamenala již řadu bizarních odboček. Tou poslední je vytvoření robotické ruky, která má pomoci svobodným mužům nahradit slastný pocit, když se s přítelkyní vodí za ruce. Není ani příliš divu, že tento vynález vznikl v Japonsku.

 • Nazývají ho Osanpo Kanodžo (v překladu Přítelkyně na procházku) a jde o robotickou ruku, kterou si člověk toužící po dotyku připne na paži.
 • Robotická ruka reaguje na stisk stiskem a je vyrobena z materiálů, které na dotyk odpovídají dotyku lidské ruky.
 • Pro zvýšení autenticity lze do ruky vsunout vlhký hadřík, který posléze simuluje nervózní lehké pocení dlaní.
 • Ruka je navíc parfémovaná dámským šamponem a zájemce si může stáhnout aplikaci, která mu bude přehrávat zvuk dámských kroků a šustění šatů.
 • Iluze dívky kráčející zamilovaně ruku v ruce po mužově boku pak má být dokonalá.
 • Podle tvůrců ruka může dobře nahradit nedostatek lidského kontaktu, zejména v době, kdy jsou lidé kvůli pandemii právě od kontaktu odrazováni.
 • Osanpo Kanodžo pak může sloužit nejen jako náhrada dámské společnosti, ale i jako univerzální společník.

https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/nemate-pritelkyni-nevadi-japonsti-vedci-vytvorili-specialni-robotickou-ruku-40341711#

7.3.2020 V Číně příroda koronavirem reguluje přelidnění. Na přemnožená prasata také přišel prasečí mor, říká kardiolog Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEMu. V Číně je populace přemnožená a u každého živočišného druhu, když se přemnoží, tak se něco stane. Příroda to začne korigovat." Na počty nakažených a zemřelých v Číně je potřeba nahlížet v měřítku a přihlížet k okolnostem.

 • Když se někde přemnoží živočišný druh, je ho tam příliš mnoho, nedodržují se hygienické zásady, tak potom něco bouchne
 • Podobná situace v přírodě nadchází u mnoha živočišných druhů. "Když se přemnoží hraboši, tak na ně také něco přijde. Když se tady přemnožila divoká prasata, tak přišel prasečí mor." Na situaci nelze pohlížet jako na srovnání člověka s prasetem, ale jako srovnání jednoho živočišného druhu s druhým. 

https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/calhounuv-experiment

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...

Šípky

11.10.2020

Podle všeho nás všechny čeká náročný podzim a zima a ještě teď je čas co nejvíce posílit naši imunitu, kterou čeká těžká zkouška. Šípky, tenhle zázrak zvyšuje imunitu a pomáhá chránit před viry i covidem. Máme ho na dosah ruky. A zadarmo říká Jan Tuna.

Před odpovědí je důležité si položit otázku: víme v jaké části vývojovém cyklu civilizace se nacházíme? (stav světové ekonomiky lze přirovnat k lepení děr starého chladiče). Koloběh, který probíhá v přírodě i v ekonomice můžeme demonstrovat na životním cyklu stromů (zrození ze semene, růst, plody, zánik a rozklad, který vytváří prostředí pro...

Evropské a světové banky vysílají signál snižováním úroků a dalších stimulů: utrácejte peníze jsou levné, nemá smysl spořit a v některých zemích mají úspory i záporný úrok. Spotřebitelé však zatím dělají pravý opak, protože v období současné nejistoty a společenských změn zvyšují svoje úspory a omezují nákup spotřebního zboží (výdaje). Tento...

Obchodní válka (nyní probíhá hybridní válka, ale i technologická, měnová, špionážní, dezinformační, ideologická, geopolitická, surovinová, civilizační atd.) mezi USA a Čínou se transformovala do další fáze jménem STUDENÁ VÁLKA 2.0, nebo je to počátek procesu směřující k 3. světové válce? Je to jen vážná hrozba před volbami v USA? Nebo se vyostřuje ...

Vizionáři, akademici a komentátoři již přemýšlejí (navrhují a modelují různé scénáře budoucího vývoje) nad tím, co udělají dopady pandemie koronaviru následně, až jednou utichne, se společností a ekonomikou. Svět po pandemii se přesouvá do digitálního prostředí, důsledkem bude ztráty svobod, větší koncentrace majetku a moci, budeme závislí na...

Bylinky a viry

02.05.2020

Koronavir (17.3.2020): Zánětům plic souvisejícím s nemocí COVID-19 může podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) pomoci předcházet rybí tuk a vitamin D. Navýšení jejich hladiny v těle může trvat šest týdnů až šest měsíců, uvedl na webu profesor Jiří Ruprich z Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ. Zhruba 80 % nakažených novým typem koronaviru na...

LIDÉ ZMĚNY PARADIGMATU: Čeští i zahraniční myslitelé, vědci, lékaři, filantropové, ředitelé, průvodci a další zajímaví hosté společně sdílejí své zkušenosti a naslouchají si.