Civilizační modely

Vzhledem ke klimatickým změnám, růstu populace, polarizaci ve společnosti, konfliktům mezi civilizacemi a globalizaci nás čeká globální transformace dominantního civilizačního modelu, to vyžaduje globální spolupráci všech na planetě (vše je propojené se vším, činnost a nečinnost má vliv na celek).

 • Od 24. února 2022 probíhá konflikt na Ukrajině, který je zástupnou válkou civilizačních modelů.
 • Podle zkušenosti z výzkumu civilizací za posledních 10 000 roků podle prof. Bárty platí: na začátku i u konce (bod zlomu) jakéhokoliv složitého systému je obvykle válka.
 • Polarizace ve společnostiexponenciální růst, náhlé změny a zvraty se projevují na všech formách, to je signál příchodu kolapsu civilizace. Tento proces urychluje vývoj lidské populace prostřednictvím "transformačního bod zlomu".
 • Probíhá válka civilizačních modelů, kdy na jedné straně stojí Anglosaský svět v čele s hegemonem USA (podporovaný USD a konzumem na dluh) a na druhé straně RF a Čína (Šanghajská organizace pro spolupráci, SCO).
 • Příčiny krize západního civilizačního modelu.
 • 2022-2024 probíhá přechod od uspořádání s hegemonem včele (vzniklo po porážce SSSR ve studené válce) k multipolárnímu, jehož válka na Ukrajině  je jen součástí. To je proces, který byl v dějinách vždy krajně rizikový .(Thukydidova past, z 16 případů byl tento proces ve 12 případech spojen s válkou). V tomto desetiletí se určí nová geopolitická pravidla. 20.10.2022 Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc
 • Zástupný konflikt na Ukrajině je válkou civilizačních modelů, kde jde o podmínky v novém světovém pořádku ve světě (nové uspořádání světa, kde nevládne pouze jeden dominantní globální hegemon - USA, svět je multipolární) o to, kdo je bude určovat. Současně probíhá transformace obyčejných lidí (aby se vymanili z "pozice otroků", závislých osob, za které rozhoduje někdo jiný a někteří jsou pohodlní natolik, že nedokáží být sami sebou, lidé musí projít tzv. Transformačním bodem zlomu) a tento proces poznání je vývojově urychlován světovými a klimatickými událostmi. Dění ve světě ale ovlivňuje nejen viditelné NATO, Rusko a Čína, ale i skryté vlivové skupiny, které tahají za nitky přes nastrčené figury (osoby, státy, organizace, korporace atd.).  Předpokládaný nástup Technokracie po vzniklém chaosu v roce 2024 (Digitální imperialismus) je pouze přechodovou fází, které podpoří vývoj světové populace tak, aby se mohla posunou na vyšší úroveň - "Barevný svět". (leden 2023).

Na planetě je 5 civilizačních modelů (podle prof. Staňka)

Nové technologie a průmysl 4.0 budou transformované přes těchto 5 civilizačních modelů, co bude výsledkem tohoto procesu?

 • Evropský (individuální odpovědnost), EU směřuje k digitální demokracii nebo Technokracii?
 • Americký, disciplína v tomto civilizačním  je založená na zadlužení obyvatel a tím se stávají obyvatelé nesvobodní (komplikovaný soudní systém, soudit se je příliš drahé).
 • Asijský (skupinová zodpovědnost), reprezentované autoritářskými režimy, např. Rusko, Turecko, Saudská Arábie, Čína - harmonie a kontinuita.
 • Arabský, kde dominantním prvkem je náboženství (Islám), Írán.
 • Jihoamerický, návrat k přírodě a starým tradicím.

Základní směrnice v Čínské historii podle prof. Staňka je: kontinuita (ať vládne kdokoliv musí myslet na celou Čínu) a harmonie (nikomu strom neroste do nebe). 

Nový civilizační model celoplanetární civilizace podle Graema Maxtona.

Existuje i další dělení civilizačních modelů:

Na začátku i u vzestupu jakéhokoliv složitého systému (civilizačního modelu) je obvykle válka. 

 • "Západní model (USA, Japonsko, Evropa)" Kapitalismus 21. století, který používá globalizaci, spotřební způsob života na dluh, zisk, moc, sankce, ovládání a moderní technologie. Disciplína je založená na zadlužení obyvatel (prof. Oskar Krejčí).
 • Autoritářský model je reprezentován např. (Čínou, Ruskem, Bělorusko, Severní Korea, USA atd.). 
 • Závislostní modely na nějakém jiném již existujícím modelu (Africké a Jihoamerické státy).
 • Nově příchozí Technokracie s kontrolovanou společností (po roce  2022 nastupuje poslední fáze kapitalismu Digitální imperialismus) a ekonomika digitálních platforem (disciplína je založená na totální kontrole obyvatel prostřednictvím moderních technologií a sociálního bonusu), které může mít v různých státech světa různou podobu. Digitální demokracie?
 • Nový model budoucnosti (Barevná společnost).

Čekáme na kolaps (2022-2024) současného západního civilizačního modelu, americko-evropského (může hrozit i jaderná válka), který je ve slepé uličce - směřuje k samodestrukci, kolapsu. Nové poznání z prožitého procesu následně umožní vznik nové civilizace, pokud dojde k vývojovému skoku, jinak budeme opakovat stávající model. Klíčové jsou základy a počátek nové civilizace (spolupráce, zjednodušení, kontinuita, hodnoty, tvůrčí proces ve prospěch celku a jednotlivce, rodina a komunita, příroda, právo atd.), klíčovou roli hraje harmonie materiálního a duchovního světa. Před příchodem Barevné společnosti budoucnosti projde lidská civilizace výchovným procesem Technokratického civilizačního modelu (polarizace v dualitě) a dojde transformačnímu bodu zlomu a vzniku nové civilizace.

Oblasti ve kterých dojde ke změně při vzniku nové civilizace:

 • Změna myšlení a paradigmatu lidí po skokové změně díky prožitému poznání. Vztah ke Stvořiteli a duchovní rozměr.
 • Přírodní prostředí a planeta Země.
 • Lidský faktor (rodina, tvůrčí proces, respekt a spolupráce).
 • Měnový systém, ekonomika, deglobalizace a mezinárodní spolupráce.
 • Hodnoty, zákony atd. společenská smlouva mezi skupinami uvnitř civilizace, rovnováha povinností a práv.
 • Moderní technologie jako nástroj na propojení skupin a zajištění kontrolní funkce.
 • Zdroje energie (energetika), potravin (zemědělství), vody, půdy.
 • Ideologie založená na společenské smlouvě a zjednodušení současného stavu.
 • Sociální systém a zdravotnictví.
 • Armáda, obrana.
 • vzdělávací systém.
 • Využít 7 zákonů rozpadu civilizací, prezentované prof. Bártou.
 • Vliv klimatických (proměny přírodních podmínek, sucho, růst teploty atd.) a planetárních změn na tento nový proces vzniku nového civilizačního modelu a jejich časový soulad.
 • Více v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika, Cesta v desetiletí metamorfózy.

Civilizace podléhají zhruba 7 zákonům (popisují obecné zákonitosti vývoje civilizací, prof. Bárta):

Ve společnosti nejde o dosažený stav IT a jiných technologií, ale o mentální vývoj člověka a jeho hlavu (klíčový je vývoj člověka nikoliv UI a IT). Přes veškeré moderní technologie se naše civilizace od těch starých vývojově neodlišuje, Více o zániku civilizací. Kolapsy (body zlomu) civilizací nejsou ničím jiným, než rychlými ztrátami komplexity společnosti v důsledků úbytku zdrojů energie, lepší stránkou kolapsů je, že obvykle odstraní parametry systému, které už nejsou funkční. Při vývoji společnosti jsou úředníci potřeba, dokud ale náklady na ně nejsou větší, než jejich přínos. S tím, jak roste složitost systému, roste i jeho energetická spotřeba. Pak nastane moment (bod zlomu) , kdy je spotřeba energie systému neudržitelná a systém zkolabuje.

 1. Všechny civilizace nebo společnosti jsou konečné, nic netrvá věčně - když něco končí, následuje kolaps (očistný proces, co je nefunkční zanikne) a potom následně transformace, co je velice zajímavé: na začátku i u sestupu jakéhokoliv složitého systému je obvykle válka.
 2. Ke změnám ve vnitřním vývoji civilizací či společnosti dochází skokově, a ne lineárně.
 3. Každá civilizace podléhá Herakleitovu zákonu: to, co ji přivede na vrchol, je obvykle to, co ji přivede do krize (platí to jak pro civilizaci, společnosti i pro byznys), nebo "cesta nahoru a dolů táž jest".
 4. Každá civilizace potřebuje pro svou existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné interakci a respektu jednotlivých komponentů (zda řídící elity fungují nebo ne v podobě důvěry).
 5. Každá civilizace je založena na sdílených hodnotách a implicitním právu a zvycích, pokud není, tak se to celé rozpadá.
 6. Všechny civilizace nebo společnosti jsou determinovány schopností nebo neschopností adaptace na proměny vnějšího prostředí.
 7. Každá civilizace je limitována objektivně levnými zdroji energie (pokud má levné zdroje prosperuje, pokud má drahé zdroje energie zaniká, jako dnes kdy dotujeme solární ekonomiku a odmítáme jádro a přitom ji potřebujeme stále více) více.

Pokud nastal očistný kolaps neznamenalo to, že by civilizace zanikly, pouze ztratily podstatnou část svojí složitosti (očista, zjednodušení) a to se dělo zpravidla velice rychle. A potom, když se přírodní prostředí opět změnilo k lepšímu, umožnilo to jejich restart.

 • Civilizace přišla o zdroje vody, potravin a energie, tyto faktory byli většinou příčinami krize.

Je naše západní civilizace u konce? Bezpochyby jsme na vrcholu a buď se nám v blízké době povede udělat další skok vzhůru, v podobě nalezení nového přirozeného levného zdroje energie, nebo to nedokážeme a v té naší složitosti se propadneme. Minulost nás ale ne determinuje. Uvažování, že se ženeme do záhuby, je pro mě deviantní. Je potřeba si sednout a říci si, že tu máme problémy, které je potřeba vyřešit. více.


27.2.2023 Svět směřuje k multipolaritě, kde neexistuje rozdělení zemí na civilizované a všechny ostatní kasty. Ale zatímco je na samém začátku této cesty, řekl Dmitrij Peskov, tiskový tajemník prezidenta Ruské federace, v rozhovoru pro Izvestija zveřejněném v úterý.

"Je zřejmé, že celý svět směřuje k multipolaritě. K systému vztahů, kde neexistuje kasta "civilizovaných zemí" a všech ostatních. Světu, kde jsou si všichni rovni, kde každý bere ohled na své zájmy, kde všichni buď souhlasí, nebo nesouhlasí, ale stejně tak mají právo volit a počítat s tím, že budou vyslyšeni. Tam, kde je nový kolonialismus nepřijatelný. A pravděpodobně tam, kde se všechny problémy skutečně řeší u vyjednávacího stolu," řekl mluvčí Kremlu.

https://tass.ru/politika/17154487

20.9.2022 V New Yorku nes začala všeobecná rozprava 77. zasedání Valného shromáždění OSN. Světoví politici se k ní scházejí poprvé osobně od začátku pandemie covidu-19. Generální tajemník OSN António Guterres v zahajovacím projevu řekl, že se národy ocitly v globální situaci nefungování a nejsou připravené nebo ochotné řešit problémy, jež ohrožují budoucnost lidstva a osud planety. Guterres poukázal na válku na Ukrajině, přibývající konflikty na celém světě, na klimatické změny, obtížnou finanční situaci rozvojových zemí a na neúspěšný pokrok v plnění programů OSN týkajících se zmírnění chudoby nebo zlepšení školství.

"Náš svět je v nebezpečí, je ochromený. Pracujme společně jako světová koalice, jako sjednocené národy," apeloval Guterres na posluchače. Podle něj je stále naděje - a jedinou cestou, jak pokročit, je spolupráce a dialog. "Žádná velmoc nebo skupina nemohou rozhodovat o tom, co se má udělat. Podle něj je hlavním úkolem nejen zachránit planetu, která "je doslova v plamenech", ale vyrovnat se se stále přítomným covidem-19. Zejména rozvojovým zemím se podle něj nedostává financí, aby se vyrovnaly s krizí, jakou "nezažily po generace". Strádá tam školství, zdravotnictví a jsou ohrožena práva žen.

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-generalni-tajemnik-osn-svet-prestava-fungovat-40409253#

11.5.2022 Protože se západní elity nedokážou smířit s nastolením skutečného multipolárního světa a s jinými modely společenského uspořádání, než je takzvaná "liberální demokracie", budou ústup Západu provázet intenzivní konflikty, v nichž ekonomika bude znovu a znovu padat za oběť politických rozhodnutí. Za příznivý výsledek v podmínkách takových konfliktů lze považovat prevenci jaderné katastrofy," napsal Puškov. V první polovině 21. století čeká svět tvrdý boj o nadvládu mezi hlavními centry moci na politické mapě. Pushkov poznamenal, že konfrontace mezi nimi by byla výrazně komplikovaná kvůli ostrým hodnotovým a ideologickým rozporům.

https://ria.ru/20220511/pushkov-1787814051.html

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...